Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024

Forum sędziów

przestępstwo, ktore okazało się być wykroczeniem

Darkside
30.06.2008 09:59:00

"marciano" napisał:

A ja raz miałem graniczną wartość pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem, chyba 0,27 mg/l, przyjąłem wykroczenie na podstawie danych technicznych urządzenia i mój SO na skutek apelacji prok. wyrok zmienił na przestępstwo, twierdząc że jak na wydruku jest 0,27 to jest 0,27 i nie ma z czym dyskutować Od tej pory w takich sytuacjach dopuszczam opinie biegłego i jak jest opinia to już nikt się nie czepia.


Również opinia biegłego, jeszcze przed rozpoczęciem przewodu, gdy wyjdzie wykroczenie to kieruje na posiedzenie i umarzam.

Darkside
30.06.2008 10:25:30

"duralex" napisał:

a na jakiej podstawie Darkside umarzasz???


Okiliczność wyłączająca postępowanie - brak znamion - ujawnia się przed rozpoczęciem przewodu, art 400 k.p.k. ma zastosowanie po rozpoczęciu przewodu, w konsekwencji nie pozostaje nic innego jak tylko umorzyć.

efa
30.06.2008 11:21:08

wydaje mi się, że nie można w tej sytuacji, kiedy okazuje się, że czyn jest wykroczeniem, a nie przestępstwem umarzać na brak znamion, bo przecież art. 17 par. 1 pkt. 2 stanowi, że umarza się wszczęte postępowanie, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, a tu czyn zawiera znamiona czynu zabronionego, bo wykroczenie jest czynem zabronionym.
Miałam podobną sytuację właśnie biorąc pod uwagę treść art. 400 kpk zakreśliłam sprawę w wykazie K i wpisałam do wykazu W, dalej poprowadziłam wg kpw, zawiadamiając prokuratora jako oskarzyciela publicznego o wszystkich terminach.

romanoza
30.06.2008 14:25:36

O ile mnie pamięć nie myli, u nas proki umarzają postępowanie np. w sprawie wypadku i po uprawomocnieniu przekazują do KMP w celu prowadzenia kolizji, sytuacja podobna

Darkside
30.06.2008 17:22:35

"efa" napisał:

wydaje mi się, że nie można w tej sytuacji, kiedy okazuje się, że czyn jest wykroczeniem, a nie przestępstwem umarzać na brak znamion, bo przecież art. 17 par. 1 pkt. 2 stanowi, że umarza się wszczęte postępowanie, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, a tu czyn zawiera znamiona czynu zabronionego, bo wykroczenie jest czynem zabronionym.
Miałam podobną sytuację właśnie biorąc pod uwagę treść art. 400 kpk zakreśliłam sprawę w wykazie K i wpisałam do wykazu W, dalej poprowadziłam wg kpw, zawiadamiając prokuratora jako oskarzyciela publicznego o wszystkich terminach.Pozwolę sobie polemizować. Art. 17.1.2 k.p.k. odnosi się li tylko do czynów zabronionych jako przestępstwa - sprawdzam czy czyn jest przestępstwem czy nie. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego okaże się, że nie jest umarzamy na brak znamion czynu zabronionego. Po uprawomocnieniu się akta sprawy kieruję do KMP celem sporządzenia wniosku o ukaranie.

duralex
30.06.2008 18:04:12

no nie wiem Darkside...wykładnia językowa wydaje mi się tu dosyć jasna;

gdyby ustawodawca miał na myśli to, co piszesz, to chyba napisałby, że umarza się postępowanie, gdy czyn nie zawiera znamion przestępstwa...

JA też na czuja szukałbym podstawy umorzenia, ale chyba nie z art. 17 § 1 pkt 2 kpk

w kpw wyraźnie jest napisane przecież w art. 5 § 1 pkt 2, że nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza, jeżeli czyn nie zawiera znamion wykroczenia

zgadzam się przy tym z romanozą, że proki na "jakiejś" podstawie umarzają postępwanie w takich przypadkach, trzeba będzie chyba popytać

ida
30.06.2008 19:00:37

Podstawa do umorzenia przez prokuratora:

Art. 18. § 1 kpk. Jeżeli czyn stanowi tylko wykroczenie, prokurator odmawiając wszczęcia postępowania lub umarzając je przekazuje sprawę Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu; prokurator może sam wystąpić z takim wnioskiem.


Przychylam się do poglądu efy, że na etapie postępowania sądowego, a przed rozpoczęciem przewodu sądowego, należałoby sprawę wpisać do rep. W i rozpoznać jako sprawę o wykroczenie (stosując tu art.118 kpk i pamiętając o art.18 kpw)

Art. 118 kpk:
§ 1. Znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego oświadczenia.
§ 2. Niewłaściwe oznaczenie czynności procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia, nie pozbawia czynności znaczenia prawnego.
§ 3. Pismo w sprawie należącej do właściwości sądu, prokuratora, Policji lub innego organu dochodzenia, skierowane do niewłaściwego organu, przekazuje się właściwemu organowi.


Art. 18. § 1 kpw. W każdej sprawie o wykroczenie wniosek o ukaranie może wnieść prokurator, stając się oskarżycielem publicznym.


[ Dodano: Pon Cze 30, 2008 7:09 pm ]
Duralex, może wyodrębnij ten wątek do nowego tematu?

duralex
30.06.2008 19:10:15

no to chyba sprawa wyjaśniona - umorzyć przez Sąd się nie da ... sorry Darkside

i dzięki ida

ps. jaki temat nowego wątku sobie życzysz ida

ps. 2 ok. zrobione

Darkside
01.07.2008 14:44:11

Bez urazy ale akt oskarżenia wnioskiem o ukaranie nie jest i już.

Prokurator zarzucił jakiś czyn, zakwalifikował jako przestępstwo i wniósł a.o.

Art. 18.1 k.p.w. dotyczy wniesienia przez proka a.o. a nie wniosku o ukaranie.

[ Dodano: Wto Lip 01, 2008 4:24 pm ]
Miało być art 18.1 dotyczy wniesienia przez proka wniosku o ukaranie a nie a.o.
nie można tu stosować interpretacji rozszerzającej i na podstawie tego przepisu nie może nastapić cudowne przeobrażenie się a.o we wniosek o ukaranie i basta

duralex
01.07.2008 16:48:20

ale Darkside...nadal nie rozumiem, jak sformułownie "umarza się postępowanie jeżeli czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego" można interpretować jako "umarza się postępowanie jeżeli czyn nie zawiera znamion przestępstwa"poza tym zajrzałem raz jeszcze do treści art. 400 kpk i widzę:

"jezeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn oskarzonego stanowi wykroczenie, sąd, nie przekazując sprawy właściwemu sądowi, rozpoznaje ją w tym samym składzie, stosując w dalszym jej toku przepisy kpow"

moim zdaniem z tego przepisu jasno wynika, że jeżeli ujawni sie to przed rozpoczęciem przewodu sądowego, właściwym jest nadal sąd (w domyśle właściwy do rozpoznania spraw o wykroczenia, czyli sąd grodzki), któremu nalezy sprawę przekazać w celu rozpoznania jej wg kpow również w zakresie składu.

Oczywisty przy tym jest, moim zdaniem, że jeżeli sąd właściwy do rozpoznania sprawy o przestępstwo jest równocześnie właściwy do rozpoznania sprawy o wykroczenie, to po prostu zakreśla sprawę w rep. K i wpisuje do rep. W

bo jak inaczej rozumieć ten przepis??? i co chodziłoby z tym "nie przekazując sprawy właściwemu sądowi" gdyby można było umorzyć takie postępowanie???

Darkside
01.07.2008 16:54:36

Posypuję głowę popiołem i publicznie przyznaję, iż nie miałem racji.

Grzegorczyk Tomasz
komentarz
Zakamycze 2003
Komentarz do art. 400 kodeksu postępowania karnego (Dz.U.97.89.555), [w T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze, 2003, wyd. III.
Stan prawny: 2004.01.01


2. Jeżeli sąd już przed przewodem sądowym ustali, że czyn jest tylko wykroczeniem, powinien, jeżeli nie jest właściwy (np. sąd okręgowy), przekazać sprawę sądowi właściwemu. Gdyby był to sąd rejonowy, ale nie w wydziale grodzkim, pozostaje on właściwy do rozpoznania sprawy, gdyż sąd grodzki jest tylko wydziałem sądu rejonowego, zatem w wydziale karnym może też rozpoznać sprawę lub przekazać ją jednak do właściwego wydziału grodzkiego. Gdyby natomiast dopiero po otwarciu przewodu sądowego ujawniono, iż czyn stanowi tylko (wyłącznie) wykroczenie, a nie przestępstwo, jak zarzucano w akcie oskarżenia, sąd proceduje dalej w tym samym składzie, ale stosując już przepisy k.p.w., a nie k.p.k. Oznacza to m.in., że także w razie zmiany składu podczas przerwy lub odroczenia, rozprawę kontynuuje się, że można orzekać zaocznie w szerszym niż w k.p.k. zakresie, że krótsze są terminu zaskarżenia wyroku apelacją itd. Samo orzekanie w sprawie o wykroczenie w trybie procesu karnego zamiast w trybie procedury wykroczeniowej nie stanowi jednak podstawy do uchylenia wyroku (art. 439a).Grajewski Jan, Paprzycki Lech K., Steinborn Sławomir
komentarz
Zakamycze 2006
Komentarz do art.400 kodeksu postępowania karnego (Dz.U.97.89.555), [w J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom I (art. 1-424). Zakamycze, 2006.
Stan prawny: 2005.10.01


2. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego okaże się, że czyn objęty aktem oskarżenia stanowi wykroczenie, to dalsze czynności uzależnione są od stadium postępowania sądowego, w jakim znajduje się sprawa. Jeżeli bowiem rozprawa główna już się rozpoczęła, wobec wywołania sprawy (art. 381), przewodniczący przedstawia tę kwestię (art. 399) obecnym stronom, które mają prawo wypowiedzieć się co do tego (art. 367), a następnie sąd wydaje postanowienie stwierdzając swą niewłaściwość i sprawę przekazuje właściwemu sądowi (art. 35 § 1) - w tym wypadku sądowi rejonowym-sądowi grodzkiemu. Jednakże sąd rejonowy, orzekający w wydziale karnym, a nie grodzkim, może orzekać w tej sprawie o wykroczenie. Jeżeli czyn stanowi zarówno występek, jak i wykroczenie, sąd orzeka, na zasadach ogólnych co do przestępstwa, natomiast właściwy oskarżyciel może wnieść w odrębnym postępowaniu sprawę o takie wykroczenie.

Proponuję zamknąć temat bo chyba już wszystko jest jasne. Cuż każdy się czasem myli, nawet ja .

duralex
01.07.2008 16:59:45

nie odpowiedziałeś kolego na pierwsze pytanie - to raz


dwa - do jakiego stadium postępowania wyjaśniającego??? przecież jest napisane - "nie przekazując już sprawy właściwemu sądowi", a nie "nie przekazując sprawy policji w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniający"

to o co chodzi Twoim zdaniem z tym właściwym Sądem, któremu z przyczyn przez Ciebie podanych (z którymi w pełni się zgadzam) mamy sprawy nie przekazywać?hę?

"Darkside" napisał:


Grzegorczyk Tomasz
komentarz
Zakamycze 2003
Komentarz do art.400 kodeksu postępowania karnego (Dz.U.97.89.555), [w T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze, 2003, wyd. III.
Stan prawny: 2004.01.01


2. Jeżeli sąd już przed przewodem sądowym ustali, że czyn jest tylko wykroczeniem, powinien, jeżeli nie jest właściwy (np. sąd okręgowy), przekazać sprawę sądowi właściwemu. Gdyby był to sąd rejonowy, ale nie w wydziale grodzkim, pozostaje on właściwy do rozpoznania sprawy, gdyż sąd grodzki jest tylko wydziałem sądu rejonowego, zatem w wydziale karnym może też rozpoznać sprawę lub przekazać ją jednak do właściwego wydziału grodzkiego. Gdyby natomiast dopiero po otwarciu przewodu sądowego ujawniono, iż czyn stanowi tylko (wyłącznie) wykroczenie, a nie przestępstwo, jak zarzucano w akcie oskarżenia, sąd proceduje dalej w tym samym składzie, ale stosując już przepisy k.p.w., a nie k.p.k. Oznacza to m.in., że także w razie zmiany składu podczas przerwy lub odroczenia, rozprawę kontynuuje się, że można orzekać zaocznie w szerszym niż w k.p.k. zakresie, że krótsze są terminu zaskarżenia wyroku apelacją itd. Samo orzekanie w sprawie o wykroczenie w trybie procesu karnego zamiast w trybie procedury wykroczeniowej nie stanowi jednak podstawy do uchylenia wyroku (art. 439a).


no i gdzie tu upoważnienie do umorzenia takiej sprawy przed rozpoczęciem przewodu sądowego???

Darkside
01.07.2008 17:02:37

Odpowiedziałem . Napisałem, że się pomyliłem

Darkside
01.07.2008 17:05:48

"duralex" napisał:

sorry...wyedytowałeś swój post, zanim to zauważyłem

myślałem, że tylko dodałeś komentarz ...


Nic nie szkodzi. Ważne, że prawda została po raz kolejny odkryta

efa
02.07.2008 12:24:30

ja w swojej sprawie wydałam właśnie postanowienie o zmianie trybu rozpoznawania sprawy z postępowania karnego na postępowanie w sprawach o wykroczenie, o treści którego zawiadomiłam strony (dokładnie już nie pamiętam). Podstawą postanowienia był właśnie art. 400 kpk a contrario. Konsultowałam to wtedy z sędziami odwoławczymi (byłam wówczas asesorem) i też uznali, że należy dać wyraz w postanowieniu, dlaczego zmieniam procedurę.

Krzych
02.07.2008 19:33:25

Ja kiedyś też umarzałem jak pisał Darkside. Do czasu aż Prok. złożył mi zażalenie i Okręgowy uchylił. Potem zarządzeniem poszła do W i skończyła się wyrokiem nakazowym.
Ale to zdarzenie miało dla Prok. niemiłe konsekwencje, bo po tym zdarzeniu wszystkie Kp, które dot. umorzenia na stwierdzenie, że czyn jest wykroczeniem, były przez nasz sąd uchylane.

marciano
02.07.2008 20:14:46

"Krzych" napisał:

Ja kiedyś też umarzałem jak pisał Darkside. Do czasu aż Prok. złożył mi zażalenie i Okręgowy uchylił. Potem zarządzeniem poszła do W i skończyła się wyrokiem nakazowym.
Ale to zdarzenie miało dla Prok. niemiłe konsekwencje, bo po tym zdarzeniu wszystkie Kp, które dot. umorzenia na stwierdzenie, że czyn jest wykroczeniem, były przez nasz sąd uchylane.


To co Waszym zdaniem powinien zrobić prok, jesli stwierdza, że czyn stanowi wykroczenie, jesli nie umorzyć??? U nas umarzają i przekazują do KMP celem wykonania czynnosci wyjasniających i skierowania wniosku o ukaranie.

Darkside
03.07.2008 08:05:28

"duralex" napisał:

już wcześniej ida podała podstawę dla umoerzenia dla proka wyszło nam, że inaczej w post. przygotowawczym, inaczej w sądowym. Przejrzyj marciano cały wątek, w końcu nie jest długi


Nie ma to jak refleks i bystre oko moderatora

Krzych
03.07.2008 18:15:53

"marciano" napisał:

To co Waszym zdaniem powinien zrobić prok, jesli stwierdza, że czyn stanowi wykroczenie, jesli nie umorzyć??? U nas umarzają i przekazują do KMP celem wykonania czynnosci wyjasniających i skierowania wniosku o ukaranie.

A Prokurator może zawsze sobie sięgnąć po art. 18 § 1 kpow

duino
05.08.2008 21:30:30

Akurat dzisiaj robiłem taką sprawę. Ewidentne wykroczenie. Zresztą nie pierwszy raz (tylko drugi ). Za pierwszym razem przeszedłem przez całe to rozumowanie i komentarze które cytujecie powyżej. Wydałem więc dziś nakaz skazując za wykroczenie (oczywiście bez uzasadnienia) liczę na to że sprawa jest tak ewidentna że nawet Prokuratorowi po przeczytaniu nakazu jakaś lampka się zapali i nie wniesie sprzeciwu.

Tylko że nie bardzo co się robi przed nakazem. Sprawy nie przekazuję (jestem grodzki), postanowienia o rozpoznaniu w post. wykr. nie wydawałem bo nie bardzo wiedziałem na jakiej podstawie je oprzeć (art. 400 kpk nie bardzo mi tu pasuje, mówi o sprawie w toku przewodu), zarządzenia żadnego też nie. Poza tym sprawa dalej jest pod sygn. K, więc mam wyrok skazujący za wykroczenie w K, no ale generalnie biurowości nie jarzę i ignoruję ją. Chyba robię źle. Może jakieś rady?

m35
06.08.2008 00:18:13

duino poczytej post efa (efy) trochę wyżej. Ja bym zmienił tryb i zakreślił sprawę w rep. K, a potem wpisał do rep. W i wtedy walił wyr. nakazowy.

Darkside
06.08.2008 08:46:07

Ta kwestia już jest powyżej rozstrzygnięta.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.