Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I C 1278/15

Tytuł: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-10-19
Data orzeczenia: 19 października 2015
Data publikacji: 28 lutego 2018
Data uprawomocnienia: 21 listopada 2015
Sąd: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Katarzyna Wencka
Sędziowie:
Protokolant: Monika Kosobko- Derehajło
Hasła tematyczne: Przedawnienie ,  Przelew Wierzytelności
Podstawa prawna: art. 117§2 kc, art. 118 kc

Sygn. akt: I C 1278/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Katarzyna Wencka

Protokolant:

Monika Kosobko- Derehajło

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G.

przeciwko I. S.

o zapłatę

Oddala powództwo.

Sygn. akt I C 1278/15

UZASADNIENIE

Powód (...) Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. wniósł o zasądzenie od pozwanej I. S. kwoty 1469,51 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz domagał się zasądzenia kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając żądanie pozwu podnosił, że dochodzona pozwem wierzytelność powstała w wyniku zawarcia przez pozwaną i pierwotnego wierzyciela – (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w dniu 11.11.2008 roku umowy o świadczenie usług. Strona pozwana nie wywiązała się z warunków umowy, w konsekwencji czego z dniem 01.07.2010 roku umowa została rozwiązana. Na zadłużenie strony pozwanej składają się: kwota 183,66 zł wynikająca z dokumentu sprzedaży nr (...) z dnia 13.04.2010 roku, kwota 68,00 zł wynikająca z dokumentu sprzedaży nr (...) z dnia 14.05.2010 roku, kwota 647,18 zł wynikająca z noty obciążeniowej nr (...) z dnia 23.07.2010 roku (łącznie 898,84 zł) oraz kwota 570,67 zł – z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od dnia następnego po dacie płatności poszczególnego dokumentu księgowego do dnia sporządzenia pozwu. Powód wskazał, że wierzyciel pierwotny w dniu 20.04.2015 roku dokonał przelewu przysługującej mu od pozwanej wierzytelności na rzecz powoda (...) Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G.. Tym samym powód uzyskał legitymację procesową czynną w niniejszym postępowaniu.

Pozwana I. S. na rozprawie w dniu 19 października 2015 roku wnosiła o oddalenie powództwa. Wskazała, iż z nowym operatorem podpisała umowę 6-7 lat temu. Podniosła zarzut przedawnienia (k.31).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

Bezsporne w sprawie jest, że w dniu 10.11.2008 roku pomiędzy I. K. a (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług telewizyjnych nr (...) (k.12). Z uwagi na niewywiązywanie się pozwanej z warunków umowy, umowa z dniem 01.07.2010 roku została rozwiązana. Poprzednik prawny powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wystawiła w dniu 13.04.2010 roku dokument sprzedaży nr (...) opiewający na kwotę 183,66 zł z terminem płatności 20.04.2010 roku, dokument sprzedaży z dnia 14.05.2010 roku nr (...) opiewający na kwotę 68,00 zł bieżącego rozliczenia z terminem płatności na dzień 21.05.2010 roku oraz notę obciążeniową z dnia 23.07.2010 roku nr (...) opiewającą na kwotę 647,18 zł z tytułu kar umownych z terminem płatności 06.08.2010 roku (k. 14-19).

Dnia 08.06.2015 roku (...) S.A. z siedzibą w W. (uprzednio (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.) zawiadomiła dłużniczkę o zmianie wierzyciela i przelewie wierzytelności na rzecz (...) Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G.. W tym samym dniu nabywca wierzytelności (...) Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. wystawił przesądowe wezwanie do zapłaty kierowane do pozwanej, wzywając pozwaną do zapłaty kwoty 1452,76 złotych tytułem niespłaconej należności (k. 9-10).

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W toku procesu pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego przez powoda.

W ocenie Sądu powyższemu stanowisku pozwanej nie sposób odmówić słuszności.

Zgodnie z art.118 k.c jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Niewątpliwie w rozpatrywanej sprawie roszczenia pierwotnego wierzyciela wobec pozwanej, która jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, przedawniają się w ciągu trzech lat. (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (uprzednio (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.) jest przedsiębiorcą, do którego zakresu działania należy między innymi świadczenie usług abonamentowych. Ta właśnie okoliczność ma decydujące znaczenie, na tle art. 118 k.c., dla przyjęcia w rozpatrywanej sprawie trzyletniego terminu przedawnienia, który należy liczyć od daty wymagalności roszczenia.

Powód domagał się zasądzenia poszczególnych kwot wynikających z przedłożonych dokumentów księgowych w postaci: dokumentu sprzedaży nr (...) z terminem płatności 20.04.2010 roku, dokumentu sprzedaży nr (...)/ z terminem płatności 21.05.2010 roku oraz noty obciążeniowej z dnia nr (...) z terminem płatności 06.08.2010 roku. Termin przedawnienia należności wynikających z w/w dokumentów upłynął odpowiednio w dniu 21.04.2013 roku, 22.05.2013 roku oraz 07.08.2013 roku. Także dochodzona kwota 570,67 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek ustawowych naliczonych od dnia następnego po dacie płatności poszczególnych dokumentów księgowych uległa przedawnieniu, jako że odsetki za opóźnienie przedawniają się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego.

Pozwana zatem zasadnie podniosła zarzut przedawnienia dochodzonego przez powoda roszczenia. Powództwo w przedmiotowej sprawie zostało wniesione w dniu 17 września 2015 roku (data stempla pocztowego k. 26), a zatem po upływie terminu przedawnienia dochodzonych roszczeń. W tym stanie rzeczy należało uznać, iż w dacie wniesienia pozwu upłynął już trzyletni termin przedawnienia zgłoszonej przez powoda wierzytelności.

Po upływie terminu przedawnienia zobowiązanie ulega przekształceniu w zobowiązanie naturalne, które nie korzysta z ochrony prawnej. W przypadku skutecznego zgłoszenia zarzutu przedawnienia pomimo, iż zobowiązanie nadal istnieje wierzyciel zostaje pozbawiony uprawnienia do wymuszenia na dłużniku spełnienia świadczenia.

Powyższa konstatacja skutkowała przyjęciem, że zgodnie z art. 117 § 2 k.c pozwana, poprzez skuteczne powołanie się na zarzut przedawnienia, uzyskała prawo do uchylenia się od zaspokojenia wskazanego w pozwie roszczenia.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 117§ 2 k.c i art. 118 kc orzeczono jak w sentencji wyroku.

Sędzia:

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij