Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024
Sygnatura akt: V U 875/13

Tytuł: Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-10-28
Data orzeczenia: 28 października 2013
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział: V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: Regina Stępień
Sędziowie:
Protokolant: Ewelina Trzeciak
Hasła tematyczne: Świadczenie Przedemerytalne
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120 poz. 1252)

Sygn. akt: VU 875/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2013 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Stępień

Protokolant: Ewelina Trzeciak

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2013 r. w Legnicy

sprawy z wniosku K. U.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o świadczenie przedemerytalne

na skutek odwołania K. U.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 8 maja 2013 roku

znak (...)

oddala odwołanie.

sygn. akt VU 875/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 8 maja 2013r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił K. U. prawa do świadczenia przedemerytalnego. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podał, że wnioskodawczyni nie spełnia warunków do uzyskania przedmiotowego świadczenia określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych, bowiem nie nastąpiło z nią rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udowodniła 27 lat, 9 miesięcy i 17 dni okresów składkowych i nieskładkowych wobec wymaganych 30 lat. Ponadto, w ocenie organu rentowego wnioskodawczyni nie spełniła warunku, o którym mowa a art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych, gdyż nie pobierała zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Od wskazanej decyzji odwołanie złożyła K. U., domagając się jej zmiany poprzez przyznanie prawa do spornego świadczenia. Wywodziła, iż ostatni stosunek pracy w jakim pozostawała został rozwiązany z uwagi na likwidację zakładu pracy. Wnioskodawczyni domagała się również uwzględnienia przy ustalaniu wymiaru okresów składkowych i nieskładkowych okresu sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką w latach 2011-2012 oraz okresu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia w (...) Sp. z o.o. z siedzibę we W. w 2010r.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jego oddalenie uzasadniając swoje stanowisko jak w zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. U., urodzona w dniu (...) posiada łącznie 27 lat, 9 miesięcy i 17 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

/okoliczność bezsporna/

W okresie od 21 czerwca 1978r. do 30 czerwca 1999r. wnioskodawczyni była zatrudniona w (...)w G.. Stosunek pracy ustał na skutek wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z uwagi na likwidację stanowiska pracy, zmniejszenie zatrudnienia w trybie art. 10 ustawy z dnia 28 grudnia 1989r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 1990r. Nr 4 poz. 19).

W okresie od 1 lipca 1999r. do 8 lipca 2000r. wnioskodawczyni była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w G. jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku. Od 9 lipca 2000r. do 22 maja 2009r. K. U. posiadała status bezrobotnego, ale bez prawa do zasiłku. W okresie od 22 maja 2009r. do 18 grudnia 2009r. ubezpieczona była zatrudniona w (...) Sp. z o.o. z siedzibę we W. na podstawie umowy zlecenia. Od dnia 2 sierpnia 2009r. jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w G. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

Dowód: - akta ubezpieczeniowe, t. I: świadectwo pracy, k. 8; t. III: rozwiązanie umowy o pracę, k. 13; zaświadczenia z dnia 16.02.2009r., k. 9; t. V: zaświadczenie, k. 6; t. IV: oświadczenie, k. 7-8.

Od 1 października 2011r. K. U.sprawowała opiekę nad niepełnosprawną matką, J. P., która zmarła w dniu (...) 2012r.

Dowód: - akta ubezpieczeniowe, t. V: oświadczenie, k. B – 6; Decyzja Nr (...), k. 9-10; odpis skrócony aktu zgonu, k. 11.

W dniu 24 kwietnia 2013r., K. U. złożyła wniosek o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.

/okoliczność bezsporna/

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie K. U. nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła 55 lat (w odniesieniu do kobiet) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet. Za okres uprawniający do emerytury, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy). W myśl ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod pojęciem przyczyn dotyczących zakładu pracy należy rozumieć:

a)rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

b)rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

c)wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

d)rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym było, że ostatni stosunek pracy, w którym K. U. pozostawała przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, ustał w dniu 30 czerwca 1999r. na skutek rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Kwestią istotna dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy było natomiast ustalenie, czy ustanie zatrudnienia nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz czy wnioskodawczyni spełnia pozostałe warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, uprawniające do przyznania przedmiotowego świadczenia. Organ rentowy wywodził bowiem, że K. U. udowodniła 27 lat, 9 miesięcy i 17 dni okresów składkowych i nieskładkowych wobec wymaganych 30 lat, a ponadto nie pobierała zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 6 miesięcy w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Wnioskodawczyni argumentowała natomiast, iż legitymuje się okresem składkowym i nieskładkowym w wymaganym wymiarze, zaś ostatni stosunek pracy rozwiązany z uwagi na likwidację zakładu pracy.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd ustalił, iż ostatni stosunek pracy, w jakim wnioskodawczyni pozostawała przez okres dłuższy niż 6 miesięcy ustał z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę oraz świadectwie pracy z dnia 30 czerwca 1999r. za okres zatrudnienia wnioskodawczyni w (...)w G., pracodawca wskazał jako przyczynę rozwiązania umowy likwidację stanowiska pracy, zmniejszenie zatrudnienia w trybie zwolnień indywidualnych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 grudnia 1989r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wbrew twierdzeniu K. U., przyczyny rozwiązania umowy o pracę nie stanowiła likwidacja.

Powyższe pozostawało jednak bez wpływu na prawo do spornego świadczenia, bowiem w ocenie Sądu wnioskodawczyni nie wykazała 30-letniego stażu pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Sąd miał na uwadze, iż jakkolwiek wnioskodawczyni domagała się uwzględnienia do stażu pracy okresu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny od 1 października 2011r. do 29 lipca 2012r. (9 miesięcy i 29 dni), to jednak jego zaliczenie do okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 27 lat, 9 miesięcy i 19 dni uznanych przez organ rentowy jest niewystarczające do przyznania spornego świadczenia. W tym stanie rzeczy Sąd pominął rozważania w przedmiocie zaliczenia okresu sprawowania przez wnioskodawczynię opieki nad matką do okresów nieskładkowych w rozumieniu art. 7 ustawy emerytalnej.

Podobnie Sąd ocenił okres zatrudnienia wnioskodawczyni na podstawie umowy zlecenia w (...) Sp. z o.o. z siedzibę we W. od 22 maja 2009r. do 18 grudnia 2009r. w wymiarze 6 miesięcy i 28 dni. Okres ten, podobnie jak okres sprawowania przez ubezpieczoną opieki nad matką, z uwagi na nieznaczny wymiar, pozostaje bez wpływu na prawo do spornego świadczenia.

Z uwagi na powyższe Sąd, na podstawie art. 477 ( 14) § 1 k.p.c. oddalił odwołanie K. U. od decyzji organu rentowego z dnia 8 maja 2013r. znak: (...).

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij