Wtorek 16 sierpnia 2022 Wydanie nr 5286

Karne materialne

Zakres art 46.1 k.k.

Darkside napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 11:07:30 :

Mam taką sytuację.

Sprawa z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.

Uchylona, na skutek 2 apelacji wniesionych wyłącznie na niekorzyść, do ponownego rozpoznania w zakresie:
- kary;
- środka karnego z art. 42 § 2 k.k.;
- środka karnego z art. 46 § 1 k.k.

Pokrzywdzony-oskarżyciel (maż zmarłej ofiary wypadku) posiłkowy, był również powodem cywilnym, ale cofnął powództwo i wniósł wniosek w trybie art. 46 § 1 k.k. Obecnie podtrzymując wniosek w trybie art. 46 § 1 k.k. domaga się:
- zadośćuczynienia za doznaną krzywdzę;
- odszkodowania z tytułu pogorszenia się jego sytuacji życiowej.

Wydaje mi się, że z uwagi na kierunek środków odwoławczych nie mogę już robić nic z powództwem ani odszkodowaniem z urzędu.

Zastanawiam się czy w trybie art. 46 § 1 k.k. można domagać się naprawienia szkody niematerialnej.

Jest jeden OSN z lat 70-tych gdzie SN stwierdził, że nie.
Jest również masa poglądów doktryny i komentatorów, że art. 46 § 1 k.k. obejmuje szkodę niematerialną – osobiście ku temu się skłaniam.

Przyjmując tą drugą opcję zastanawiam się nad zakresem w jakim art. 46 § 1 k.k. obejmowałby szkodę niematerialna.

Na 100% obejmuje odszkodowanie z art. 446 § 3 k.c. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Zastanawiam się, czy obejmuje krzywdę.
Wprawdzie jest art. 445 § 3 k.c. - roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Jest wprawdzie wyrok s.apel. w Białymstoku II AKa 306/04 2004.12.09
OSAB 2005/2/36..

Niezależnie od sytuacji procesowych określonych treścią § 3 art. 445 kc, osoby najbliższe nieżyjącego pokrzywdzonego opierając się na dyspozycji art. 445 § 1 kc władne są dochodzić skutecznie roszczeń z tytułu zadośćuczynienia również w trybie przewidzianym w art. 46 § 1 kk.


Uzasadnienie jest jednak takie sobie.

Co sądzicie na ten temat, ewentualnie czy mieliście takie sytuacje i jak z nich wybrnęliście ?.

ossa napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 11:46:57 :

Szczęśliwie nie miałam takiego problemu. Myslę....myślę..... może coś wymyślę

[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 11:58 am ]
"Darkside" napisał:


Zastanawiam się, czy obejmuje krzywdę.
Wprawdzie jest art. 445 § 3 k.c. - roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Jest wprawdzie wyrok s.apel. w Białymstoku II AKa 306/04 2004.12.09
OSAB 2005/2/36..

Niezależnie od sytuacji procesowych określonych treścią § 3 art. 445 kc, osoby najbliższe nieżyjącego pokrzywdzonego opierając się na dyspozycji art. 445 § 1 kc władne są dochodzić skutecznie roszczeń z tytułu zadośćuczynienia również w trybie przewidzianym w art. 46 § 1 kk.


Uzasadnienie jest jednak takie sobie.I to jest problem number one!!! A stan faktyczny byl podobny w SA?

romanoza napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 12:21:58 :

A czy przypadkiem w ostatnim czerwonym nie ma czegoś na ten temat? Zaniosłem do domu i nie mogę sprawdzić a w lexie nie ma, jest to orzeczenie jako ostatnie do art. 46 ale bez uzasadnienia. Wydaje mi się, że coś tam w uzasadnieniu było.

andrzej74 napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 13:02:52 :

Mówicie i macie:

Zadośćuczynienie dla osoby najbliższej pokrzywdzonego, który poniósł śmierć w związku z popełnionym przestępstwem
przepisy: art. 46 § 2 k.k.
hasła: nawiązka

Wyrok z dnia 13 maja 2008 r., V KK 432/07
Teza:
Osobie najbliższej pokrzywdzonemu, który w związku z popełnionym przestępstwem poniósł śmierć, nie przysługuje (tak jak samemu pokrzywdzonemu) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Treść art. 46 § 2 k.k. (ze względu na ograniczenie podmiotowe oraz na zamieszczony katalog przestępstw) obecnie nie uprawnia, w razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, do orzeczenia na rzecz osoby najbliższej nawiązki w miejsce nałożenia obowiązku naprawienia szkody w całości lub w części.
Z uzasadnienia:
„II. Za oczywiście też słuszny należy uznać zarzut podniesiony w pkt. 3 skargi kasacyjnej, skiero-wany przeciwko orzeczeniu Sądu Apelacyjnego rozstrzygającemu o nałożeniu na oskarżonego L. B., na podstawie art. 46 § 1 k.k., obowiązku naprawienia w części wyrządzonej szkody – przez za-sądzenie na rzecz K. K. kwoty 50.000 zł. Wykazanie, że uzasadnienie wyroku w tym zakresie nie spełnia podstawowych wymagań określonych przepisem art. 424 § 2 k.p.k. nie wymaga szerszego wywodu. Wystarczy zauważyć, że poza podaniem, iż Sąd Okręgowy nie rozpoznał wniosku pełno-mocnika oskarżyciela posiłkowego – ojca pokrzywdzonego, o zasądzenie odszkodowania w kwocie 100.000 zł, do czego był zobligowany treścią art. 46 § 1 k.k., w uzasadnieniu tym ograniczono się wyłącznie do wskazania, że orzeczenie Sądu Apelacyjnego o obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w części, wynikało z braku jakichkolwiek ustaleń sądu pierwszej instancji umożliwiających „wydanie orzeczenia co do określenia szkody w pełnym zakresie”, z dodaniem jedynie, że „rosz-czenie oskarżyciela posiłkowego jest zatem zasadne w zakresie szkody wywołanej śmiercią syna”. Przytaczana treść motywów przekonuje więc dobitnie, że nie zawiera ono elementarnych informa-cji, które pozwalałyby na prześledzenie toku rozumowania Sądu Apelacyjnego i na dokonanie kon-troli merytorycznej słuszności jego stanowiska. Z uzasadnienia przede wszystkim nie sposób wy-czytać, jaką konkretnie szkodę, wywołaną śmiercią pokrzywdzonego, miał Sąd Apelacyjny na my-śli uznając słuszność roszczenia jego ojca, ani też, jakie okoliczności uwzględniał, określając jej częściowy rozmiar akurat w kwocie wskazanej w orzeczeniu. Celnie więc podnoszą skarżący, że tak prezentowane stanowisko nie tylko rażąco uchybia treści przepisu określającego wymogi uza-sadnienia orzeczenia, ale również – zwłaszcza przy, dostrzeżonym przez sam Sąd, braku ustaleń niezbędnych dla rozstrzygania – razi dowolnością ocen, która jaskrawo narusza reguły art. 7 k.p.k. W tym świetle jest ewidentne, że przytaczane wyżej rażące naruszenia prawa, jakimi do-tknięte jest omawiane rozstrzygnięcie, o ile wprost nie miały, to na pewno mogły mieć istotny wpływ na jego treść. Wobec tego, orzeczenie to – niezależnie od zasadniczych powodów uchylenia wyroku sądu odwoławczego, wskazanych w punkcie poprzedzającym – i tak ostać by się nie mo-gło.
Oczywiście należy się liczyć z tym, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy, przed Sądem Apela-cyjnym powtórnie stanie problem rozstrzygnięcia wniosku oskarżyciela posiłkowego. Wówczas na-leży uwzględnić, że w rozważanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której pokrzywdzony przestępstwem zmarł, a wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody złożyła „inna osoba uprawniona”, w rozumieniu art. 46 § 1 k.k., będąca „osobą najbliższą” dla pokrzywdzonego, działającą tu jako strona zastępcza. Osoba ta może, w ramach obowiązku naprawienia szkody (analogicznie jak w drodze wytoczenia powództwa cywilnego), dochodzić tylko roszczeń (wła-snych), które jej bezpośrednio przysługują z tytułu przestępstwa, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego. Sięgając do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2008 r., I KZP 6/08 (dotąd niepubl.) – którego wywody orzekający skład Sądu Najwyższego w pełni akceptuje – należy wskazać, że roszczenia te obejmują, w tym wypadku, poniesione przez tę osobę koszty, o których mowa w art. 446 § 1 k.c., oraz wskazane przepisem art. 446 § 3 k.c. odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci pokrzywdzonego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osoby najbliż-szej. Odsyłając w tym miejscu do szerokich rozważań uzasadnienia przywołanego orzeczenia (w tym również do cytowanej tam literatury oraz innych judykatów, zwłaszcza dotyczących interpre-tacji art. 446 § 1 i 3 i art. 445 k.c.), należy natomiast podkreślić, że osobie najbliższej pokrzyw-dzonemu, który w związku z popełnionym przestępstwem poniósł śmierć, nie przysługuje (tak jak samemu pokrzywdzonemu) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Dopiero ewentualne dodanie (pozostającą w toku legislacyjnym, ustawą z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz innych ustaw) w art. 446 k.c. § 4., przewidującego możliwość przyznania najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, zmieni stan obowiązujący w tym zakresie obecnie. W tych zatem ramach prawnych – bę-dąc związany prezentowanym wyżej zapatrywaniem (art. 442 § 3 k.p.k.) – Sąd Apelacyjny winien czynić oceny i ustalenia co do zakresu i rozmiarów odszkodowania, będącego przedmiotem wnio-sku złożonego przez K. K. na podstawie art. 46 § 1 k.k., zważając i na to, że treść § 2 tego przepisu (ze względu na ograniczenie podmiotowe oraz na zamieszczony katalog przestępstw) obecnie nie uprawnia, w razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, do orzeczenia na rzecz osoby najbliższej nawiązki w miejsce nałożenia obowiązku naprawienia szkody w całości lub w części.”

ale i :


Postanowienie

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Sąd Najwyższy

I KZP 6/08

Wniosek o orzeczenie środka karnego obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody (art. 46 § 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 5 k.k.) mogą złożyć: pokrzywdzony i podmioty wykonujące prawa pokrzywdzonego (art. 49 § 1 - 4 k.p.k.), prokurator (art. 49a k.p.k.) i zastępcy procesowi pokrzywdzonego, a w wypadku śmierci pokrzywdzonego (art. 52 § 1 k.p.k.) osoby najbliższe dochodzące przysługujących im roszczeń określonych w przepisach art. 446 § 1 i 3 k.c. oraz w art. 445 § 3 pierwsza część zdania k.c.
Biul.PK 2008/8/5
370233
Dz.U.97.88.553: art. 46

Darkside napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 13:06:00 :

Dzięki rozmanoza, dzieki andrzej74,

[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 1:11 pm ]
a czy kolega andrzej74 mógłby podać dokładne namiary na cyt. OSN-ik?

andrzej74 napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 13:20:17 :

"Darkside" napisał:

Dzięki rozmanoza, dzieki andrzej74,

[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 1:11 pm ]
a czy kolega andrzej74 mógłby podać dokładne namiary na cyt. OSN-ik?


Mógłby:
Lex- orzecznictwo do art. 46 k.k.
www.sn.pl - http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html ostatni 9 nr biuletynu.

Darkside napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 13:24:09 :

W miom Lex-ie Wyroku z dnia 13 maja 2008 r., V KK 432/07 nie ma.

Znalazlem go w biuletynie prawa karnego 9/08.

No to teraz mam jasność w temacie, tylko jeszcze pogadać z jakimś cywilistą o 446 § 3 kc

ossa napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 13:27:47 :

No i poszłam tylko na godzinkę na salę i wszytko rach ciach rozpykali. I pieknie

Darkside napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 13:41:39 :

1.2.14. Niedopuszczalność kwestionowania wymiaru kary w postępowaniu kasacyjnym; obowiązek naprawienia szkody z art. 445 § 1 k.c. i art. 39 pkt 5 k.k.
przepisy: art. 53 k.k., art. 438 pkt 4 k.p.k., art. 445 § 1 k.c., art. 39 pkt 5 k.k.
hasła: kara; wymiar kary; naprawienie szkody

Postanowienie z dnia 6 marca 2008 r., III KK 345/07
Teza:

2). Obowiązek naprawienia szkody tkwi wprawdzie korzeniami w prawie cywilnym, jednakże stosowany jako środek karny, jest w swojej istocie sankcją penalną. Prawnokarna istota tego obowiązku decyduje o tym, że jego stosowanie ma pozostawać przede wszystkim w zgodzie z zasadami prawa karnego. Wykorzystanie interpretacji przepisu art. 445 § 1 k.c., dopuszczającej możliwość zrekompensowania poprzez zadośćuczynienie krzywdy wynikłej z rozstroju zdrowia osób bliskich ofiary umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, doznanej w wyniku wstrząsu psychicznego wywołanego tym przestępstwem, w ocenie Sądu Najwyższego, nie pozostaje w sprzeczności z tymi zasadami. [glow=red:3382857e22]Skoro taka interpretacja pojawiła się w orzecznictwie cywilnym i została przyjęta za postawę przyznania zadośćuczynienia osobie bliskiej zmarłemu pokrzywdzonemu czynem niedozwolonym (przestępstwem), za rozstrój zdrowia pozostający w związku przyczynowym z tym czynem na podstawie art. 445 § 1 k.c., a interpretacja ta pozostaje w zgodzie z zasadami prawa karnego – zastosowanie jej jako podstawy ukształtowania środka karnego określonego w art. 39 pkt 5 k.k. nie stanowi obrazy prawa materialnego.[/glow:3382857e22]

Czy ktoś z was już to robił, tj. przyznał zadośćuczynienie osobie bliskiej zmarłego pokrzywdzonego za rozstrój zdrowia jakiego doznała na skutek przestępstwa ??:

suzana22 napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 14:55:32 :

"Darkside" napisał:Czy ktoś z was już to robił, tj. przyznał zadośćuczynienie osobie bliskiej zmarłego pokrzywdzonego za rozstrój zdrowia jakiego doznała na skutek przestępstwa ??:


Tak, wielokrotnie, ale zawsze jako nawiązkę z art. 46 § 2 kk w celu zadośćuczynienia za doznaną przez pokrzywdzonego krzywdę.

Petrus napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 16:05:42 :

Tylko że, moim zdaniem, pokrzywdzony zmarł, a osoba składająca wniosek jest wyłącznie osobą uprawnioną w rozumieniu art. 46 par 1 kk, a nie par 2 kk, więc należy się jej odszkodowanie z 446 par 3 kc a nie nawiązka z 46 par 2 kk. Orzeczenie I KZP 6/08 właściwie o tym mówi w sposób pośredni.

bull78 napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 22:56:20 :

A co z treścią art 49a kpk ? Skoro wytoczył powództwo cywilne to nie może być wniosku o naprawienie szkody na podstawie art 46 par 1 kk. Nawet jeśli cofnął powodztwo to i tak wytoczył więc 49 a kpk ma zastosowanie.

romanoza napisał w dniu 10.07.2008 o godzinie 08:30:12 :

Darkside, looknij tutaj może dodatkowo http://www.rp.pl/artykul/160601.html

ossa napisał w dniu 10.07.2008 o godzinie 13:37:12 :

"bull78" napisał:

A co z treścią art 49a kpk ? Skoro wytoczył powództwo cywilne to nie może być wniosku o naprawienie szkody na podstawie art 46 par 1 kk. Nawet jeśli cofnął powodztwo to i tak wytoczył więc 49 a kpk ma zastosowanie.


Chyba nie do końca się z tym zgodzę. Ratio legis art. 49a kpk jest moim zdaniem takie, aby nie dublowały powództwo i wniosek z art. 46 kk. Czyli albo albo!!!! Skoro pokrzywdzony skutecznie cofnął powództwo cywilne to może spokojnie składać wniosek z art. 46 kk.

Darkside napisał w dniu 10.07.2008 o godzinie 13:38:57 :

"romanoza" napisał:

Darkside, looknij tutaj może dodatkowo http://www.rp.pl/artykul/160601.html


Dzięki, rozmawaiłem z kolegą cywilistą, prosto nie będzie.

andrzej74 napisał w dniu 10.07.2008 o godzinie 14:38:44 :

A kto mówił że będzie prosto i łatwo
Dasz radę wszak chyba kończyliśmy tą samą uczelnię.

Darkside napisał w dniu 11.07.2008 o godzinie 14:25:36 :

"andrzej74" napisał:

A kto mówił że będzie prosto i łatwo
Dasz radę wszak chyba kończyliśmy tą samą uczelnię.


Nie ma innego wyjścia, ale aplikacja była dawno i z cywilnego to ja już niewiele ....

sławo napisał w dniu 08.08.2008 o godzinie 14:33:00 :

śmierć oskarżonego, czy zobowiązanie z tytułu orzeczonego obowiąku napraw. szkody wchodzi do spadku po zmarłym oskarżonym jako dług spadkowy...?
nie wiem nawet jeśli powinienem...

romanoza napisał w dniu 08.08.2008 o godzinie 15:07:59 :

Wydaje mi się Sławo, że już to ćwiczyliśmy, Durka, Ty jesteś fachowcem od scalania, o ile znajdziesz, ja też pogrzebię.

Darkside napisał w dniu 08.08.2008 o godzinie 15:43:06 :

To było w moim temacie

http://maxima.webd.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1126

sławo napisał w dniu 09.08.2008 o godzinie 10:31:23 :

"Darkside" napisał:

To było w moim temacie

http://maxima.webd.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1126


no chyba nie bardzo... w Waszych postach jest to pokazane od strony zmarłego pokrzywdzonego, gdzie zobowiązany oskarżony nadal żyje i może spełnić obowiązek a u mnie umarł oskarżony - osoba zobowiązana, po śmierci oskarżonego umarzam postępowanie wykonawcze a co z tytułem wykonawczym na ten obowiązek, czy możliwa jest egzekucja przeciwko spadkobiercom oskarżonego...? tu mam wątpliwości..

Darkside napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 20:57:47 :

hej , głupie pytanie, czy w ramach obowiązku z art 46.1 k.k. mieszczą się odsetki czy tylko rzeczywista szkoda - w moim przypadku przywłaszczona kwota ??

Wydaje mi się, że tylko rzeczywista, ale chcę się upewnić .

Dred napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 20:58:47 :

rzeczywista szkoda, bez odsetek!

Darkside napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 21:01:29 :

"Dred" napisał:

rzeczywista szkoda, bez odsetek!

Dred dzięki :D

rudy kot napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 21:12:23 :

"Darkside" napisał:

rzeczywista szkoda, bez odsetek!

Dred dzięki :D

Dark..uważaj....wietrzę podstęp ....

Darkside napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 21:13:17 :

"rudy kot" napisał:

Dark..uważaj....wietrzę podstęp ....

kotek , Ty się lepiej w temacie wypowiedz

rudy kot napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 21:14:06 :

"Darkside" napisał:

Dark..uważaj....wietrzę podstęp ....

kotek , Ty się lepiej w temacie wypowiedz

mnie też uczono, że bez odsetek
To już jest trójka zawodowa, miałem identycznie, rudy wie dlaczego
O rety, coś się pokiełbasiło, to ostatnie zdanie to ja, romanoza

Darkside napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 21:21:22 :

"rudy kot" napisał:

To już jest trójka zawodowa, miałem identycznie, rudy wie dlaczego
O rety, coś się pokiełbasiło, to ostatnie zdanie to ja, romanoza


spox romi kocie , zamiast cytuj , kliknęło Ci się edytuj

rudy kot napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 21:23:53 :

"Darkside" napisał:

To już jest trójka zawodowa, miałem identycznie, rudy wie dlaczego
O rety, coś się pokiełbasiło, to ostatnie zdanie to ja, romanoza


spox romi kocie , zamiast cytuj , kliknęło Ci się edytuj


no panowie modowie....naprawiać coście narozrabiali

violan napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 21:24:10 :

"rudy kot" napisał:

rzeczywista szkoda, bez odsetek!

Dred dzięki :D

Dark..uważaj....wietrzę podstęp ....

Może i podstęp, ale zdecydowanie od zawsze bez odsetek...

Dred napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 21:25:29 :

cóż..........zawodowstwo

Darkside napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 21:25:37 :

dzięki, dzięki

romanoza napisał w dniu 25.08.2010 o godzinie 21:27:17 :

"Dred" napisał:

cóż..........zawodowstwo
Leon

mathra napisał w dniu 26.08.2010 o godzinie 09:41:38 :

Jak już jeśteśmy przy art. 46 kk, to czy może mi ktoś powiedzieć, czym się po nowelizacji różni "zadośćuczynienia za doznaną krzywdę" z § 1 od nawiązki z § 2? Bo chyba doznałam pomroczności jasnej w tym temacie....


Art. 46. (27) § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.
§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

romanoza napisał w dniu 26.08.2010 o godzinie 10:19:04 :

Uzasadnienie projektu rządowego odnośnie zmiany art. 46 kk

Zmiana dotycząca art. 46 k.k. jest zmianą znacznie poszerzającą zakres uprawnień pokrzywdzonego dochodzącego kompensaty w toku postępowania karnego. Kierując się priorytetem zapewnienia pełnej ochrony interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w projekcie przyznano pokrzywdzonemu prawo żądania naprawienia wyrządzonej szkody, jak również żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w wypadku skazania za każde przestępstwo, w wyniku którego taka szkoda lub krzywda zaistniała. Sąd może w takich przypadkach orzec tylko odszkodowanie bądź tylko zadośćuczynienie, albo zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie, i to zarówno z urzędu (fakultatywnie), jak i na wniosek (obligatoryjnie). Brak bowiem racjonalnego uzasadnienia dla istniejącego ograniczenia odnośnie rodzajów przestępstw (aktualnie regulacja z art. 46 § 1 k.k. dotyczy jedynie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu), w wypadku których możliwe jest złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o orzeczenie wobec sprawcy przestępstwa obowiązku naprawienia szkody, jak również wyłączenia możliwości orzekania przez sąd o tym środku karnym z urzędu, co może znajdować pełne uzasadnienie zwłaszcza w wypadkach oczywistej nieporadności pokrzywdzonego, skutkującej niemożnością realizacji przysługujących mu uprawnień procesowych.
Brak również dostatecznego uzasadnienia dla orzekania przez sąd nawiązki jako środka stanowiącego surogat jedynie obowiązku naprawienia szkody. Niezależnie od uprawnienia do domagania się przez pokrzywdzonego (lub inną uprawnioną osobę) zadośćuczynienia w razie skazania za każde przestępstwo, do projektowanego brzmienia przepisu wprowadzono możliwość orzeczenia nawiązki w miejsce obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, w oderwaniu jednak od przesłanek zadośćuczynienia. Projektowana zmiana treści art. 46 k.k. pozwoli w większości przypadków na pełną realizację przez pokrzywdzonego w procesie karnym jego roszczeń restytucyjnych i kompensacyjnych związanych z przestępstwem stanowiącym przedmiot postępowania, usuwając konieczność ich dochodzenia na drodze cywilnej w odrębnym postępowaniu, co skutkuje zazwyczaj istotnym wydłużeniem terminu uzyskania przez pokrzywdzonego należnego odszkodowania i zadośćuczynienia, a nadto wiąże się z istotnymi ciężarami dla pokrzywdzonego. Wśród ciężarów tych na czoło wysuwa się konieczność poniesienia znacznych kosztów związanych z wytoczeniem powództwa oraz uczestnictwem w częstokroć długotrwałym postępowaniu cywilnym, rządzącym się zasadą kontradyktoryjności, która wymusza na stronach procesu istotną aktywność oraz biegłość merytoryczną, względnie korzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

mathra napisał w dniu 26.08.2010 o godzinie 10:58:23 :

"romanoza" napisał:

Niezależnie od uprawnienia do domagania się przez pokrzywdzonego (lub inną uprawnioną osobę) zadośćuczynienia w razie skazania za każde przestępstwo, do projektowanego brzmienia przepisu wprowadzono możliwość orzeczenia nawiązki w miejsce obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, w oderwaniu jednak od przesłanek zadośćuczynienia.


Dziękuję za pomoc. Nadal mam jednak wątpliwości. W uzasadnieniu projektu nowelizacji bardzo ładnie napisali o tej nawiące, ale jak dla mnie nie wynika z tego jak to stosować. Przedtem stosowało się nawiązkę w celu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a teraz mamy ją stosować: "w oderwaniu jednak od przesłanek zadośćuczynienia", czyli kiedy? Jest może w jakimś komentarzu lub orzeczeniu jakaś w miarę pełna definicja nawiązki? Nie mogę za bardzo nic znaleźć.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.