Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: VII K 339/14

Tytuł: Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2014-07-02
Data orzeczenia: 2 lipca 2014
Data publikacji: 2 maja 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Wydział: VII Wydział Karny
Przewodniczący: Katarzyna Kruszewska-Sobczyk
Sędziowie:
Protokolant: Magdalena Połubińska
Hasła tematyczne: Wyrok Łączny
Podstawa prawna: 85 kk

Sygn. akt VII K 339/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Kruszewska-Sobczyk

Protokolant: Magdalena Połubińska

w obecności: Prokuratora Prokuratury Rejonowej Agnieszki Taleckiej

po rozpoznaniu w dniu 12.03. 2014 r.

sprawy Ł. K.

urodz. (...) w B., syna A. i B. z d. S.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 13 lipca 2000r. (sygn. VII K 429/00) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 05 kwietnia 2000r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 3 tytułem próby, oddanie pod dozór kuratora, obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku 400 zł na rzecz M. K. (1), grzywnę 20 stawek dziennych po 10 zł każda stawka, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 16.11. 2001r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

2)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 06 czerwca 2001r. (sygn. VII K 1307/00) za czyny z art. 91§1 kk w zw. z art. 278§1 kk popełnione w dniu 07 maja 2000r i 20 maja 2000r.. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

3)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 10 maja 2001r. (sygn. VII K 1389/00) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 28 października 2000r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie VII K 1216/02 połączono kary orzeczone w sprawach VII K 429/00 i VII K 1307/00 orzekając karę łączną 1 roku pozbawienia wolności,

4)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2008r. (sygn. VII K 1633/07) za czyn z art. 288§1 kk i in. popełniony w dniu 30 września 2007r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 4 tytułem próby, oddanie pod dozór kuratora, na podstawie art. 71§1 kk grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych, po 20 zł każda stawka, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 05 grudnia 2011r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

5)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2011 r. (sygn. akt VII K 1454/10) za czyn z art. 178a§1 kk popełniony w dniu 11 listopada 2010r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 2 tytułem próby, na podstawie art. 71§1 kk grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, świadczenie pieniężne w kwocie 400 zł na rzecz Fundacji(...) w (...), przy czym postanowieniem z dnia 05.11.2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

6)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 03 marca 2011r. (sygn. VII K 117/11) za czyn z art. 178a§1 kk popełniony w dniu 27 grudnia 2010r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 5 tytułem próby, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 3, na podstawie art. 71§1 kk grzywnę w wysokości 30 stawek dziennych po 20 zł każda stawka, świadczenie pieniężne w kwocie 400 zł na rzecz Stowarzyszenia „(...) w K., przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 07.01.2013r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

7)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 12 sierpnia 2011r. (sygn. II K 442/11) za czyn z art. 178a§1 kk popełniony w dniu 09 stycznia 2011r.. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 2 tytułem próby, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 2, na podstawie art. 71§1 kk grzywnę w wysokości 20 stawek dziennych po 10 zł każda stawka, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 04.12.2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

8)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2012r. (sygn. VII K 299/12) za czyn z art. 288§1 kk popełniony w dniu 24 stycznia 2012r . na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 3 tytułem próby, obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej M. B. kwoty 984 zł, przy czym postanowieniem z dnia 04.03.2013r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

9)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2013r. (sygn. VII K 1163/12) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 09 lipca 2012r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

orzeka

I.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk w zw. z art. 90§2 kk oraz art. 569 § 1 kpk łączy skazanemu Ł. K. kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach VII K 1454/10, VII K 117/11 i II K 442/11, opisane w pkt 5,6,7, w ten sposób, że wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz łączy zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ten sposób, że orzeka łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 4 (czterech),

II. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

III. na podstawie art. 576§1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania,

IV. na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i kar dotychczas odbytych w sprawach VII K 1454/10, VII K 117/11 i II K 442/11,

V. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. K. (2) kwotę 120 zł tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego oraz kwotę 27,60 zł tytułem 23% podatku VAT od tego wynagrodzenia,

VI na podstawie art.624§1 kpk zwalnia skazanego od kosztów sądowych za postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

Sygn. akt VII K 339/14

UZASADNIENIE

Skazany Ł. K. złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego.

Sąd ustalił, co następuje:

Ł. K. został skazany prawomocnymi wyrokami :

1)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 13 lipca 2000r. (sygn. VII K 429/00) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 05 kwietnia 2000r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 3 tytułem próby, oddanie pod dozór kuratora, obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku 400 zł na rzecz M. K. (1), grzywnę 20 stawek dziennych po 10 zł każda stawka, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 16.11. 2001r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

2)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 06 czerwca 2001r. (sygn. VII K 1307/00) za czyny z art. 91§1 kk w zw. z art. 278§1 kk popełnione w dniu 07 maja 2000r i 20 maja 2000r.. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

3)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 10 maja 2001r. (sygn. VII K 1389/00) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 28 października 2000r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie VII K 1216/02 połączono kary orzeczone w sprawach VII K 429/00 i VII K 1307/00 orzekając karę łączną 1 roku pozbawienia wolności,

4)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2008r. (sygn. VII K 1633/07) za czyn z art. 288§1 kk i in. popełniony w dniu 30 września 2007r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 4 tytułem próby, oddanie pod dozór kuratora, na podstawie art. 71§1 kk grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych, po 20 zł każda stawka, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 05 grudnia 2011r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

5)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2011 r. (sygn. akt VII K 1454/10) za czyn z art. 178a§1 kk popełniony w dniu 11 listopada 2010r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 2 tytułem próby, na podstawie art. 71§1 kk grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, świadczenie pieniężne w kwocie 400 zł na rzecz Fundacji (...) mi” w O., przy czym postanowieniem z dnia 05.11.2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

6)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 03 marca 2011r. (sygn. VII K 117/11) za czyn z art. 178a§1 kk popełniony w dniu 27 grudnia 2010r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 5 tytułem próby, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 3, na podstawie art. 71§1 kk grzywnę w wysokości 30 stawek dziennych po 20 zł każda stawka, świadczenie pieniężne w kwocie 400 zł na rzecz Stowarzyszenia „(...) w Krakowie, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 07.01.2013r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

7)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 12 sierpnia 2011r. (sygn. II K 442/11) za czyn z art. 178a§1 kk popełniony w dniu 09 stycznia 2011r.. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 2 tytułem próby, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 2, na podstawie art. 71§1 kk grzywnę w wysokości 20 stawek dziennych po 10 zł każda stawka, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 04.12.2012r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

8)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2012r. (sygn. VII K 299/12) za czyn z art. 288§1 kk popełniony w dniu 24 stycznia 2012r . na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 3 tytułem próby, obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej M. B. kwoty 984 zł, przy czym postanowieniem z dnia 04.03.2013r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

9)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2013r. (sygn. VII K 1163/12) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 09 lipca 2012r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności Sąd rozważał w stosunku do których prawomocnych wyroków wydanych wobec skazanego Ł. K. istnieją warunki do orzeczenia kary łącznej określone w art. 85 kk, a zatem które z przestępstw objętych wskazanymi wyżej prawomocnymi wyrokami zostały popełnione przez skazanego zanim zapadł pierwszy wyrok skazujący, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Na tej podstawie Sąd ustalił, że istnieją warunki orzeczenia kary łącznej w stosunku do kar i środków karnych orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach VII K 1454/10, VII K 117/11 i II K 442/11.

Pierwszy z powyższych wyroków w sprawie VII K 1454/10 zapadł bowiem w dniu 24 stycznia 2011r., a zatem już po popełnieniu czynów objętych wyrokami w sprawie VII K 117/11 tj. w dniu 27 grudnia 2010r. i II K 442/11 tj. w dniu 09 stycznia 2011r.

Ponadto we wszystkich tych sprawach orzeczono kary pozbawienia wolności, początkowo z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, a następnie zarządzono ich wykonanie, jak również orzeczono w nich zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, nadawały się one zatem do połączenia i orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności oraz łącznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Odnośnie natomiast pozostałych wyroków wydanych wobec skazanego brak było podstaw do wydania wyroku łącznego, w związku z czym Sąd na podstawie art. 572 kpk umorzył w tym zakresie postępowanie.

Wyroki Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach VII K 429/00 i VII K 1307/00 objęte zostały wyrokiem łącznym w sprawie VII K 1216/02, którym orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, przy czym analiza pozostałych wyroków wskazywała, iż odnośnie wyroków w sprawach VII K 429/00 i VII K 1307/00 brak było podstaw do wydania nowego wyroku łącznego.

Wyrok w sprawie VII K 1389/00 z dnia 10 maja 2001r. został wydany przed popełnieniem czynów objętych wyrokami w sprawach VII K 1633/07 (tj. w dniu 30 września 2007r.), VII K 1454/10 (tj. w dniu 11 listopada 2010r.), VII K 117/11 (tj. w dniu 27 grudnia 2010r.), II K 442/11 (tj. w dniu 09 stycznia 2011r), VII K 299/12 (tj. w dniu 24 stycznia 2012r.), VII K 1163/12 (tj. w dniu 09 lipca 2012r.), dotyczył zaś czynu popełnionego w dniu 28 października 2000r., a zatem już po wydaniu wyroku w sprawie VII K 429/00 z dnia 13 lipca 2000r.

Wyrok w sprawie VII K 1633/07 został wydany w dniu 2 stycznia 2008r., a zatem przed popełnieniem czynów objętych wyrokami w sprawach VII K 1454/10, VII K 117/11, II K 442/11, VII K 299/12 i VII K 1163/12. Ponadto wyrok ten dotyczył czynu popełnionego w dniu 30 września 2007r., a więc już po wydaniu wyroków w sprawach VII K 429/00, VII K 1307/00 i VII K 1389/00.

Natomiast wyroki w sprawach VII K 299/12 i VII K 1163/12 dotyczyły czynów popełnionych już po wydaniu pozostałych wyroków, przy czym wyrok w sprawie VII K 1163/12 dotyczył czynu popełnionego w dniu 09 lipca 2012r., a zatem również po wydaniu wyroku w sprawie VII K 299/12 z dnia 26 czerwca 2012r., tak, iż brak było przesłanek do wydania w tym zakresie wyroku łącznego.

Podnieść też należy, iż w swoim wniosku skazany wskazał również sprawy, w których został skazany za wykroczenia, należy mieć jednak na uwadze, iż wyrok łączny dotyczy kar orzeczonych za przestępstwa nie zaś wykroczenia, tak, iż brak było podstaw do uwzględnienia w tym zakresie wniosku skazanego.

Sąd orzekł karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych odnośnie spraw Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. VII K 1454/10, VII K 117/11 i II K 442/11 w granicach określonych w art.86 § 1 kk, przy zastosowaniu zasady asperacji.

Zgodnie z art.86 § 1 kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, przy czym zgodnie z art. 90§2 kk w razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa m.in. zakazów tego samego rodzaju, stosuje się odpowiednio przepisy o karze łącznej.

Orzekając karę łączną w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności oraz łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat Sąd podzielił wyrażony zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyrok SN z 02.12.1975 r., Rw 628/75, OSNKW 1976/2/33) jak i w doktrynie pogląd, iż zasada absorpcji czy kumulacji przy wymiarze kary łącznej jako rozwiązania skrajne, powinny być rozstrzygnięciami o charakterze wyjątkowym.

Kara łączna nie może pogarszać sytuacji skazanego ale nie może też stanowić zbyt znacznej premii płynącej z faktu popełnienia wielu przestępstw. Stałoby to bowiem w sprzeczności z wymogami prewencji szczególnej i ogólnej, prowadząc do premiowania sprawcy popełniającego więcej niż jedno przestępstwo i w praktyce – do bezkarności pewnych działań takiego sprawcy oraz uprzywilejowałoby sprawcę wielokrotnego w porównaniu z osobą, która popełnia jedno przestępstwo.

W tym stanie rzeczy Sąd nie widząc wystarczających przesłanek dla wykorzystania skrajnych rozwiązań przy orzekaniu kary łącznej zastosował zasadę asperacji mając na względzie stopień bliskości przedmiotowej łączącej czyny skazanego (wszystkie skazania obejmowały czyny z art. 178a§1 kk), łączność czasową (czyny popełnione zostały w przeciągu około 2 miesięcy) oraz przebieg procesu resocjalizacji skazanego.

Jak wynika z opinii o skazanym jego zachowanie w okresie odbywania kary uległo znaczącej poprawie. Był 4 razy nagradzany, wcześniej zaś 2 razy karany dyscyplinarnie. Obecnie jego zachowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. Z powodzeniem ukończył tarapię dla osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, przy czym sam wyraził chęć jej podjęcia. Jest zatrudniony jako wydający posiłki. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Stosunki interpersonalne w grupie skazanych stara się układać zgodnie i bezkonfliktowo. Na temat dotychczasowego życia i popełnionych przestępstw wypowiada się krytycznie. Jego postępy w procesie resocjalizacji ocenia się jako umiarkowanie pozytywne. Prognoza penitencjarna jest pozytywna.

Poza oceną Sądu przy wymiarze kary łącznej był natomiast stopień społecznej szkodliwości popełnionych przez skazanego czynów, zawinienie oraz inne okoliczności, które zostały wcześniej przyjęte jako przesłanki wymiaru kar jednostkowych.

Na poczet orzeczonej kary łącznej Sąd na podstawie art.577 kk zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i kar dotychczas odbytych w sprawach VII K 1454/10, VII K 117/11 i II K 442/11.

Sąd na podstawie art. 576§1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawił do odrębnego wykonania.

Sąd zwolnił skazanego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego na podstawie art.624 § 1 kpk z uwagi na to, iż jest on pozbawiony wolności i obciążenie go kosztami byłoby ze względu na jego trudną sytuację materialną zbyt uciążliwe.

O kosztach wynagrodzenia dla adw. M. K. (2) za obronę skazanego w sprawie o wydanie wyroku łącznego orzeczono na podstawie obowiązujących przepisów jak w pkt V wyroku, powiększając zasądzoną kwotę o ustawowy podatek VAT od tegoż wynagrodzenia.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij