Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: X GC 32/12

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-03-25
Data orzeczenia: 25 marca 2014
Data publikacji: 1 czerwca 2018
Data uprawomocnienia: 20 listopada 2014
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: X Wydział Gospodarczy
Przewodniczący: Tomasz Bajer
Sędziowie:
Protokolant: sekr. sąd. Bartłomiej Czyżewski
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna: art 647 KC

Sygn. akt X GC 32/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Tomasz Bajer

Protokolant: sekr. sąd. Bartłomiej Czyżewski

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. W.

przeciwko M. B.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda R. W. kwotę 318.014 (trzysta osiemnaście tysięcy czternaście) zł i 18/100 z odsetkami ustawowymi:

a)  od kwoty 102.261 (sto dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) zł od dnia 18 listopada 2011 r. do dnia zapłaty,

b)  od kwoty 151.027 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia siedem) zł i 23/100 od dnia 10 lutego 2011 r. do dnia zapłaty,

c)  od kwoty 64.725 (sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) zł i 95/100 od dnia 10 marca 2014 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda R. W. kwotę 23.119 (dwadzieścia trzy tysiące sto dziewiętnaście) zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz kwotę 1.800 (tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij