Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: III Ca 569/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-09-24
Data orzeczenia: 24 września 2014
Data publikacji: 13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia: 24 września 2014
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący: Barbara Pięcek
Sędziowie: Radosław Olewczyński
Wojciech Wysoczyński

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Paradowska
Hasła tematyczne: Odsetki ,  Zadośćuczynienie
Podstawa prawna: art. 481 k.c., 445 k.c.

Sygnatura akt III Ca 569/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Barbara Pięcek

Sędzia SO Radosław Olewczyński

Sędzia SR Wojciech Wysoczyński

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 roku na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa S. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 28 stycznia 2014 roku, sygnatura akt III C 557/09

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1a.) w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

„27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z odsetkami ustawowymi naliczanymi od kwot:

- 14.000 (czternaście tysięcy) złotych od dnia 28 listopada 2008 roku do dnia zapłaty;

- 13.000 (trzynaście tysięcy) złotych od dnia 13 kwietnia 2010 roku do dnia zapłaty”;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz S. G. kwotę 1. 994 (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij