Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024
Sygnatura akt: VIII U 2290/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-02-26
Data orzeczenia: 26 lutego 2015
Data publikacji: 14 marca 2018
Data uprawomocnienia: 2 lipca 2015
Sąd: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział: VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: Maria Gawlik
Sędziowie:
Protokolant: Renata Figiel
Hasła tematyczne: Wysokość Emerytury
Podstawa prawna: ustawya z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych ( Dz . u z 2013r. poz. 1440 ze zm. )

Sygn. akt VIII U 2290/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Maria Gawlik

Protokolant:

Renata Figiel

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 r. w Gliwicach

sprawy A. B. (1) ( B.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania A. B. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 17 października 2014 r. nr (...)

oddala odwołanie.

(-) SSO Maria Gawlik

Sygn. akt VIII U 2290/14

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 17.10.2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. przyznał ubezpieczonemu A. B. (1) (B.) emeryturę od dnia 17.10.2014r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1440 ze zm.)

W odwołaniu do Sądu A. B. (2) domaga się ponownego obliczenia wysokości emerytury i zaliczenia do okresów pracy jego zatrudnienia w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w S. w latach 1968 – 1971 przez 215 dni.

W uzasadnieniu odwołania ubezpieczony podniósł, że w czasie wakacji w wyżej wymienionym okresie pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w S. po kilkanaście godzin dziennie i jego zdaniem okresy zatrudnienia winny być zaliczone do stażu pracy.

W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o jego oddalenie, ponieważ nie zasługuje ono na uwzględnienie.

Rozpoznając odwołanie Sąd ustalił i zważył co następuje:

Ubezpieczony A. B. (2) ur. (...) pobierał rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od dnia 1.02.2001r. do 30.09.2015r.

Ponadto z uwagi na stwierdzoną niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonemu przyznano prawo do dodatku pielęgnacyjnego, począwszy od 1.08.2008r. – dowód: akta rentowe ubezpieczonego (k. 135 i 152)

W dniu 9.09.2014r. A. B. (2) złożył wniosek o przyznanie mu prawa do emerytury w oparciu o dokumentację okresów składkowych i nieskładkowych złożoną do akt rentowych.

W załatwieniu wniosku organ rentowy wyliczył wysokość emerytury zgodnie z art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dowód: k. 11 i 12 akt emerytalnych oraz zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej – dowód: k. 13 i 14 akt emerytalnych ubezpieczonego.

Ponieważ emerytura ustalona na podstawie art. 183 ustawy emerytalnej okazała się świadczeniem mniej korzystnym, organ rentowy pojął wypłatę emerytury, której wysokość ustalił zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy.

Zauważyć należy, że decyzje zostały wydane w tym samym dniu czyli 17.10.2014r., zaś w myśl art. 95 ustawy tzw. emerytalnej płatną jest emerytura o numerze (...) jako świadczenie korzystniejsze.

W odpowiedzi na odwołanie ubezpieczonego organ rentowy stwierdził, iż brak podstaw prawnych do zaliczenia spornego okresu do stażu pracy, ponieważ za okresy te nie zostały odprowadzone składki ZUS.

W zaświadczeniu z dnia 17.12.1999r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w O. zaświadczyła, że A. B. (2) syn Z. był zatrudniony dorywczo i przepracował: 46 dni w 1968 roku, 56 dni w 1969 roku, 56 dni w 1970 roku oraz 57 dni w 1971 roku łącznie 215 dni. – dowód: k. 26 akt rentowych ubezpieczonego.

Za przepracowany okres ubezpieczony otrzymał wynagrodzenie, ale pracodawca nie odprowadził składki ZUS.

W tej sytuacji Sąd uznał stanowisko organu rentowego, iż brak podstaw do uwzględnienie odwołania ubezpieczonego za słuszne.

Ubezpieczony A. B. (2) w latach 1968 – 1969 nie miał ukończonych 15 lat życia, natomiast w latach 1970 – 1971 podjął zatrudnienie po ukończeniu 15 lat życia, ale nie spełniał warunków określonych w przepisie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zdaniem Sądu jego okres zatrudnienia w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów nie jest okresem składkowym.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy w Gliwicach z mocy art. 477 14§1 k.p.c. orzekł o oddaleniu odwołania ubezpieczonego.

SSO Maria Gawlik

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij