Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: VIII C 4445/14

Tytuł: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2016-03-03
Data orzeczenia: 3 marca 2016
Data publikacji: 27 września 2018
Data uprawomocnienia: 14 kwietnia 2016
Sąd: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wydział: VIII Wydział Cywliny
Przewodniczący: Bartek Męcina
Sędziowie:
Protokolant: sekr. sąd. Ewa Ławniczak
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt VIII C 4445/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Bartek Męcina

Protokolant: sekr. sąd. Ewa Ławniczak

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. spółka komandytowo- akcyjna w K.

przeciwko M. O.

w przedmiocie skargi pozwanego o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem w dniu 26 czerwca 2013 r. wyroku w sprawie VIII C 4083/12

oddala skargę o wznowienie postępowania.

Sygn. akt VIII C 4445/14

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 roku pozwany M. O., reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem wniósł skargę o wznowienie postępowania, zakończonego prawomocnym wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w dniu 26 czerwca 2013 roku w sprawie o sygn. VIII C 4083/12 z powództwa (...) spółka z o.o. s.k.a. z siedzibą w K., zmianę powyższego wyroku poprzez oddalenie powództwa oraz rozstrzygnięcie o kosztach procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu jako podstawę wznowienia postępowania M. O. wskazał, że jego zdaniem został pozbawiony możliwości działania, gdyż od 2012 r. mieszka w P., a doręczenia dla pozwanego w sprawie VIII C 4083/12 były dokonywane na adres jego rodziców. O wydaniu wyroku w wymienionej sprawie pozwany dowiedział się dopiero w październiku 2014 r., po wszczęciu przez powoda postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika.

(skarga o wznowienie k. 2- 3)

W odpowiedzi na skargę o wznowienie postępowania, powód reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pełnomocnik powoda stwierdził, że nie można zgodzić się z twierdzeniem przeciwnej strony o tym, że pozwany był pozbawiony możliwości obrony swoich praw, gdyż wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, w związku z czym miał świadomość toczącego się postępowania cywilnego, a zgodnie z treścią art. 136 § 1 kpc miał obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania.

(odpowiedź na skargę o wznowienie k. 12- 14)

Na rozprawie w dniu 3 marca 2016 r. nikt się nie stawił.

(protokół rozprawy k. 19)

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

W dniu 14 sierpnia 2012 roku powód (...) spółka z o.o. s.k.a. z siedzibą w K. wytoczył przeciwko pozwanemu M. O. powództwo w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zapłatę 213,13 zł, a sprawa została zarejestrowana pod sygn. VIII C 4083/12 (z załączonych akt sprawy o sygn. VIII C 4083/12: pozew k. 2-3, zarządzenie k. 1).

W dniu 21 września 2012 roku Sąd Rejonowy dla Lublina- Zachodu w L. wydał w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którego odpis doręczono pozwanemu w dniu 27 września 2012 roku na adres Ł., ul. (...). Odpis nakazu odebrał dorosły domownik- H. O..

(z załączonych akt sprawy o sygn. VIII C 4083/12 : nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym k. 4, potwierdzenie odbioru k. 5).

M. O. zaskarżył nakaz zapłaty sprzeciwem w całości. W sprzeciwie jako swój adres pozwany wskazał Ł., ul. (...) . (z załączonych akt sprawy o sygn. VIII C 4083/12 : sprzeciw k. 5 v., koperta k. 6).

Postanowieniem z dnia 9 października 2012 roku Sąd Rejonowy dla Lublina- Zachodu w L. przekazał rozpoznanie sprawy do tut. Sądu Rejonowego.

(z załączonych akt sprawy o sygn. VIII C 4083/12 : postanowienie k. 7 v.).

W dniu 9 stycznia 2013 r. matka pozwanego, A. O. odebrała odpis pozwu wniesionego na urzędowym formularzu oraz zawiadomienie o terminie rozprawy w dniu 10 kwietnia 2013 r., doręczone na adres Ł., ul. (...).

(z załączonych akt sprawy o sygn. VIII C 4083/12 : potwierdzenie odbioru k. 55).

W dniu 29 stycznia 2013 r. dorosły domownik- ojciec pozwanego W. O. odebrał odpis pisma pełn. powoda, doręczony na adres Ł., ul. (...).

(z załączonych akt sprawy o sygn. VIII C 4083/12 : potwierdzenie odbioru k. 54).

W dniu 15 kwietnia 2013 r. dorosły domownik- ojciec pozwanego W. O. odebrał zawiadomienie o terminie rozprawy w dniu 12 czerwca 2013 r., doręczony na adres Ł., ul. (...).

(z załączonych akt sprawy o sygn. VIII C 4083/12 : potwierdzenie odbioru k. 76).

Na rozprawie w dniu 12 czerwca 2013 roku M. O. nie stawił się, mimo prawidłowego odbioru zawiadomienia. Przewodniczący składu orzekającego zamknął rozprawę i oznajmił, że ogłoszenie orzeczenia w przedmiotowej sprawie nastąpi w dniu 26 czerwca 2013 r. Na ogłoszenie wyroku nikt się nie stawił. Przewodniczący po naradzie ogłosił wyrok przez odczytanie sentencji i podanie ustnie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia

(z załączonych akt sprawy o sygn. VIII C 4083/12 – protokół rozprawy k. 77, protokół z ogłoszenia wyroku k. 78, wyrok k. 79).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 399 § 1 k.p.c., w wypadkach przewidzianych w Dziale VI Tytułu VI Księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

W myśl przepisu art. 401 pkt 2 k.p.c., na który to przepis powołuje się M. O., można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa strona była pozbawiona możności działania.

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania – od dnia, w którym strona dowiedziała się o wyroku (art. 407 § 1 k.p.c.).

Skarga o wznowienie postępowania powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia (art. 409 k.p.c.).

Nieważność stanowiąca podstawę wznowienia postępowania musi istnieć w chwili wydania zaskarżonego prawomocnego orzeczenia. Możliwość ponownego rozpoznania prawomocnie zakończonej sprawy na skutek skargi o wznowienie postępowania otwiera się tylko wówczas, gdy istnieje jedna z ustawowych podstaw wymienionych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Podstawą wznowienia postępowania w przedmiotowej sprawie nie może być pozbawienie strony możności działania, gdyż okoliczności przytoczone w skardze nie odpowiadają ustawowej podstawie wznowienia.

Możliwość wznowienia postępowania na podstawie art. 401 pkt 2 jest uzależniona od zaistnienia łącznie dwóch przesłanek:

1)  pozbawienia strony możności działania, czyli niemożności obrony przez stronę jej praw w poprzednim postępowaniu,

2)  tego by to pozbawienie strony możności działania – niemożność obrony jej praw – nastąpiło wskutek naruszenia przez Sąd przepisów prawa.

Określenie „pozbawienie możności działania” wskazuje na to, że odnosi się ono do sytuacji, kiedy to z przyczyny leżącej poza osobą samego zainteresowanego, nie mógł on wziąć udziału w sprawie.

W uzasadnieniu skargi M. O. wskazał, że został pozbawiony możliwości działania, gdyż od 2012 r. mieszka w P., a doręczenia dla pozwanego w sprawie VIII C 4083/12 były dokonywane na adres jego rodziców, zamieszkałych w Ł..

W ocenie Sądu w skardze nie przytoczono okoliczności, które uzasadniałyby twierdzenie, że z jakichś przyczyn leżących poza osobą samego M. O. nie mógł on bronić swoich praw, był pozbawiony możności działania, a nadto nie wskazano, że Sąd naruszył przy rozpoznawaniu sprawy jakiekolwiek przepisy prawa, co pozostawało w bezpośrednim związku przyczynowym z pozbawieniem skarżącego możności działania.

Podniesione przez M. O. zarzuty nie są uzasadnione. Podobnie jak pełnomocnik powoda, należy zwrócić uwagę, że M. O. złożył sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został doręczony na adres wskazany w pozwie, czyli Ł., ul. (...). Ten sam adres pozwany wskazał wprost w sprzeciwie od nakaz zapłaty, zarówno w treści pisma procesowego, jak i na odwrocie koperty zawierającej sprzeciw. Na powyższy, wskazany przez M. O. adres były doręczane wszystkie pisma wnoszone przez strona powodową, jak również zawiadomienia o obu terminach rozpraw. We wszystkich wymienionych sytuacjach przesyłki były odbierane przez dorosłych domowników, w wypadku obu zawiadomień o terminach rozpraw, przez rodziców pozwanego. Zatem zarówno pisma procesowe, jak i zawiadomienia o terminach rozpraw były doręczane prawidłowo w trybie doręczenia zastępczego, o którym mowa w art. 138 § 1 kpc. Należy również zgodzić się z twierdzeniem strony powodowej, że jeżeli nawet M. O. zmienił adres zamieszkania, to zgodnie z treścią art. 136 § 1 i 2 kpc spoczywał na nim obowiązek zawiadomienia o tym sądu. Zaniechanie tego obowiązku rodzi konsekwencje w postaci pozostawienia pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wobec tego z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy nie wynika, aby Są naruszył jakiekolwiek przepisy prawa, co pozostawało w bezpośrednim związku przyczynowym z pozbawieniem skarżącego możności działania.

Należy przy tym zauważyć, że skarga o wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, który przysługuje jedynie w wypadkach wskazanych w przepisach – gdy istnieją ustawowe podstawy wznowienia, o których mowa w art. 401 – 403 k.p.c. Skarga o wznowienie postępowania nie jest zwykłym środkiem odwoławczym, jak apelacja, przysługującym stronie niezadowolonej z orzeczenia zapadłego przez sądem pierwszej instancji. Z uzasadnienia skargi o wznowienie wynika zaś, że stanowi ona w istocie polemikę skarżącego z kwestionowanym wyrokiem, który zapadł w sprawie o sygn. VIII C 4083/12.

Z uwagi na powyższe, brak było możliwości przyjęcia, że skarga o wznowienie postępowania została oparta na ustawowej podstawie z art. 401 pkt 2 k.p.c., a nadto podstawa ta w rzeczywistości istnieje.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij