Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024
Sygnatura akt: I C 1893/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2014-11-28
Data orzeczenia: 28 listopada 2014
Data publikacji: 9 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 14 stycznia 2015
Sąd: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział: I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Jadwiga Wójcikiewicz
Sędziowie:
Protokolant: Sylwia Jurkowska
Hasła tematyczne: Zadośćuczynienie
Podstawa prawna: art.445 kc

Sygn. akt IC 1893/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2014 roku

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Jadwiga Wójcikiewicz

Protokolant Sylwia Jurkowska

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 roku w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa W. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki W. W. kwotę 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi:

- od kwoty 30.000 zł od dnia 28 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty,

- od kwoty 60.000 zł od dnia 26 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki W. W. kwotę 7.041,37zł (siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych trzydzieści siedem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty;

III.  zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki W. W. kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalając wniosek dalej idący;

IV.  nakazuje stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa Sąd Okręgowy w Ś. kwotę 4.853 zł tytułem opłaty stosunkowej, od uiszczenia której powódka była zwolniona;

V.  nakazuje stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa Sąd Okręgowy w Ś. kwotę 796,79 zł tytułem wydatków.

Sygn. akt IC 1893/14 ( transkrypcja wygłoszonego uzasadnienia )

Początek tekstu (...)_01

[Przewodnicząca 00:19:16.910]

... Pozew z dnia 27 sierpnia 2013 roku. Powódka domagała się zasądzenia od strony pozwanej kwoty 30.000 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu z tytułu zadośćuczynienia, kwo... zapłaty kwoty 7.041 złotych 37 groszy tytułem skapitalizowanych odsetek za okres od 7 listopada 2011 do dnia 27 sierpnia 2013 roku od kwoty 30.000 złotych i od, też domagając się tej kwoty odsetek od dnia wniesienia pozwu. Następnie, w toku procesu, pismem procesowym z dnia 26 czerwca 2014 roku, strona pozwana rozszerzyła żądania zas... domagając się zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 90.000 złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi, i to jest żądanie strony powodowej, od kwoty 30.000 złotych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz od kwoty 60.000 złotych od dnia wniesienia niniejszego pisma, tego pisma rozszerzającego powództwo do dnia zapłaty. Podtrzymała żądanie zasądzenia kwoty 7.041 złotych 37 zło... groszy tytułem skapitalizowanych odsetek. Bezspornym między stronami jest, iż powódka w dniu 6 sierpnia 2011 roku uległa po... bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu. Sprawcą wypadku był pan Z. W., tam jest błąd tylko w pozwie podany był J., Z. W., mąż pani powódki. Bezspornym między stronami również pozostaje, że pojazd sprawcy był objęty ochroną ubezpieczeniową pozwanego. Obie strony nie kwestionowały legitymacji procesowej biernej strony pozwanej. Jednocześnie na skutek tego do... na skutek wypadku powódka doznała całego szeregu obrażeń. Jak wynika, jak wynika z karty informacyjnej leczenia szpitalnego powódki ze szpitala (...), została ona przyjęta do tego szpitala 6 si... została przyjęta 6 sierpnia 2 tysiące... nie, przebywała, wypadek mieliśmy z 6 sierpnia, 6 sierpnia 2011 roku i przebywała tam do 12 sierpnia 2011 roku. Rozpoznano powo... u powódki wieloodłamowe złamanie trzonu kości udowej prawej w jednej trzeciej dalszej z przemieszczeniem odłamów. Amputacja urazowa kciuka lewego na poziomie podstawy paliczka dalszego, złamanie żebra 9., 10. po stronie lewej z przemieszczeniem odłamów. Podczas tego pobytu w szpitalu u powódce, u powódki został przeprowadzony zabieg operacyjny. Ze względu na charakter złamania trzonu kości udowej prawej oraz obrażenia kciuka lewego chorą zakwalifikowano właśnie do tego leczenia operacyjnego. Po uprzednim przygotowaniu chorej, został wykonany zabieg chirurgiczny. Opracowano chirurgicznie kikut kciuka lewego, ponadto ustabilizowano kość udową przy pomocy gwoździa śródszpikowego udowego odkolanowego ChM. Powódka została po tym terminie wypisana do do do domu z zaleceniami dalszej opieki i kontynuowania leczenia. Następnie powódka została ponownie przyjęta również do szpitala imienia, L. w Ś. na oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, gdzie przebywała od 27 czerwca 2012 roku do 4 lipca 2012 roku, gdzie w trakcie pobytu u powódki został przepro... podjęto działania w celu dynamizacji zespolenia uda prawego po przebytym złamaniu kości udowej w doznanym wypadku komunikacyjnym. Opero... została ona operowana w trybie planowym 28 czerwca 2012 roku. Wykonano u niej zabieg operacyjny. Przebieg pooperacyjny nie, był niepowikłany, rana pooperacyjna sucha, goi się prawidło... prawidłowo. Próbowano wdrożyć ca... sposób, chodzenie u pani powódki, zalecono dalsze leczenie. Po tym pobycie pani konty... powódka kontynuowała leczenie w (...)... spółce z o.o. w Ś., gdzie przechodziła intensywną rehabilitację w celu umożliwienia pani samodzielnego poruszania się. Następnie powódka znowu została przyjęta do szpitala (...) w Ś., gdzie przebywała od 27 stycznia 2013 roku do 4 lutego 2013 roku. P.... u powódki ponownie wykonano, wykonano operację. Celem leczenia operacyjnego brak rozrostu części dalszej kości udowej po leczeniu operacyjnym złamania, którego doznała w sierpniu 2011 roku. Po przygotowaniu chorej w dniu, w dniu 28 stycznia 2013 roku, wykonano zabieg operacyjny. Powodem wykonania tego za... nowego zabiegu operacyjnego był brak pełnego zrostu kostnego. Przebieg operacyjny był niepowikłany, rany uda okolicy prawego talerza kości biodrowej suche, goją się prawidłowo, tak jak stwierdzili tutaj lekarze. Następnie powódka została, leczyła się już tylko w poradni ortopedycznej, korzystała, miała tam przepisywane leki prze... przeciw, głównie leki przeciwbólowe, korzystała z terapii. Jak wyni... Ponadto, już, już po, w trakcie leczenia powódka zgłosiła do strony pozwanej żądanie wypłaty odszkodowania z tytułu zadośćuczynienia. to pismo zostało złożone do strony pozwanej 30 września 2011 roku. Strona pozwana na tym piśmie nie odnotowała daty wpływu tego żądania i stro... Sąd za stroną powodową przyjmuje, że otrzymała to pismo w terminie tygodniowym. Strona pozwana pismem z dnia 19 października 2011 roku przyznała powódce zadośćuczynienie w wysokości 30.000 złotych. Drugi raz strona powodowa zwróciła się do strony pozwanej o wypłatę dalszego, jak to nazwała zadośćuczynienia, czyli już ponad wypłacone 30.000 złotych, w wysokości 100.000 złotych 15 kwietnia 2013 roku. Strona pozwana 21 czerwca 2013 roku odmówiła wypłaty od... wypłaty dalszego zadośćuczynienia. Jak wynika z akt szkodowych, powódce przyznano od... odszkodowanie, znaczy przyznano zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w wysokości 30.000 złotych i taką kwotę wypłacono. Jednocześnie powódce wypłacono kwotę 1.500 złotych w związku z lecze... z leczeniem oraz 1.620 złotych z tytułu kosztów opieki. Łącznie przyznano powódce 33.120 złotych, od tego podję... od... strona pozwana w dniu 19 października 2011 roku wypłacając całość odszkodowania odjęła kwotę zaliczki, czyli wcześniej zapłaconą w wysokości 5.000 złotych. Innego odszkodowania z tytułu zadość... innych kwot z tytułu zadośćuczynienia strona pozwana powódce nie wypłaciła. Sąd zwrócił się do biegłych o wydanie opinii w sprawie na okoliczność oceny, jakiego uszczerbku doznała powódka w wypadku, kar... Biegła z zakresu psychiatrii, pani K. psychiatra K. K. (2) w opinii z dnia 29 marca 2014 roku stwierdziła, iż obrażenia, jakie doznała powódka podczas wypadku z dnia 6 sierpnia 2011 roku spowodowały u niej wystąpienie ostrej reakcji na stres, a następnie zaburzeń adaptacyjno, o przedłużonej rea... o przedłużonym okresie trwania. Stwierdziła u niej wystąpienie też reakcji depresyjnej. U.... uznała, iż utrzymują się objawy depresyjne i powódka, mimo iż nie korzystała z pomocy psychologa ani psychiatry nadal powinna kon... powinna jednak podjąć takie leczenie. Wyliczyła też trwa... długotrwały może nie trwały, ale długotrwały uszczerbek na zdrowiu powódki na 10 procent. Biegła stwierdziła, iż powódka ma, ma, wykazuje cechy depre... depresyjne, ma lęki, obawy przed korzystaniem z pojazdu samochodowego, a z mężem w ogóle boi się jeździć i nie chce z nim podróżować. Sąd również zwrócił się do biegłego z zakresu ortopedii, chirurga ortopedy, S. L., o wydanie opinii na okoliczność stanu zdrowia pani powódki pod względem ortopedycznym. W opinii z dnia 3 kwietnia 2014 roku biegły stwierdził, iż powódka doznała całego szeregu różnych dolegliwości związanych z wypadkiem. Przede wszystkim zwrócił uwagę, że powódka miała złamane 9. i 10. żebro po stronie lewej z przemieszczeniem, jednak nie doszło do przebicia opłucnej. Jednakże cierpienia z tym związane trwały przynajmniej kilka tygodni i były na pewno znaczne przy każdym ruchu, nawet oddechu, kichaniu, kaszlu, przy każdej zmianie pozycji. Czyli biegły potwierdził, że miała pani bardzo duże dolegliwości związane ze złamaniem żeber. Ponadto biegły stwierdził apmutacj..., że amputacja urazowa kciuka lewego ograniczyła w pewien sposób czynności precyzyjne pani lewej ręki i uszczerbek na zdrowiu został oce... oceniony przez również przez biegłego, jak i ocenił również ból pani, jaki pani doznawała w związku z utratą tego kciuka lewego. Biegły stwierdził, że ból to musiał pani towarzyszyć z tego powodu przynajmniej przez 3 tygodnie, a powódka ponadto straciła w tym czasie sprawność obu rąk, co miało bardzo duże znaczenie przy doznanym złamaniu uda prawego, nie mogła pani dokonywać żadnej samoobsługi w tym, w ten sposób. Za najbardziej poważne, za najbardziej poważny skutek ten, tego wypadku biegły uznał wieloodłamowe złamanie kości udowej prawej, które, jak zdaniem biegłego, mogło powodować nawet zagrożenie życia dla pani. Biegły ocenił, że zabieg operacyjny przeprowadzany, przeprowadzony w szpitalu (...) w Ś. został przeprowadzony w sposób prawidłowy. Jednakże biorąc uwagę, pod uwagę, iż był to zabieg obarczony bardzo dużym ryzykiem z uwagi na konsekwencje złamania, złamania kości udowej, nie przyniósł on pełnego efektu i nie doszło do zespolenia tej kości. Następnie przeszła pani 2. zabieg, który miał wpłynąć na sprawność tej nogi, unaczynić i również został przeprowadzony pra... prawidłowo. Na, po upływie następnych miesięcy okazało się, że nie nastąpił zrost kości i przeszła pani 3. zabieg operacyjny i niestety nie doszło do zrostu, nie doszło do zrostu tej kości, mimo zastosowanych przeszczepów kostnych. Biegły nie wykluczył, że powinna być pani poddana 4. zabiegowi operacyjnemu, ale na przeszkodzie przeprowadzenia tego zabiegu operacyjnego obecnie stoi głównie pani nadciśnienie. Biegły ocenił również stopień, w jakim doszło do uszczerbku pani zdrowia, uznał, przede wszystkim biegły ocenił, że wymagała pani przez cały czas pobytu w domu przez pierwsze 3 miesiące prawie cały czas opieki, później najmniej przez, przynajmniej przez 8 godzin, potem przez 6 godzin, a następnie przez 4 godziny, Stwierdził, że nawet do dnia dzisiejszego wymaga pani pomocy. Łączny uszczerbek na zdrowiu długotrwały uznał pan biegły w wysokości 48 procent. Łączny więc uszczerbek długotrwały na zd.. na zdrowiu pani powódki wynosi łącznie z uszczerbkiem psychiatrycznym 58 procent. W sprawie, Sąd przeprowadził również dowody z zeznań świadków w tej sprawie. I świadek, pani K. K. (3)

[K. części 00:31:42.151]

(...)_02

[Przewodnicząca 00:31:42.192]

i pan Z. W. potwierdzili, że wymagała Pani opieki, że bardzo Pani cierpiała, przyjmowała duże ilości leków i wymagała potrzeby. Sąd przeprowadził dowód z Pani zeznań i Pani również potwierdziła, że do dnia dzisiejszego Pani potrzebuje środków przeciw bólowych, zmienił się Pani sposób życia, nie może Pani korzystać z żadnych radości życia. Do tej pory Pani udawała się często do lasu celem zbierania grzybów, uprawiała Pani ogródek i te przyjemności zostały niestety dla Pani... skończyły się. Zgodnie z art. 445 Kodeksu cywilnego może powódka, mogła domagać się zadośćuczynienia na podstawie 1

[ns 00:32:27.784]

doznała uszkodzenie ciała. Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu przede wszystkim złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych zarówno tych już doznanych jak i tych, które zapewnie wystąpią w przyszłości. Zadośćuczynienie należy pamiętać ma charakter całościowy. To, że Pani będzie mogła jeszcze w przyszłości być poddana jakimś dalszym zabiegom ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia, które Sąd zasądza w dniu dzisiejszym, bo nie można 2 razy domagać się zadośćuczynienia za skutki jednego wypadku. Wiadomo, że zadośćuczynienie, żadne zadośćuczynienie nie przywróci powódce zdrowia, ale jego celem jest złagodzenie wszelkich cierpień. Zadośćuczynienie jest sposobem przede wszystkim naprawienia krzywdy. Chodzi tu o krzywdę ujmowaną, jako cierpienie fizyczne, a więc ból i inne dolegliwości. Obecnie nie będzie, Sąd nie będzie analizował prac całego orzecznictwa Sądu Najwyższego, ale tylko obecnie obowiązujące. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego zwraca uwagę na to, iż poziom stopy życiowej społeczeństwa może rzutować na wysokość zadośćuczynienia jedynie uzupełniająco, a w aspekcie urzeczywistnienia zasad sprawiedliwości społecznej. Prezentowany w wcześniejszym orzecznictwie pogląd o otrzymywaniu zadośćuczynienia w rozsądnych granicach odpowiadający aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa stracił już znaczenie z uwagi na znaczne rozwarstwienie społeczne pod względem poziomu życia i zasobności majątkowej. Decydującym kryterem jest rozmiar krzywdy i ekonomicznie odczuwalna wartość adekwatna do warunków gospodarki rynkowej. Jest to orzeczenie Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 2012 roku, sygnatura akt I CSK 2/2012. Wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne. I takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy dnia 14 lutego 2008 roku w orzeczeniu II CSK 536/07. Nie wątpliwie zdaniem Sądu powódka doznała ogromnych cierpień, wiele lat cierpienia, codziennego przyjmowania leków świadczy o tym, że rozmiar zadośćuczynienia, jakiego Pani się domaga w niniejszej sprawie, a jest to łącznie 120.000 złotych w pełni zasługuje na uwzględnienie. Łączny uszczerbek nie trwały, ale długotrwały wynosi 58 procent, ale zdaniem Sądu będzie to uszczerbek przynajmniej w zakresie ortopedycznym prawdopodobniej w przyszłości trwały. Bo jak wynika z opinii biegłego nie można oczekiwać poprawy Pani stanu zdrowia, a więc nawet żeby utrzymać obecny stan zdrowia Pani, będzie Pani wymagała dalszych, dalszego jeszcze leczenia. Pani wiek, choroba nadciśnieniowa wykluczają też bardzo... mają zły wpływ na dalsze zabiegi operacyjne, bo może to powodować ogólne zagrożenie też życia Pani. Biorąc pod uwagę, że Pani od wielu lat już korzysta z wózka inwalidzkiego, mimo, że może Pani stanąć na tej nodze i próbować chodzić, ale łączy się to z wielkim ryzykiem, że może Pani się wywrócić, może Pani z powrotem doznać jakiejś kontuzji Sąd w pełni rozumie, że w większości przypadków woli Pani korzystać z wózka inwalidzkiego, a tylko w sytuacjach koniecznych używa Pani dwóch kul. Chodzenie przy dwóch kulach biorąc pod uwagę utratę przez Panią kciuka też nie jest rzeczą prostą, bo to jest dodatkowe obciążenie dla Pani ciała, a wiek no i waga też utrudniają poruszanie się za pośrednictwem, za pomocą kul. Ponadto utraciła Pani zdaniem Sądu rzeczywiście radość życia. Sąd w pełni podziel... zgadza się z dowodami przedstawionymi przez Panią w postaci dokumentów, zeznań świadków jak i również opinii biegłych i Pani zez... i Pani przesłuchania, że operacja... że utrata pełnej sprawności na skutek wypadku spowodowała, że Pani przestała przede wszystkim być osobą samodzielną, co wobec sytuacji zwłaszcza kobiety przez te wiele miesięcy, która była pampersowana było rzeczą wręcz upokarzającą. Musiała Pani korzystać cały czas z opieki osoby trzeciej. A ból towarzyszący każdemu krokowi obecnie jest niewspółmierny i żadne odszkodowanie nie, nie wyrówna Pani tego, co Pani cierpień codziennie. Jednocześnie Pani nie może pochodzić na swo... zajmować się swoimi ulubionymi zajęciami. Nie może Pani chodzić do lasu, nie może Pani uprawiać ogródka, została u Pani tylko troska o takie podstawowe sprawy dnia dzisiejszego. A, więc zdaniem Sądu zadośćuczynienie w łącznej wysokości 120.000, a dzisiaj zasądzone 90 z uwagi na to, że wcześniej było wypłacone 30 jest w pełni adekwatne do poniesionych cierpień i straty, jakich Pani doznała w wyniku wypadku. Co do odsetek pierwszy rząd... Sąd w pełni uwzględnił żądanie zasądzenia odsetek od dnia 28 sierpnia 2013 roku. Rzeczywiście strona powodowa pierwszy raz zgłosiła żądanie już w 2011 roku domagając się 100.000 złotych, następnie dwudziestego... rozszerzyła żądanie o dalsze 100.000 po wypłaceniu, czyli można domniemywać, że łącznie Pani domagała się około 130.000 zadośćuczynie... zadośćuczynienia. I żądanie od dnia wniesienia pozwu zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego jest w pełni zasadne. Za zasadne uznał Sąd również żądanie Pani skapitalizowania odsetek i zasądzenia ich w punkcie drugim w wysokości 7.041 złotych 37 groszy, z odsetkami od 7 listopada 2011 roku do 27 sierpnia 2013 roku. Data 7 listopada jest wyznaczona przez art. 817 Kodeksu cywilnego, bo zgodnie z art. 8171 Kodeksu cywilnego ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Żądanie takie zostało złożone przez stronę powodową 30... zostało 30 września 2011 roku, przy przyjęciu, że w ciągu 7 dni otrzymali to wyzwanie termin upływał 7 listopada 2011 roku. Nic nie uzasadniało dalszego przedłużenia nawet o te 14 dni, które przewiduje2 artykułu 817, bowiem rozmiar Pani szkód, jakich Pani doznała w wypadku był tak rozległy, że uzasadniał przyznanie wyższego zadośćuczynienia niż później przyznane tylko 30.000 złotych. Wobec powyższego biorąc pod uwagę, że odsetki ustawowe wynosiły 13 procent wówczas zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych wysokość odsetek ustawowych została ustalona na 13 procent w skali rocznej. Wyliczane odsetki od kwoty 30.000 złotych za okres do... od siód... za, za okres od 7 listopada 2011 roku do 27 sierpnia 2013 roku stanowi kwotę 7.041 złotych 37 groszy. Ponadto wysokość i sposób wyliczenia nie była kwestionowana przez drugą stronę. Sąd w tym zakresie w całości uwzględnił, więc Pani powództwo. Jednocześnie Sąd w punkcie trzecim zasądził na rzecz Pani zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.617 złotych. Wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie w... początkowo była 37.042 złote, następnie została rozszerzona o dalsze 60.000 złotych. Podstawowa stawka za zastępstwa adwokackie wynosi 3.600 złotych. Sąd nie uznał... nie znalazł podstaw do przyznania wyższej stawki. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie opłaty za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu stanowi, iż zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego Sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata, przyczynienie się do wyjaśnienia rozstrzygnięcia. Zgodnie z6 punkt 6 tego rozporządzenia przy wartości przedmiotu sporu od 50.000 do 200.000 złotych stawka ta wynosi 3.600 złotych. Ponadto strona pozwana opłaciła opłatę skarbową w wysokości 17 złotych z tytułu, z tytułu opłaty dla pełnomocnictwa. Początkowo strona pozwana... powodowa, przepraszam nie... poniosła o zapłatę 34 złotych, ale należy się tylko zgodnie z art. 98 należy się zawsze zwrot tylko kosztów zastępstwa jednego adwokata. Więc wobec powyższego Sąd o kosztach orzekł na podstawie cytowanych przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłaty za czynności adwokata i na podstawie art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego, bo jest Pani stroną wygrywającą, wygrywającą proces. Sąd oddalił dalej idący wniosek o przyznanie podwójnej stawki, albowiem nakład pracy adwokata ocenił, jako podstawowy w tym zakresie cała sprawa to było tylko dwa posiedzenia Sądu, dwa terminy rozpraw. I zdaniem Sądu taka kwota będzie adekwatna do oceny pracy adwokata. Ponadto Sąd nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa-Sąd Okręgowy w Świdnicy kwotę 4.853 złotych tytułem opłaty stosunkowej od uiszczenia, której powódka była zwolniona. Na samym początku postępowania Pani powódka została całkowicie zwolniona od kosztów opłaty. Biorąc pod uwagę, że wartość, wartość przedmiotu sporu jest to kwota adek... taka opłata stosunkowo pozostaje do zasą... do zas... do zapłaty z tytułu zasądzonego roszczenia. Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub, których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator Sąd w orzeczeniu kończącym sprawę instancji obciąża przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu. Wartość zasadzonego roszczenia w całości w tej sprawie to jest 97.041 złotych 35 groszy i z tego 5 procent dało kwotę, którą Sąd nakazał uiścić stronie pozwanej na rzecz Sądu. Z uwagi na to, że strona pozwana nie opłaciła kosztów związanych z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłych Sąd płacił te wydatki ze Skarbu Państwa, a Pani powódka była zwolniona od kosztów sądowych Sąd nakazał również stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa-Sąd Okręgowy w Świdnicy kwotę 796 złotych 79 groszy tytułem wydatków, które po myśli art. 83 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Na tym zakończymy, na tym zakończę ustne uzasadnienie wyroku to wszystko.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij