Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: I C 261/15

Tytuł: Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-02-10
Data orzeczenia: 10 lutego 2016
Data publikacji: 20 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Daniel Mychliński
Sędziowie:
Protokolant: Sylwia Gawarecka
Hasła tematyczne: Sprzedaż
Podstawa prawna: art. 560 § 1 kc, art. 494 kc

Sygn. akt I C 261/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński

Protokolant – Sylwia Gawarecka

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 10 lutego 2016 r. w Ciechanowie

sprawy z powództwa M. N.

przeciwko C. J.

o zapłatę 470,00 zł

orzeka:

wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 5 czerwca 2015 r. w całości utrzymuje w mocy.

I C 261/15

UZASADNIENIE

Powód M. N. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko C. J., w którym domagał się od w/w pozwanego zasądzenia kwoty 470,00 zł, tytułem zwrotu ceny sprzedaży przedmiotu, który nabył od pozwanego, a następnie zwrócił z uwagi na jego niezgodność z opisem w wysokości 450,00 zł i tytułem pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej w wysokości 20,00 zł. Zażądał także zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu.

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w tej sprawie i postanowieniem z dnia 2 marca 2015 r. sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie.

Po przekazaniu sprawy do tutejszego Sądu, na rozprawę w dniu 5 czerwca 2015 r. pozwany C. J. mimo prawidłowego powiadomienia nie stawił się, nie żądał rozpoznania sprawy pod swoją nieobecność i nie złożył wyjaśnień na piśmie.

W związku z powyższym, Sąd Rejonowy w Ciechanowie w dniu 5 czerwca 2015 r., wydał wyrok zaoczny, w którym zasądził od pozwanego C. J. na rzecz powoda M. N. kwotę 470,00 zł (pkt I wyroku) oraz zasądził na rzecz powoda M. N. koszty procesu w wysokości 30,00 zł (pkt II wyroku).

Pozwany C. J. wniósł sprzeciw od w/w wyroku zaocznego, w którym wniósł o oddalenie powództwa. Wskazał, że powód w chwili nabycia lampy miał świadomość tego, jaka lampa została wystawiona na sprzedaż.

Sąd ustalił, co następuje:

Na internetowym portalu ogłoszeniowym (...), w dniu 8 stycznia 2015 r. pozwany C. J. zamieścił ogłoszenie zawierające ofertę sprzedaży lampy błyskowej R. I. A. (...) C. za cenę 500,00 zł z możliwością negocjacji. Ogłoszenie to wprowadziła na portal żona pozwanego – M. J..

dowód: wydruk ogłoszenia ze zdjęciami (k. 41-42verte) i zeznania świadka M. J. (k. 31)

Powyższą ofertą zainteresował się powód M. N.. W drodze korespondencji e-mailowej z dnia 11 stycznia 2015 r. strony ustaliły cenę sprzedaży w/w lampy na kwotę 450,00 zł, która to cena zawierała również koszty wysyłki.

dowód: wydruk korespondencji e-mail (k. 39-39verte)

Powód M. N. zapłacił pozwanemu C. J. za oferowaną lampę kwotę 450,00 zł.

bezsporne

W dniu 15 stycznia 2015 r., powód M. N. otrzymał od pozwanego C. J. przesyłkę, która zawierała lampę (...) P.. Tego samego dnia, drogą mailową poinformował pozwanego, że otrzymał inną lampę od tej, która oferowana była na platformie internetowej. Następnie powiadomił pozwanego, że odsyła otrzymaną paczkę pocztą kurierską.

dowód: zdjęcia (k. 43-45verte) i wydruk korespondencji e-mail (k. 39verte-40)

Zgodnie z deklaracją przekazaną w e-mailach z dnia 15 stycznia 2015 r. i 16 stycznia 2015 r., powód M. N. odesłał przesyłkę zawierającą lampę (...) P.. Poniósł w związku z tym koszty wysyłki w wysokości 20,00 zł. Pozwany C. J. odmówił jej przyjęcia. Nie zwrócił też powodowi ani uzyskanej ceny sprzedaży ani kosztów przesyłki zwrotnej.

bezsporne

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wymienionych wyżej dowodów.

Udokumentowane zostało zdjęciami i wydrukiem z korespondencji e-mail, jaka lampa była oferowana na platformie (...) i jaka lampa została wysłana do powoda M. N.. Zwłaszcza dołączone do sprawy zdjęcia w sposób oczywisty wskazują na te fakty, gdyż z nich wynika wprost, że oferowana na platformie internetowej lampa nie była tą lampą, którą wysłano powodowi. O tej niezgodności zeznała także świadek M. J..

Bezspornymi są natomiast fakty dotyczące zapłacenia przez powoda M. N. ceny sprzedaży lampy w wysokości 450,00 zł i poniesienia kosztów zwrotu przesyłki w wysokości 20,00 zł. Pozwany tego nie kwestionował. To, że przesyłka została zwrócona, ale pozwany jej nie odebrał, potwierdziła również świadek M. J..

Nie udowodnionym jest natomiast fakt wcześniejszego, telefonicznego informowania powoda M. N. o błędzie w ogłoszeniu internetowym, polegającym na wskazaniu mylnej nazwy oferowanej lampy.

Sąd nie dał tu wiary zeznaniom świadka M. J., która twierdziła, że jej mąż – pozwany C. J. miał informować powoda o pomyłce. Należy podkreślić, że świadek jako osoba najbliższa dla pozwanego starała się przywołać okoliczności korzystne dla jej męża. Zauważyć przy tym trzeba, że świadek tylko przysłuchiwała się telefonicznej rozmowie męża, a zatem całej rozmowy, wszystkich wypowiedzi nie słyszała.

Poza tym, co bardzo znamienne, w e-mailach jakie wymieniali powód i pozwany już po doręczeniu lampy powodowi, brak jest jakichkolwiek odniesień do takiej rozmowy telefonicznej, a wydaje się być naturalnym, że pozwany powołałby się na taką rozmowę. Co więcej, w e-mailu z dnia 15 stycznia 2015 r. z godziny 22:54 (k. 40), pozwany wyjaśnia wręcz, że nie wiedział, że jest „między jednym a drugim różnica”. Stara się więc wyjaśnić zaistniałą pomyłkę, ale nie powołuje się na to, że informował już wcześniej o tej pomyłce.

Stąd płynie uzasadniony wniosek, że takiej rozmowy, w trakcie której powód został wyraźnie powiadomiony, że oferowana jest inna lampa niż podana w ogłoszeniu, nie było.

Sąd zważył, co następuje.

Strony niewątpliwie zawarły umowę sprzedaży. Stosownie bowiem do art. 535 KC, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Strony wypełniły swoje zobowiązania, pozwany C. J. przeniósł na powoda M. N. własność lampy błyskowej i wydał mu (przesłał pocztą kurierską) tę lampę, a powód odebrał ją i zapłacił cenę sprzedaży.

Należy jednocześnie wskazać, że stronami tej umowy były osoby fizyczne. Pozwany C. J. dokonując sprzedaży nie był już przedsiębiorcą, o czym świadczą dokumenty z karty 47 i 49, a zatem nie występował tu w roli profesjonalisty. Nie mają więc tu zastosowania szczególne przepisy dotyczące tzw. sprzedaży konsumenckiej, zawarte w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Znajdą tu natomiast zastosowanie i będą podstawą rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy art. 556 – 581 KC.

Zgodnie z art. 556 KC, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Art. 556 1 § 1 stanowi zaś, że wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Nie może ulegać wątpliwości, że w niniejszym wypadku lampa błyskowa sprzedana powodowi M. N. posiadała wadę fizyczną. Lampa wydana powodowi to nie była bowiem ta lampa, którą oferował na portalu internetowym pozwany C. J., a którą chciał nabyć od niego powód. Mamy tu więc do czynienia z oczywistym przypadkiem niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Pozwanemu nie udało się – zdaniem Sądu – wykazać, że powód M. N. wiedział o mylnym oznaczeniu oferowanej lampy błyskowej.

Zgodnie z art. 560 § 1 KC, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Powód M. N. zaraz jak otrzymał lampę błyskową od pozwanego, zorientował się o wspomnianej wyżej niezgodności i od umowy odstąpił, o czym powiadomił pozwanego w e-mailach z dnia 16 stycznia 2015 r. z godziny 08:08 i 09:42 (k. 40), a następnie odesłał wadliwy produkt. Sprzedawca nie wymienił tej lampy na lampę wolną od wad, a więc lampę R. I. A. (...) C., której ofertę sprzedaży umieścił na portalu ogłoszeniowym. Tym samym doszło do rozwiązania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy pozwanym C. J. (sprzedawcą) a powodem M. N. (kupującym).

Skuteczne odstąpienie od umowy, z czym mamy do czynienia w niniejszej sprawie, prowadzi do zniweczenia skutków zawartej umowy sprzedaży. Zasadniczym skutkiem odstąpienia od umowy jest wzajemny zwrot świadczeń spełnionych przez strony stosownie do art. 494 KC, a więc kupujący obowiązany jest do zwrotu zakupionej rzeczy, natomiast obowiązek sprzedawcy obejmuje zwrot otrzymanej tytułem zawartej umowy ceny.

Tym samym pozwany C. J. jest zobowiązany do zwrotu powodowi M. N. kwoty 450,00 zł, stanowiącej uiszczoną przez niego cenę sprzedaży i to niezależnie od tego, czy powód spełnił już swój obowiązek zwrotu zakupionej lampy.

Zgodnie z art. 561 4 KC, sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. Stosownie zaś do art. 561 2 § 1 i 3 KC, na sprzedającym (tu: pozwanym K. J.) spoczywa też ciężar pokrycia kosztów zwrotu rzeczy przez kupującego w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

Skoro powód M. N., w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, odesłał pozwanemu sprzedaną mu lampę, pozwany winien zwrócić powodowi także kwotę 20,00 zł, a więc koszt przesyłki zwrotnej, którą nadał niezwłocznie po tym jak zorientował się o niezgodności rzeczy mu wydanej z ofertą sprzedaży i odstąpieniu od umowy. Bez znaczenia pozostaje fakt, że pozwany odmówił odebrania tej rzeczy, albowiem działał on na własne ryzyko. Powód M. N. działał zaś zgodnie z prawem, stosownie do przysługujących mu uprawnień.

Mając powyższe na uwadze, w pełni zasadnym było zasądzenie od pozwanego K. J. na rzecz powoda M. N. kwoty 470,00 zł (450,00 zł stanowiącej cenę sprzedaży i 20,00 zł stanowiącej koszty zwrotu rzeczy), którą to kwotę Sąd zasądził w pkt I wyroku zaocznego.

Mając na uwadze wynik tej sprawy, Sąd – stosownie do art. 98 KPC – zasądził w pkt II wyroku zaocznego od pozwanego K. J. na rzecz powoda M. N. kwotę 30,00 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu. Na koszty te złożyła się opłata sądowa od pozwu właśnie w kwocie 30,00 zł.

Uwzględniając wszystkie te argumenty, Sąd działając na podstawie art. 347 KPC, utrzymał w całości wyrok zaoczny z dnia 5 czerwca 2015 r.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij