Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024
Sygnatura akt: I ACa 353/12

Tytuł: Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2012-06-28
Data orzeczenia: 28 czerwca 2012
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 28 czerwca 2012
Sąd: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Michał Kopeć
Sędziowie: Ewelina Jokiel
Bogusława Sieruga

Protokolant: st.sekr.sąd. Sylwia Lubiewska
Hasła tematyczne: Uchwały Organów Spółdzielni
Podstawa prawna: art. 42 § 3 ustawy

Sygn. akt I ACa 353/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Michał Kopeć

Sędziowie:

SA Bogusława Sieruga (spr.)

SA Ewelina Jokiel

Protokolant:

st.sekr.sąd. Sylwia Lubiewska

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2012 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa J. G.

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S.

o uchylenie uchwały

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku

z dnia 3 lutego 2012 r. sygn. akt XV C 772/12

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 135 (sto trzydzieści pięć) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy.

IACa 353/12

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 15 listopada 2010 r. wniesionym przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S., powód J. G. domagał się stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 4 października 2010 r. w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków pozwanej spółdzielni, a mianowicie § 16 pkt 1 podpunkt 1 a, z którego wynika, że "wybory do Rady Nadzorczej następują w drodze zgłaszania kandydatów w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia i wskutek poparcia ich przez co najmniej 10 członków", ewentualnie w przypadku uznania przez sąd braku podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały o jej uchylenie jako naruszającej prawa członków oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania.

Wyrokiem z dnia 3 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo i orzekł o kosztach procesu.

Sąd I instancji ustalił, że powód jest członkiem (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S.. Pismem z dnia 9 września 2010 r. Zarząd (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. na podstawie § 35 ust. 1 Statutu zawiadomił członków spółdzielni, że w dniu 4 października 2010 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. W przedstawionym członkom spółdzielni porządku zebrania wskazano, że będzie rozstrzygana kwestia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w tym przedmiocie zostanie podjęta uchwała. W zawiadomieniu pozwana spółdzielnia poinformowała również, że dostępna karta zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej oraz że głoszenia mogą odbywać się na tych kartach. Ponadto poinformowała, że projekty uchwał, w tym również dotyczące zgładzania kandydatów do Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części i poparte przez co najmniej 15 członków. W piśmie z dnia 1 października 2010 r. powód zgłosił poprawki do regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 4 października, wnosząc jednocześnie o zmianę regulaminu w § pkt 1 podpunkt 1, dotyczącego zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej. Zaproponował, aby niniejszy § miał brzmienie "Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza członek spółdzielni bądź wcześniej na piśmie, bądź z sali w trakcie zebrania. Zgłaszający podaje swoje i kandydatów nazwiska do protokołu. Przewodniczący zebrania pyta każdego z kandydatów, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Następnie po zgłoszeniach zamyka listę i ogłasza nazwiska wszystkich kandydatów." W dniu 4 października 2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S., podczas którego powód zakwestionował punkt porządku obrad dotyczący wyboru Rady Nadzorczej. Podczas zgromadzenia został uchwalony regulamin Walnego Zgromadzenia, w którym wprowadzono zmianę polegającą na tym, że wybory do Rady Nadzorczej będą odbywać się w ten sposób, że będą poddawane głosowaniu kandydatury zgłoszone co najmniej 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem i podpisem co najmniej 10 członków spółdzielni. Zgłoszona przez powoda poprawka została poddana w trakcie Zgromadzenia pod głosowanie. Za poprawką opowiedziało się 19 osób, przeciw było 61, 5 osób wstrzymało się od głosowania. Poprawka nie została przyjęta. Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie dokumentów w postaci protokołu walnego zgromadzenia członków pozwanej spółdzielni, uchwały podjętej przez to zgromadzenie oraz kopii pism składanych przez powoda. Sąd nie znalazł podstaw do podważenia ich autentyczności i wiarygodności.

Podstawą wystąpienia na drogę procesu cywilnego z żądaniem uchylenia uchwały jest art. 42 ustawy z dnia września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2003, nr 188, poz.1848). W oparciu o ten przepis możliwe jest wytoczenie trzech powództw, do których zalicza się powództwo o ustalenie nieważności uchwały, ustalenie nieistnienia uchwały oraz uchylenie uchwały (art. 42 § 9 ustawy prawo spółdzielcze), przy czym uprawnionym do ich zgłoszenia jest członek spółdzielni bądź zarząd. W ocenie Sądu I instancji uzasadnionym było dokonanie zasadności wyłącznie jednego z nich, to znaczy żądania w przedmiocie uchylenia uchwały oraz poddanie analizie czy zachodzą w tym zakresie ustawowe przesłanki uzasadniające uwzględnienie żądania. W niniejszej sprawie powód dochodził dwóch roszczeń, głównego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały i ewentualnego o uchylenie uchwały. Roszczenie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zostało już prawomocnie rozstrzygnięte, dlatego też ograniczyć należało się do roszczenia ewentualnego. Powód zarzucał, że zaskarżona uchwała jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, godzi w interesy spółdzielni i ma na celu pokrzywdzenie jej członków. Dobre obyczaje to generalna klauzula, która odsyła do zasad powszechnej obyczajowości i która niewątpliwie stanowi kryterium ocenne. Przez dobre obyczaje należy rozumieć bowiem takie zachowania, które wpływają pozytywnie na funkcjonowanie spółdzielni i które są z pewnością związane z przestrzeganiem uczciwości przy prowadzeniu wspólnej działalności gospodarczej w interesie swoich członków. Pojęcie dobrych obyczajów odnosi się nie tylko do uczciwości, która skierowana jest na zewnątrz funkcjonowania spółdzielni, to znaczy w stosunku do innych uczestników obrotu gospodarczego, lecz także przede wszystkim do stosunków wewnętrznych w spółdzielni. Oznacza to, że przy podejmowaniu uchwał przez uprawnione organy należy mieć na względzie kryteria moralne obowiązujące nie tylko pomiędzy członkami spółdzielni, lecz także panujące w społeczeństwie. W przypadku dobrych obyczajów chodzi zatem o przyzwoite postępowanie, które uwzględnia w odpowiednim stopniu różne interesy służące wszystkim członkom spółdzielni. Powód zarzucał również, że chwała godzi w interesy spółdzielni, co powinno być rozumiane w ten sposób, że podejmowane są jakiekolwiek działania, które powodują uszczuplenie majątku, które uderzają w dobre jej imię, jej organów, czy też jej członków, bądź też które chronią interesy osób trzecich kosztem jej interesów. Ponadto podnosił, że wskutek uchwalenia uchwały nastąpiło pokrzywdzenie członków spółdzielni, co zdaniem Sądu orzekającego ma miejsce, gdy w wyniku uchwały pozycja członka w spółdzielni przestanie być stabilna, gdy pogorszy jego sytuacja udziałowa w nieruchomości wspólnej, czy też zostaną mu odebrane prawa lub zwiększone obowiązki.

Mając na uwadze powyższe przesłanki i argumenty podnoszone przez powoda w toku postępowania na wykazanie ich istnienia Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że zmiana wprowadzona przez Walne Zgromadzenie w § 16 Regulaminu, dotycząca zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej wynikała wyłącznie z potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących regulacji prawnych i nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki, któ re uzasadniałyby uchylenie przedmiotowej uchwały. Nie można bowiem zgodzić się z twierdzeniami powoda, że uchwała jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, godzi w interesy spółdzielni i ma na celu pokrzywdzenie jej członków. Zapis w regulaminie, który powód kwestionuje odpowiada literalnemu zapisowi zamieszczonemu w ustawie. Uchwalony przez Walne Zgromadzenie zapis regulaminu odpowiada dyspozycji art. 8 ust. 11 ustawy, co zostało prawomocnie przesądzone już w niniejszym postępowaniu. Brak było podstaw do stwierdzenia nieważności tej Uchwały, jak również brak było podstaw do jej uchylenia. Powód proponował, aby kandydatów, aby kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszał członek spółdzielni bądź wcześniej na piśmie bądź z sali w trakcie zebrania. Zdaniem Sądu orzekającego brak jest staw do przyjęcia proponowanego przez powoda sposobu zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej, tym bardziej, że ustawodawca nie przewidział dokonywania tego w takiej formie. Wprowadzona zmiana miała na celu uporządkowanie zasad oraz ujednolicenie postępowania, stwarzając każdemu równe prawo do wskazywania kandydatów na członków tego organu. Wskutek nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyjęto, że posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywać się mogą w częściach. Oznacza to, że podczas każdej z tych części walnego zgromadzenia obecni będą inni członkowie spółdzielni przypisani do danej części a głosowaniu poddawane będą projekty uchwał o tej samej treści, zatem lista kandydatów do Rady Nadzorczej musi być przygotowana wcześniej i zawierać ten sam zestaw osób do przegłosowania na każdej części zebrania. Aktualna konstrukcja przepisów zmierza bowiem do zapewniania każdemu członkowi możliwości zaproponowania konkretnej kandydatury, jak również jej zanegowania i przedstawienia na tę okoliczność konkretnych argumentów. Głosowanie nad kandydaturami z sali, na której z uwagi na walnego zgromadzenia na części nie mogą być obecni wszyscy członkowie, pozbawiałoby ich takiej możliwości. Proponowana przez powoda forma zgłaszania kandydatur całkowicie przeczy zatem zasadom, jakie stworzył ustawodawca, w szczególności dla zgromadzenia podzielonego na części. Ponadto zaznaczyć trzeba, że prawa członków do wpływania na rozstrzygnięcia walnego zgromadzenia zostały zabezpieczone w art. 8 ust. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wskutek podjętej uchwały powód jak również pozostali członkowie nie zostali ograniczeni, jak również pozbawieni jakichkolwiek uprawnień, które wiążą się z prawem wyborczym. Wciąż bowiem powód ma prawo zarówno zakresie biernego jak i czynnego prawa wyborczego do organu jakim jest Rada Nadzorcza.

Zapis regulaminu zmienił jedynie tryb w jakim wybór i przedstawianie kandydatur na członków Rady Nadzorczej ma być przeprowadzany. W ocenie Sądu Okręgowego miało to zmierzać przede wszystkim do uporządkowania przebiegu zgromadzeń i przeprowadzanego w jego ramach porządku obrad. Powód zarzucał również, że zapis regulaminu, który wprowadzony został w życie w drodze zaskarżonej uchwały został przyjęty w drodze wymuszenia, czym uniemożliwiono przeprowadzenie dyskusji w jego przedmiocie. Nie można zgodzić się z takim poglądem, ponieważ projekt zmian został udostępniony członkom spółdzielni na długo przed zgromadzeniem. W tym czasie nie były jednak zgłaszane jakiekolwiek uwagi do proponowanego porządku obrad, poza negatywnym stanowiskiem Ponadto zaznaczyć należy, że uchwała została poddana pod głosowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami i przyjęta przez zdecydowaną większość członków spółdzielni. Przy czym członkowie spółdzielni mogli swobodnie, na podstawie aktu woli postanowić, czy nowy zapis regulaminu jest uzasadniony, czy też uznają go za niewłaściwy. W konsekwencji kierując się aktem wiedzy i woli członkowie uznali propozycję regulaminu za uzasadnioną. Reasumując, powód nie udowodnił, by zaistniały przesłanki uzasadniające uchylenie zaskarżonej uchwały, w związku z czym powództwo należało oddalić na podstawie art. 42 § 3 ustawy prawa spółdzielczego w zw. z art. 6 k.c. acontrario.

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 98 § 1 kpc w zw. z art. 108 § 1 kpc.

Powyższy wyrok zaskarżył apelacją powód w całości i wniósł o jego zmianę przez uchylenie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz o zasądzenie na rzecz powoda kosztów procesu za obie instancje według norm przepisanych. W razie powzięcia poważnych wątpliwości przez Sąd Apelacyjny w przedmiocie zastosowania art. 8 3 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych odnośnie procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, skarżący wniósł o przedstawienie tego zagadnienia Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia w ramach pytania prawnego.

Skarżący zarzucił art. 212 i 328 § 2 kpc przez niewyjaśnienie spornych okoliczności sprawy, dotyczących warunków w jakich podejmowana była uchwała o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków (...) w S. tj. wprowadzenia WZ w błąd odnośnie bezwzględnej konieczności dostosowania treści tego Regulaminu do wymagań ustawowych zwartych w art. 8 3 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; art.233 kpc przez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonania jego oceny z pominięciem części zgromadzonych w sprawie istotnych dowodów tj. dowodów wskazujących w sposób czytelny na ograniczenie decyzyjności Walnego Zgromadzenia w zakresie przyjęcia spornego zapisu Regulaminu poprzez ciągłe utwierdzanie członków spółdzielni o konieczności wprowadzenia zapisu w przedstawionym brzmieniu, dowodu z dokumentów dołączonego do apelacji z dnia 1 kwietnia 2011 r., to jest wzorów uchwał stanowiących załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej, wskazujących w sposób jednoznaczny, że zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej nie następuje w formie uchwały, oraz braku odniesienia się tego dowodu w jakikolwiek sposób przez Sąd I Instancji; przez wyprowadzenie z materiału dowodowego , tj. z dowodów: zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków z dnia 9 września 2010 r., protokołu Walnego Zgromadzenia Członków (...) w S. z dnia 4 października 2010 r. wniosków z niego nie wynikających, a nadto sprzecznych z zasadami logicznego rozumowania i z doświadczeniem życiowym, polegające na przyjęciu przez Sąd I Instancji za udowodnione, że członkowie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni działali w warunkach swobody decyzyjnej i że nie zostali wprowadzeni przez radcę prawnego Spółdzielni w błąd co do prawnej konieczności wprowadzenia zapisu do Regulaminu w przedstawionej formie przez co z własnej woli nie doprowadzili do przedyskutowania jego brzmienia oraz nie skorzystali z przysługującego im prawa do swobodnego stwierdzenia czy nowy zapis regulaminu jest prawnie uzasadniony, czy też uznają go za niewłaściwy. Zarzucił nadto naruszenie art. 316 kpc poprzez wydanie wyroku, którego podstawą nie był stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy polegający na nieuwzględnieniu faktu wprowadzenia Członków Walnego Zgromadzenia spółdzielni w błąd co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Powód zarzucił także naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przepis ten ma zastosowanie do trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej; art. 18 ust. 2 prawa spółdzielczego przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że oblig uzyskania poparcia co najmniej 10 członków dla zgłoszenia samej kandydatury na członka Rady Nadzorczej nie ogranicza biernego prawa wyborczego członków do organów spółdzielni.

Wniósł nadto o dopuszczenie dowodu z dokumentów dołączonych do apelacji z dnia 1 kwietnia 2011 r., to jest wzorów uchwał stanowiących załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej na okoliczność braku procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej w formie uchwały w (...) w S., oraz dowodu z zeznań świadka A. B. zgłoszonego na rozprawie w dniu 21 lutego 2011 r. na okoliczność potwierdzenia wprowadzenia członków (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. w błąd przez podanie przez radcę prawnego pozwanej informacji o konieczności dostosowania treści Regulaminu do wymagań ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie dotyczącym zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej i podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie Regulaminu w błędnym przekonaniu, co do konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów ustawy.

Pozwany wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja - jako bezzasadna - podlega oddaleniu na podstawie art. 385 kpc.

Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy, uznając je za odpowiednią podstawę także dla własnego rozstrzygnięcia, aprobuje także w pełni ocenę prawną tych ustaleń.

Nawiązując do podniesionych w apelacji zarzutów obrazy prawa materialnego i prawa procesowego, na wstępie przypomnieć należy, że powód w niniejszej sprawie zgłosił dwa żądania odnośnie do uchwały Walnego Zgromadzenia (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. z dnia 4 października 2010 r., zmieniającej § 16 pkt 1a Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków w zakresie procedury wyboru składu rady nadzorczej o treści członkowie mają prawo zgłaszać kandydata do Rady Nadzorczej w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 10 członków: żądanie główne o stwierdzenie nieważności uchwały i żądanie ewentualne o uchylenie tej uchwały.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpoznając apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2011 r. oddalił tę apelację w części dotyczącej rozstrzygnięcia o żądaniu głównym stwierdzenia nieważności uchwały (pkt III wyroku z dnia 21 czerwca 2011 r., I ACa 565/11, k110v) i wyrok Sądu Apelacyjnego w tym zakresie nie został zaskarżony przez powoda skargą kasacyjną. Natomiast, z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy w zakresie żądania ewentualnego o uchylenie uchwały, Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę, w części odnoszącej się do tego żądania, do ponownego rozpoznania (pkt II wyroku, k 110). Zatem prawidłowo wywodzi Sąd Okręgowy, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy, przedmiotem rozstrzygnięcia jest wyłącznie żądanie uchylenia uchwały. Sąd Okręgowy prawidłowo wskazał i wyłożył przesłanki uzasadniające uchylenie uchwały, wymienione w art. 42 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, a więc: sprzeczność uchwały z postanowieniami statutu bądź z dobrymi obyczajami lub godzenie uchwały w interesy spółdzielni albo cel uchwały w postaci pokrzywdzenia jej członka. Z powyższego wynika, że sprzeczność uchwały z ustawą nie stanowi przesłanki skutecznego domagania się uchylenia, lecz jedynie przesłankę nieważności uchwały, a żądanie w tym zakresie zostało już prawomocnie rozstrzygnięte przez Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 21 czerwca 2011 r., w sprawie I ACa 565/11.

W świetle tego, co powiedziano, podniesione w apelacji zarzuty obrazy art. 8 3 ust 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przepis ten ma zastosowanie do trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz art. 18 ust. 2 ustawy Prawo spółdzielcze przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że oblig uzyskania poparcia co najmniej 10 członków dla zgłoszenia samej kandydatury na członka Rady Nadzorczej nie ogranicza biernego prawa wyborczego członków do organów spółdzielni, nie mogą odnieść skutku spodziewanego przez powoda.

Podniesione w apelacji zarzuty obrazy prawa procesowego, pomimo że zostały ujęte w fermie naruszenia kilku przepisów procedury cywilnej: art. 212 kpc, art. 328 § 2 kpc, art. 233 kpc i art. 316 kpc, w istocie ogniskują się wokół jednej kwestii, a mianowicie wprowadzenia w błąd członków Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni przez radcę prawnego Spółdzielni odnośnie do prawnej konieczności wprowadzenia do Regulaminu kwestionowanej zmiany w przedstawionej formie, w celu dostosowania treści Regulaminu do regulacji zawartej w art. 8 3 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Otóż w tym miejscu przypomnieć wypada, iż Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 21 czerwca 2011 r. dokonał wykładni art. 8 3 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i wywiódł, że projekt uchwały dotyczącej wyboru członków rady nadzorczej oraz ich zastępców winien być zgłoszony w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części, a nadto, jeżeli jest zgłoszony przez członka spółdzielni, musi zostać poparty przez co najmniej 10 jej członków. Podejmowanie uchwały w przedmiocie wyboru członków rady nadzorczej odbywa się w taki sposób, że członkowie spółdzielni, uczestniczący w walnym zgromadzeniu głosują na konkretnych kandydatów. Brak imion i nazwisk konkretnych osób, które zostały zgłoszone w tym charakterze, skutkowałby niemożnością podjęcia uchwały o wyborze członków rady nadzorczej. Zatem - wywiódł dalej Sąd Apelacyjny - dane personalne kandydatów na członków rady nadzorczej, stanowią niezbędny element uchwały o wyborze rady nadzorczej. Oznacza to, że zgłaszanie konkretnych osób jako kandydatów na członka rady nadzorczej stanowi część projektu uchwały; zgłoszenie kandydata powinno odbywać się w trybie określonym w art. 8 3 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W tym stanie rzeczy - jak już to zresztą zaznaczył Sąd Apelacyjny w swym wyroku z dnia 21 czerwca 2011 r. - brak jest podstaw do przyjęcia, ażeby członkom pozwanej Spółdzielni, uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 października 2010 r. przedstawiono wadliwą prawnie argumentację za przyjęciem zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie procedury wyboru członków rady nadzorczej. W świetle przytoczonej powyżej wykładni art. 8 3 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, argumentacja powoda nie może zostać zaakceptowana. Oznacza to także, że wsparte tą argumentacją zarzuty odnośnie do sprzeczności zaskarżonej uchwały z postanowieniami statutu, z dobrymi obyczajami, godzenia przez uchwałę w interesy Spółdzielni albo upatrywanie w uchwale pokrzywdzenia jej członków, są bezzasadne. Sąd Apelacyjny powołuje się w całości na ocenę prawną zaskarżonej uchwały dokonaną przez Sąd Okręgowy w płaszczyźnie art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego (s. 6-8 uzasadnienia).

Zawarty w apelacji wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka B. na okoliczność wprowadzenia członków Spółdzielni w błąd przez podanie przez radcę prawnego pozwanej informacji o konieczności dostosowania treści Regulaminu do wymagań art. 8 3 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie dotyczącym zgłaszania kandydatów na członków rady nadzorczej i podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie Regulaminu w błędnym przekonaniu o konieczności dostosowania treści Regulaminu do przepisów ustawy (s.3 apelacji), został oddalony, jako że nie miał znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 kpc).

Mając na względzie powyższe rozważania, Sąd Apelacyjny oddalił apelację na podstawie art. 385 kpc, zaś zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 98 kpc), obciążył powoda kosztami postępowania apelacyjnego, które obejmują wynagrodzenie pełnomocnika procesowego pozwanej, wedle norm przepisanych.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij