Wtorek 31 stycznia 2023 Wydanie nr 5454
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-01-22
Data orzeczenia:
22 stycznia 2016
Data publikacji:
16 września 2016
Data uprawomocnienia:
22 stycznia 2016
Sygnatura:
XXIII Ga 1992/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
Przewodniczący:
Renata Puchalska
Sędziowie:
Anna Kociołek
Bernard Litwiniec
Protokolant:
sekr. sądowy Eliza Krawczyk
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Sygn. akt XXIII Ga 1992/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Renata Puchalska

Sędziowie:

SO Bernard Litwiniec (spr.)

SR del. Anna Kociołek

Protokolant:

sekr. sądowy Eliza Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy ze skargi (...) spółki akcyjnej w O.

z udziałem przeciwnika skargi Miasta S. W. - (...)

oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zamówienie publiczne

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W.

z dnia 9 października 2015 r., sygn. akt KIO 2016/15

1.  oddala skargę;

2.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w O. na rzecz Miasta S. W. – (...) kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego.

SSO Bernard Litwiniec SSO Renata Puchalska SSR(del.) Anna Kociołek

XXIII Ga 1992/15

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 9 października 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza częściowo uwzględniła odwołanie (...) S.A. w O., a w pozostałej części je oddaliła. W pkt 3 wyroku kosztami postępowania obciążyła w częściach równych (...) S.A. i Miasto S. W. – (...). Zaliczyła na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł uiszczoną przez wykonawcę (...) S.A. tytułem wpisu od odwołania oraz zasądziła od zamawiającego na rzecz wykonawcy kwotę 9300 zł stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu połowy kwoty wpisu od odwołania i połowy wynagrodzenia pełnomocnika.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia w zakresie kosztów postępowania Izba wskazała, że w tej kwestii orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy PZP, stosownie do wyniku postępowania. W ocenie Izby strony powinny ponieść koszty postępowania po połowie ze względu na to, że część zarzutów została uwzględniona a część oddalona.

Skargę na pkt 3 przedmiotowego orzeczenia wniósł (...) S.A. w O.. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie art. 192 ust. 10 PZP w zw. z § 5 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. Wniósł o uwzględnienie skargi w całości, zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie dalszej części kosztów tj. kwoty 9300 zł od przeciwnika skargi na rzecz skarżącego oraz zasądzenie na rzecz skarżącego od przeciwnika skargi kosztów postępowania przez Sądem Okręgowym w Warszawie.

W odpowiedzi na skargę zamawiający wniósł o oddalenie skargi oraz zasądzenie od skarżącego na rzecz przeciwnika skargi kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zaskarżone orzeczenie KIO w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania jest prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Bezsporne w przedmiotowej sprawie jest to, że KIO odwołanie (...) S.A. w części uwzględniła, a w części oddaliła.

W ocenie Sądu Okręgowego nie doszło do naruszenia art. 192 ust 10 PZP w zw. z § 5 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. Zgodnie z wyżej powołanym przepisem PZP strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. (...) S.A., jak już zostało wskazane, zostało uwzględnione tylko w części. Słusznie wskazał zamawiający w odpowiedzi na skargę, że pkt 1 orzeczenia KIO uwzględniający odwołanie nie może być interpretowany w oderwaniu od treści całego rozstrzygnięcia i faktu oddalenia odwołania w znacznej jego części.

Z treści powołanych wcześniej przepisów wynika, że strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Wykładnia literalna prowadzi do wniosku, że w wypadku uwzględnienia tylko części żądań przedstawionych w odwołaniu, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, należy stosunkowo rozdzielić między stronami koszty postępowania odwoławczego.

Ponadto § 5 ust 2 pkt 1 zaskarżonego rozporządzenia należy zawsze badać z § 5 ust 3 pkt rozporządzenia. Przepisy te stanowią o zasądzeniu kosztów w przypadku uwzględnienia oraz nie uwzględnienia odwołania przez KIO.

W przedmiotowej sprawie nie można przyjąć w sposób kategoryczny, że KIO powinna zastosować przepis § 5 ust 2 pkt 1 w sytuacji, gdy odwołanie nie zostało w całości uwzględnione.

Mając powyższe na uwadze z mocy art.198 f pkt 2 zdanie pierwsze ustawy o PZP orzeczono jak wyżej.

O kosztach postępowania skargowego postanowiono w myśl art. 198 f pkt 5 tej ustawy.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.