Czwartek 09 grudnia 2021 Wydanie nr 5036
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-09-03
Data orzeczenia:
3 września 2014
Data publikacji:
29 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
9 kwietnia 2015
Sygnatura:
I C 665/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marta Burzyńska
Protokolant:
Agnieszka Konczerewicz
Hasła tematyczne:
Weksel
Podstawa prawna:
art. 1.10 Prawo wekslowe
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe
(Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282)

Sygn. akt: I C 665/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2014 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marta Burzyńska

Protokolant:

Agnieszka Konczerewicz

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2014 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko M. M.

o zapłatę

utrzymuje w mocy w całości nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Rejonowy wB.I Wydział Cywilny w dniu 25 listopada 2013 roku, w sprawie o sygn. (...).

Sędzia

Sygn. akt I C 665/14

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystąpiła przeciwko pozwanej M. M. z powództwem, w którym domagała się zasądzenia od pozwanej w drodze nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym kwoty 6.109,89 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 22 lutego 2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu i kosztami zastępstwa procesowego. Podnosiła, że jest w posiadaniu weksla wystawionego przez pozwaną. Weksel został wystawiony w B. w dniu 5 marca 2009 roku, opiewa na kwotę 6.109,87 złotych, płatną bez protestu dnia 21 lutego 2013 roku w (...) SA Oddział w B. przy ul. (...), na podstawie której strona pozwana zobowiązana jest zapłacić powodowi dochodzoną kwotę. Warunki wypełnienia weksla określa deklaracja wekslowa. Powód przesłał pozwanej zgodnie z tą deklaracją pismo o zamiarze wypełnienia weksla oraz o wypełnieniu weksla. Pomimo upływu terminu płatności pozwana nie dokonała zapłaty sumy z weksla.

Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym dnia 25 listopada 2013 roku tutejszy w sprawie o sygn. akt I(...)Sąd uwzględnił powództwo w całości.

Pozwana M. M. wniosła zarzuty od powyższego nakazu zapłaty, w których domagała się oddalenia powództwa. Podnosił, iż weksel został wypełniony niezgodnie z deklaracją wekslową, która przewidywała, że pozwana odpowiada za szkodę w przypadku gdyby dokonała kradzieży lub sfałszowała dokumenty spółki. Pieniądze w kwocie dochodzonej pozwem skradła jej U. W.. Pozwana złożyła zawiadomienie na policji, przeprowadzone dochodzenie skończyło się umorzeniem.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powództwo jest uzasadnione i zasługuje na uwzględnienie.

Powód przedstawił weksel opiewający na kwotę 6.109,89 złotych wystawiony w dniu 5 marca 2009 roku w B. na jego zlecenie, stwierdzający, iż pozwana M. M. zapłaci bez protestu kwotę 6.109,89 złotych dnia 21 lutego 2013 roku (k. 5). Weksel ten zawiera wszelkie elementy wymagane przez przepis art. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku- Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936, Nr 37, poz. 282 z późn. zm.) i pod względem formalnym nie budzi żadnych wątpliwości co do swojej ważności. W myśl bowiem powyższego przepisu weksel trasowany zawiera: 1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata); 4) oznaczenie terminu płatności; 5) oznaczenie miejsca płatności; 6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; 7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; 8) podpis wystawcy weksla. Weksel złożony przez powoda spełnia powyższe warunki, czego pozwana nie kwestionowała.

Pozwana zarzucała, iż weksel został wypełniony niezgodnie z treścią deklaracji wekslowej. Z jej twierdzeń wynikało, że łączyła ją z powodem umowa zlecenia na podstawie której w imieniu powoda zawierał umowy pożyczek i dysponowała pieniędzmi powoda. Udzielała kredytów i odbierała raty kredytów. Dla zabezpieczenia roszczeń powoda podpisała deklarację wekslową i weksel. Pozwana twierdziła, że przechowywała pieniądze powoda w domu, pod ubraniami i pewnego dnia zorientowała się, że zginęła jej suma ponad 6.000 złotych. Podejrzewała o kradzież znajomą, zgłosiła to Policji, która umorzyła postępowanie. Pozwana twierdziła, że nie dokonała kradzieży na szkodę spółki, a tylko taka sytuacja uprawiała powoda do wypełnienia weksla.

Bezsporny był fakt, iż przedstawiony przez powoda weksel był wekslem in blanco, gdyż powód przyznał to w uzasadnieniu powództwa, przedstawił także deklarację wekslową, która określała na jakich zasadach weksel może być wypełniony. Zgodnie z art. 10 Prawa wekslowego, jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartem porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Podkreślić należy, iż uzupełnienie weksla in blanco powoduje powstanie formalnie ważnego weksla, który daje jego posiadaczowi możność wykonania praw z niego wynikających. Zachodzi to bez względu na rodzaj uzupełnienia, a więc także i wtedy gdy weksel uzupełniono nieprawidłowo. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 894/13 stwierdził, że wypełnienie weksla in blanco przez jego posiadacza oznacza ukształtowanie treści zobowiązania wekslowego, mówiąc inaczej zobowiązanie zostaje ukształtowane w taki sposób, jaki wynika z treści weksla po jego uzupełnieniu. Ewentualna niezgodność sposobu dokonanego uzupełnienia weksla z upoważnieniem udzielonym przy jego wydaniu może być rozpatrywana w kategoriach oczywiście zarzutu wpływającego na skuteczność dochodzenia praw wekslowych przez konkretnego posiadacza weksla (istota regulacji z art. 10), ale nigdy jako element rozstrzygający o powstaniu bądź nie powstaniu zobowiązania wekslowego ani o jego treści. Należy jednakże mieć na uwadze, że skuteczne podniesienie zarzutu z art. 10 może nastąpić jedynie wówczas, gdy niezgodność dokonanego uzupełnienia z porozumieniem wpływa negatywnie na sytuację prawną dłużnika wekslowego, w szczególności prowadząc do obciążenia go w większym stopniu niż miałoby to miejsce gdyby przy uzupełnieniu zastosowano się do porozumienia. Ciężar dowodu, że weksel in blanco wypełniony został w sposób sprzeczny z porozumieniem (art. 10 i 17 ustawy z 1936 r. - Prawo wekslowe), spoczywa na dłużniku wekslowym, który zarzut podniósł. ( wyrok z dnia 25 września 2013 roku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt ACa 450/12).

Pozwana nie udowodniła w żaden sposób, iż powódka nie była uprawniona do wypełnienia weksla. Jej twierdzenia co do tego, iż nie dokonała kradzieży na szkodę powódki, pozostają bez znaczenia w sytuacji, gdy deklaracja wekslowa przewidywała wypełnienie weksla także w innych przypadkach. Z § 3 tej deklaracji wynika, ż wierzyciel ma prawo wypełnienia weksla, gdy zajdzie przynajmniej jedna z okoliczności tam wymienionych, między innymi kradzież na mienia w tym pieniędzy przez dłużnika, sfałszowanie dokumentów spółki powodujące szkodę w mieniu spółki, wyrządzenie szkody w mieniu spółki powodujące zwłaszcza utratę lub uszkodzenie takiego mienia, zawinione przez dłużnika dopuszczenie do wyrządzenia szkody spółce przez osobę trzecią, jeśli szkoda taka powoduje utratę mienia lub pieniędzy spółki. Pozwana nie udowodniła swoich twierdzeń, iż pieniądze powódki zostały jej skradzione przez osobę trzecią, gdyż jak sama przyznała i co potwierdziły akta o nr (...)Komendy Powiatowej w B.postępowanie karne w przedmiocie zgłoszonej przez nią kradzieży zostało umorzone, wobec niewykrycia sprawcy. Z samych twierdzeń powódki przedstawionych przez nią na rozprawie wynika, że zachodziły okoliczności uprawniające powoda do wypełnienia weksla, albowiem wskutek niedbalstwa pozwanej powódka utraciła środki pieniężne w kwocie 6.109,87 złotych. Pozwana jako przedstawiciel handlowy powódki dysponowała jej pieniędzmi, które przechowywała w kosmetyczce w szafie pod ubraniami. Gdyby nawet uznać za wiarygodne twierdzenia pozwanej, że pieniądze te ukradła jej w trakcie jednej z wizyt jej znajoma, to tym bardziej uznać należało, że pozwana w sposób zawiniony dopuściła do tego zdarzenia. Przechowywała bowiem pieniądze powódki bez żadnego zabezpieczenia.

Mając na względzie powyższe okoliczności, należało na podstawie art. 1 i 101 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku- Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936, Nr 37, poz. 282 z późn. zm.), uznać powództwo za uzasadnione i utrzymać nakaz zapłaty w całości w mocy.

S ę d z i a

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.