Piątek 03 kwietnia 2020 Wydanie nr 4421
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2016-01-26
Data orzeczenia:
26 stycznia 2016
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
1 kwietnia 2016
Sygnatura:
I C 482/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Brzezinach
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Violetta Olborska
Protokolant:
st. sekr. sąd. Jolanta Ostrowska
Hasła tematyczne:
Sprzedaż
Podstawa prawna:
art.535 kc
Teza:
orzeczenie z uzasadnieniem
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 482/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SR Violetta Olborska

Protokolant : st. sekr. sąd. Jolanta Ostrowska

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2016 roku w Brzezinach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w Z.

przeciwko A. T. (poprzednio M.)

o zapłatę

na skutek sprzeciwu pozwanej od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 marca 2011r. w sprawie VI Nc – e (...) Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie

1)  umarza postępowanie w zakresie kwoty 115,50zł. /sto piętnaście złotych, pięćdziesiąt groszy/,

2)  oddala powództwo w pozostałej części,

3)  zasądza od powoda (...) S.A. w Z. na rzecz pozwanej A. T. kwotę 617zł. /sześćset siedemnaście złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt I C 482/15

UZASADNIENIE

Pozwem w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 2 lutego 2011r. powód (...) S.A. w Z. wniósł o zasądzenie od pozwanej A. M. obecnie A. T. kwoty 2942,75zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 2 lutego 2011r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu z tytułu należności za usługi telekomunikacyjne świadczone przez pierwotnego wierzyciela.

W uzasadnieniu podniósł, iż nabył dochodzoną należność na podstawie umowy o przelew wierzytelności od wierzyciela poprzedniego tj. (...) S.A..

Na powyższą kwotę składają się należności wynikające ze wskazanych w pozwie faktur i not odsetkowych wraz z odsetkami oraz odsetek naliczanych na dzień 2 lutego 2011r., od których to odsetek dochodzi dalszych odsetek na podstawie art. 482§1 k.c. Dodatkowo podniósł, iż dochodzona należność jest bezsporna, gdyż pozwana nie kwestionowała wysokości otrzymanych faktur za świadczone usługi telekomunikacyjne w postępowaniu reklamacyjnym lub też jej reklamacje nie zostały uwzględnione przez operatora. Zgodnie bowiem z art. 107 ust 1 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. pozwania nie jest obecnie uprawniona do kwestionowania wysokości faktur wystawionych przez operatora.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16 marca 2011r. w sprawie VI Nc-e (...) Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie zasądził od pozwanej na rzecz powoda dochodzoną należność wraz z odsetkami i kosztami postępowania a następnie postanowieniem z dnia 25 maja 2011r. powyższemu nakazowi nadał klauzulę wykonalności.

Pismem z dnia 25 lutego 2015r. pozwana wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu i wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty podnosząc, iż tego nakazu ani odpisu pozwu nigdy nie otrzymała, gdyż nie zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie tj. w Z.. O toczącym się postępowaniu dowiedziała się z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) w dniu 20 lutego 2015r. Jednocześnie złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

Postanowieniem z dnia 9 marca 2015r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu wskazując, iż z uwagi na wskazanie błędnego adresu pozwanej, nie doszło do doręczenia nakazu a nadto przekazał sprawę do rozpoznania tutejszemu Sądowi.

Pismem procesowym z dnia 30 kwietnia 2015r. powód cofnął pozew w zakresie kwoty 115,50zł. wskazując, iż otrzymał spłatę należności w tej wysokości.

W odpowiedzi na pozew z dnia 26 listopad 2015r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania. Podniosła zarzut braku legitymacji czynnej powoda i zarzut nieudowodnienia roszczenia co do wysokości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 maja 2007r. pozwana prowadząca wówczas działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. zawarła z (...) S.A. w W. umowę o świadczenie usług (...)nr ewidencyjny abonenta (...). Umowa została zawarta na czas określony, który upływał z końcem 12 miesiąca liczony od dnia przeprowadzenia rejestracji usługi przez abonenta (§2 pkt 4 umowy) Jednakże umowa zawarta na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta (§2 pkt 7 umowy)

(dowód: kopia umowy k.50 – 55)

Z treści §24 pkt 3 i 4 regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych umowa wygasa wskutek wykreślenia abonenta niebędącego osobą fizyczną z właściwego rejestru lub ewidencji a nadto utraty tytułu prawnego do nieruchomości lub lokalu, o ile w terminie 30 dni abonent nie złoży zamówienia wskazującego inne miejsce instalacji założenia sieci.

(dowód: regulamin k.56 – 58)

Pozwana jako osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą pod firmą (...) w K. od 4 maja 2007r. do 30 maja 2009r.

(dowód: zaświadczenie k.84)

Na dzień 6 stycznia 2009r. dług pozwanej z tytułu powyższej umowy wynosił 660,11zł.

(dowód: ugoda k.85)

W dniu 20 stycznia 2009r. i 10 lutego 2009r. pozwana zapłaciła na rzecz (...) S.A. kwotę po 300zł. tj. łącznie 600zł.

(dowód – kopia przelewów k.107, 108)

W dniu 15 maja 2009r. została zawarta umowa ramowa cesji wierzytelności pomiędzy cedentem (...) S.A. w W. i powodem jako cesjonariuszem a następnie porozumienie nr 6 z dnia 10 marca 2010r. do powyższej umowy, którego przedmiotem jest m.in. wierzytelność (...) w K. nr klienta (...) na łączną kwotę 2404,36zł.

(dowód: umowa , porozumienie, wyciąg z wykazu wierzytelności k.40 – 42)

W dniu 7 czerwca 2007r. pozwana zawarła z (...) SA w W. także umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, która obowiązuje do chwili obecnej łącznie z tym samym numerem telefonu komórkowego.

(dowód: umowa k.59 – 60, wyjaśnienia pozwanej - k. 112 odw.)

Pozwana wraz z zakończeniem działalności gospodarczej z dniem 30 maja 2009r. rozwiązała umowę o świadczenie usług (...)

(wyjaśnienia pozwanej – k. 112 odw.)

Powyższy stan faktyczny został ustalony przede wszystkim na podstawie dokumentów, a także wyjaśnień pozwanej które nie były kwestionowane, nie budzą wątpliwości co do swej wiarygodności a nadto nie zostały przedstawione dowody przeciwne.

Sąd zważył, co następuje:

Zgłoszony przez pozwaną zarzut przedawnienia roszczenia nie zasługuje na uwzględnienie. Z przedstawionego przez powoda wykazu faktur wynika, że bieg przedawnienia najstarszej należności rozpoczął się w dniu 28 października 2008r. i został skutecznie przez pozwaną przerwany przez złożenie niniejszego pozwu w dniu 2 lutego 2011r. a więc przed upływem 3 – letniego terminu. Także zarzut braku legitymacji czynnej powoda nie jest uzasadniony. Powód załączył bowiem do akt umowę cesji wierzytelności zawartą z (...) S.A., której przedmiotem są m.in. wierzytelności dotyczące umowy abonenta nr (...), który to numer został określony w umowie o świadczenie usług (...)z dnia 23 maja 2007r.

Wobec cofnięcia pozwu w zakresie kwoty 115,50zł. Sąd na podstawie art. 355§1 kpc umorzył postępowanie w tym zakresie. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone wobec nieudowodnienia przez powoda dochodzonego roszczenia. Bezspornie pozwaną A. T. poprzednio M. łączyła z (...) S.A. w W. umowa o świadczenie usług (...)

Z wyjaśnień pozwanej wynika, iż została ona rozwiązana z dniem 30 maja 2009r.wobec zakończenia działalności gospodarczej oraz opuszczenia lokalu w K., z którego zresztą wyprowadziła się wcześniej tj. przed tym terminem.

Na powodzie ciąży obowiązek wykazania istnienia wierzytelności, który w niniejszej sprawie nie został wypełniony. Nie jest bowiem dowodem istnienia długu jego wysokości i wymagalności umowa przelewu wierzytelności, sam wykaz wierzytelności wskazujący numer faktur z kwotą zobowiązania i terminem płatności, zawiadomienia o cesji czy wezwanie do zapłaty. Powód nie złożył faktur i not odsetkowych, które wskazywałyby na wysokość wierzytelności i termin wymagalności. W sytuacji kwestionowania przez pozwaną istnienia długu powództwo w tym zakresie nie mogło być uwzględnione.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c.

Na zasądzoną kwotę zwrotu kosztów składa się 600zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego na podstawie §6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.