Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: III RC 442/14

Tytuł: Sąd Rejonowy w Pruszkowie z 2014-11-07
Data orzeczenia: 7 listopada 2014
Data publikacji: 9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący: Mirosław Barszcz
Sędziowie:
Protokolant: Grażyna Ołdak
Hasła tematyczne: Obniżenie Alimentów
Podstawa prawna: art. 138 kro

Sygn. akt III RC 442/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2014 r.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz

Protokolant: Grażyna Ołdak

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 r. w Pruszkowie

na rozprawie

sprawy z powództwa R. O.

przeciwko małoletniej L. O. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego S. O.

o obniżenie alimentów

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od R. O. na rzecz L. O. kwotę 1200 (tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

R. O. w dniu 01 września 2014 r. wniósł do tutejszego Sądu powództwo o obniżenie alimentów zasądzonych od niego na rzecz jego córki małoletniej L. O. z kwoty 880 zł miesięcznie do kwoty 350 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu napisał m. in., że od ostatniego orzekania o alimentach jego wynagrodzenie zmniejszyło się znacząco i wynosi ok. 1.800 zł miesięcznie. Podał także, iż w trakcie poprzedniej sprawy sądowej o alimenty zaznaczał, że jest w stanie zapewnić córce żłobek i przedszkole, by uniknąć wydatków na opiekunkę w kwocie 1.400 zł. Biorąc pod uwagę, że opłata za żłobek wynosi 300 zł daje to podstawy do obniżenia alimentów o ponad 500 zł (k. 3-5).

W odpowiedzi na pozew z dnia 10 października 2014 r. przedstawicielka ustawowa małoletniej pozwanej S. O. wniosła o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu podała m. in., że R. O. zarabiał 1.800 zł miesięcznie również w dacie orzekania w poprzedniej sprawie. Premie, które mogły stanowić jego dodatkowy dochód były uznaniowe, cechowały się więc dużą dozą niepewności. Nadto, mieszka on z rodzicami, ponosi więc jedynie 1/3 kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Niemożliwe jest zapisanie L. O. do przedszkola, ponieważ przyjmowane są jedynie dzieci, które potrafią korzystać z toalety i nie używają już pieluch, a małoletnia L. tego warunku nie spełnia (k. 27-32).

Na rozprawie w dniu 05 listopada 2014 r. pełnomocnik powoda poparł powództwo, zaś pełnomocnik przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej wnosił o oddalenie powództwa. (k. 60).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia L. O. urodzona dnia (...) pochodzi ze związku małżeńskiego S. i R. O.. Alimenty na rzecz L. O. od R. O. zostały ustalone na kwotę 880 zł miesięcznie w wyroku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt III RC 410/13. Małoletnia L. O. miała wtedy rok i 5 miesięcy. Wyrok ten uprawomocnił się dnia 18 grudnia 2013 r.

Małoletnia L. O. ma obecnie 2 lata i 6 miesięcy, mieszka wraz z matką w P.. Nie uczęszcza do żłobka ani do przedszkola, zajmuje się nią opiekunka, której z tego tytułu S. O. wypłacała wynagrodzenie w kwocie 1.400 zł miesięcznie. Jest ogólnie zdrowa. Ma blokadę w mówieniu, z powodu której winna uczęszczać do logopedy i psychologa. Nie korzysta jeszcze samodzielnie z toalety, w dalszym ciągu używa jeszcze pieluch. W sytuacji małoletniej nic nie zmieniło się w porównaniu do daty ostatniego orzekania o alimentach, również w zakresie kosztów utrzymania. Podnoszona przez S. O. okoliczność podniesienia kosztów utrzymania o 12 zł nie stanowi istotnej zmiany. Koszt utrzymania małoletniej jest taki sam, jak w dacie poprzedniego orzekania o alimentach. Kwotowo koszt ten przekracza 2 000 zł. W przypadku pełnej miesięcznej opłaty dla opiekunki może być zbliżony do 2500 zł.

S. O. ma 34 lata, mieszka razem z małoletnią córką w P. w mieszkaniu stanowiącym jej własność. Tak jak poprzednio pracuje jako referent ds. obsługi klienta w (...) i osiąga wynagrodzenie na takim samym poziomie jak w czasie ostatniego orzekania o alimentach, tj. średnio ok. 2.020 zł netto miesięcznie. Jedyną różnicą jest uzyskanie ubrania służbowego obowiązującego w pracy. Obecnie czynsz mieszkaniowy wynosi 670 zł miesięcznie. Nie ma długów. Zatrudnia opiekunkę do dziecka, którą zmieniła w trakcie toczącego się postępowania. Poprzednio opiekunka otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 1400 zł miesięcznie.

R. O. ma 34 lata, poprzednio mieszkał z rodzicami, obecnie zaś przeprowadził się i zamieszkał ze swoją partnerką. Zmiana ta nastąpiła w okresie trwania postępowania. Zmienił miejsce pracy. Dnia 12 sierpnia 2014r. rozwiązał poprzednią umowę o pracę składając wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy z uwagi na wypłatę wynagrodzenia z opóźnieniem o 2-3 dni. Od 4 sierpnia 2014 r. R. O. pracuje w (...). jako doradca serwisu. Miał zawartą umowę na okres próbny, który skończył się 31 października 2014r. - kilka dni przed zamknięciem rozprawy. Nowa umowa nie została jeszcze zawarta w formie pisemnej, choć R. O. świadczył obowiązek pracy. W okresie próbnym osiągał wynagrodzenie średnio 1899 zł netto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia na kolejny okres nie była znana na moment zamknięcia rozprawy. W dacie poprzedniego orzekania o alimentach pracował w firmie (...), przed rozwiązaniem umowy osiągał dochód w wysokości ok. 2.000 zł. miesięcznie. Kwota zarobków u poprzedniego pracodawcy w porównaniu z wynagrodzeniem sprzed roku zmniejszyła się z uwagi na niższe premie. R. O. alimenty na rzecz córki reguluje terminowo, w zasądzonej wysokości. Nie posiada kontaktu z dzieckiem, choć aktywnie dąży do ich realizowania na drodze postępowań przed sądem. R. O. posiada jak uprzednio zadłużenie w wysokości ok. 5.000 zł. zaciągnięte już wcześniej na kaucję na poczet przyszłych alimentów. Sprzedał swój samochód, który się popsuł. Korzysta z pożyczanego samochodu. Ze względu na problemy kardiologiczne zażywa lekarstwa, wydaje z tego tytułu 100-120 zł miesięcznie. Ponosi koszty mieszkaniowe w wysokości 400 zł. Poprzednio do pracy dojeżdżał samochodem, obecnie korzysta z komunikacji miejskiej.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie następujących dowodów: kopia odpisu skróconego aktu urodzenia L. O. k. 16, zaświadczenie o zarobkach S. O. k. 39, informacja o wysokości czynszu k. 40, kopia deklaracji o ilości osób zamieszkałych w lokalu k. 41, kopie faktur VAT k. 43 – 51, dokument k. 52, kopia faktury VAT k. 53, potwierdzenie przelewu k. 54, kopia wyników badania echokardiograficznego k. 55, kopia postanowienia o oddaleniu wniosku o zawieszenie egzekucyjnego k. 57, kopia zaświadczenia o zarobkach k. 58, kopia świadectwa pracy k. 59, przesłuchanie R. O. k. 60-61, przesłuchanie S. O. k. 62.

Ustalenia Sądu znajdują uzasadnienie w przeprowadzonych dowodach, które zostały powołane przy ustalaniu podstawy faktycznej w niniejszej sprawie. W zakresie stanu poprzedniego Sąd posiłkował się ustaleniami Sądu Rejonowego w Pruszkowie dokonanymi w sprawie o sygn. akt III RC 410/13.

Większość dokumentów zostały złożona w kserokopiach, to jednak nic nie wskazuje na to, by ich treść nie odzwierciedlała wiernie treści dokumentów oryginalnych. Podnieść też należy, że strony wiarygodności i mocy dowodowej tych dowodów nie kwestionowały. Złożone dokumenty w sposób bezsprzeczny przedstawiały fakty nimi dowodzone. Łącznie przedstawiały jasny i logiczny obraz stanu finansów powoda.

Przesłuchania R. O. i S. O. były wiarygodne. W zakresie ustalonych faktów nie budziły wątpliwości sądu.

Wyniki badania echokardiograficznego nie mają znaczenia dla niniejszej sprawy, pochodzą bowiem z 1999 r.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności tytułem przypomnienia, z uwagi na uprzednio dwukrotne orzekanie o alimentach na rzecz mał. L. O., należy wskazać, iż obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie ciąży na obydwojgu rodzicach (art. 133 kro). Zakres tego obowiązku, zgodnie z art. 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości osoby zobowiązanej. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowania odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia i wykształceniu.

Stosownie do treści przepisu art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może zatem prowadzić do obniżenia obowiązku alimentacyjnego wówczas, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia zasadzającego alimenty zmniejszeniu ulegną potrzeby osoby uprawnionej do alimentacji lub zmniejszą się możliwości zarobkowe lub majątkowe strony do alimentacji zobowiązanej.

Wysokość alimentów na rzecz małoletniej L. O. po raz ostatni została ustalona wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie III RC 410/13. Dla uwzględnienia powództwa decydujące stało się ustalenie, czy od tej daty nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby obniżenie alimentów należnych L. O. od ojca R. O.. Wyrok ten uprawomocnił się dnia 18 grudnia 2013 r. Pomiędzy datą uprawomocnienia się wyroku, a wniesieniem powództwa o zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego minęło więc niespełna dziewięć miesięcy.

Odnośnie usprawiedliwionych potrzeb pozwanej należy wskazać, iż w okresie będącym przedmiotem zainteresowania Sądu nie uległy one zmianie. W zasadzie jedyną zmianą jaka zaszła w życiu małoletniej powódki jest zmiana osoby opiekunki. Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie nie wynika, by po stronie małoletniej nastąpiły zmiany uzasadniające obniżenie alimentów. W ocenie Sądu całokształt sytuacji małoletniej jest tożsamy ze stanem istniejącym w chwili poprzedniego orzekania o alimentach na rzecz małoletniej L. O., różni się jedynie w drobnych kwestiach, nie mających istotnego znaczenia przy rozstrzygnięciu niniejszej sprawy. Małoletnia na chwilę orzekania miała 2 lata i 6 miesięcy. Powód podnosił, iż nie powinna ona pozostawać pod opieką płatnej opiekunki, lecz matka dziecka winna umieścić ją w żłobku bądź przedszkolu, gdzie opłaty byłyby znacznie niższe. Powszechnie wiadome jest, iż rekrutacja do publicznych żłobków lub przedszkoli odbywa się raz w roku, ze znacznym wyprzedzeniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W okresie rozpoczęcia rekrutacji małoletnia L. miała jedynie ukończone 2 lata. Z uwagi na poziom samodzielności małoletniej zasługuje na uwzględnienie stanowisko S. O., iż córka była jeszcze zbyt mała na uczęszczanie do placówki i winna pozostać w domu. Stan ten nie może jednak być przedłużany w nieskończoność. W kolejnym roku szkolnym małoletnia winna uczęszczać do przedszkola. S. O. powinna więc już na początku 2015 roku podjąć działania zmierzające do uzyskania miejsca w przedszkolu miejskim. W takim wypadku koszt opieki winien być znacznie mniejszy. Na chwilę zamknięcia rozprawy małoletnia nie uczęszczała do żłobka czy przedszkola i nie jest możliwe ubieganie się uczęszczania do takich placówek publicznych w środku roku szkolnego. Wydatki więc na opiekunkę na moment orzekania były jeszcze usprawiedliwione.

W sprawie tej Sąd badał również czy nastąpiła istotna zmiana w zakresie sytuacji powoda pod kątem jego możliwości majątkowych i zarobkowych. Na tę przesłankę powoływał się powód uzasadniając swoje powództwo.

W sprawie zostało ustalone, iż powód ma 34 lata, mieszka obecnie wraz z partnerką, koszty utrzymania mieszkania obciążają go w kwocie 400 zł miesięcznie. Z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania nie została wykazana przez powoda istotna zmiana dotycząca wydatków mieszkaniowych. Jak zostało ustalone powód dokonał również zmiany miejsca pracy. Powód twierdził, iż jego wynagrodzenie uległo obniżeniu. Już u poprzedniego pracodawcy wynagrodzenie się zmniejszało z uwagi na zmiany progów, od których przyznawana byłą premia. Na moment zamknięcia rozprawy powód nie udowodnił wysokości ani składników wynagrodzenia, które będzie obecnie uzyskiwał. Powód wykazał wysokość wynagrodzenia, które uzyskiwał w ostatnich miesiącach. Był ostatnio zatrudniony na okres próbny, twierdził, iż w okresie kolejnym będzie miał takie samo wynagrodzenie. Powszechne jednak jest, iż po okresie próbnym pracownicy uzyskują wyższe wynagrodzenia, bądź zyskują prawa do premii. Powód sam wskazał, iż u poprzedniego pracodawcy uzyskiwał ostatnio wynagrodzenie 1800 zł, a zmienił pracę, między innymi, by mieć wyższe wynagrodzenie niż u poprzedniego pracodawcy. Tak więc jego zarobki winny być większe niż 1900 zł. Przy uwzględnieniu właściwego wykorzystywania jego doświadczenia w branży samochodowej możliwości zarobkowe powoda w dalszym ciągu są na poziomie zbliżonym do zarobków uzyskiwanych w okresie poprzedniego ustalania wysokości alimentów. Powód ma problemy zdrowotne z sercem, ale nie rzutują na jego możliwości, w szczególności na jego zdolność do pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Na zakończenie tego wątku należy przypomnieć, iż o możliwościach zarobkowych nie decydują faktycznie osiągane, czy tylko deklarowane dochody, a możliwości oceniane w sposób hipotetyczny, a więc takie dochody, które osoba zobowiązana do alimentacji, może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Sytuacja majątkowa powoda nie zmieniła się zasadniczo od czasu wyrokowania w poprzedniej sprawie. Zwrócić uwagę należy na okoliczność, iż powód zbył swój samochód, i poza faktem, że niewątpliwie uzyskał z tego tytułu środki, to nie ponosi już kosztów utrzymania samochodu, którym to kosztom nie dorównają nigdy koszty podróżowania środkami komunikacji publicznej.

Po stronie powoda nie nastąpiła taka zmiana, która nakazywałby uwzględnienie powództwa o obniżenie alimentów. Sąd uwzględnił również, iż powód nie posiada żadnych innych osób na utrzymaniu.

Sąd zauważył, również, iż w okresie będącym przedmiotem zainteresowania zmianie nie uległa sytuacja finansowa matki małoletniej, dlatego też R. O. powinien w takim samym stopniu jak dotychczas partycypować w kosztach utrzymania L. O.. Tym bardziej, że S. O. swój obowiązek alimentacyjny spełnia także poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie córki, a wysokość zasądzonych alimentów nie przekracza połowy usprawiedliwionych potrzeb małoletniej L. O..

Reasumując, w ocenie Sądu w rozpoznawanej sprawie nie nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby obniżenie wysokości obowiązku alimentacyjnego ciążącego na R. O. wobec jego córki L. O.. Powództwo opierające się na okolicznościach: konieczności uczęszczania małoletniej już do żłobka, bądź przedszkola, spadku wynagrodzenia powoda i zmiany jego miejsca zamieszkania nie zasługuje jednak na uwzględnienie.

Z wszystkich wyżej wymienionych względów wobec braku przesłanek z art. 138 kro Sąd orzekł jak w punkcie I sentencji.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z § 6a ust. 4 i § 6 punkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij