Poniedziałek 15 sierpnia 2022 Wydanie nr 5285
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-01-22
Data orzeczenia:
22 stycznia 2013
Data publikacji:
11 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
10 maja 2013
Sygnatura:
V GC 387/11
Sąd:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział:
V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Joanna Skowron
Protokolant:
sekr. sądowy Joanna Linde
Hasła tematyczne:
Umowa O Roboty Budowlane
Podstawa prawna:
605kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt V GC 387/11

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 22 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Joanna Skowron

Protokolant:

sekr. sądowy Joanna Linde

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o. w S.

przeciwko: W. W. (1)

o zapłatę kwoty 19.777,42 zł

I.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 5.764,50 zł (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

-

658,80 zł od dnia 10.01.2011 r. do dnia zapłaty,

-

1.482,30 zł od dnia 10.01.2011 r. do dnia zapłaty,

-

2.964,60 zł od dnia 13.01.2011 r. do dnia zapłaty,

-

658,80 zł od dnia 22.01.2011 r. do dnia zapłaty,

II.  dalej idące powództwo oddala,

III.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 67,28 zł tytułem stosunkowego rozdzielenia kosztów postępowania.

Sygn. akt V GC 387/11

UZASADNIENIE

Powód (...) sp. z o.o. w S. w pozwie wniesionym w dniu 17.08.2011 r. przeciwko pozwanej W. W. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kwoty 19.777,42 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od poszczególnych kwot wynikających z faktur VAT od dat wskazanych w pozwie do dnia zapłaty tytułem należności za dostawę betonu. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż każdorazowo na podstawie zamówienia strony pozwanej dokonywał dostawy betonu na potrzeby wykonania przez pozwaną budowy murów oporowych w B. przy ul. (...) i ul. (...). Stronę powodową reprezentował kierownik zakładu – A. G., zaś stronę pozwaną kierownik budowy – M. A. (1). Osoby te ustalały zasady, terminy i warunki realizacji dostaw, w tym ceny. Część betonu została wyprodukowana przez betoniarnię firmy (...) sp. z o.o. dysponującą ogrzewanym węzłem betoniarskim. Każdorazowo po dostawie betonu była wystawiana faktura vat na podstawie dokumentów dostawy. Powód wskazał, iż ilość dostarczonego betonu wynikająca z faktur vat pokrywa się z ilością betonu potrzebną do wykonania murów oporowych o wskazanych parametrach, wynikających z protokołu powykonawczego. Dodatkowo powód podał, iż w związku z występowaniem w okresie wylewania betonu mrozów, konieczne było zastosowanie mieszanki mrozoodpornej. Wezwania do zapłaty nie dały rezultatu.

Pozwana złożyła odpowiedź na pozew, w której wniosła o oddalenie powództwa w całości i o obciążenie powoda kosztami procesu. Zarzuciła nieistnienie wierzytelności wskazanej w pozwie, zaprzeczając składaniu przez nią zamówień na dostawy betonu objęte fakturami przedstawionymi do pozwu. Nadto zarzuciła, iż przedmiotowe dostawy nie zostały zrealizowane. W dalszej części uzasadnienia odpowiedzi na pozew pozwana kwestionowała zapisy poszczególnych faktur vat oraz dokumentów dostawy, podnosząc przede wszystkim brak jej podpisu na dokumencie dostawy, brak daty oraz brak zapisu w fakturze vat na podstawie, jakiego dokumentu dostawy jest ona wystawiona.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Bezsporne między stronami było, iż w sposób dorozumiany strony zawarły umowę o sukcesywne dostawy betonu na budowę murów oporowych na rzece M. w B., po powodzi w sierpniu 2010 r. Budowa murów obejmowała kilka etapów, faktury wystawione przez powoda dotyczyły głównie trzeciego- ostaniego etapu, budowy, która odbywała się w grudniu 2010 r. Dostawa betonu następowała na podstawie zamówienia złożonego przez kierownika budowy, albo działającego w imieniu pozwanej - jej małżonka – A. W. (1). Zamówienia odbierał A. G. (1), kierownik zakładu strony powodowej i kierował transport z dostawą betonu na miejsce. W czasie realizacji dostaw betonu w ramach pierwszego, drugiej i w części także trzeciego etapu budowy murów oporowych pozwana nie kwestionowała cen wskazanych w dotyczas wystawionych fakturach vat, w sposób dorozumiany akceptując ceny betonu stosowane przez powoda.

Kierownik zakładu strony powodowej – A. G. (1) na budowie pełnił również funkcję inspektora nadzoru z ramienia inwestora – (...) Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we W. Oddział w L.. Osoba ta, wraz z kierownikiem budowy była odpowiedzialna za nadzór budowy oraz uprawniona dokonywania wpisów do dziennika budowy (dokumentu urzędowego). Łączenie obu funkcji (przedstawiciela dostawcy materiałów i inspektora nadzoru inwestorskiego) nie jest zakazane przez prawo budowlane. A. G. (1) poprzez połączenie obu funkcji miał czuwać nad terminowością wykonania prac, z uwagi na fakt, iż była to inwestycja finansowana z publicznych środków. Termin zakończenia prac miał nastąpić w dniu 15.12.2010 r.

/umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy (...) Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we W. Oddział w L. a W. W. (1) z dnia 29.09.2010r. k. 204-208 (załącznik do opinii biegłego), zeznania świadków A. G., M. A., A. W. k. 122-127, 373-377/

Zakończenie prac budowlanych nastąpiło w dniu 15.12.2010 r. Kierownik budowy M. A. (1) dokonał w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy. Zgłoszono gotowość do odbioru inwestorowi odrębnym pismem. W dniu 22.12.2010 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Strony procesu budowlanego zgodnie stwierdziły, iż wykonano 368,959 m 2 żelbetowych murów oporowych (tj. 201,0 mb tych murów) oraz 9,742 m 2 kamiennych murów oporowych poprzez uzupełnienie ubytków. Nie stwierdzono usterek ani wad trwałych, nie stwierdzono podstaw do zmniejszenia wynagrodzenia. Bezsporne było także, iż pozwana w całości otrzymała wynagrodzenie od inwestora za wykonane prace. Do protokołu odbioru dołączono rysunek powykonawczy muru żelbetowego wraz z obliczeniami ilości betonu użytego do budowy murów oporowych.

Dowód: protokół odbioru z dnia 22.12.2010 r. Wraz z załącznikami k. 214-218 (załącznik do opinii biegłego), dziennik budowy k. 209-211 (załącznik do opinii biegłego), eznania świadków A. G., M. A., A. W. k. 122-127, 373-377

Bezsporne było, iż w miesiącu grudniu 2010 r. występowały niskie temperatury powietrza (poniżej zera).

W tych warunkach dla prawidłowego wykonania murów oporowych konieczne jest stosowanie mieszanki mrozoodpornej lub podgrzewanej mieszanki. Celem wykonania betonu powód musiał korzystać z podgrzewanego węzła betoniarskiego i w związku z tą okolicznością powód z kolei składał zamówienie na beton w zakładzie betoniarskim należącym do (...) sp. z o.o. Betoniarnia E. jako jedyna w okolicy dysponowała podgrzewanym węzłem betoniarskim. Beton wykonany w tej betoniarni (powód dokonywał zakupu we własnym zakresie tego towaru) był następnie kierowany na budowę w murów oporowych na rzece M..

Dowód: opinia biegłego k. 169-235, zeznania świadków: A. G., M. A., P. G. A. W. k. 122-127, 373-377, C. S. k. 276-278, M. S. k.234, estawienie klientów (dokument wewnętrzny powoda) z podpisami przedstawicieli innych wytwórni betonu k. 43

Powód wystawił wobec pozwanej następujące dokumenty związane z dostawą betonu:

1)  Faktura vat nr (...) za dostawę betonu w dniach: 01.-08.12.2010 r. w ilości 11,80 m 3 oraz za wykonanie usługi pompowania na łączną kwotę 4.191,92 zł. Cena betonu obejmowała zastosowanie dodatku przeciwmrozowego. Dwie karty dostawy wystawione w dniu 01.12.2010 r. nie zostały podpisane ani przez pozwaną, ani przez osobę przez nią upoważnioną. Również karta pracy sprzętu – bez daty, dotycząca opisanej w fakturze usługi pompowania nie została podpisana przez osobę upoważnioną. Jak wynika z zapisów dziennika budowy w dniu 01.12.2010 r. nie wykonywano prac związanych w wylewaniem betonu. Zgoda na betonowanie została wydana w dniu 07.12.2010 r. Zapis o betonowaniu dotyczy dnia 08.12.2010 r. W tej dacie nie było żadnej dostawy betonu.

W dniu 01.12.2010 r. powód nie dokonał dostawy betonu.

Dowód: faktura vat k. 14, karta dostaw nr (...) k. 15, i (...) k. 16, karta pracy sprzętu k. 17, oświadczenie kierowcy P. G. i karty kierowcy k. 31 i 34, zestawienie dostaw (dokument wewnętrzy powoda k. 36-37, zeznania świadka P. G. k. 124-125, oświadczenie kierowcy M. Ś. (1) k. 35, zeznania świadka M. Ś. k. 125, dziennik budowy k. 209-211

2)  Faktura vat nr (...) za dostawę betonu w dniach: 06 – 10.12.2010 r. w ilości 6,50m 3 na łączną kwotę 2.141,10 zł. Cena betonu obejmowała zastosowanie dodatku przeciwmrozowego. Karta dostawy wystawiona w dniu 06.12.2010 r. Jako dotycząca budowy: T. W. (zapora na rzece W.) nie została podpisana ani przez pozwaną, ani przez osobę przez nią upoważnioną. W dacie 06.12.2010 nie wystawiono karty kierowcy. Jak wynika z zapisów dziennika budowy w dniu 06.12.2010 r. nie wykonywano prac związanych w wylewaniem betonu. Zgoda na betonowanie została wydana w dniu 07.12.2010 r. Zapis o betonowaniu dotyczy dnia 08.12.2010 r. W tej dacie nie było żadnej dostawy betonu.

Dowód: faktura vat k. 18, karta dostaw nr (...) k. 19, oświadczenie kierowcy P. G. i (brak karty kierowcy z dnia 06.12.2010 r. dołączonej do oświadczenia) k. 31 , zestawienie dostaw (dokument wewnętrzy powoda k. 36-37, zeznania świadka P. G. k. 124-125, dziennik budowy k. 209-211

3)  Faktura vat nr (...) za dostawę betonu w dniach: 07-10.12.2010 r. w ilości 2 m 3 na łączną kwotę 658,80 zł. Cena betonu obejmowała zastosowanie dodatku przeciwmrozowego. Karta dostawy wystawiona w dniu 07.12.2010 r. nie została podpisana ani przez pozwaną, ani przez osobę przez nią upoważnioną. Zgoda na betonowanie została wydana w dniu 07.12.2010 r. Zapis o zabetonowaniu dotyczy dnia 08.12.2010 r. Zgodnie z zapisami dziennika budowy p rzedmiotowa dostawa została wykonana.

Dowód: faktura vat k. 20, karta dostaw nr (...) k. 21, oświadczenie kierowcy P. G. i karty kierowcy k. 31 i 33, zestawienie dostaw (dokument wewnętrzy powoda k. 36-37, zeznania świadka P. G. k. 124-125dziennik budowy k. 209-211

4)  Faktura vat nr (...) za dostawę betonu w dniach: 08-10.12.2010 r. w ilości 4,50 m 3 na łączną kwotę 1.482,30 zł. Cena betonu obejmowała zastosowanie dodatku przeciwmrozowego. Karta dostawy wystawiona w dniu 08.12.2010 r. nie została podpisana ani przez pozwaną, ani przez osobę przez nią upoważnioną. Brak jest kart kierowcy z tej daty. Zgoda na betonowanie została wydana w dniu 07.12.2010 r. Zapis o zabetonowaniu dotyczy dnia 08.12.2010 r. Zgodnie z zapisami dziennika budowy przedmiotowa dostawa została wykonana.

Dowód: faktura vat k. 22, karta dostaw nr (...) k. 23, zestawienie dostaw (dokument wewnętrzy powoda k. 36-37, dziennik budowy k. 209-211

5)  Faktura vat nr (...) za dostawę betonu w dniach: 10-13.12.2010 r. w ilości 9.00 m 3 na łączną kwotę 2.964,60 zł. Cena betonu obejmowała zastosowanie dodatku przeciwmrozowego. Karta dostawy wystawiona w dniu 10.12.2010 r. nie została podpisana. Brak jest kart kierowcy z dnia 13.01.2010 r. dotyczacych powyższej dostawy. Jak wynika z zapisów dziennika budowy do dnia 14.12.2010 r. prowadzono prace związane z wylewaniem betonu. W dacie 10.12.2010 r. dokonano dostawy betonu.

Dowód: faktura vat k. 74, karta dostaw nr (...) k. 73, zestawienie dostaw (dokument wewnętrzy powoda k. 36-37, dziennik budowy k. 209-211

6)  Faktura vat nr (...) za dostawę betonu w dniach: 15.-20.12.2010 r. w ilości 18 m 3 oraz za wykonanie usługi pompowania na łączną kwotę 6.691,70 zł. Cena betonu obejmowała zastosowanie dodatku przeciwmrozowego. Karta dostawy wystawiona w dniu 15.12.2010 r. została podpisana przez małżonka pozwanej. Brak jest podpisu odbiocy usługi na potwierdzeniu usługi – pompowanie betonu. Brak jest karty kierowcy. Jak wynika z zapisów dziennika budowy w dniu 14.12.2010 r. zakończono prace związane z wylewaniem betonu. W dniu 15.12.2010 r. nie wykonywano już żadnych prac związanych z wylewniem betonu. W dacie 15.12.2010 r. nie było dostawy betonu.

Dowód: faktura vat k. 24, karta dostaw z dnia 15.12.2010 r. k. 25 , potwierdzenie usługi – pompowanie betonu k. 26,zestawienie dostaw (dokument wewnętrzy powoda k. 36-37) dziennik budowy k. 209-211

7)  Faktura vat nr (...) za dostawę betonu w dniach: 20-22.12.2010 r. w ilości 3,00 m 3 oraz na łączną kwotę 988,20 zł. Cena betonu obejmowała zastosowanie dodatku przeciwmrozowego. Karta dostawy wystawiona w dniu 20.12.2010 r. została podpisana przez małżonka pozwanej. Brak jest kart kierowcy. Jak wynika z zapisów dziennika budowy w dniu 14.12.2010 r. zakończono prace związane z wylewaniem betonu. W dniu 20.12.2010 r. nie wykonywano już żadnych prac związanych z wylewniem betonu. W dacie 20.12.2010 r. nie było dostawy betonu.

Dowód: faktura vat k. 27, karta dostaw z dnia 20.12.2010 r. k. 28, zestawienie dostaw (dokument wewnętrzy powoda) k. 36-37,dziennik budowy k. 209-211

8)  Faktura vat nr (...) za dostawę betonu w grudniu 2010 r. w ilości 2,00 m 3 na łączną kwotę 658 zł. Cena betonu obejmowała zastosowanie dodatku przeciwmrozowego. Karta dostawy wystawiona w dniu 13.12.2010 r. została podpisana przez bliżej nieustaloną osobę. Jak wynika z zapisów dziennika budowy do dnia 14.12.2010 r. prowadzono prace związane z wylewaniem betonu. W dacie 13.12.2010 r. dokonano dostawy betonu.

Dowód: faktura vat k. 29, karta dostaw nr (...) k. 30, oświadczenie kierowcy M. Ś. (1) k. 35, zestawienie dostaw (dokument wewnętrzy powoda) k. 36-37, zeznania świadka M. Ś. k. 125, dziennik budowy k. 209-211

W zakresie trzeciego etapu budowy murów oporowych (ul. (...) w B.) w dniach: 07 i 13.12.2010 r. inspektor nadzoru A. G. (1) wyraził zgodę na betonowanie i od dnia 08.12.2010 r. do dnia 14.12.2010 r. wykonywano betonowanie murów oporowych.

Dowód: Dziennik budowy k. 209-211 (załącznik do opinii biegłego).

Bezsporne było, iż ogółem na potrzeby budowy murów oporowych na rzece M. w B. ilość dostarczonego betonu odpowiada ilości betonu wynikającej z obmiarów murów wykonanych na podstawie projektu. Nie wykonano geodezyjnego obmiaru wykonanych murów. Okoliczne betoniarnie wskazywały, iż pozwana w okresie 15-10-30.12.2010 r. nie dokonywała zakupu betonu.

/zeznania świadka A. G. k. 122-124, 373-374, ustna opinia biegłego k. 376-377, oświadczenia k. 41-42/

Powód kierował do pozwanej wezwania do zapłaty. W odpowiedzi na nie pozwana kwestionowała fakt dostawy betonu oraz konieczność zastosowania środka mrozoodpornego.

dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 24.03.2011 k.49, pismo pozwanej z dnia 04.01.2011 r. k.64, odpowiedź powoda k. 44, pismo pozwanej z dnia 18.02.2011 r. k. 65 i z dnia 11.04.2011 r. k. 66, pismo powoda k. 68,

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części. O ile bowiem powód co do zasady wykazał zasadność swojego roszczenia, to jednakże nie zdołał wykazać, iż doszło do dostawy betonu w zakresie opisanym wszyskimi fakturami vat dołączonymi do pozwu.

Roszczenie powoda wynikało z umowy dostawy i znajduje oparcie w treści art. 605 kc, stanowiącego, iż przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Umowa ta powinna być stwierdzona pismem (art. 606 kc). W zakresie nieuregulowanym znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy o sprzedaży w zakresie obowiązków i praw dostawcy i odbiorcy.

Wskazać przy tym należy, iż forma pisemna umowy dostawy nie jest obwarowana rygorem nieważności, lecz jest przewidziana dla celów dowodowych. Stosownie jednak do treści art. 74 § 3 kc - przepisów o formie pisemnej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami. Zatem zawarcie umowy dostawy między przedsiębiorcami może nastąpić zarówno ustnie jak i w sposób dorozumiany.

W ocenie sądu w przedmiotowej sprawie doszło do zawarcia umowy dostawy w sposób dorozumiany, albowiem jak wynika z zeznań świadków (przedstawicieli obu stron umowy) A. G. (1) i A. W. (1) umowa ta była realizowana bez zastrzeżeń do czasu przedstawienia faktur vat pozwanej po zakończeniu budowy. Bezsporne było bowiem, że faktury, które zostały wystawione za dostawy betonu na potrzeby I-go i II-go etapu budowy nie były kwestionowane przez pozwaną i zostały zapłacone. Konflikt jaki powstał pomiędzy przedstawicielem pozwanej a inspektorem nadzoru (i jednocześnie przedstawicielem dostawcy) na tle innej umowy (regulacja koryta rzeki M.), a związany z rozliczeniami finansowymi, nie może być podstawą odmowy zapłaty za pozostałe faktury vat, objęte tą samą umową dostawy. Zatem sąd przyjął, iż pozwana dokonywała, w miarę potrzeby technologicznej zamówienia betonu (poprzez swoich przedstawicieli), zaś powód je realizował. Dokonanie dostaw było dokumentowane dokumentem urzędowym w postaci dziennika budowy oraz dokumentami prywatnymi. Nie był zatem zasadny zarzut pozwanej, iż brak podpisu na dokumencie dostawy oznacza jej niewykonanie, albowiem realizacja dostawy może być wykazana również w inny sposób. Nadto jak wynika z treści art. 605 kc, to na pozwanej, jako odbiorcy ciążył obowiązek odbioru towaru. Skoro nie podpisała dokumetów dostawy, uchybiła swoim obowiązkom umownym.

Pozwana kwestionowała konieczność zastosowania środka mrozoodpornego (co wpływało na cenę betonu), jednakże stwierdzić należy, iż skoro jej obowiązkiem było wykonanie murów oporowych na rzece M. zgodnie ze sztuką budowlaną, musiała ona godzić się na zastosowanie tego środka. Jest to wymóg technologiczny i w tym zakresie nie zachodziła konieczność dokonania dodatkowych ustaleń umownych między stronami. W innym wypadku pozwana ponosiłaby odpowiedzialność cywilną za nienależyte wykonanie umowy zawartej z (...) Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we W. Oddział w L.. Powyższe okoliczności zostały podkreślone w opinii biegłego z zakresu budownictwa.

Zatem również powyższy zarzut pozwanej nie był skuteczny.

Zasadne natomiast okazały się zarzuty pozwanej w zakresie braku daty oraz brak zapisu w fakturze vat na podstawie, jakiego dokumentu dostawy jest ona wystawiona. Powyższe rzutowało na skuteczność dowodzenia przez powoda faktu, że dana konkretna dostawa została wykonana.

Powód przedstawił do pozwu osiem faktur vat, z których cztery potwierdzały wykonanie dostawy betonu w ramach trzeciego etapu budowy murów oporowych na rzece M. w B..

Jeśli chodzi o dostawy udokumentowane fakturami vat o numerach: (...) k. 20, (...) k. 22, 157637 k. 74, (...) k. 29 sąd uznał powództwo za udowodnione. Podstawowym dowodem w tym zakresie był dziennik budowy.

Dokument ten ma najwyższą moc dowodową spośród źródeł dowodowych z dokumentów. Stanowi on bowiem, na mocy ustawy prawo budowlane, dokument urzędowy, a zatem stanowi dowód tego co zostało w nim stwierdzone (por. art. 244 kpc) Stosownie bowiem do treści art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. "Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ” /Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity) Dz.U. 2010.243.1623 z późn. zm./ W opinii biegłego z zakresu budownictwa została podniesiona ta kwestia, zaś w zarzutach do opinii (pismo powoda z dnia 08.10.2012 r. k. 286-288) strona powodowa nie podniosła zarzutu nieprawdziwości zapisów dokumentu urzędowego po myśli art. 252 kpc. Zaś z treści tego przepisu wynika, iż w pierwszym rzędzie należałoby dokonać zaprzeczenia zgodności z prawdą oświadczenia zawartego w dokumencie urzędowym i następnie udowodnić te okoliczności. Brak zaprzeczenia i nieudowodnienie faktu dokonania dostaw, mimo odmiennych zapisów dziennika budowy musiały skutkować oddaleniem powództwa ponad kwotę 5.764,50 zł.

Wskazać bowiem należy, iż z treści zapisów dziennika budowy wynika, iż zgoda na betonowanie została wydana przez inspektora nadzoru inwestorskiego (przedstawiciela strony powodowej w ramach umowy dostawy – sic!) w dniu 07.12.2010 r. Zaś wpis kierownika budowy o wykonywaniu betonowania nosi datę 08.12.2010 r., zatem brak jest podstaw do uznania, iż dostawy z dni: 01.12.2010 r. (karta dostawy nr (...) i (...) k. 15-16 ) i 06.12.2010 r. (karta dostawy (...) k. 19) rzeczywiście miały miejsce. Skoro w tej dacie, według zapisów dziennika budowy nie wykonywano betonowania. Wniosek ten jest tym bardziej zasadny, że żadna ze wskazanych kart dostawy nie została podpisana ani przez pozwaną, ani przez osobę przez nią uprawnioną. Co więcej karta dostawy z dnia 06.12.2010 r. dotyczy budowy tamy na rzece W., nie zaś murów oporowych na rzece M. (wpis przy oznaczeniu „Budowa: T. W.” k. 19). Niewiarygodne są przy tym zeznania świadka A. G., wskazującego, iż jest to błąd wpisu operatora węzła i zaprzeczył dostawom betonu w tym czasie na budowę tamy (zeznania świadka k. 375). Relacja ta jednak nie jest prawdziwa, albowiem, jak wynika z treści kart kierowcy (k. 32 i 33), poza wpisem (...), kilkakrotnie widnieją wpisy (...). Zatem strona powodowa również na tamten plac budowy dostarczała beton. Nie jest zatem wykluczone, ze dostawa z dnia 06.12.2010 r. dotyczyła innego obiektu.

W związku z zapisami dziennika budowy jedynie dostawy mające miejsce w okresie od 08.12.2010 r. do 14.12.2010 r. (wpis o zakończeniu betonowania) można było uznać za wykonane. W tym zakresie mimo braku potwierdzenia wykonania dostawy na kartach dostaw (nr (...) k. 21, (...) k. 23, (...) k. 73, (...) k. 30), w ocenie sądu istniały podstawy do uznania wykonania dostaw betonu, co zostało opisane w fakturach vat nr (...) k. 20,(...) k. 22, (...) k. 74, (...) k. 29) na łączną kwotę 5.764,50 zł.

Powyższy wniosek stanął na przeszkodzie uznaniu wykonania dostaw mających miejsce po dniu 14.12.2010 r., a zobrazowanych fakturami vat nr (...) k. 24 i (...) k. 27. według dowodów dostawy miały one miejsce odpowiednio: 15.12.2010 r. (k. 25) i 20.12.2010 r. (k. 27 i k. 145 czytelna kopia). Co prawda oba dowody dostawy zostały podpisane przez A. W. (1), lecz wskazana w nich data dostawy stoi w sprzeczności z treścią dokumentu urzędowego, którego treści powód nie zaprzeczył (art. 252 kpc). Nadto A. W. w swoich zeznaniach twierdził, iż podpisał te dokumenty w nieświadomości co do ich prawdziwości i powziął wątpliwości w tym zakresie później. Małżonek pozwanej próbował sugerować dokonywanie dostaw betonu na koszt małżonki na inne budowy. Okoliczności te jednak nie zostały udowodnione (por. art. 6 kc). Poza tym jak przyznał w związku z rozliczeniem godzin pracy sprzętu w ramach umowy o udrażnianie koryta rzeki M. (zawartej pomiędzy (...) Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we W. Oddział w L. a W. W. (1)), w ramach której prace w obrębie rzeki M. toczyły się jednocześnie, pozostał w konflikcie z A. G., również będący inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie umowy o udrażnianie rzeki. Ta okoliczność wskazuje na poważne wątpliwości co do wiarygodności zeznań tego świadka, skądinąd zainteresowanego wynikiem sprawy. Niezależnie jednak od tego wniosku, brak wpisu w dzienniku budowy o wykonywaniu betonowania murów oporowych w w dniach 15 i 20.12.2010 r. i stwierdzenie zakończenia prac w dniu 14.12.2010 r. stoją na przeszkodzie uznaniu wykonania dostaw za udowodnione.

Powyższe skutkowało zasądzeniem od pozwanej na rzecz powoda kwoty 5.764,50 zł, na którą złożyły się kwoty: 658,80 zł, 1482,30 zł, 2.964,60 zł, 658,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od tych kwot od dat wskazanych w pozwie. Roszczenie o ustawowe odsetki znajduje oparcie w treści art. 359 kc i 481 kc.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu wynika z treści art. 100 kpc. powód wygrał sprawę w 29,14%, zaś pozwana w 70,86 %. na koszty procesu poniesione przez powoda złożyły się: opłata od pozwu 989 zł, pojedyncza stawka wynagrodzenia radcy prawnego 2400 zł , opłata skarbowa za posłużenie się pełnomocnictwem 17 zł, 2030,34 zł i 210,20 zł tytułem zaliczek na poczet opinii biegłego, łącznie 5.646,54 zł (x 29,14 % = 1.645,40 zł). Pozwana zaś poniosła koszty pojedynczej stawki wynagrodzenia adwokata przy danej wartości przedmiotu sporu 2400 zł, opłaty skarbowej za posłużenie się pełnomocnictwem 17 zł, łącznie 2417 zł (x 70,86 %= 1.712,68 zł). Z wzajemnego rozdzielenia kosztów procesu, które po stronie pozwanej okazały się wyższe, biorąc pod uwagę proporcję wygranej, strona powodowa została zobligowana do zwrotu na rzecz pozwanej kwoty 67,28 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pełnomocnik pozwanej składając spis kosztów domagał się czterokrotnej stawki wynagrodzenia przy przedmiotowej wartości przedmiotu sprawy 4x2400 zł. W ocenie sądu ani niezbędny nakład pracy, ani charakter sprawy ani też przyczynienie się pełnomocnika do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy nie uzasadnia zastosowania czterokrotnej stawki wynagrodzenia (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości y dnia 28.09.2002 r. w sprawie opat za czynności adwokackie. Nadto nie zostało potwierdzone uiszczenie takiej należności przez pozwaną pełnomocnikowi zawodowemu. Zatem sąd zastosował pojedynczą stawkę wynagrodzenia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.