Niedziela 17 stycznia 2021 Wydanie nr 4710
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-04-29
Data orzeczenia:
29 kwietnia 2014
Data publikacji:
29 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
12 stycznia 2016
Sygnatura:
VIII U 30/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Janina Kościelniak
Protokolant:
Kamila Niemczyk
Hasła tematyczne:
Nauczyciel
Podstawa prawna:
art. 4 ustawy z dnia 22.05.2009r. o nauczycielskich swiadczeniach kompensacyjnych (Dz.U z 2009r. nr 97 poz.800 z pozn.zm
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19)
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VIII U 30/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Janina Kościelniak

Protokolant:

Kamila Niemczyk

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w Gliwicach

sprawy I. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

o prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

na skutek odwołania I. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

z dnia 15 listopada 2013 r. nr (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego począwszy od 1 października 2013 r.

(-) SSO Janina Kościelniak

Sygn. akt: VIII U 30/14

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. zaskarżoną decyzją z dnia 15.11.2013 r., odmówił ubezpieczonej I. S. prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych ( Dz. U. Nr 97, poz. 800 z 2009 r. ze zm.). Organ rentowy wskazał, że przyczyną wydania decyzji odmownej był brak udokumentowania przez skarżącą wymaganego 30-letniego okresu ubezpieczenia. Odwołująca wykazała bowiem jedynie 26 lat, 7 miesięcy i 5 dni, w tym 21 lat, 4 miesiące i 19 dni pracy wykonywanej w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego czasu pracy w charakterze nauczyciela.

Od w/w decyzji odwołanie wniosła ubezpieczona. W celu uzasadnienia żądania zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia, odwołująca podniosła, że wykonywała pracę katechetyczną od 1978 r. w salkach parafialnych w J., a do 1990 r. , tj. do wejścia nauki religii do szkolnego programu nauczania, świadczyła pracę w innych parafiach, co zostało potwierdzone przez proboszczów tychże parafii w formularzach Rp-7. Dalej ubezpieczona wskazała, że religii uczyła przez 35 lat i w związku z tym w 2013 r. otrzymała z tego tytułu w 2013 r. nagrodę jubileuszową. Skarżąca nadmieniła również, że z uwagi na problemy zdrowotne, w maju 2013 r. przebywała w szpitalu na oddziale neurologii w C.. Podczas okresu hospitalizacji, u skarżącej zdiagnozowano padaczkę napadów ogniskowych z objawami złożonymi – G40.2, która uniemożliwia skarżącej kontynuowanie dalszej pracy katechetycznej. Ubezpieczona wskazał w końcu, że przyznanie jej żądanego świadczenia jest uzasadnione, albowiem w związku z rozpoznanym schorzeniem i wiążącą się z tym niesprawnością fizyczną uniemożliwiająca dalszą pracę, skarżąca utraciła źródło utrzymania, a co za tym idzie również środki konieczne do leczenia zdiagnozowanej choroby. Zdaniem odwołującej, przez wzgląd na powyższe okoliczności decyzja organu rentowego jest głęboko krzywdząca.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, argumentując jak w zaskarżonej decyzji. ZUS wyjaśnił nadto, że nie zaliczył ubezpieczonej następujących okresów zatrudnienia:

- od 22.08.1978 r. do 30.04.1980 r., od 1.09.1984 r. do 31.08.1986 r., od 1.09.1987 r. do 31.08.1988 r., ponieważ zgodnie z informacją Wydziału (...) i Składek O/ ZUS w R., odwołująca nie została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego,

- od 1.01.1981 r. do 20.11.1982 r., ponieważ zgodnie z informacją Wydziału (...) i Składek O/ZUS w C., odwołująca nie została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego,

- od 21.11.1982 r. do 31.08.1983 r., ponieważ zgodnie z informacją Wydziału Ubezpieczeń Społecznych i Składek O/ZUS w O., odwołująca nie została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego,

- od 1.09.1983 r. do 31.08.1984 r., ponieważ zgodnie z informacją Wydziału (...) i Składek O/ZUS w R. R.-Katolicka Parafia T. Przenajświętszej w C. nie figuruje w systemie (...) oraz w kartotekach O/ZUS w R.,

- od 10.09.1986 r. do 15.10.1986 r., ponieważ z informacji uzyskanej z Wydziału (...) i Składek O/ZUS w R. wynika, że w tym okresie pracodawca wykazał przerwę w ubezpieczeniu bez podania przyczyny.

Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o: akta organu rentowego oraz wyjaśnień ubezpieczonej.

Sąd uznał zebrany w sprawie materiał za spójny i kompletny, a przez to mogący stanowić podstawę prawdziwych rozstrzygnięć w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczona urodziła się w dniu (...)

W dniu 17.10.2013 r. odwołująca złożyła w Oddziale ZUS w C. wniosek o przyznanie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ubezpieczona pozostawała w zatrudnieniu w następujących okresach:

- od dnia 22.08.1978 r. do 31.08.1980 r., w R.-Katolickiej Parafii J., w charakterze katechetki, w wymiarze 1 etatu,

- od dnia 1.09.1980 r. do 20.11.1982 r., w R.-Katolickiej Parafii K., w charakterze katechetki, w wymiarze 1 etatu,

- od dnia 21.11.1982 r. do 31.08.1983 r., w R.-Katolickiej Parafii I., w charakterze katechetki, w wymiarze 1 etatu,

- od dnia 1.09.1983 r. do 31.08.1984 r., w R.-Katolickiej Parafii C., w charakterze katechetki, w wymiarze 1 etatu,

- od dnia 1.09.1984 r. do 31.08.1987 r., w R.-Katolickiej Parafii O., w charakterze katechetki, w wymiarze 1 etatu,

- od dnia 1.09.1988 r. do 31.08.1990 r., w R.-Katolickiej Parafii W., w charakterze katechetki w wymiarze 1/2 etatu,

- od dnia 1.09.1990 r. 31.08.1993 r. w Szkole Podstawowej w W., w charakterze katechetki, w okresie od 1.09.1990 r. do 31.08.1991 r. w wymiarze 14/18 etatu; w okresie od 1.09.1991 r. do 31.08.1992 r w wymiarze 14/18 etatu.; w okresie od 1.09.1992 r. do 31.08.1993 r. w wymiarze 16/18 etatu,

- od dnia 1.09.1993 r. do 31.08.1995 r., W Szkole Sportowej w D. w charakterze katechetki, w wymiarze 6/18 etatu, oraz w Szkole Podstawowej Nr (...) w D. w charakterze katechetki, w wymiarze 10/18 etatu.

- od dnia 1.09.1995 r. do 31.08.2002 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr (...) w K., w charakterze katechetki, w wymiarze 1 etatu,

- od dnia 1.09.2002 r. do 31.08.2007 r. w Gimnazjum nr 4 M., w charakterze katechetki, w wymiarze 1 etatu,

- w okresie od 1.09.2007 r. do 31.08.2008 r. w Gimnazjum nr 4 w M., w charakterze katechetki, w wymiarze 10/18 etatu,

- w okresie od 1.09.2007 r. do 31.08.2008 r. w Szkole Podstawowej nr (...) w M., w charakterze katechetki, w wymiarze 4/18 etatu,

- w okresie od 1.09.2008 r. do 31.08.2010 r. w Zespole Szkół w S., w charakterze katechetki, w tym w okresie od 1.09.2008 r. do 31.08.2010 r. w Przedszkolu Publicznym (...) w S., w charakterze katechetki, w wymiarze 2/22 etatu.

Spośród w/w okresów zatrudnienia ZUS zaliczył odwołującej jedynie 26 lat, 7 miesięcy i 5 dni, w tym 21 lat, 4 miesiące i 19 dni pracy wykonywanej w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego czasu pracy w charakterze nauczyciela.

Organ rentowy nie zaliczył natomiast okresów zatrudnienia skarżącej wskazanych w odpowiedzi na odwołanie z uwagi na brak zgłoszenia odwołującej do ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem w tych okresach.

Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o: akta organu rentowego, oraz zeznania ubezpieczonej.

Sąd uznał zebrany w sprawie materiał dowodowy za spójny i kompletny, a przez to mogący stanowić podstawę prawdziwych ustaleń w sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych ( dz. U. Nr 97, poz. 800 z 2009 r. ze zm.), świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1.  osiągnęli wiek wynoszący 55 lat w latach 2009-2014,

2.  mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353, z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z FUS”, wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,

3.  rozwiązali stosunek pracy.

Okolicznością sporną w niniejszej sprawie było ustalenie, czy ubezpieczona legitymuje się wymaganym 30 - letnim okresem składkowym i nieskładkowym, uprawniającym do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Nie bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje treść uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13.06.2001 r. Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy, przed dniem 25.10.1990 r. jest okresem pracy nauczycielskiej w rozumieniu art. 88ust.1 ustawy z dnia 26.01.1982 r.- Karta Nauczyciela(tekst jednolity Dz. U. z 1997 r., Nr 56, poz. 357 ze zm.)[Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 13.06.2001 r., III ZP 32/00, Lex nr 47590].

W uzasadnieniu powołanej uchwały Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że za w pełni uzasadnione uważa stanowisko wyrażone we wcześniejszym orzeczeniu tegoż Sądu, tj. wyrażonym w wyroku z dnia 15.06.1978 r., II URN 54/78, w którym podkreślono, że zaliczenie okresów zatrudnienia do uprawnień emerytalnych i rentowych nie jest uzależnione od zgłoszenia osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego.

Sąd w pełni podzielił treść w/w uchwały i w związku z tym uznał, że okresy zatrudnienia, których organ rentowy nie uwzględnił przy obliczaniu decydującego dla uzyskania uprawnienia do wypłaty nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 30-letniego stażu ubezpieczeniowego, stanowią wbrew temu, co stwierdził ZUS okresy w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Jak wynika bowiem z powołanego orzecznictwa, fakt niezgłoszenia odwołującej, będącej nauczycielką religii w okresach spornych, przed datą 25.10.1990 r. do ubezpieczenia społecznego, nie jest okolicznością wykluczającą dopuszczalność zaliczenia tychże okresów zatrudnienia do wymaganego 30-letniego okresu ubezpieczenia.

Mając na względzie powyższe, Sąd stwierdził, że ubezpieczona legitymuje się wymaganym 30 - letnim okresem składkowym i nieskładkowym w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Pozostałe przesłanki uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego nie były sporne.

Biorąc wszystkie powyższe względy pod uwagę Sąd Okręgowy na mocy art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

SSO Janina Kościelniak

Zarządzenie:

1. uzasadnienie odnotować,

2. odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć organowi rentowemu.,

3. kalendarz 14 dni lub z wpływem.

G., dnia ........

j.s.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.