Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

dwie apelacje

sławo
03.07.2008 13:57:46

pozwany w terminie dla wniesienia uzasadnienia wyroku złożył apelację z wnioskiem o uzasadnienie. Czy mieliście już coś takiego???
czy powinnam uznać to tylko jako wniosek o uzasadnienie a w zw. z tym tę apelację za przedwczesną? Ale z drugiej strony sama apelacja byłaby w terminie 21 dni...czyli skuteczna. Ostatecznie dosżło do wypracowania stanowiska, że i apelacja skuteczna bo zmieścił sie w tych 21 dniach i wniosek skuteczny bo w ciągu 7 dni.
Ale po doręczeniu orzeczenia z uzasadnieniem pozwany jak zapoznał się z motywami rozstrzygnięcia wniósł ...apelację... Jakby zmieścił się w tych 21 dniach to uznałabym to za uzupełnienie tej pierwszej apelacji, ale nie zmieścił się...więc wobec przyjęcia tej pierwszej tę druga powinnam odrzucić
Ale jeśli błędnie przyjęłam tę pierwszą bo była przedczesna skoro wniósł wniosek o uzasadnienie, to może tę pierwszą powinnam odrzucić a uznać za skuetczną tę drugą.???

Johnson
03.07.2008 14:04:32

"sławo" napisał:

pozwany w terminie dla wniesienia uzasadnienia wyroku złożył apelację z wnioskiem o uzasadnienie. Czy mieliście już coś takiego???
czy powinnam uznać to tylko jako wniosek o uzasadnienie a w zw. z tym tę apelację za przedwczesną?


Z komentarza z Lexa
"Dopuszczalność apelacji nie jest uzależniona od żądania uzasadnienia wyroku przez stronę skarżącą; w jego braku początkiem biegu terminu do wniesienia apelacji jest dzień upływu terminu do żądania uzasadnienia. W orzecznictwie i doktrynie przeważa pogląd, iż dopuszczalne jest wniesienie apelacji przed doręczeniem stronie wyroku z uzasadnieniem (zob. uchwała SN z dnia 9 lutego 2000 r., III CZP 38/99, OSNC 2000, nr 7-8, poz. 126). Nie jest zaś skuteczne wniesienie apelacji przed wydaniem wyroku, gdyż brak jest w tym momencie przedmiotu zaskarżenia. "

I poza tym w terminie do wniesienia apelacji można sobie złożyć ich dowolną ilość - sensie dowolną ilość pism, które traktujemy łącznie jako jedną apelację.

Reasumując:
1. przyjąłbym apelację;
2. sporządziłabym uzasadnienie;
3. doręczyłby wyrok z uzasadnieniem;
4. przyjął to co wpłynie w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia.

beatah
03.07.2008 14:13:17

Należy odpowiedzieć na pytanie: czy to drugie pismo było nową apelacją czy uzupełnieniem pierwszej. Jeżeli inny był zakres zaskarżenia i wnioski apelacyjne, to raczej kolejna apelacja, co powinnoa skutkować odrzuceniem, o ile była po terminie. Jeżeli natomiast drugie pismo zawierało jedynie dodatkowe zarzuty i ich uzasadnienie lub uzasadnienie wcześniej podniesionych zarzutów, to pismo to byłoby uzupełnieniem wcześniej wniesionej apelacji.

richter
03.07.2008 14:17:39

jeżeli strona prawidłowo złożyła wniosek o uzasadnienie, to termin na złożenie apelacji mija jej z upływem dwóch tygodni od daty doręczenia sentencji z uzasadnieniem
może w tym czasie (od daty wyroku) napisać kilka apelacji i wszystkie będą w terminie, technicznie wszystkie pisma następujące po pierwszym należy potraktować jako uzupełnienie apelacji

beatah
03.07.2008 14:35:58

"richter" napisał:

jeżeli strona prawidłowo złożyła wniosek o uzasadnienie, to termin na złożenie apelacji mija jej z upływem dwóch tygodni od daty doręczenia sentencji z uzasadnieniem
może w tym czasie (od daty wyroku) napisać kilka apelacji i wszystkie będą w terminie, technicznie wszystkie pisma następujące po pierwszym należy potraktować jako uzupełnienie apelacji


Pod warunkiem, że nie skarży orzeczenie w inny sposób.

sławo
03.07.2008 14:42:12

reasumując:
apelacja włozona wraz z wnioskiem jest jaknajbardziej skuteczna a w terminie 14 dni od doręczenia uzasadnienia pozwany może tę apelację uzupełnić...
moim zdaniem nawet dotychczas nie podnoszonymi zarzutami

dzięki :smile:

kudłaty
03.07.2008 16:25:18

"beatah" napisał:

jeżeli strona prawidłowo złożyła wniosek o uzasadnienie, to termin na złożenie apelacji mija jej z upływem dwóch tygodni od daty doręczenia sentencji z uzasadnieniem
może w tym czasie (od daty wyroku) napisać kilka apelacji i wszystkie będą w terminie, technicznie wszystkie pisma następujące po pierwszym należy potraktować jako uzupełnienie apelacji


Pod warunkiem, że nie skarży orzeczenie w inny sposób.
Jeśli zaskarży orzeczenie w inny sposób, należałoby wezwać do usunięcia braków formalnych apelacji - traktowanej z punktu widzenia procesowego jako jedną, poprzez precyzyjne oznaczenie wniosków apelacji/zakresu zaskarżenia i w razie jej nieuzupełnienia odrzucić. Można też zastanawiać się, czy nie jest sensowniejsze potraktowanie kolejnego pisma oznaczonego jako apelacja omyłkowo, a faktycznie stanowiącego uzupełnienie apelacji, zarządzeniem z art. 130 kpc i wezwanie do uzupełnienia braków formalnych poprzez sprecyzowanie żądania tego pisma i wskazanie, czy jest to zmiana wniosków apelacji/zakresu zaskarżenia/czego innego i próbować pismo zwrócić. Słabym punktem tego drugiego jest pozbawienie strony możliwości kontroli instancyjnej, zarządzenie o zwrocie tego pisma jest niezaskarżalne.

beatah
04.07.2008 09:25:33

"kudłaty" napisał:

jeżeli strona prawidłowo złożyła wniosek o uzasadnienie, to termin na złożenie apelacji mija jej z upływem dwóch tygodni od daty doręczenia sentencji z uzasadnieniem
może w tym czasie (od daty wyroku) napisać kilka apelacji i wszystkie będą w terminie, technicznie wszystkie pisma następujące po pierwszym należy potraktować jako uzupełnienie apelacji


Pod warunkiem, że nie skarży orzeczenie w inny sposób.
Jeśli zaskarży orzeczenie w inny sposób, należałoby wezwać do usunięcia braków formalnych apelacji - traktowanej z punktu widzenia procesowego jako jedną, poprzez precyzyjne oznaczenie wniosków apelacji/zakresu zaskarżenia i w razie jej nieuzupełnienia odrzucić. Można też zastanawiać się, czy nie jest sensowniejsze potraktowanie kolejnego pisma oznaczonego jako apelacja omyłkowo, a faktycznie stanowiącego uzupełnienie apelacji, zarządzeniem z art. 130 kpc i wezwanie do uzupełnienia braków formalnych poprzez sprecyzowanie żądania tego pisma i wskazanie, czy jest to zmiana wniosków apelacji/zakresu zaskarżenia/czego innego i próbować pismo zwrócić. Słabym punktem tego drugiego jest pozbawienie strony możliwości kontroli instancyjnej, zarządzenie o zwrocie tego pisma jest niezaskarżalne.

I dlatego jeżeli drugie pismo jest wniesione po terminie i wychodzi poza zakres zaskarżenia zawarty w pierwszym piśmie należy taką apelację odrzucić jako wniesioną po termine. I na takie postanowienie oczywiście będzie przysługiwało zażalenie.

kudłaty
04.07.2008 10:51:06

Ale, drugie z pism było również w terminie do wniesienia apelacji, jak rozumiem. Było w ciągu 2 tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Stąd też chyba wątpliwości autorki wątku. Jeśli strona złożyła apelację, to nie traci prawa do żądania sporządzenia uzasadnienia i doręczenia wyroku z uzasadnieniem - choćby po to, by móc tę apelację skutecznie popierać przed sądem odwoławczym. Ja nie uznałbym takiego drugiego pisma złożonego w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem za spóźnioną apelację. Zastanawiam się, czy w razie sprzeczności wniosków/zarzutów/zakresu zaskarżenia, należy traktować łącznie oba pisma jako jedną apelację i wzywać do usunięcia jej braków, czy też należy poddać procedurze usunięcia braków tylko ostatnie pismo uznając, że apelacja została już skutecznie wywiedziona, a to drugie jest jedynie ewentualnie zmianą zakresu zaskarżenia/wniosków apelacji/zarzutów apelacji. Nawet w pewnych sytuacjach można traktować takie pismo jak cofnięcie apelacji. Może tak się zdarzyć że strona zaskarży wyrok w całosci, a po przeczytaniu uzasadnienia uzna, że wyrok jest częściowo słuszny. Jeśli pierwsza apelacja skarżyłaby wyrok w całości, druga w części, można by uznać, że chodzi o cofnięcie apelacji, nie obyłoby się jednak chyba bez wyraźnego oświadczenia precyzującego, że tak w istocie jest.

beatah
04.07.2008 11:00:23

"sławo" napisał:

pozwany w terminie dla wniesienia uzasadnienia wyroku złożył apelację z wnioskiem o uzasadnienie. Czy mieliście już coś takiego???
czy powinnam uznać to tylko jako wniosek o uzasadnienie a w zw. z tym tę apelację za przedwczesną? Ale z drugiej strony sama apelacja byłaby w terminie 21 dni...czyli skuteczna. Ostatecznie dosżło do wypracowania stanowiska, że i apelacja skuteczna bo zmieścił sie w tych 21 dniach i wniosek skuteczny bo w ciągu 7 dni.
Ale po doręczeniu orzeczenia z uzasadnieniem pozwany jak zapoznał się z motywami rozstrzygnięcia wniósł ...apelację... Jakby zmieścił się w tych 21 dniach to uznałabym to za uzupełnienie tej pierwszej apelacji, ale nie zmieścił się...więc wobec przyjęcia tej pierwszej tę druga powinnam odrzucićAle jeśli błędnie przyjęłam tę pierwszą bo była przedczesna skoro wniósł wniosek o uzasadnienie, to może tę pierwszą powinnam odrzucić a uznać za skuetczną tę drugą.???


Ale się nie zmieścił.

kudłaty
04.07.2008 11:06:24

Nie zmieścił się w terminie liczonym dla strony nie wnoszącej o uzasadnienie, a z kazusu nie wynika jasno, czy zmieścił się w 14 dniach od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Proponuję, by autorka wątku uściśliła, i wtedy będziemy ewentualnie wymieniać kolejne myśli.

beatah
04.07.2008 11:10:39

"sławo" napisał:

reasumując:
apelacja włozona wraz z wnioskiem jest jaknajbardziej skuteczna a w terminie 14 dni od doręczenia uzasadnienia pozwany może tę apelację uzupełnić...
moim zdaniem nawet dotychczas nie podnoszonymi zarzutami

dzięki :smile:


E tam, Autorce już wystarczy,

sławo
07.07.2008 10:36:16

"kudłaty" napisał:

Nie zmieścił się w terminie liczonym dla strony nie wnoszącej o uzasadnienie, a z kazusu nie wynika jasno, czy zmieścił się w 14 dniach od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Proponuję, by autorka wątku uściśliła, i wtedy będziemy ewentualnie wymieniać kolejne myśli.


Kudłaty dobrze myślisz... :smile: "ierwszą apelację" wniósł w drugim dniu po wyroku wraz z wnioskiem o uzasa, a tę "drugą" w terminie dwóch tyg. od doręczenia uzasadnienia. Uznałam, że to drugie pismo jako wniesione w terminie 2 tyg. od doręczenia uzasa jest uzupełniem tej "ierwszej apelacji".

dzięki wszystkim

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.