Sobota 06 marca 2021 Wydanie nr 4758
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-07-17
Data orzeczenia:
17 lipca 2014
Data publikacji:
29 listopada 2018
Sygnatura:
IV K 261/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
IV Wydział Karny
Przewodniczący:
Sylwia Słowiok-Janus
Protokolant:
Agnieszka Kot
Hasła tematyczne:
Wyrok Łączny
Podstawa prawna:
art. 85 kk i art.86§1 kk
Teza:
kara łączna
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt IV K 261/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lipca 2014 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Sylwia Słowiok-Janus

Protokolant: Agnieszka Kot

przy udziale prokuratora Anny Sieradzkiej-Kośli

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2014 r.

sprawy J. W. syna M. i M. z domu S. urodzonego (...) w N.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 272/05 za czyn z art. 291 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 marca 2005 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w okresie od stycznia 2005 r. do 11 marca 2005 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata, nadto na podstawie art. 72 § 5 k.k. zobowiązano skazanego do powstrzymania się od używania środków odurzających, a na podstawie art. 73 § 2 k.k. oddano skazanego pod dozór kuratora, następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2008 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 76/06 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 08 grudnia 2005 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 275 § 1 k.k. popełniony w okresie od połowy 2002 r. do 15 października 2004 r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 (jednego) roku 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata, nadto na podstawie art. 72 § 2 k.k. zobowiązano skazanego do naprawienia szkody, następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 16 grudnia 2008 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 193/06 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 21 listopada 2005 r. na karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 22 listopada 2005 r., następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 31 marca 2009 r. orzeczono wobec skazanego wykonanie 2 (dwóch) miesięcy zastępczej kary pozbawienia wolności za niewykonaną karę ograniczenia wolności;

4.  Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 304/07 za czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 31 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od marca do kwietnia 2006 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. na karę grzywny w wysokości 20 (dwudziestu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych, następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 23 lutego 2010 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, a prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 marca 2011 r. udzielono skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby do dnia 20 marca 2013 r.;

5.  Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 245/07 za czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 czerwca 2007 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony jesienią 2006 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w nocy z 07 stycznia 2007 r. na 08 stycznia 2007 r. na karę 1 (jednego) roku 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 22 stycznia 2007 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 23 stycznia 2007 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 maja 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w styczniu 2007 r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 10 lutego 2007 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w nocy z 06 lutego 2007 r. na 07 lutego 2007 r. na karę 1 (jednego) roku 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w nocy z 31 stycznia 2007 r. na 01 lutego 2007 r. na karę 1 (jednego) roku 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności, przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 10 lutego 2007 r. do 02 maja 2007 r. oraz od 11 czerwca 2007 r. do 06 marca 2008 r., następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 marca 2011 r. udzielono skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby do dnia 20 marca 2013 r.;

6.  Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 321/09 za czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 31 § 2 k.k. popełniony w dniu 20 listopada 2008 r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 marca 2011 r. udzielono skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby do dnia 20 marca 2013 r., a prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2013 r. odwołano skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządzono wykonanie pozostałej do odbycia kary;

7.  Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 693/12 za czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 21 grudnia 2011 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 20 grudnia 2011 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych oraz za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nieustalonym dniu w okresie od sierpnia do września 2011 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 (jednego) roku 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 21 grudnia 2011 r. do 20 sierpnia 2012 r., a na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, nadto na podstawie art. 45 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego przepadek korzyści majątkowych osiągniętych w związku z czynami z punktów 2. i 3. wyroku;

8.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt IV K 1561/12 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08 października 2013 r. za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 21 września 2012 r. na karę 1 (jednego) roku 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 21 września 2012 r. do 10 grudnia 2012 r.

przy czym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II K 50/09 połączono skazanemu J. W. kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 272/05, Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 76/06 oraz Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 193/06 i wymierzono skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, na poczet kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 22 listopada 2005 r., następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 marca 2011 r. udzielono skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby do dnia 20 marca 2013 r., prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2013 r. odwołano skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządzono wykonanie pozostałej do odbycia kary, prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Wyszkowie z siedzibą w Pułtusku z dnia 28 stycznia 2014 r. na podstawie art. 63 § 1 k.k. i art. 160 § 7 k.k.w. na poczet kary łącznej zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 22 listopada 2005 r., w dniach od 22 marca 2010 r. do 21 kwietnia 2010 r. oraz od 21 grudnia 2010 r. do 18 marca 2011 r.,

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wyszkowie z siedzibą w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2014 r. na podstawie art. 15 § 1 k.k.w. umorzono postępowanie w zakresie zamiany kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 50/09, zamiany kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 272/05, zamiany kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 76/09 oraz zamiany kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawę o sygn. akt II K 193/05

orzeka

I.  na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. a contrario uznaje, że wyrok łączny Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009 r. wydany w sprawie o sygn. akt II K 50/09 nie traci mocy;

II.  rozwiązuje karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wobec skazanego J. W. wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 245/07;

III.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego J. W. wyrokami opisanymi w punktach 4. oraz 5. części wstępnej wyroku i wymierza skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej wobec skazanego J. W. w punkcie III. wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i odbywania kary:

- ze sprawy o sygn. akt II K 304/07 w dniach od 21 kwietnia 2010 r. do 21 grudnia 2010 r.,

- ze sprawy o sygn. akt II K 245/07 w dniach od 10 lutego 2007 r. do 02 maja 2007 r. oraz od 11 czerwca 2007 r. do 22 marca 2010 r.

uznając karę łączną za odbytą w całości;

V.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. stwierdza, że pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach określonych w punkcie III., a nie objęte wyrokiem łącznym, ulegają odrębnemu wykonaniu;

VI.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. umarza postępowanie co do objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami opisanymi w punktach 1., 2. oraz 3 części wstępnej wyroku.;

VII.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie co do objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami opisanymi w punktach 6., 7. oraz 8 części wstępnej wyroku.;

VIII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. B. kwotę 120 (stu dwudziestu) złotych podwyższoną o stawkę podatku VAT tytułem wynagrodzenia za obronę udzieloną skazanemu z urzędu;

IX.  zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy głównej Sąd ustalił, iż J. W. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1.Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 272/05 za czyn z art. 291 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 marca 2005 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w okresie od stycznia 2005 r. do 11 marca 2005 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata, nadto na podstawie art. 72 § 5 k.k. zobowiązano skazanego do powstrzymania się od używania środków odurzających, a na podstawie art. 73 § 2 k.k. oddano skazanego pod dozór kuratora, następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2008 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

2.Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 76/06 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 08 grudnia 2005 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 275 § 1 k.k. popełniony w okresie od połowy 2002 r. do 15 października 2004 r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 (jednego) roku 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata, nadto na podstawie art. 72 § 2 k.k. zobowiązano skazanego do naprawienia szkody, następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 16 grudnia 2008 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

3.Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 193/06 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 21 listopada 2005 r. na karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 22 listopada 2005 r., następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 31 marca 2009 r. orzeczono wobec skazanego wykonanie 2 (dwóch) miesięcy zastępczej kary pozbawienia wolności za niewykonaną karę ograniczenia wolności;

4.Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 304/07 za czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 31 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od marca do kwietnia 2006 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz na podstawie art. 71 § 1 k.k. na karę grzywny w wysokości 20 (dwudziestu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych, następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 23 lutego 2010 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, a prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 marca 2011 r. udzielono skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby do dnia 20 marca 2013 r.;

5.Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 245/07 za czyn z art. 280 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 czerwca 2007 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony jesienią 2006 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w nocy z 07 stycznia 2007 r. na 08 stycznia 2007 r. na karę 1 (jednego) roku 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 22 stycznia 2007 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 23 stycznia 2007 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 maja 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w styczniu 2007 r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 10 lutego 2007 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w nocy z 06 lutego 2007 r. na 07 lutego 2007 r. na karę 1 (jednego) roku 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w nocy z 31 stycznia 2007 r. na 01 lutego 2007 r. na karę 1 (jednego) roku 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności, przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 10 lutego 2007 r. do 02 maja 2007 r. oraz od 11 czerwca 2007 r. do 06 marca 2008 r., następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 marca 2011 r. udzielono skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby do dnia 20 marca 2013 r.;

6.Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 321/09 za czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 31 § 2 k.k. popełniony w dniu 20 listopada 2008 r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 marca 2011 r. udzielono skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby do dnia 20 marca 2013 r., a prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2013 r. odwołano skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządzono wykonanie pozostałej do odbycia kary;

7.Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 693/12 za czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 21 grudnia 2011 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 20 grudnia 2011 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych oraz za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nieustalonym dniu w okresie od sierpnia do września 2011 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 (jednego) roku 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 21 grudnia 2011 r. do 20 sierpnia 2012 r., a na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, nadto na podstawie art. 45 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego przepadek korzyści majątkowych osiągniętych w związku z czynami z punktów 2. i 3. wyroku;

8.Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt IV K 1561/12 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08 października 2013 r. za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 21 września 2012 r. na karę 1 (jednego) roku 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 21 września 2012 r. do 10 grudnia 2012 r.

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II K 50/09 połączono skazanemu J. W. kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 272/05, Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 76/06 oraz Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 193/06 i wymierzono skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, na poczet kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 22 listopada 2005 r., następnie prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 marca 2011 r. udzielono skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby do dnia 20 marca 2013 r., prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2013 r. odwołano skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządzono wykonanie pozostałej do odbycia kary, prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Wyszkowie z siedzibą w Pułtusku z dnia 28 stycznia 2014 r. na podstawie art. 63 § 1 k.k. i art. 160 § 7 k.k.w. na poczet kary łącznej zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 22 listopada 2005 r., w dniach od 22 marca 2010 r. do 21 kwietnia 2010 r. oraz od 21 grudnia 2010 r. do 18 marca 2011 r.; postanowieniem Sądu Rejonowego w Wyszkowie z siedzibą w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2014 r. na podstawie art. 15 § 1 k.k.w. umorzono postępowanie w zakresie zamiany kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 50/09, zamiany kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 272/05, zamiany kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 76/09 oraz zamiany kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawę o sygn. akt II K 193/05.

Skazany we wniosku z dnia 04 marca 2014 r. wniósł o wydanie wyroku łącznego z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji obejmującego kary orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 693/12, Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II K 50/09, Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 321/09 oraz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt IV K 1561/12.

Z opinii Dyrektora Zakładu Karnego w P. wynika, że skazany jest bezdzietnym kawalerem, ma wykształcenie zawodowe - wyuczony zawód to monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Przed osadzeniem mieszkał z matką i podejmował prace dorywcze. Skazany w warunkach izolacji penitencjarnej przebywał od 24 września 2012 r., odbywanie kary rozpoczął w Areszcie Śledczym W.-S., a od 22 stycznia 2014 r. przebywał w Zakładzie Karnym w P., gdzie przybył w celu podjęcia nauki w Centrum (...). Zachowanie J. W. w warunkach izolacji penitencjarnej oceniane było jako zmienne, był on kilkakrotnie karany dyscyplinarnie oraz kilkanaście razy nagradzany nagrodą regulaminową. Skazany w stosunku do przełożonych starał się prezentować postawę zgodną z regulaminem, a w grupie współosadzonych funkcjonował bezkonfliktowo. J. W. deklarował przynależność do nieformalnych struktur podkultury przestępczej, silnie identyfikował się z jej zasadami, które wyznaczały normy jego zachowania. Wobec skazanego nie stosowano środków przymusu bezpośredniego, nie korzystał on z czasowych zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, nie był uczestnikiem zdarzeń nadzwyczajnych, nie odnotowano u niego zachowań agresywnych oraz autoagresywnych. J. W. starał się o zatrudnienia na terenie jednostki penitencjarnej, jednakże nie został przyjęty do pracy z powodu braku wolnych miejsc pracy. Skazany był uczniem drugiego semestru Liceum (...) w Centrum (...) przy Zakładzie Karnym w P.. J. W. na temat popełnionych przestępstw wypowiadał się umiarkowanie krytycznie, karę pozbawienia wolności odbywał w systemie programowego oddziaływania, z zadań z niego wynikających wywiązywał się w stopniu przeciętnym. Skazany w stopniu dobrym dbał o prządek w celi mieszkalnej i własny wygląd, na zasadach ogólnych uczestniczył w zajęciach kulturalno-oświatowych. J. W. kontakt zewnętrzny w dostępnych formach utrzymywał głownie z matką i konkubiną, kontakty te pozytywnie wpływały na zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej, utrzymywał on również kontakt z dalszą rodziną i znajomymi.

Natomiast z wywiadu kuratora wynika, że skazany po opuszczeniu zakładu karnego obecnie coraz częściej przebywa w mieszkaniu u swojej konkubiny w W.. W mieszkaniu tym mieszka konkubina ze swoją córką oraz jej siostra z mężem. J. W. utrzymuje się z prac dorywczych - sprzedaje warzywa i owoce w W., nie narzeka on na tą pracę, ale jednocześnie poszukuje jeszcze dodatkowego zatrudnienia. Należy wskazać, że w środowisku lokalnym opinia skazanego jest dobra. Skazany jest znany funkcjonariuszom policji z uwagi na wcześniej popełnione czyny, obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie wobec niego. W ocenie kuratora J. W. aktualnie prezentuje bardzo pozytywną postawę, ma skonkretyzowane plany na przyszłość i odciął się od swojej przeszłości. Bardzo mu zależy na konkubinie i jej córce, jednocześnie pomaga finansowo swojej matce. Przy tym kurator nie ma żądnych negatywnych uwag dotyczących skazanego.

Sąd ustalił następujący powyższy stan faktyczny na podstawie następujących dowodów: wniosku skazanego (k. 2-3), danych o karalności (k. 15-18, 62-65), opinii o skazanym (k. 25-29), wywiadu kuratora (k. 133-136) i poszczególnych akt spraw.

Sąd zważył co następuje:

Po przeanalizowaniu danych o karalności skazanego, odpisów wyroków oraz dołączonych do akt sprawy poszczególnych postanowień i zgromadzonej dokumentacji Sąd uznał, iż istnieją warunki do wydania wyroku łącznego stosownie do treści art. 85 k.k., art. 86 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k.

Zgodnie z treścią art. 85 k.k. - regulującego jedną z podstawowych przesłanek wydania wyroku łącznego - orzeczenie kary łącznej jest możliwe, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw. Stosownie zaś do uchwały Sądu Najwyższego 1 KZP 36/04 z dnia 25 lutego 2005 r. (OSNKW 2005/2/13) zawarty w art. 85 k.k. zwrot „zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnych przestępstw. To data wydania pierwszego chronologicznie wyroku określa, które kary podlegają połączeniu. Zatem tylko kary orzeczone za zbiegające się przestępstwa popełnione przed datą wydania tego wyroku podlegają połączeniu. Nadto stosownie do treści art. 85 k.k. kary te muszą być karami tego samego rodzaju lub też innymi karami podlegającymi łączeniu.

Należy wskazać, że Sąd stosownie do treści art. 575 § 1 k.p.k. uznał, że wyrok łączny Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009 r. wydany w sprawie o sygn. akt II K 50/09 nie traci mocy albowiem kary prawomocnie orzeczone wyrokami skazującymi jakie zapadły wobec skazanego po wydaniu tego wyroku łącznego nie podlegają łączeniu z karmi już objętymi tym wyrokiem łącznym. Czyny za które J. W. został skazany prawomocnymi wyrokami po wydaniu wyroku łącznego w sprawie o sygn. akt II K 50/09 zostały przez niego popełnione w dniach: w okresie od marca do kwietnia 2006 r., 11 czerwca 2007 r., jesienią 2006 r., w nocy z 07 stycznia 2007 r. na 08 stycznia 2007 r., 22 stycznia 2007 r., 23 stycznia 2007 r., w styczniu 2007 r., 10 lutego 2007 r., w nocy z 06 lutego 2007 r. na 07 lutego 2007 r., w nocy z 31 stycznia 2007 r. na 01 lutego 2007 r., 20 listopada 2008 r., 21 grudnia 2011 r., 20 grudnia 2011 r., w nieustalonym dniu w okresie od sierpnia do września 2011 r., 21 września 2012 r., a zatem po wydaniu wyroku w sprawie o sygn. akt II K 272/05, tj. po dniu 28 lutego 2006 r., a więc po wydaniu wyroku, który wyznaczał realny zbieg przestępstw w w/w wyroku łącznym. W związku z powyższym wyroki te nie ingerują w jakimkolwiek zakresie w materię objętą karą łączną orzeczoną tym wyrokiem łącznym. Z tego względu zdaniem Sądu brak jest podstaw od uznania, że dotychczasowy węzeł prawomocnie połączonych kar, będący pochodną realnego zbiegu przestępstw, uległ bądź powinien ulec rozłączeniu. Za takim a nie innym stanowiskiem przemawiają wzglądy wykładni celowościowej art. 575 § 1 k.p.k. Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny i orzecznictwa, a przytoczonym w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 4/11, „utrata mocy wyroku łącznego ipso iure (art. 575 § 1 k.p.k.) następuje w odniesieniu do tych tylko jego rozstrzygnięć o połączeniu kar tego samego rodzaju (o umorzeniu postępowania na podstawie art. 572 k.p.k.), które zostały objęte nowym wyrokiem łącznym, wydanym w związku z powstałą po wydaniu tego wyroku potrzebą, wynikającą z przesłanek prawnomaterialnych określonych w art. 85 k.k.”. Należy również wskazać, że Sąd uznając, że wyrok łączny Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 50/09 nie traci mocy miał również na uwadze treść prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Wyszkowie z siedzibą w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2014 r., którym na podstawie art. 15 § 1 k.k.w. umorzono postępowanie w zakresie zamiany kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 50/09, zamiany kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 272/05, zamiany kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 76/09 oraz zamiany kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawę o sygn. akt II K 193/05.

I tak mając na uwadze 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. stwierdzić należy, że pierwszy chronologicznie wyrok skazujący wobec J. W., został wydany przez Sąd Rejonowy w Pułtusku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 272/05. Przed wydaniem tego wyroku, tj. przed dniem 28 lutego 2006 r. skazany dopuścił się popełnienia w dniu 08 grudnia 2005 r. i w okresie od połowy 2002 r. do 15 października 2004 r. czynów, za które został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 76/06 oraz w dniu 21 listopada 2005 r. czynu, za który został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 193/06. Z uwagi na fakt, że wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II K 50/09 objęto kary pozbawienia wolności oraz karę ograniczenia wolności orzeczone w/w wyrokami, Sąd - stosownie do dyspozycji art. 17 § l pkt 7 k.p.k. - umorzył postępowanie co do objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami: Sąd Rejonowy w Pułtusku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 272/05, Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 76/06 oraz Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 193/06.

Kolejnym analizowanym prawomocnym wyrokiem skazującym wydanym wobec skazanego był wyrok Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 304/07 i to ten wyrok wyznacza kolejny realny zbieg przestępstw. Przed wydaniem tego wyroku tj. przed dniem 15 listopada 2007 r. skazany dopuścił się popełnienia w dniach 11 czerwca 2007 r., jesienią 2006 r., w nocy z 07 stycznia 2007 r. na 08 stycznia 2007 r., 22 stycznia 2007 r., 23 stycznia 2007 r., w styczniu 2007 r., 10 lutego 2007 r., w nocy z 06 lutego 2007 r. na 07 lutego 2007 r., w nocy z 31 stycznia 2007 r. na 01 lutego 2007 r. czynów, za które został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 245/07. Nadto za wszystkie wyżej wskazane przestępstwa orzeczono wobec skazanego kary tego samego rodzaju tj. kary pozbawienia wolności. Mając na uwadze powyższe spełnione zostały przesłanki określone w art. 85 k.k. pozwalające na wydanie wyroku łącznego. Wobec konieczności objęcia wyrokiem łącznym wyroków wskazanych wyżej Sąd rozwiązał orzeczenie o karze łącznej pozbawienia wolności zawarte w wyroku Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 245/07.

Kolejnym chronologicznie prawomocnym wyrokiem skazującym wydanym wobec skazanego był wyrok Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 321/09. Przy czym przed datą wydania tego wyroku skazany nie popełnił żadnego innego czynu zabronionego, za który zostałby skazany prawomocnym wyrokiem skazującym. W tym stanie rzeczy postępowanie o wdanie wyroku łącznego co do kary orzeczonej tym wyrokiem na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd umorzył.

Następnym chronologicznie prawomocnym wyrokiem skazującym wydanym wobec skazanego był wyrok Sądu Rejonowego w Pułtusku z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 693/12. Przy czym przed datą wydania tego wyroku skazany również nie popełnił żadnego innego czynu zabronionego, za który zostałby skazany prawomocnym wyrokiem skazującym. W tym stanie rzeczy postępowanie o wdanie wyroku łącznego co do kar orzeczonych tym wyrokiem na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd umorzył.

Ostatnim analizowanym prawomocnym wyrokiem skazującym wydanym wobec skazanego był wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt IV K 1561/12. Przy czym przed datą wydania tego wyroku skazany również nie popełnił żadnego czynu zabronionego, za który zostałby skazany prawomocnym wyrokiem skazującym. W tym stanie rzeczy postępowanie o wdanie wyroku łącznego co do kary orzeczonej tym wyrokiem na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd umorzył.

Wobec skazanego J. W. stosownie do treści art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. Sąd był uprawniony do orzeczenia kary łącznej zamiast kar jednostkowych orzeczonych w sprawach o sygnaturach akt II K 304/07 oraz II K 245/07 w granicach od 2 lat pozbawienia wolności (najsurowsza kara jednostkowa orzeczona w sprawie II K 245/07) do 11 lat 5 miesięcy pozbawienia wolności (suma wszystkich kar jednostkowych podlegających łączeniu) – wymierzył ją w wysokości 3 lat 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy ustalaniu wysokości kary łącznej w niniejszej sprawie sąd miał na uwadze treść orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi II AKa 63/01 z dnia 09 maja 2001 r. (Prok. i Pr. 2002, Nr 7-8, póz. 20) w myśl którego - zastosowanie zasady absorpcji, asperacji czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami zachodzącymi pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia, jak bliski związek przedmiotowo - podmiotowy łączy te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały popełnione. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczanego minimum, uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa, objętych tym wyrokiem.

Odnosząc powyższe twierdzenia do okoliczności niniejszej sprawy, należy stwierdzić, iż pomiędzy czynami, za które J. W. został skazany wyrokami wydanymi w sprawach o sygnaturach akt II K 304/07 oraz II K 245/07 nie zachodzi bliska łączność przedmiotowa i podmiotowa. Co prawda przestępstwo przypisane skazanemu w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 304/07, tj. przestępstwo z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest tożsame z przestępstwem za które J. W. został m.in. skazany w wyrokiem w sprawie o sygn. akt II K 245/07, jednakże wyrokiem w sprawie o sygn. akt II K 245/07 J. W. został skazany również za popełnienie innych ośmiu przestępstw. Należy przy tym wskazać, że skazany siedmiokrotnie dopuścił się popełnienia czynów wyczerpujących znamiona tego samego przepisu, tj. art. 279 § 1 k.k. za które został skazany w/w wyrokiem. Jednakże przestępstwa te różnił sposób działania skazanego, miejsce popełnienia przestępstw oraz osoby pokrzywdzonych. Należy podkreślić także, że pomiędzy tymi przestępstwami nie zachodzi również bliski związek czasowy, albowiem przestępstwa te zostały popełnione w okresie od marca 2006 r. do 11 czerwca 2007 r. Mając na uwadze powyższe, w tym brak łączności przedmiotowej i podmiotowej oraz brak bliskości czasowej pomiędzy tymi czynami brak jest podstaw do orzeczenia kary łącznej w oparciu o zasadę całkowitej absorpcji.

Sąd przy wymiarze kary łącznej miał również na względzie prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie dwóch lub więcej przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Sąd w pełni podziela stanowisko wyrażone w orzecznictwie, zgodnie z którym absorpcję kar należy stosować bardzo ostrożnie, biorąc pod uwagę negatywną co do sprawcy - przesłankę prognostyczną jaką jest popełnienie kilku przestępstw (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie II Aka 171/00 z dnia 12 lipca 2000 r. OSA 2001/2/5). Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że J. W. był do chwili obecnej osiem razy karany za popełnienia dwudziestu przestępstw, w tym za popełnienie przestępstw podobnych. Skazany czyny te popełnił na przestrzeni długiego okresu czasu od połowy 2002 r. do 21 września 2012 r. Należy przy tym wskazać, że skazany czterokrotnie dopuścił się popełnienia przestępstwa w warunkach powrotu do przestępstwa, co zdaniem Sądu wskazuje na znaczną demoralizację skazanego. Należy również wskazać, że skazany nie skorzystał z szans jakie dały mu sądy orzekające w sprawach o sygn. akt II K 272/05, II K 76/06 oraz II K 304/07, które zastosowały wobec skazanego środek probacyjny w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary, co skutkowało prawomocnym zarządzeniem wykonania kar orzeczonych w/w sprawach. Wielokrotna karalność, a także brak zdecydowanej zmiany postawy skazanego wskazuje na jego lekceważący stosunek do obowiązującego porządku prawnego. W ocenie Sądu negatywne zachowania J. W. nie miały w jego życiu charakteru epizodycznego zwłaszcza, że skierowane były w dobra prawne poddane szczególnej ochronie prawnej, tj. mienie, własność czy zdrowie. Niewątpliwie J. W. jest więc przestępcą niepoprawnym, którego cechuje łatwość popełniania przestępstw, a popełnianie przestępstw stało się wręcz jego swoistym sposobem na życie. Jego zachowanie świadczy więc o dużym stopniu demoralizacji oraz o niespełnieniu przez dotychczas orzeczone kary celów kary w zakresie prewencji indywidualnej w stosunku do skazanego. W świetle powyższego o ocenie Sądu najsurowsza kara jednostkowa wymierzona skazanemu pochłaniająca inne kary stanowiłyby w tym przypadku nieuzasadnione premiowanie sprawcy wielokrotnego łagodniejszą karą i byłoby niewystarczającą oceną zachowania sprawcy. Powyższe przemawia za niestosowaniem zasady pełnej absorpcji w odniesieniu do kary łącznej orzeczonej przedmiotowym wyrokiem oraz skutkowało zastosowaniem przy wymiarze kary łącznej zasady asperacji polegającej na wymierzeniu kary łącznej wyższej niż najwyższa kara jednostkowa orzeczona w stosunku do skazanego, ale przy tym niższej niż suma kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa.

Istotny wpływ na wymiar kary łącznej orzeczonej niniejszym wyrokiem miało również zachowanie skazanego w zakładzie karnym, w którym znajduje się po prawomocnym skazaniu poszczególnymi wyrokami (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1985 r., II K 245/85, OSNKW 1986, z. 5 - 6, poz. 39, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1983 r., IV KR 213/83, OSNKW 1984, z. 5 - 6, poz. 65). Jak wynika z opinii Dyrektora Zakładu Karnego zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej ocenione zostało zaledwie jako zmienne. Wprawdzie skazany karę pozbawienia wolności odbywał w systemie indywidualnego programu oddziaływania, starał się o zatrudnienie na terenie jednostki penitencjarnej, jednakże jego zachowanie w ocenie Sądu nie było wyróżniające się. Nadto skazany deklaruje przynależność do podkultury przestępczej a do popełnionych przestępstw odnosi się umiarkowanie krytycznie. W związku z powyższym podniesione w opinii Dyrektora Zakładu Karnego okoliczności nie mają charakteru wyłącznie pozytywnego i to na tyle aby wskazywały na nadzwyczajną i diametralną zmianę w osobowości skazanego, a wobec tego nie uzasadniają zastosowania zasady całkowitej absorpcji przy orzekaniu kary łącznej. Oprócz opinii o skazanym z zakładu karnego sąd wziął również pod uwagę przy wymiarze kary łącznej informacje zawarte w wywiadzie kuratora. I tak z wywiadu tego wynika, że skazany pracuje, pomaga w utrzymaniu konkubiny i jej dziecka oraz matki. Nie mniej jednak okres, w którym skazany przebywa na wolności jest zbyt krótki aby można było mówić o diametralnej i długotrwałej zmianie w zachowaniu się skazanego. Ponadto powyższe nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na wymiar kary łącznej.

Mając na względzie całokształt wyżej podniesionych okoliczności, orzeczona wobec skazanego kara łączna pozbawienia wolności zrealizuje zdaniem Sądu zadania w zakresie prewencyjnego oddziaływania kary, zarówno w znaczeniu prewencji indywidualnej jak i ogólnej, kształtując we właściwy sposób świadomość prawną społeczeństwa. Podnieść także należy, że wymierzona w ramach wyroku łącznego kara nie musi przynieść skazanemu korzyści w zakresie wyraźnego zmniejszenia okresu pozbawienia wolności, musi ona jednak być sprawiedliwa i celowa.

Zgodnie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.p.k. Sąd na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec skazanego J. W. zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i odbywania kary: ze sprawy o sygn. akt II K 304/07 w dniach od 21 kwietnia 2010 r. do 21 grudnia 2010 r. oraz ze sprawy o sygn. akt II K 245/07 w dniach od 10 lutego 2007 r. do 02 maja 2007 r. oraz od 11 czerwca 2007 r. do 22 marca 2010 r. uznając karę łączną za odbytą w całości.

W pozostałym zakresie Sąd orzekł, że w części nie objętej niniejszym wyrokiem łącznym, wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

Na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. B. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu oraz podatek VAT od tej kwoty.

Sąd zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów procesu na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. uznając, że ich uiszczenie byłoby dla skazanego zbyt uciążliwe z uwagi na fakt, iż skazany do dnia 21 maja 2014 r. odbywał karę pozbawienia wolności, utrzymuje się z prac dorywczych, zatem nie miałby możliwości ich uiszczenia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.