Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024

Forum sędziów

KOLEJNY PROJEKT ZMIAN USP

Darkside
21.11.2008 13:56:30

Wklejam link

http://www.ms.gov.pl/projekty/proj081005b.rtf

i tekst gdyby tekst nagle wyparował

Projekt
z 20 listopada 2008 roku

Ustawa
z dnia …………………….. 2008 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw )


Art. 1.
§ 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm. )) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 77 w § 6 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) miesięcznego ryczałtu – w kwocie nie wyższej niż 78% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c,”;
2) w art. 91:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wysokość wynagrodzenia sędziów, zajmujących równorzędne stanowiska sędziowskie, różnicuje staż pracy lub pełnione funkcje.”,
b) uchyla się § 1a i § 1b,
c) po § 1b dodaje się § 1c i § 1d w brzmieniu:
„§ 1c. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm. )), z zastrzeżeniem § 1d.
§ 1d. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1c, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za rok poprzedzający – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.”,
d) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawkach, których wysokość ustala się przy zastosowaniu mnożników odnoszonych do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 1c. Mnożniki określa załącznik do ustawy.”,
e) § 2a otrzymuje brzmienie:
„§ 2a. Sędziemu obejmującemu stanowisko przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Jeżeli jednak sędzia obejmuje stanowisko w sądzie wyższym, a na dotychczasowym stanowisku otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w stawce trzeciej awansowej, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej awansowej.”,
f) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do stawki drugiej awansowej po dziesięciu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku sędziego lub prokuratora. Przepis § 3 zdanie drugie stosuje się.",
g) po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu:
„§ 4a. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do stawki trzeciej awansowej po piętnastu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku sędziego lub prokuratora. Przepis § 3 zdanie drugie stosuje się.”,
§ 4b. Do czasu pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego dolicza się okres powierzenia pełnienia czynności sędziowskich na stanowisku asesora sądowego.”,
h) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W związku z pełnionymi funkcjami sędziemu przysługują dodatki funkcyjne.”,
i) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi w drodze rozporządzenia, wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom, biorąc pod uwagę rodzaj pełnionej funkcji, wielkość jednostki organizacyjnej lub zakres związanych z daną funkcją obowiązków.”;
3) w art. 100 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, podwyższa się stosownie do zmian wysokości wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo.”;
4) w art. 172:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 1,9% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c.”,
b) uchyla się § 5.

§ 2. Załącznik do ustawy, o której mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.


Art. 2.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 i z 2007 r. Nr 136, poz. 959) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50 w ust. 5 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) miesięcznego ryczałtu – w kwocie nie wyższej niż 78% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, o której mowa w art. 61a;”;
2) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:
„Art. 61a. 1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za rok poprzedzający – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w dotychczasowej wysokości.”;
3) w art. 62:
a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów, zajmujących równorzędne stanowiska prokuratorskie, jest równe; wysokość wynagrodzenia prokuratorów zajmujących równorzędne stanowiska prokuratorskie różnicuje staż pracy lub pełnione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów Prokuratury Krajowej jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów Sądu Najwyższego.
1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się w stawkach, których wysokość ustala się przy zastosowaniu mnożników odnoszonych do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w art. 61a.”,
b) uchyla się ust. 1b,
c) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:
„1ba. Prokuratorowi obejmującemu stanowisko przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Jeżeli jednak prokurator obejmuje stanowisko w prokuraturze wyższego stopnia, a na dotychczasowym stanowisku otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w stawce trzeciej awansowej, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej awansowej.”,
d) ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:
„1c. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwyższa się do wysokości stawki pierwszej awansowej po pięciu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku prokuratorskim lub sędziowskim. Okres ten ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie, a także w okresie zajmowania stanowiska sędziego, karą dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7, jeżeli uchybienie było zawinione.
1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwyższa się do stawki drugiej awansowej po dziesięciu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku prokuratora lub sędziego. Przepis ust. 1c zdanie drugie stosuje się.”,
e) po ust. 1d dodaje się ust. 1da i 1db w brzmieniu:
„1da. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwyższa się do stawki trzeciej awansowej po piętnastu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku prokuratora lub sędziego. Przepis ust. 1c zdanie drugie stosuje się.
1 db. Do czasu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej dolicza się okres powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich na stanowisku asesora prokuratorskiego.”,
f) ust. 1f otrzymuje brzmienie:
„1f. W związku z pełnionymi funkcjami prokuratorowi przysługują dodatki funkcyjne.”,
g) ust. 1l otrzymuje brzmienie:
„1l. Przepisów ust. 1a-1da nie stosuje się do prokuratorów Prokuratury Krajowej.”,
h) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych stawkach, mając na względzie zasady określone w art. 62 ust. 1,
2) wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom, biorąc pod uwagę rodzaj pełnionej funkcji, wielkość jednostki organizacyjnej lub zakres związanych z daną funkcją obowiązków.”;
4) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 100. 1. Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prokuratorów tych prokuratur, a do asesorów wojskowych – przepisy dotyczące prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, z wyłączeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4, art. 51a, art. 62 ust. 1a-1db i ust. 1h-1k oraz art. 62a ust. 1 – w zakresie art. 69-71, art. 73 i art. 74, art. 99-102 i art. 104 ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1 - oraz art. 62a ust. 2-5, a także art. 62b, art. 62c i art. 65a.”.Art. 3.
Z dniem 1 stycznia 2009 r.:
1) uposażenie sędziego pozostającego w stanie spoczynku przed dniem 1 stycznia 2009 r. ustala się w wysokości 75% sumy wynagrodzenia zasadniczego, jakie otrzymywałby ten sędzia, gdyby nadal pełnił służbę na ostatnio zajmowanym stanowisku;
2) uposażenia rodzinne po zmarłych sędziach albo sędziach w stanie spoczynku, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2009 r., ustala się przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w punkcie 1.


Art. 4.
Z dniem 1 stycznia 2009 r.:
1) uposażenie prokuratora pozostającego w stanie spoczynku przed dniem 1 stycznia 2009 r. ustala się w wysokości 75% sumy wynagrodzenia zasadniczego, jakie otrzymywałby ten prokurator, gdyby nadal pełnił służbę na ostatnio zajmowanym stanowisku;
2) uposażenia rodzinne po zmarłych prokuratorach albo prokuratorach w stanie spoczynku, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2009 r., ustala się przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w punkcie 1.


Art. 5.
Do wynagrodzeń asesorów sądowych i prokuratorskich stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 6.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


Załącznik do ustawy z dnia ……. 2008 r. (poz. ….)
Załącznik nr 1
Załącznik
Mnożniki, służące do ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego sędziów

stanowisko stawka
wynagrodzenia zasadniczego mnożnik

sędzia sądu rejonowego podstawowa 2,05
pierwsza awansowa 2,17
druga awansowa 2,28
trzecia awansowa 2,36
sędzia sądu okręgowego podstawowa 2,36
pierwsza awansowa 2,50
druga awansowa 2,65
trzecia awansowa 2,75
sędzia sądu apelacyjnego podstawowa 2,75
pierwsza awansowa 2,92
druga awansowa 3,12
trzecia awansowa 3,23
U z a s a d n i e n i e

Projektowana regulacja zmierza do ukształtowania systemu wynagradzania sędziów w sposób, który pełniej niż dotychczas będzie realizował wzorzec określony w art. 178 ust. 2 Konstytucji RP.
Najistotniejszą zmianą jest odejście od kształtowania wysokości wynagrodzeń sędziów w oparciu o dotychczasową kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej. Kwota ta zostaje zastąpiona przeciętnym wynagrodzeniem w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.). Jednocześnie mnożniki, służące do określania wysokości poszczególnych stawek, w których ustala się wynagrodzenia, zostały unormowane w ustawie, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązania te służą obiektywizacji ustalania wynagrodzeń sędziowskich i pozwolą na, postulowane przez środowisko sędziowskie, ograniczenie wpływu innych władz na wysokość zasadniczych wynagrodzeń sędziowskich. Przyjęto również, że podmiotem uprawnionym do określania w drodze rozporządzenia stawek dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom będzie, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, Rada Ministrów. Wydając wspomniane rozporządzenie Rada Ministrów będzie uwzględniać tak rodzaj pełnionych przez sędziów funkcji, jak i wielkość jednostki organizacyjnej lub zakres związanych z daną funkcją obowiązków. Rozwiązania te pozwolą na ukształtowanie stawek dodatków funkcyjnych adekwatnie do zakresu i wagi ciążących na sędziach zadań w zakresie administracji sądowej, jak i uproszczą procedurę ich dostosowywania do aktualnych wymogów zarządzania tą administracją. Nie bez znaczenia jest tu również fakt, że konstytucyjna odpowiedzialność za działalność administracyjną sądów powszechnych, z zastrzeżeniem pełnego poszanowania zasady niezawisłości sędziowskiej, obciąża, poprzez Ministra Sprawiedliwości, Radę Ministrów.
Projektowana regulacja zapewni zarazem istotny wzrost wynagrodzeń sędziowskich w stosunku do ich dotychczasowego poziomu, uwzględniający zapowiedzianą pierwotnie – w stanowisku Rządu wobec dezyderatu nr 2 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, uchwalonego na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzeń sędziowskich – podwyżkę wynagrodzenia sędziów o kwotę 1.000 zł brutto, niezależnie od stanowiska, które zajmują. Z tych względów konieczne jest ukształtowanie nowych mnożników w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia zasadniczego sędziów w stawce podstawowej i stawkach awansowych, przewidzianych dla każdego stanowiska sędziowskiego, zawierała zastąpienie dotychczasowej kwoty bazowej przeciętnym wynagrodzeniem oraz uwzględniała pierwotnie planowany wzrost wynagrodzenia każdego sędziego o kwotę 1.000 zł brutto. Osiągnięcie tego celu zapewnia określenie mnożników na poziomie od 2,05 (dla sędziego sądu rejonowego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej) do 3,23 (dla sędziego sądu apelacyjnego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w trzeciej stawce awansowej).
Projektowane rozwiązania wymuszają likwidację dotychczasowej zasady, że wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej wynosi co najmniej 120% wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej dla bezpośrednio niższego stanowiska sędziowskiego. Jednocześnie pożądanym rezultatem takiej regulacji jest relatywne zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzeń sędziów w zależności od zajmowanego stanowiska sędziowskiego. Najkorzystniejsze skutki nastąpią zatem w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń sędziów sądów rejonowych, otrzymujących wynagrodzenie w stawce podstawowej, a więc na początku drogi zawodowej.
Jednocześnie, w związku z likwidacją systemu tzw. awansu poziomego, przewidzianą w uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, niezbędne było wprowadzenie w roku 2009 regulacji dotyczącej trzeciej stawki awansowej, możliwej do uzyskania po upływie 15 lat pracy na danym stanowisku sędziowskim. Regulacja ta jest niezbędna dla zachowania spójności projektowanych rozwiązań.
W celu likwidacji demotywacyjnego skutku mechanizmu dającego możliwość osiągania przez sędziów sądów niższych niektórych stawek wynagrodzenia przysługujących sędziom sądów wyższych proponuje się, aby awans do sądu wyższego zawsze wiązał się z awansem płacowym. Rezygnuje się z tego względu z dotychczasowej zasady, że we wszystkich przypadkach objęcia stanowiska sędziowskiego wynagrodzenie zasadnicze ustala się w stawce podstawowej.

Opisanym wyżej zmianom w przepisach ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych towarzyszyć muszą analogiczne zmiany w ustawie o prokuraturze.
Sędziowie sądów wojskowych zostaną objęci projektowaną regulacją na zasadzie odesłania zawartego w art. 70 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Przyjęty sposób regulacji – opracowanie odrębnej ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – jest wynikiem uwzględnienia uwag zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych, dotyczących projektu autopoprawki do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (proponowane podwyższenie wynagrodzeń było początkowo ujęte we wskazanym projekcie autopoprawki).
Wysokość podwyżki w roku 2009 ustalona została w toku uzgodnień członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministrem Finansów.

Projektowane zmiany nie stanowią przedmiotu regulacji prawa wspólnotowego.


OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty na które oddziałuje ustawa.
Projektowana regulacja dotyczy sędziów sądów powszechnych (w tym również sędziów w stanie spoczynku), sędziów sądów administracyjnych i wojskowych, sędziów Sądu Najwyższego, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (w tym także prokuratorów w stanie spoczynku) oraz asesorów sądowych i prokuratorskich, jak również referendarzy sądowych.

2. Zakres konsultacji.
Projekt został przekazany do zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, a w ramach konsultacji społecznych: Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związkowi Zawodowemu Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Mając na uwadze projektowane rozwiązania odnoszące się do zasad ustalania wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych (biorąc za podstawę wynagrodzenia sędziów w wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2008 r. w wysokości 2 951,36 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2008 r. (M.P. Nr 61, poz. 546) oraz limit etatów sędziowskich na 2009 r. w wysokości 9 231) łączny fundusz wynagrodzeń dla sędziów w 2009 r. będzie wynosił 868 984 833 zł.
Biorąc dodatkowo pod uwagę 1 052 etaty asesorów sądowych, w odniesieniu do których planowane jest przekształcenie w etaty sędziowskie (552 etaty od 1 stycznia 2009 r. i pozostałe 500 etatów od 1 sierpnia 2009 r.) łączny fundusz wynagrodzeń dla sędziów i asesorów w 2009 r. wynosiłby 945 595 685 zł.
Uwzględniając dodatkowo wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatki funkcyjne i dodatki dla sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zmiany struktury zatrudnienia przedmiotowy fundusz szacowany jest na kwotę ok. 1 057 175 976 zł.
Regulacja wynagrodzeń sędziów w zaproponowanym kształcie nie powoduje skutków finansowych na 2009 r. z uwagi na fakt, że w projekcie budżetu na 2009 r. w części 15 „Sądy powszechne” – w oparciu o dotychczasowy system wynagrodzeń sędziów i prokuratorów (tj. mnożniki kwoty bazowej i kwotę bazową na 2009 r. w wysokości 1 523,29 zł, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń o 1000 zł) zaplanowano środki na wynagrodzenia przedmiotowych grup zawodowych w wysokości 1 057 207 tys. zł, z czego dla sędziów w wysokości 976 783 tys. zł oraz dla asesorów w wysokości 80 424 tys. zł.
Projektowane rozwiązania spowodują również w 2009 r. w porównaniu do roku 2008 wzrost wynagrodzeń referendarzy sądowych w wysokości 21 657 tys. zł, co znajduje zabezpieczenie w projekcie budżetu części 15 na rok 2009.
Projekt budżetu sądów powszechnych na 2009 r. uwzględnia również skutki wzrostu wysokości środków na pomoc finansową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (zgodnie z art. 96 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych) w wysokości 5 310 tys. zł oraz wzrost wysokości uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych w wysokości 15 431 tys. zł.
Skutki finansowe zmiany zasad wynagradzania sędziów zostały przedstawione
w załączniku nr 1.
Zał. nr 1
Skutki finansowe zmiany wynagrodzeń sędziów w 2009 roku (część 15)
(w złotych)
kwota bazowa 2 951,36 przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2008 r. (wg. GUS)
Wyszczególnienie projektowane stawki projektowane wielokrotności kwoty bazowej wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy wynagrodzenie
z dodatkiem stażowym liczba etatów roczny fundusz wynagrodzeń

sędziowie rejonowi stawka podstawowa 2,05 6 050 424 6 474 2 230 173 239 106
I stawka awansowa 2,17 6 404 961 7 365 2 145 189 578 160
II stawka awansowa 2,28 6 729 1 009 7 738 451 41 880 578
III stawka awansowa 2,36 6 965 1 045 8 010 1 414 135 913 528
sędziowie okręgowi stawka podstawowa 2,36 6 965 1 393 8 358 843 84 552 072
I stawka awansowa 2,50 7 378 1 476 8 854 950 100 936 512
II stawka awansowa 2,65 7 821 1 564 9 385 131 14 753 731
III stawka awansowa 2,75 8 116 1 623 9 739 597 69 773 692
sędziowie apelacyjni stawka podstawowa 2,75 8 116 1 623 9 739 169 19 751 682
I stawka awansowa 2,92 8 618 1 724 10 342 190 23 578 769
II stawka awansowa 3,12 9 208 1 842 11 050 45 5 966 942
III stawka awansowa 3,23 9 533 1 907 11 439 66 9 060 061
I. sędziowie RAZEM 9 231 868 984 833
II. asesorzy sędziowie od 1.01.2009 2,05 6 050 424 6 474 552 42 882 505
sędziowie od 1.08.2009 2,05 6 050 424 6 474 500 16 184 520
asesorzy od 1.01. do 31.07 2009* 4 685 328 5 013 500 17 543 827
Razem 76 610 853
* wynagrodzenie asesorów w oparciu o kwotę bazową na 2009 r. w wysokości 1873,84 zł i mnożnik 2,5
Fundusz wynagrodzeń Razem (I+II) 945 595 685
III. nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatki funkcyjne i dodatki dla sędziów delegowanych do MS, zmiany struktury zatrudnienia i inne 111 580 291
RAZEM (I+II+III) 1 057 175 976

Skutki finansowe proponowanej regulacji w roku 2009 w części 37 „Sprawiedliwość”, zostały uwzględnione w projekcie budżetu i obejmują:
- po uwzględnieniu powiązania wynagrodzenia prokuratorów z wynagrodzeniami sędziów na podstawie art. 62 ust.1 zdanie drugie ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze wzrost wynagrodzeń oszacowany na kwotę 68 076 tys. zł,
- wzrost wysokości środków na pomoc finansową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o prokuraturze) w wysokości 3 404 tys. zł
- wzrost wysokości uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku w wysokości 10 143 tys. zł,
- wzrost uposażeń rodzinnych w wysokości 4 024 tys. zł.
Skutki finansowe zmiany wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 2009 r. przedstawiono w załączniku nr 2.
Zał. nr 2

Skutki finansowe zmiany wynagrodzeń prokuratorów i sędziów w 2009 roku (część 37)
(w złotych)
kwota bazowa 2 951,36 przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2008 r. (wg. GUS)
Rozdział 75501
Wyszczególnienie projektowane stawki projektowane wielokrotności kwoty bazowej wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy wynagrodzenie
z dodatkiem stażowym liczba etatów roczny fundusz wynagrodzeń

sędziowie rejonowi stawka podstawowa 2,05 6 050 424 6 474 0 0
I stawka awansowa 2,17 6 404 961 7 365 1 88 381
II stawka awansowa 2,28 6 729 1 009 7 738 3 278 585
III stawka awansowa 2,36 6 965 1 045 8 010 0 0
sędziowie okręgowi stawka podstawowa 2,36 6 965 1 393 8 358 14 1 404 186
I stawka awansowa 2,50 7 378 1 476 8 854 18 1 912 481
II stawka awansowa 2,65 7 821 1 564 9 385 12 1 351 487
III stawka awansowa 2,75 8 116 1 623 9 739 2 233 748
sędziowie apelacyjni stawka podstawowa 2,75 8 116 1 623 9 739 1 116 874
I stawka awansowa 2,92 8 618 1 724 10 342 2 248 198
II stawka awansowa 3,12 9 208 1 842 11 050 0 0
III stawka awansowa 3,23 9 533 1 907 11 439 0 0
Sędziowie RAZEM 53 5 633 940
prokuratorzy rejonowi stawka podstawowa 2,05 6 050 424 6 474 0 0
I stawka awansowa 2,17 6 404 961 7 365 0 0
II stawka awansowa 2,28 6 729 1 009 7 738 0 0
III stawka awansowa 2,36 6 965 1 045 8 010 0 0
prokuratorzy okręgowi stawka podstawowa 2,36 6 965 1 393 8 358 5 501 495
I stawka awansowa 2,50 7 378 1 476 8 854 3 318 747
II stawka awansowa 2,65 7 821 1 564 9 385 0 0
III stawka awansowa 2,75 8 116 1 623 9 739 0 0
prokuratorzy apelacyjni stawka podstawowa 2,75 8 116 1 623 9 739 12 1 402 486
I stawka awansowa 2,92 8 618 1 724 10 342 7 868 691
II stawka awansowa 3,12 9 208 1 842 11 050 13 1 723 783
III stawka awansowa 3,23 9 533 1 907 11 439 0 0
Prokuratorzy RAZEM 40 4 815 203
prokuratorzy stawka podstawowa 4,13 12 189 2 438 14 627 30 5 265 698
krajowi stawka awansowa 4,74 13 989 2 798 16 787 27 5 439 097
Prokuratorzy krajowi RAZEM 57 10 704 795
ROZDZIAŁ 75501 OGÓŁEM (Centrala MS) 150 21 153 938
Rozdział 75505
prokuratorzy rejonowi stawka podstawowa 2,05 6 050 424 6 474 985 76 520 412
I stawka awansowa 2,17 6 404 961 7 365 1 302 115 072 617
II stawka awansowa 2,28 6 729 1 009 7 738 317 29 437 124
III stawka awansowa 2,36 6 965 1 045 8 010 771 74 108 437
prokuratorzy okręgowi stawka podstawowa 2,36 6 965 1 393 8 358 588 58 975 823
I stawka awansowa 2,50 7 378 1 476 8 854 519 55 143 210
II stawka awansowa 2,65 7 821 1 564 9 385 132 14 866 354
III stawka awansowa 2,75 8 116 1 623 9 739 341 39 853 985
prokuratorzy apelacyjni stawka podstawowa 2,75 8 116 1 623 9 739 175 20 452 925
I stawka awansowa 2,92 8 618 1 724 10 342 125 15 512 348
II stawka awansowa 3,12 9 208 1 842 11 050 22 2 917 171
III stawka awansowa 3,23 9 533 1 907 11 439 61 8 373 693
ROZDZIAŁ 75505 OGÓŁEM (Prokuratura powszechna) 5 338 511 234 101
sędziowie
apelacyjni III stawka awansowa 3,23 9 533 1 907 11 439 1 137 274
prokuratorzy
krajowi stawka awansowa 4,74 13 989 2 798 16 787 1 201 448
ROZDZIAŁ 75507 OGÓŁEM (Instytuty naukowe) 2 338 722
Fundusz wynagrodzeń 532 726 760
nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatki funkcyjne, dodatki dla prokuratorów delegowanych do MS, zmiany struktury zatrudnienia grupy orzeczniczej i inne 98 678 240

Fundusz wynagrodzeń OGÓŁEM 631 405 000

Wejście w życie proponowanych regulacji w roku 2009 spowoduje również zwiększenie wydatków z budżetu państwa:
1) w części 29 „Obrona narodowa”, w związku z podwyższeniem uposażeń sędziów wojskowych – ok. 7.348 tys. zł, a w związku z podwyższeniem uposażeń prokuratorów wojskowych – ok. 17.986 tys. zł;
2) w części 04 „Sąd Najwyższy” – ok. 4.218 tys. zł;
3) w części 05 „Naczelny Sąd Administracyjny” – ok. 12.919 tys. zł;
4) w części Instytutu Pamięci Narodowej – ok. 2.333 tys. zł.

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy.
Projektowana regulacja nie powinna wywrzeć wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Projektowana regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie projektu ustawy nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości), stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

okapi
21.11.2008 14:09:12

erupcja pomysłów..projektów..co 2-3 inny..poczekam jak wyjdą poza MS/Rząd wtedy można z nim polemizować

teraz to strata czasu

totep
21.11.2008 14:09:35

Super dark, czujność jak najbardziej wskazana

uksc
21.11.2008 14:24:19

"okapi" napisał:

erupcja pomysłów..projektów..co 2-3 inny..poczekam jak wyjdą poza MS/Rząd wtedy można z nim polemizować

teraz to strata czasuDreed się zakładał, że wyjdą poza rząd 26 listopada 2008 r. i wydaje mi się, że wygra

Cezarek57a
21.11.2008 15:02:32

Jakoś nie mogę doczytać : kiedy sędzia dostaje pierwszą stawkę awansową ? W części dotyczącej prokuratorow jest to wyraźnie napisane.

Cezarek57a

Bogamaj
21.11.2008 15:04:54

A ja wyczytałam, że do awansowej wlicza się asesurę a dotychcza się nie liczyło, to co teraz mi zapłacą za lata wstecz?

Sandman
21.11.2008 15:07:47

"Bogamaj" napisał:

A ja wyczytałam, że do awansowej wlicza się asesurę a dotychcza się nie liczyło, to co teraz mi zapłacą za lata wstecz?

Oj...na to bym nie liczył niestety....

Bogamaj
21.11.2008 15:08:55

Hmmmmmmm ) tak się spodziewałam ale cóż nie zaszkodzi pomarzyć o uczciwych czasach

Darkside
21.11.2008 15:19:52

"Cezarek57a" napisał:

Jakoś nie mogę doczytać : kiedy sędzia dostaje pierwszą stawkę awansową ? W części dotyczącej prokuratorow jest to wyraźnie napisane.

Cezarek57a


Po 5 latach w tym zakresie usp się nie zmienia.

robak
21.11.2008 15:54:33

„§ 1c. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm. )), z zastrzeżeniem § 1d.
§ 1d. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1c, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za rok poprzedzający – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.”,

Szczeże mówiąc nie do końca mi się to podoba. Bo gdyby przypadkiem średnie wynagrodzenie się wahało przez kilka lat to sędziom się może obniżyć. Załóżmy teoretycznie taką sytucaję:

2009 r. średnie wynagrodzenie 3200
2010 - średnie wynagrodznie 2800
2011- średnie wynagrodzenie 3000.

To na 2011 policzą sędziom dotychczasowe czyli na 2009 czyli 3200 bo 2800 to niżej niż 3200.
Ale na 2012 już śedziom policzą tylko 3000, ponieważ ono będzie wyższe od średniego wyngrodzenia ogłoszonego za rok poprzedzający czyli od 2800. Ale przy tym będzie przecież niższe od 3200. Tego zdaje się ustawa nie bierze pod uwagę.
Nie wiem czy nie wytłumaczyłem tego zbyt mętnie :neutral:

[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 3:55 pm ]
Chciałem powiedzieć szczerze

Bogamaj
21.11.2008 16:03:26

Dobrze wytłumaczyłeś, na to nie wpadłam bo liczyłam, że będzie nadal to najwyższe ale masz rację wykładając literalnie masz rację chol.... Hmmmm nie można tu podobno brzydko

bebek4
21.11.2008 17:36:35

Ciekawe że asesura wlicza się do stawki awansowej a okres stałej delegacji do sądu wyższej instancji nie, przecież to analogiczna sytuacja

markosciel
21.11.2008 19:11:17

"bebek4" napisał:

Ciekawe że asesura wlicza się do stawki awansowej a okres stałej delegacji do sądu wyższej instancji nie, przecież to analogiczna sytuacja


To w zasadzie nie jest taka sama sytuacja - gdyż jest to sędzia niższego rzędu delegowany do sądu wyższego rzędu. To zresztą zupełnie nie znajdująca oparcia w przepisach sztucznie stworzona instytucja stałego delegowania do innego sądu. Do sądu wyższego rzędu powinno się od razu przechodzić jako sędzia wyższego rzędu, zaś delegowanie powinno następować jedynie awaryjnie albo jako tzw. votant (drugi w skłądzie sędzia). A tak drogą tradycji została stworzona instytucja "asesora" sądu okręgowego czy apelacyjnego

dionisos
21.11.2008 19:49:49

jak widać z projektu ustawodawcy już przesądzili, że nędzne kwalifikacje zawodowe asesorów jak i "czynności pomocnicze", które oni wykonuja w sądach nie kwalifikują ich do podwyżki wynagrodzeń... Cóż, jakos zasada podobnej płacy za podobną pracę widać nie ma większego znaczenia i wązniejsze jest trzymanie się dyscypliny budżetowej na trudne czasy kryzysu - dzięki temu do czasu, az przynajmniej niektórzy z nas załapią się na nominację przed 6 maja budżet będzie mógł zaoszczędzić parę tysięcy złotych - tylko ciekawe na co one pójdą, może na kolejne loty Pana Prezydenta do Brukseli albo przynajmniej pokryją koszty działania kolejnych komisji śledczych...

uksc
21.11.2008 19:57:12

"dionisos" napisał:

jak widać z projektu ustawodawcy już przesądzili, że nędzne kwalifikacje zawodowe asesorów jak i "czynności pomocnicze", które oni wykonuja w sądach nie kwalifikują ich do podwyżki wynagrodzeń... Cóż, jakos zasada podobnej płacy za podobną pracę widać nie ma większego znaczenia i wązniejsze jest trzymanie się dyscypliny budżetowej na trudne czasy kryzysu - dzięki temu do czasu, az przynajmniej niektórzy z nas załapią się na nominację przed 6 maja budżet będzie mógł zaoszczędzić parę tysięcy złotych - tylko ciekawe na co one pójdą, może na kolejne loty Pana Prezydenta do Brukseli albo przynajmniej pokryją koszty działania kolejnych komisji śledczych...


najpierw przeczytaj cały komplet projektów, pomimo tego, że jest to projekt z 20 listopada to do niego jest już w tym samym miejscu na stronie MS autopoprawka dotycząca miedzy innymi asesorów (też sędziów SN i TK), więc akurat w tym zakresie asesorów nie krzywdzą bardziej niż innych.

scorpio1122
21.11.2008 21:13:33

Oj krzywdzą, krzywdzą. Dlatego że asesor dostanie 80 % tego co sędzia. Ale tak jest od dawna, że za tą samą pracę rózna płaca. Nie to jest jednak najważniejsze. PROJEKT NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ SĘDZIÓW.
To tylko utwierdza mnie w tym, że trzeba zaostrzyć protest. Teraz już nie można się wycofać, albo wywalczymy sobie 10000 netto, albo na dłuuuuuuuuugie lata będziemy dostawać 2 średnie krajowe brutto.

Petrus
21.11.2008 21:25:39

a kto czytał nowy projekt zmian w usp z 13 listopada 2008 roku...?

ma nie być zgromadzeń ogólnych sędziów okręgu, tylko apelacyjnych...
co 3 lata kontrola pracy sędziego z możliwą oceną negatywną, kto ma negatywną nie awansuje finansowo... asystenci przenoszeni do MS... zasady kandydowania na sędziego nowe...

Mikołaj
21.11.2008 22:09:02

Ja dostrzegam jeden pozytyw projektu. Wreszcie ktoś zauważył, że do stawek awansowych powinno wliczać się asesurę, szczególnie wobec okoliczności, że w przyszłym roku sędziami staną się osoby po rocznej asesurze. Tymczasem jest dużo sędziów, którzy asesorami byli 4 lata, a często dzięki obecnemu prezydentowi jeszcze dłużej. :smile:

Darkside
24.11.2008 22:20:36

http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=2771

Posiedzenie Rady Ministrów
Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 25 listopada br., o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.

Porządek obrad przewiduje rozpatrzenie następujących dokumentów:
 projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;
 projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw;
 projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką;
 projekt ustawy o Służbie Celnej;
 projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski;
 projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2009 r. na rzecz obrony;
 projekt Programu dostosowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) i Systemem Informacji Wizowej (VIS).

25.11.2008 08:00:31

"brzdąc" napisał:

Najbardziej podobają mi się proponowane mnożniki, są po prostu kapitalne, zapewne okaże się, że nie jest to tylko rozwiązanie na 2009r., ale na szereg najbliższych lat. Kiedy w końcu sędziowie zaczną być poważnie traktowani ??? Mam nadzieje, że takie projekty tylko wzmocnią poczucie potrzeby masowego udziału w TBW !!!

Ustawa chyba zostanie jutro przyjęta przez Radę Ministrów . Żeby tylko były proponowane mnożniki na 2010 r. plus wysługa lat...., o coś takiego można powalczyć w Sejmie, na zupełnie nowy projekt jest już za późno

akkon
25.11.2008 12:42:59

"Petrus" napisał:

co 3 lata kontrola pracy sędziego z możliwą oceną negatywną, kto ma negatywną nie awansuje finansowo...

I co z tego ? Po 15 latach służby, jeśli nie masz aspiracji awansu wyżej (albo z braku takich możliwości, co w niektórych okręgach jest absolutną normą), mając trzecią stawkę awansową, możesz nie robić nic. Możesz łapać same oceny negatywne, wytyk za wytykiem, przewlekłość za przewlekłością ... I co ? Mogą Ci naskoczyć, pracujesz sobie lajtowo przez ponad 20 lat.
Takie to są "lusy" głupiego rozwiązania.

Markiel
25.11.2008 13:07:44

http://www.kprm.gov.pl/s.php?rses=30654


RM przyjęła projekt.

chomik
25.11.2008 13:28:31

Piszmy więc co byśmy zmienili.

[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 1:49 pm ]
Tak na szybko

1.Zmienić należy mnożniki opisane w załączniku powołanym art. 91 § 2 Np. Załącznik nr 1


stanowisko stawka
wynagrodzenia zasadniczego mnożnik

sędzia sądu rejonowego podstawowa 2,8
pierwsza awansowa 3
druga awansowa 3,2
trzecia awansowa 3,4
sędzia sądu okręgowego podstawowa 3,4
pierwsza awansowa 3,6
druga awansowa 3,8
trzecia awansowa 4
sędzia sądu apelacyjnego podstawowa 4
pierwsza awansowa 4,2
druga awansowa 4,3
trzecia awansowa 4,4


W art. 91 dodać § 6a – załącznik nr 2 określa wysokość dodatków funkcyjnych, których podstawę stanowi procent wynagrodzenia opisanego w art. 91 § 1c.
1 prezes sądu apelacyjnego, okręgowego, rejonowego 100%
2 wiceprezes sądu apelacyjnego, okręgowego i rejonowego 70%
3 przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym, okręgowym i rejonowym 70%
4 kierownik ośrodka zamiejscowego 70%
5 zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym, okręgowym i rejonowym 50%
6 wizytator w sądzie apelacyjnym, okręgowym 50%
7 kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym, okręgowym i rejonowym 50%
8 rzecznika dyscyplinarny i jego zastępca 30%
9 rzecznik prasowy 30%
10 sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sędzia pełniący dyżury aresztowe 30%

Coś jeszcze ????

uksc
25.11.2008 15:36:28

Dodatki funkcyjne w załączniku do ustawy oczywiście - przecież MS musi mieć już gotowy projekt rozporządzenia - jak go nie przedstawia to pewnie chce zrobić rzeź tych dodatków - a tak będzie przynajmniej dyskusja nad nimi przy pracach legislacyjnych w sejmie.

Należy koniecznie domagać się zamiany wynagrodzenia z II kwartału na pierwszy kwartał To z II kwartału jak już pisaliśmy zawsze jest najniższe w danym roku i zawsze niższe niż to z IV kwartału roku wczęśniejszego, jeśli jest konieczna wiedza o tym z uwagi na tryb prac budżetowych niech bedzie to kwartał I,

Realnie rzecz biorąc można domagać się na etapie prac sejmowych określenia w oddzielnej tabeli mnożników w docelowej wysokosci na rok 2010 czy nawet 2011 przyjmując te określone w projekcie jako etap przejściowy na 2009 r.

Zmiana projektu w częsci dotyczącej nieobniżania wynagrodzenia bo obecny zapis jak już ktoś tu wywiódł tego nie gwarantuje gdyby nastąpiło hipotetyczne obniżenie wynagrodzenia w jednym roku a następnie wzrost, ale nieprzekraczajacy tego sprzed 2 lat.

Pewnie jutro będzie wypowiadał się o tym zarząd iustitii.

wanam
25.11.2008 22:07:42

Chomik! Tak na szybko... nie zapominajmy o uchwale XII "zmianę systemu wynagradzania sędziów w taki sposób, aby wynagrodzenie było kształtowane niezależnie od arbitralnych decyzji władzy politycznej i odpowiadało treści art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, przy czym zasadnicze uposażenie sędziego sądu rejonowego nie powinno być mniejsze niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej"

Rozpoczynanie dyskusji, co należy zmienić w projekcie przez wskazywanie niższych stawek jest rozmiękczaniem naszego stanowiska. Wyjściowa stawka do czterokrotność, a nie 2,05 należy to powtarzać do znudzenia. Jak mam mobilizować do protestów, jeżli zaakceptujemy śmiesznie niską stawkę wyjściową. Matysiak miał być co najwyżej przejściowym elementem, a nie docelową zmianą.

scorpio1122
26.11.2008 08:06:59

Ja rozumiem to w ten sposób, że propozycje podan przez Chomika dotyczą tylko i wiłacznie okresu przejściowego jakim jest rok 2009. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2010 i następne to minimum 4 średnie krajowe.
Dla mnie wynagrodzenie rzędu 6500 zł. netto nie rozwiązuje problemu. No chyba, że ktoś chce całe życie spłacać kredyt na kawalerkę. Ja chciałbym chociaż dwa pokoje :sad: W końcy jestem sędzią.

Rafał R
26.11.2008 08:19:17

Popieram Cię Wanam w całej rozciągłości,a nawet więcej.

chomik
26.11.2008 09:15:52

"wanam" napisał:

Chomik! Tak na szybko... nie zapominajmy o uchwale XII "zmianę systemu wynagradzania sędziów w taki sposób, aby wynagrodzenie było kształtowane niezależnie od arbitralnych decyzji władzy politycznej i odpowiadało treści art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, przy czym zasadnicze uposażenie sędziego sądu rejonowego nie powinno być mniejsze niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej"

Rozpoczynanie dyskusji, co należy zmienić w projekcie przez wskazywanie niższych stawek jest rozmiękczaniem naszego stanowiska. Wyjściowa stawka do czterokrotność, a nie 2,05 należy to powtarzać do znudzenia. Jak mam mobilizować do protestów, jeżli zaakceptujemy śmiesznie niską stawkę wyjściową. Matysiak miał być co najwyżej przejściowym elementem, a nie docelową zmianą.


Wg tego co zapreoponowałem ssr otrzymujący wynagordzenie w stawce podstawowej bez stażowego otrzymał by 8500 zł, zaś, z III stawką 10 200 zł. Bądźmy realistami to są stawki zbliżone do poselskich i sekretarza stanu.

[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 9:18 am ]
oczywiście chodzi mi o regulację na 2009 r.

[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 9:28 am ]
Myślę, że powinniśmy zająć jakieś konstruktywne stanowisko wobec propozycji rządowej. Nie powinniśmy upierać się przy tym, aby już teraz forsować uregulowania na 2010 i 2011 r. bo po pierwsze: i tak nikt tym by się nie przejął, przypominam wypowiedź prasową przewodniczącego KRS-u o tym, iż budżet trudno jest planować na dawa lub trzy lata do przodu, a po drugie zostalibyśmy przedstawieni jako grupa pazernych leni, którzy chcą otrzymać świadczenia wyższe niż posłowie. Skupmy się na roku 2009. Projekt co do zasady chyba jest słuszny. Pozostają kwestie: wysokości mnożników, dodatków funkcyjnych i tego co było wyżej sygnalizowane - dlaczego drugi kwartał a nie pierwszy roku poprzednego. Jakaś myśl tu musi tkwić. Jeżli będziemy w stanie sporzadzić własną poprawkę do projektu tej ustawy, to być może udało by się namówić Justycję do jej propagowania. W co do płac w 2010 i dalszych latach to proponuję się zająć tym w roku 2009, gdy będziemy mieli korzytną pozycję startową.

wanam
26.11.2008 11:42:20

Chomik porównaj dwa ostatnie projekty usp.
W pierwszym projekcie był okres przejściowy i stawki docelowe. W drugim projekcie stawki okresu przejściowego zostały zapisane jako docelowe. KONIEC. Nikt z nami rozmawiać nie będzie, jeśli zgodzimy się na projektowaną ustawę z jej stawkami.

Nasze stanowisko wyjściowe jest jasne i określone uchwałą. W imię czego mamy rezygnować z czterokrotności w sytuacji, jeżeli do chwili obecnej nie dostaliśmy nic. Rozmawiać możemy jeżeli dojdzie do konkretnej pozytywnej zmiany sytuacji. Nie zaś do obietnic.
Nikt wam tego nie da, co my możemy wam obiecać. To jest jasne stanowisko rządu.
Chomik. Rząd stosuje klasyczne chwyty negocjacyjne dla rozbicia naszego protestu. Dobry zły glina - dobry MIniĆwiąk, zły MINIFini. W rzeczywistości jest jeden MINIĆwiąkoFiniTusk

[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 11:49 am ]
Jeszcze jedno, dostaniemy tyle, ile będzie zaakceptowane przez większość sędziów. Jeżeli większość zadowoli się propozycją rządu i protest wygaśnie, nie dostaniemy nic więcej. Jeżeli wyjdziemy Chomik od twoich stawek dostaniemy mniej, bowiem rząd będzie liczył na to, iz niższe stawki spotkają się z akceptacją sędziów, skoro jako stawki docelowe, stawki marzeń przedstawiamy stawki wyższe o 1 poziom.
Teraz nie czas na rezygnację z naszej wyjściowej pozycji.

Bata
26.11.2008 12:00:42

Ja uważam, że koniecznie musimy zawalczyć o więcej stawek awansowych dla sędziów rejonowych. Mi także wychodzi, że w wieku około 45 lat otrzymam trzecią i ostatnią stawkę awansową. Trzeba mieć na uwadze, że nie każdy awansuje do sądu okręgowego z różnych przyczyn , np. rodzinnych. Dlaczego więc ma przez 15 czy 20 lat nie mieć żadnej szansy na podwyżkę swojego wynagrodzenia z racji stażu pracy. Pomysłodawcy projektu chyba zabrakło konsekwencji i wyobraźni, bo jeżeli wynagrodzenia nasze mają różnić się miedzy innym z uwagi na staż pracy to nie może być tak, że sedzia w wieku 60 lat bedzie mia takie samo wynagrodzenie jak sędzia w wieku 45 lat. Jest to zbyt duża różnica lat. Chyba jak zwykle poszli na oszczędności. A może postulować też ograniczenie wynagrodzeń pełnomocników z urzędu. Wówczas znajdą się środki na porządne nasze wynagrodzenia.

chomik
26.11.2008 12:29:54

Justycjarne postulaty związane z czterokrotnością przeciętnego wynagordzenie przełożone na projekt rządowy stawek awansowych przedstawiały by się następoująco


sędzia sądu rejonowego podstawowa 4
pierwsza awansowa 4,2
druga awansowa 4,4
trzecia awansowa 4,6
sędzia sądu okręgowego podstawowa 4,6
pierwsza awansowa 4,8
druga awansowa 5
trzecia awansowa 5,2
sędzia sądu apelacyjnego podstawowa 5,2
pierwsza awansowa 5,4
druga awansowa 5,6
trzecia awansowa 5,8

czyli począwszy do 12 000 zł. dla ssr w stawce podstawowej do 17 400 zł. dla ssa w stawce trzeciej. Jaka jest możliwość wywalczenia takich stawek.

akkon
26.11.2008 12:32:51

Ja myślę że szansa jest żadna. Obiektywnie patrząc byłyby to bardzo wysokie wynagrodzenia i nikt się na to nie zgodzi. Ale trzeba walczyć dalej, bo początek stawek od mnożnika 2,05 to jest kpina. Myślę, że trzeba walczyć o minimum 3,00, oficjalnie żądając 4,00.

censor
26.11.2008 12:36:47

Myślę, że trzeba walczyc o 4, a nie o 3, i na forum nie dawać znaku działającym tu szpiegom, że 4 to tylko taktyka.

gilgamesz
26.11.2008 12:38:38

"akkon" napisał:

Ja myślę że szansa jest żadna. .


Nie tak dawno nie było też szans na powiązanie ze średnią krajową. Czy ktoś wierzył, że lekarz w szpitalu publicznym dostanie na rękę od 10.000-20.000 zł i to nie w kopercie a przelewem z działu księgowości?

Pamiętajmy o tym!

akkon
26.11.2008 12:48:05

Może i racja ...

chomik
26.11.2008 12:59:57

odnośnie kwestii "dlaczego drugi kwartał a nie pierwszy roku poprzednego", to istotnie jest tak, iż ostatnio, a mianowicie od 2003 r. wysokość tego wynagordzenia jest wyższa w pierwszym kwartale niż w kolejnym. Nie są to jednak znaczące różnice i myślę, iż nie warto kruszyć o nie kopi.

gilgamesz
26.11.2008 13:05:33

1000 zł dla mnie robi różnicę a tyle mniej więcej wyjdzie za cały 2009 r. Poza tym zakładam, że walczymy o wyższe mnożniki. Jak je wywalczymy różnica będzie wyższa i to w każdym następnym roku.

chomik
26.11.2008 13:05:45

najwyiększa różnica między tymi kwotami była w 2006 r. - ok. 103 zł., średnio przez ostatnie 10 lat to chyba z 50 zł. na korzyść pierwszego kwartału.

akkon
26.11.2008 13:21:08

"Bata" napisał:

Ja uważam, że koniecznie musimy zawalczyć o więcej stawek awansowych dla sędziów rejonowych.(...)

Dokładnie to samo pisałem w innym wątku, co nie spotkało się z praktycznie żadnym odzewem. Dlatego przeklejam tu :
"Moje dwa słowa :
zasadniczą wadą tego rozwiązania o trzech stawkach awansowych jest zastopowanie w pewnym momencie możliwości podwyższenia wynagrodzenia sędziego na amen.
Przykład : sędzia rejonowy po 15 latach służby będzie do końca pracował za tyle samo.
Zakładając, że taki sędzia zaczął asesurę w wieku lat 30tu, to w wieku lat 45 - a więc będąc w sile wieku, kiedy jest najkorzystniejsze przełożenie doświadczenia zawodowego wobec wieku, staje w miejscu i przez 20 lat będzie pracował non stop za tyle samo. Jedyne co będzie miał na otarcie łez to jubileuszówka co 5 lat.
Nie oszukujmy się, z grona około 8.000 sędziów rejonowych (gdzie średnia wieku nadal nie przekracza 40tki), do czasu odejścia w stan spoczynku, do okręgu siłą rzeczy trafi może co piąty - szósty. Cała reszta zostanie w rejonie niczym "iętnastoletni kapitan". Cały czas za to samo wynagrodzenie, a co gorsza - z całkowicie demobilizującą sytuacją, bo mogą dostawać wytyki co miesiąc, łapać przewlekłości, dyscyplinarki, a wynagrodzenia im się i tak nie obniży (ani nie podwyższy, bo nie ma jak). Nie będzie bardziej demotywującej sytuacji niż ta opisana. To jest tak samo jak skazany na dożywocie bez prawa do warunkowego zwolnienia. Tak przynajmniej myślę. Albo czegoś w tym świetlanym projekcie nie doczytałem.
Wady takiej sytuacji próbował naprawić tandem Kryże & Ziobro, tymi słynnymi awansami poziomymi, ale o tym musimy zapomnieć.
Jak powinno być moim zdaniem, by tego uniknąć : otóż wynagrodzenie zasadnicze sędziów sądów powszechnych powinna różnicować wyłącznie długość służby, a stawki awansowe powinny być zależne tylko od stażu nienagannej służby. Aby zaś zróżnicować pobory sędziów na różnych szczeblach, winny być ustanowione dodatki orzecznicze za szczebel okręgowy i apelacyjny.
Minusem tego jest fakt, że z chwilą odejścia w stan spoczynku ten dodatek nie wpłynie na wysokość uposażenia, ale w sumie sędzia apelacyjny w stanie spoczynku jest takim samym sędzią jak ten rejonowy - obaj nie robią już nic.
A i tak będzie zapewniony dopływ kadry do szczebli wyższych, chętni zawsze się znajdą. Choćby po to, by wyjść z rejonowego młyna.
Co sądzicie o tym ?"

uksc
26.11.2008 13:45:28

"chomik" napisał:

Justycjarne postulaty związane z czterokrotnością przeciętnego wynagordzenie przełożone na projekt rządowy stawek awansowych przedstawiały by się następoująco


sędzia sądu rejonowego podstawowa 4
pierwsza awansowa 4,2
druga awansowa 4,4
trzecia awansowa 4,6
sędzia sądu okręgowego podstawowa 4,6

Jaka jest możliwość wywalczenia takich stawek ????.


Niech odpowiedzią będzie to, że dla Sędziego SN w projekcie mnożnik prognozowany jest na 4,13, dla sędziego TK na 4,7. (dlatego dalszą częśc tabelki wyciąłem już)

Chociaż musze przyznać sam, że wygląda to trochę śmiesznie i strasznie w zestawieniu w zawetowaną ustawą kominową, która miała znieść ograniczenia w wynagrodzeniu prezesów spółek i spółeczek i więszych i malutkich Skarbu Państwa ponieważ rząd uważał, że określony tam mnożnik 6 lub 7 (dokładnie nie pamiętam) wynagrodzeń i to chyba w sferze przedsiębiorstw, a nie przeciętne stanowi barierę do pozyskania fachowców (wiemy jakich). A SN ma dostać 30 % mniej i to jest OK.

Obecny projekt rządowy ma ten plus, że ułatwia wreszcie porównania z innymi grupami zawodowymi. Pamietamy jak lekarze chcieli zarabiać ( na swoim podstawowym etacie ) tyle co sędzia czyli 3 średnie, dokąd się nie dowiedzieli, że nasza średnia to pół średniej krajowej.

wanam
26.11.2008 13:51:00

To że nie ma woli ze strony polityków, to oczywista oczywistość, [cytując ich język]. Sami musimy sobie odpowiedzieć, czy mamy szansę wywalczyć postulowane zmiany. Mamy, jeżeli nie odbędą się wybory do europarlamentu. To jest jedyna możliwość postawienia ich pod ścianą.

chomik
26.11.2008 14:06:32

Można by wprowadzić dwie kolejne stawki awansowe czwartą i piątą, ta ostatnia była by nieznacznie wyższa niż stawka podstawowa dla nadrzędnego stanowiska sędziowskiego, przy zachowaniu zasady, iż awansując do sądu nadrzędnego sędzia otrzymywał by wynagrodzenie w wyższej stawce, np. będąc ssr w stawce piątej otrzymał by w so stawkę drugą. Młody sędzia w sądzie wyższej instancji wynagradzany w stawce podstawowej myślę, że pochodził by z innych korporacji, albo miałby wyjątkowo krótki staż pracy w sądzie.


stanowisko stawka
wynagrodzenia zasadniczego mnożnik

sędzia sądu rejonowego podstawowa 4
pierwsza awansowa 4,2
druga awansowa 4,4
trzecia awansowa 4,6
czwarta awansowa 4,7
piąta awansowa 4,8

sędzia sądu okręgowego podstawowa 4,7
pierwsza awansowa 4,8
druga awansowa 5
trzecia awansowa 5,2
czwarta awansowa 5,3
piąta awansowa 5,4


sędzia sądu apelacyjnego podstawowa 5,3
pierwsza awansowa 5,4
druga awansowa 5,6
trzecia awansowa 5,8
czwarta awansowa czwarta awansowa 5,9
piąta awansowa 6

Markiel
26.11.2008 14:14:00

Nie jestem zadowolony z mnożnika [chcę by był wyższy];

Jestem zadowolony z faktu, że podstawą ustalania wynagrodzenia ma być średnie wynagrodzenie w gospodarce [nie kruszyłbym kopii - czy to ma być I czy II kwartał; jest to kwestia drugorzędna]

Myślę - choć nie jest to zupełnie akcentowane na forum - iż nasze akcje protestacyjne odniosły sukces - bo przecież rząd RP wystąpi z inicjatywą ustawodawczą zmieniającą zasady ustalania naszych wynagrodzeń w postulowanym przez sędziów kierunku [choć oczywiście nie w takim zakresie, w jakim byśmy chcieli]

Myślę, iż czas na polepszenie sobie samopoczucia:

- odnieśliśmy pierwszy sukces

- dalsze nasze działanie powinno opierać się na założeniu, iż ten nowy model wynagrodzeń [o ile oczywiście pomyślnie przejdzie drogę ustawodawczą - choć powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, iżby mogło być inaczej] jest modelem prowizorycznym; dlatego też cała para w gwizdek powinna iść na maksymalne podniesienie mnożników co do docelowego uregulowania naszych wynagrodzeń;

Nie zgadzam się z twierdzeniem, że po osiągnięciu 3 stawki przez sędziego rejonowego nastąpi stagnacja wynagrodzenia. Przecież średnia pensja w gospodarce będzie rosła - a jeśli tak - to i nasze pensje będą systematycznie rosły. W istocie - czy ma sens to mnożenie bytów przez "stawkowanie" - ile tych stawek ma być 4, 5, 8 a może 30. Wydaje mi się, iż najsensowniej byłoby ustalić pensje dla każdej rangi przyjmując mnożnik x, y, z - razy średnie wynagrodzenie plus stażowe. Ten ostatni element w sposób najpełniejszy odzwierciedlałby doświadczenie sędziego [ten procent powinien być ustalony do 35 procent, za każdy rok pracy jako sędzia, z uwzględnieniem asesury]. System wynagrodzeń powinien być prosty i klarowny.

wanam
26.11.2008 14:39:38

Chomik, teraz w pełni się z tobą zgadzam.

Beatka
26.11.2008 16:31:01

"chomik" napisał:Wg tego co zapreoponowałem ssr otrzymujący wynagordzenie w stawce podstawowej bez stażowego otrzymał by 8500 zł, zaś, z III stawką 10 200 zł. Bądźmy realistami to są stawki zbliżone do poselskich i sekretarza stanu.Jestem realistką, ze skłonnością do pesymizmu, ale znam konstytucję i coś do niektórych przepisów jakoś dziwnie się przywiązałam. Właśnie dlatego, by zachować równowagę władzy, sędzia rejonowy musi zarabiać tyle samo, ile poseł. Jeżeli dla posła ta sytuacja będzie mało komfortowa, to z tym problemem powinien zmierzyć się samodzielnie, a nie moim kosztem, czy też z moją pomocą. Nieskromnie stwierdzę, nie ja pierwsza zresztą, iż nasze kwalifikacje zawodowe, nakład pracy, ciężar odpowiedzialności są bez porównania większe od poselskich. W takiej sytuacji wynagrodzenie także winno pozostawać na odpowiednim poziomie.

rosan
26.11.2008 17:28:32

Ja z kolei mimo że jestem realistą ze skłonnością do optymizmu to niestety obawiam się ,że prezydent prędzej podpisze ustawę o duraczówce niż nie zawetuje tej ustawy.Wczorajszy projekt odbiera mu kolejną prerogatywę tj.prawo do ustalania mnożników dla wynagrodzeń sędziów-a prezydent swoich kompetencji broni jak Częstochowy,o czym wielokrotnie mogliśmy się przekonać

bas
26.11.2008 21:11:25

"Beatka" napisał:Jestem realistką, ze skłonnością do pesymizmu, ale znam konstytucję i coś do niektórych przepisów jakoś dziwnie się przywiązałam. Właśnie dlatego, by zachować równowagę władzy, sędzia rejonowy musi zarabiać tyle samo, ile poseł. Jeżeli dla posła ta sytuacja będzie mało komfortowa, to z tym problemem powinien zmierzyć się samodzielnie, a nie moim kosztem, czy też z moją pomocą....


Wykładnia celowościowa, czyli w celu uzyskania wynagrodzenia odpowiedniego dla "wykładającego")) Chyba jednak nieco uproszczona, ale gdyby była skuteczna jestem za, a nawet 3x Za

chomik
27.11.2008 07:54:03

Do Dreeda, bądź moderatorów
Czy moglibyśmy pokusić się o zebranie pomysłów na temat naszych propozycji dotyczących zman w projekcie rządowym usp i zainteresowanie tym Justycji, której zarząd np w formie uchwały wyraził swój pogląd w tej kwestii i zaproponował swoje rozwiazanie ???Ta regulacja nie jest obszerna a problemy dotyczą chyba tylko kwestii wysokości mnżników, ilości stawek awansowych i dodatków funkcyjnych

Paweł
27.11.2008 10:29:46

Ja osobiście wcale nie jestem przywiązany koncepcji wzrostu wynagrodzeń w ramach stawek awansowych. NIe bardzo rozumiem koncepcję "awansu płacowego" powiązanego ze stażem pracy. Już bardziej odpowiada mi koncepcja obecnego dodatku za wysługę jako rodzaj premii za wytrwałość i doświadczenie, natomiast uważam, że gdyby udało się wywalczyć pensje na poziomie proponowanym przez iustitię tj. 4,0 przeciętnych wynagrodzeń + obecny dodatek stażowy to może nie być żadnych stawek awansowych. W końcu wiek sędziego nie koniecznie przekłada się na jakość jego pracy. Niejeden sędzia 40 letni ma znacznie lepsze wyniki niż 50- letni, a jeszcze lepszy od nich może być np. 35 latek., Choć niewątpliwie doświadczenie w tym zawodzie ma znaczenie, ale tę kwestię rozwiązywałby dodatek stażowy.
Ponadto uważam, że sędzia to najwyższe stanowisko w wymiarze sprawiedliwości i nawet początkujący sędzia powinien zarabiać więcej niż kierownik, czy dyrektor finansowy sądu w najwyższej grupie uposażenia i taki argument należałoby stosować w negocjacjach ze stroną rządową.

chomik
27.11.2008 12:24:24

Oczywiście mogło by też być bez stawek awansowych, było by prościej. I co istotne zniweczyło by założenia projektu zmian usp z 13-11-2008 r. w części dotyczącej okresowej oceny sędziów. O ile dobrze zrozumiałem negatywna ocenia wiązała by się z pozbawieniem prawa do kolejnej stawki awansowej.
Przy takim założeniu nasze wynagrodzenia wyglądały by tak:

sędzia sądu rejonowego 4
sędzia sądu okręgowego 4,5
sędzia sądu apelacyjnego 5

plus dodatek za wysługę lat.

Osobiście mi bardziej podoba się takie rozwiązanie. Jest proste, czytelne i chroni nas przed zakusami pozbawienia możliwości otrzymania kolejnej stawki.

falkenstein
27.11.2008 12:33:59

"chomik" napisał:

Oczywiście mogło by też być bez stawek awansowych, było by prościej. I co istotne zniweczyło by założenia projektu zmian usp z 13-11-2008 r. w części dotyczącej okresowej oceny sędziów. O ile dobrze zrozumiałem negatywna ocenia wiązała by się z pozbawieniem prawa do kolejnej stawki awansowej.
Przy takim założeniu nasze wynagrodzenia wyglądały by tak:

sędzia sądu rejonowego 4
sędzia sądu okręgowego 4,5
sędzia sądu apelacyjnego 5

plus dodatek za wysługę lat.

Osobiście mi bardziej podoba się takie rozwiązanie. Jest proste, czytelne i chroni nas przed zakusami pozbawienia możliwości otrzymania kolejnej stawki.


popieram ten pomysł. Stawki awansowe to w końcu nic innego jak dodatkowy dodatek stażowy.nagroda jubileuszowa płacona na raty :-) . Powinien byc prosty system. SSR dostaje 4-krotnosc przeciętnego, a następnie, po 5 latach pracy ORZECZNICZEJ dodatkoew 5%, a następnie co roku po 1% aż do stanu spoczynku. Ewentualnie możnaby przyjac że SSO dostają dodatkowo 5% podstawy po 5 latach sądzenia w okręgu a póxniej dodatkowy 1% za każdy następny rok. i w ten sposób mamy stały wzrost zarobków przez cała karierę.

gilgamesz
27.11.2008 12:39:59

Mam też taki postulat w kontekście regulacji dotyczących górników czy stoczniowców:

Odprawa dla sędziego odchodzacego z urzędu do innego zawodu prawniczego.
Z mediów wynika, ze górnicy ( z długim stażem) dostawali równowartość dzisiejszych 100.000 zł. Tyle samo chcą teraz stoczniowcy.
Na początek by wynająć biuro na kancelarię, zatrudnić sekretarkę i kupić trochę mebli powinno wystarczyć. Skoro jest nas za dużo trzeba ułatwić nam odejście. Dla innych liczniejszych grup były na to środki więc i my moglibyśmy je dostać

chomik
27.11.2008 13:31:07

Macie wymagania .
Ale mogło by być np. tak:
1.sędziowie otrzymują po roku służby dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % należnego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za wysługę lat zwiększa się z urzędu o 1 % należnego wynagrodzenia zasadniczego za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20 % po 20 latach służby oraz o 0,5 % za każdy następny rok służby powyżej 20 lat,
2.od okresu służby upoważniająccy od otrzymania dodatku wlicza się okres aplikacji sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej, okres asesury, pracy w charakterze radcy prawnego, adwokata, notariusza.

Jeszcze jakieś pomysły?

suzana22
27.11.2008 13:55:44

Chomiku, a jakie uzasadnienie ma ten 0,5% rocznie po 20 latach?
Znaczy, że jak sędzia ma pod pięćdziesiątkę, to już jakiś mniej wydajny czy jak?

chomik
27.11.2008 14:33:33

"suzana22" napisał:

Chomiku, a jakie uzasadnienie ma ten 0,5% rocznie po 20 latach?
Znaczy, że jak sędzia ma pod pięćdziesiątkę, to już jakiś mniej wydajny czy jak?


Jest to tekst zaczerpnięty z rozporządzenia MSWiA dotyczący dodatków do uposażenia zasadniczego strażników granicznych. podobne dotyczą innych funkcjonariuszy służb mundurowych. Tam dodatkowo jest ograniczenie do 25% uposażenia, ale ja je ... wyedytowałem. Niech to będzie rozwiązanie podobne do innych już istniejących, aby nie mówiono, iż sedziowie tworzą sobie jakieś księżycowe twory

grabka
27.11.2008 14:53:23

Chomiku, wcale, a wcale nie podoba mi się Twój pomysł z tymi dodatkami stażowymi,w kwestii zaliczania okresów innej pracy do okresu uprawniającego do dodatku.
Może takich osób, jak ja, które przepracowały w innym nie prawniczym zawodzie, nie jest wśród sędziów zbyt wiele, ale dlaczego miałabym nie otrzymywać dodatku za lata mojej ciężkiej pracy, poprzedzającej pracę w sądzie??? I może miałabym tez nie otrzymywać dodatku za okres aplikacji, bo była pozaetatowa, choć ja w tym czasie tyrałam w innej branży???
Dodatek według podanych przez Ciebie kryteriów zbliża się w istocie do stawek awansowych.

Może nie mieszajmy w tym, co jest proste i jasne.

falkenstein
27.11.2008 15:08:36

Moim zdaniem nie jest tak że obecny system jest jasny i prosty. Powinien byc normalny dodatek staażowy, liczony po 1% za każdy rok w służbie, do stanu spoczynku, liczony od podstawowego wynagrodzenia.
A ci co pracowali przed objęciem służby powinni dostać jednorazowy dodatek do pensji, liczony za okres pracy przed objeciem urzędu

Dopiero wtedy byłoby jasno i prosto

Paweł
27.11.2008 15:13:13

To jaki okresy zaliczać do dodatku stażowego to tylko kwestia ustalenia czy ma to byc dodatek za staż pracy w ogóle czy też dodatek za pracę w wymiarze sprawiedliwości. Według mnie może zostać tak jak obecnie, nawet z tym ograniczeniem do 20 % lub 25 % jak w innych zawodach. Tak naprawdę rzecz się sprowadza do odpowiedniego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

grabka
27.11.2008 15:29:12

"falkenstein" napisał:

Moim zdaniem nie jest tak że obecny system jest jasny i prosty.Wydaje mi się, że bardziej prostego i jasnego systemu, jak obecny nie da się stworzyć, jeśli chodzi o dodatek stażowy za ogólny staż pracy. Masz udokumentowany staż pracy, masz dodatek.
Czymś zupełnie innym jest dodatek za okres służby, ale tu powtórzę, wtedy kryteria tego dodatku zbliżają sie do kryteriów przyjmowanych do stawek awansowych.

Z mojego punktu widzenia zamiana dodatku stażowego za ogólny staż pracy na dodatek za służbę jest niekorzystna, bo 20 lat pracowałam w innej "branży", odprowadzałam składki na ubezpieczenie społeczne, z których nic nie mam i do tego tracę dodatek stażowy za te lata pracy.

Propozycja, która zawarta była w projekcie wynagrodzeń na 2010 rok odnośnie rekompensaty za dodatek stażowy, jest niekorzystna dla takich osób, jak ja.

chomik
27.11.2008 15:45:38

Moje propozycje mają jedynie zachęcić do dyskusji i do osiągnięcia konsensusu, tak nam potrzebnego. Jeżeli sami go nie osiągniemy, to ktoś zadecyduje za nas. Staram się padające na forum propozycje zamienić w tekst, powiedzmy, "rojektowanej ustawy". Wtedy widać wady i zalety danago rozwiązania.

[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 3:49 pm ]
Więc może tak:
sędziowie otrzymują dodatek za wysługę lat na zasadach ogólnych, przy czym po 20 latach służby dodatek ten zwiększa się o 0,5 % za każdy kolejny rok

Beatka
27.11.2008 16:38:19

Już o tym pisałam, ale powtórka z rozrywki nie zawadzi. W zamierzchłych czasach (czyli przed wprowadzeniem stawek awansowych) wynagrodzenie wszystkich sędziów w sądzie tego samego szczebla różnicowały wyłącznie dodatki stażowe i ewentualne funkcyjne. Nie przypominam sobie, by słychać było powszechne narzekanie, aczkolwiek zważywszy, że był to czas przed protestami, to kto wie . W każdym razie system sprawdzał się przez dobrych kilka lat, dlaczego zatem nie wrócić do przeszłości, tylko mnożniki ustalić na wyższym poziomie (np. począwszy od 4,0). Co do dodatków stażowych, warto rozważyć ich wzrost także po osiągnięciu stażu 20 lat. W końcu lata lecą, a PESEL jest bezlitosny

iskaw
27.11.2008 19:29:18

"gilgamesz" napisał:

Mam też taki postulat w kontekście regulacji dotyczących górników czy stoczniowców:

Odprawa dla sędziego odchodzacego z urzędu do innego zawodu prawniczego.
Z mediów wynika, ze górnicy ( z długim stażem) dostawali równowartość dzisiejszych 100.000 zł. Tyle samo chcą teraz stoczniowcy.
Na początek by wynająć biuro na kancelarię, zatrudnić sekretarkę i kupić trochę mebli powinno wystarczyć. Skoro jest nas za dużo trzeba ułatwić nam odejście. Dla innych liczniejszych grup były na to środki więc i my moglibyśmy je dostać


warte poparcia

[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 7:31 pm ]
"Beatka" napisał:

Już o tym pisałam, ale powtórka z rozrywki nie zawadzi. W zamierzchłych czasach (czyli przed wprowadzeniem stawek awansowych) wynagrodzenie wszystkich sędziów w sądzie tego samego szczebla różnicowały wyłącznie dodatki stażowe i ewentualne funkcyjne. Nie przypominam sobie, by słychać było powszechne narzekanie, aczkolwiek zważywszy, że był to czas przed protestami, to kto wie . W każdym razie system sprawdzał się przez dobrych kilka lat, dlaczego zatem nie wrócić do przeszłości, tylko mnożniki ustalić na wyższym poziomie (np. począwszy od 4,0). Co do dodatków stażowych, warto rozważyć ich wzrost także po osiągnięciu stażu 20 lat. W końcu lata lecą, a PESEL jest bezlitosny

warte poparcia

walenty
27.11.2008 20:42:08

"chomik" napisał:

Oczywiście mogło by też być bez stawek awansowych, było by prościej. I co istotne zniweczyło by założenia projektu zmian usp z 13-11-2008 r. w części dotyczącej okresowej oceny sędziów. O ile dobrze zrozumiałem negatywna ocenia wiązała by się z pozbawieniem prawa do kolejnej stawki awansowej.
Przy takim założeniu nasze wynagrodzenia wyglądały by tak:

sędzia sądu rejonowego 4
sędzia sądu okręgowego 4,5
sędzia sądu apelacyjnego 5

plus dodatek za wysługę lat.

Osobiście mi bardziej podoba się takie rozwiązanie. Jest proste, czytelne i chroni nas przed zakusami pozbawienia możliwości otrzymania kolejnej stawki.


Mnie osobiście też bardzo się ten pomysł podoba. Pomysł z ciągłym ocenieniem sędziów jest koszmarny. Jakby obecne przepisy w tym zakresie nie były wystarczające. Jak przeczytałem projekt w tej części to zwyczajnie się ucieszyłem, że mam już bliżej niż dalej do stanu spoczynku . Jaka też byłaby oszczędność na tej armii wizytatorów, którzy przecież dostawaliby dodatki funkcyjne. Poza tym , to większa jednakże korzyść z sędziego orzekającego niż nadzorującego.

rosan
28.11.2008 10:03:10

A ja z uporem godnym tej sprawy pragnę podkreślić ,że poki co obowiązuje art91 pusp i że to Prezydent RP określa stawki wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego.Zważcie również że każda próba uszczknięcia prerogatyw prezydenckich kończy się zawsze polityczną awanturą,niezależnie od tego czy dotyczy dyplomatów,generałów ,sędziów czy też odznaczeń.Osobiście uważam ,że prezydent prędzej podpisze duraczówkę niż nie zawetuje tej ustawy.Pozdrawiam forumowych legislatorów i myśliwych,dzielących skórę na niedżwiedziu

suzana22
28.11.2008 11:38:13

"rosan" napisał:

A ja z uporem godnym tej sprawy pragnę podkreślić ,że poki co obowiązuje art91 pusp i że to Prezydent RP określa stawki wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego.Zważcie również że każda próba uszczknięcia prerogatyw prezydenckich kończy się zawsze polityczną awanturą,niezależnie od tego czy dotyczy dyplomatów,generałów ,sędziów czy też odznaczeń.Osobiście uważam ,że prezydent prędzej podpisze duraczówkę niż nie zawetuje tej ustawy.Pozdrawiam forumowych legislatorów i myśliwych,dzielących skórę na niedżwiedziu


Wtedy należy walczyć o to, aby mnożniki prezydenckie (przecież już dzisiaj lepsze ) stosować do średniego wynagrodzenia w gospodarce plus stawki awansowe (jakie tam one ostatecznie będą) plus tzw. wysługa lat

rosan
28.11.2008 12:14:51

z tym to się oczywiście i całkowicie zgadzam

iga
28.11.2008 12:33:17

W związku z zawetowaniem kolejnej ustawy przez Prezydenta zwracam uwagę na "drobny" szczegół w nowym projekcie. Chodzi mianowicie a przepis art. 91par 1, który dotychczas brzmiał tak:
(...)Wysokość wynagrodzenia sędziów sądów równorzędnych różnicuje staż pracy i pełnione funkcje. (...)

obecnie ma on brzmieć tak:

2) w art. 91:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wysokość wynagrodzenia sędziów, zajmujących równorzędne stanowiska sędziowskie, różnicuje staż pracy lub pełnione funkcje.”

Wygląda na to, że panowie zakładali że awanse poziome zostaną zlikwidowane i w konsekwencji dyskrymiancję płacową SSO w SR w stosunku do pozostałych SSR (i SSA w SO w stosunku do pozostałych SO)pomimo, że wykonują te same obowiązki - albowiem pomimo, że pracować będą w tym samym sądzie a nawet wydziale zajmować będą różne stanowiska.

Jeśli awanse poziome zostaną kiedyś zlikwidowane sprawa nadaje się na skargę do TK albowiem sędziowie SSO w SR czy też SSA w SO będą mieli w tej sytuacji prawo do ubiegania się o kolejne stawki jako SO czy SA, podczas gdy pozostali pozostaną na etapie trzeciej stawki awansowej pomimo wykonywania tego samego rodzaju pracy.

arczi
28.11.2008 14:27:51

Oczywiście Iga, że tak jest dlatego forsowaliśmy te stawki awansowe.
Pozostaje jednak kolejny problem wzajemnej zależności ustawy zawetowanej (jakby jednak kiedys tam weszła w życie) do projektu z 20.11. Przecież obie wprowadzają 3 stawkę awansową!! Masło maślane będzie kompletne. Oby nie zatrzymało nam to Matysiaka!!

suzana22
28.11.2008 14:33:09

Archie matysiaka zatrzyma nam veto prezydenta, które myślę, że będzie (z powodu odebrania mu kompetencji do ustalania mnożników)
Myśleć trzeba już teraz, co w takiej sytuacji należałoby zrobić

gilgamesz
28.11.2008 14:40:11

Ja sądzę, że Prezydent odpuści sobie te mnożniki. Widzi bowiem, że obecna regulacja w istocie nie daje mu ŻADNYCH kompetencji. Jak Premier nie będzie chciał podnieść wynagrodzeń to tego nie kontrasygnuje i tyle (vide rozporządzenia Prezydenta z tego roku) To dla niego jest policzek większy niż odebranie tej rzekomej prerogatywy. Jak natomiast rząd będzie chciał podnieść wynagrodzenia bez prezydenta to zmieni kwoty bazowe i tyle.

Poza tym da rządowi argument: my chcieliśmy zmiany więc sędziowie protestują teraz przeciwko PREZYDENTOWI.

No i ostatnia kwestia. Weto bez problemu będzie odrzucone

Weta więc raczej nie będzie.

sosna
28.11.2008 14:44:19

Dalej protestować, wykorzystując wszystkie możliwe sposoby ( wkrótce wybory w Olsztynie).

iskaw
30.11.2008 07:49:06

"suzana22" napisał:

Archie matysiaka zatrzyma nam veto prezydenta, które myślę, że będzie (z powodu odebrania mu kompetencji do ustalania mnożników)
Myśleć trzeba już teraz, co w takiej sytuacji należałoby zrobić


Mamy chyba wszyscy deja wu (to już wszystko kiedyś i to całkiem niedawno było)

micgas
30.11.2008 16:44:26

Proszę forumowiczów o krótką odpowiedź: Czy hipotetyczne podwyżki obejmą referendarzy?

Bogamaj
05.12.2008 13:07:21

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/851.htm

Projekt w Sejmie

arczi
05.12.2008 13:37:13

"Bogamaj" napisał:

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/851.htm

Projekt w Sejmie


ale to projekt, który zawetował Prezydent a nie dotyczy naszych podwyżek

larakroft
05.12.2008 16:58:23

Veto prezydenta dotyczy ustawy znoszącej awanse poziome i wprowadzającej 3 stawki awansowe.

Co istotne, ze strony internetowej sejmu wynika, że porządek dzienny w dniu 16 grudnia 2008 r. jedynie może być uzupełniony o głosowanie nad vetem.


http://www.sejm.gov.pl/prace/2008r/pos032p.htm

AQUA
11.12.2008 08:41:09

16 grudnia głosowania nie będzie, ponieważ na godz. 17.00 jest wyznaczone posiedzenie Komisji Sprawiedliwości w sprawie weta:

http://orka.sejm.gov.pl/PlanyKom.nsf/KomPlan?Openview&RestrictToCategory=SPC

K.Ierownik
11.12.2008 18:42:46

No to może być 17.12.08r.

AQUA
12.12.2008 19:08:53

Tak będzie.

magda,n
14.12.2008 13:17:15

A może odpuszczą obalanie weta , bo się zorientowali , że tą zmianą naruszają Konstytucję?

Dreed
14.12.2008 13:19:50

"magda,n" napisał:

A może odpuszczą obalanie weta , bo się zorientowali , że tą zmianą naruszają Konstytucję?to już byłby chyba "cud nad Wisłą"...... co to znaczy Konstytucja, przy woli politycznej?

Darkside
14.12.2008 13:27:33

"magda,n" napisał:

A może odpuszczą obalanie weta , bo się zorientowali , że tą zmianą naruszają Konstytucję?


magda to raczej kwalifikuje się do działu dowcipy dobry żart Ci się udał

suzana22
14.12.2008 14:20:24

"Darkside" napisał:

A może odpuszczą obalanie weta , bo się zorientowali , że tą zmianą naruszają Konstytucję?


magda to raczej kwalifikuje się do działu dowcipy dobry żart Ci się udał

Tam zaraz żart

Magda po prostu polityków mierzy swoją miarą, czyli miarą sędziego-legalisty o nieskazitelnym charakterze, dla którego obowiązująca Konstytucja to najwyższe prawo.

chomik
15.12.2008 13:18:50

Ktoś wie co się dzieje ze szkołą dla sedziów? Bodaj 5 grudnia Sejm przyjal część poprawek zaproponowanych przez Senat. A co u Prezydenta, czy zawetuje????

Darkside
15.12.2008 14:09:18

Stan prac:

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/946.htm

A co zrobi prezydent, tego nie wie nawet Michał Kamiński

Darkside
15.12.2008 14:29:47

"anpod" napisał:

powiem szczerze...zdecydowanie nie zazdroszczę prezydentowi takiej decyzji...

niezależnie od sympatii, antypatii do samej osoby, trzeba stwierdzić, ze został postawiony przed wyborem wielkie zło kontra wielkie zło


Wydaje mi się, że podpisze i skieruje sprawę do TK.

A teraz będzie off-topowo

Zgadzam się z tobą an. Takie zagrania ze strony zontu są nieeleganckie i wynikają z braku szacunku dla prezydenta.

Ja jestem w stosunku do niego bardzo krytyczny, delikatnie mówiąc nie przepadam za nim, jednakże jest on prezydentem ( nie wszystkich Polaków ale czy to istotne) i mimo wszystko powinien być jak prezydent traktowany.

Nie ma przy tym znaczenia to, że sam stawia się w opozycji.

A taka sytuacja to nie pierwszy raz ze strony zontu - vide pomostówki.

chomik
15.12.2008 14:41:06

ustawę o "naszej" szkole Prezydent powinien zawetować i basta. Ta ustawa to nie działalnośc legislacyjna lecz zwykłe szkodnictwo. Proces szkolenia jest całkowicie poza strukturą sądownictwa, zaś fakt nadania szkole osobowości prawnej może doprowadzić do tego, iż szkoła w pewnym momencie zacznie działać poza skrukturami rządowymi. Wygranie wyborów przez opozycję może doprowadzić do tego, iż szkołą zaczne kierować opozycja. Prowadzę taką sprawę, gdzie szkoła wyższa "wyalienowała się" od woli założyciela. Normalnie cuda na kiju.
Do tego dochodzą wątpliwości wyrażane przez KRS.
Rząd ma czas na wyłączenie z tekstu ustawy przepisów o asesorach. Niech więc to zrobi. Na Prezydencie spoczywa odpowiedzialność nie tylko za los asesorów, lecz za kształt struktury wymiaru sprawiedliwości.

Darkside
15.12.2008 15:08:44

"chomik" napisał:

ustawę o "naszej" szkole Prezydent powinien zawetować i basta


Co z tego chomik, skoro SLD ustami posła Kalisza już zapowiada odrzucenie ewentualnego weta.

Skierowanie do TK może być w zw. z tym bardziej sensowne i skuteczne.

Petrus
22.12.2008 20:07:14

może najpierw wyśle do TK przed podpisem?
bo przepis mówiący o zwrocie pobranego stypendium jeśli nie zrealizuje były aplikant nakazu pracy w kraju gdzieś, to mi pachnie... a raczej nie pachnie...

sponn
08.01.2009 13:54:42

"Petrus" napisał:

może najpierw wyśle do TK przed podpisem?
bo przepis mówiący o zwrocie pobranego stypendium jeśli nie zrealizuje były aplikant nakazu pracy w kraju gdzieś, to mi pachnie... a raczej nie pachnie...


Z tego co pamietam, choc nie chce mi sie tego sprawdzac, to juz nie ma takiej opcji. Albo trybunal albo veto - zastosowanie jednego wyklucza pozniejsza mozliwosc zastosowania drugiej opcji. Innymi slowy - jezeli sejm odrzuci veto to prezydent musi podpisac ustawe.

Dreed
08.01.2009 16:59:01

"sponn" napisał:

może najpierw wyśle do TK przed podpisem?
bo przepis mówiący o zwrocie pobranego stypendium jeśli nie zrealizuje były aplikant nakazu pracy w kraju gdzieś, to mi pachnie... a raczej nie pachnie...


Z tego co pamietam, choc nie chce mi sie tego sprawdzac, to juz nie ma takiej opcji. Albo trybunal albo veto - zastosowanie jednego wyklucza pozniejsza mozliwosc zastosowania drugiej opcji. Innymi slowy - jezeli sejm odrzuci veto to prezydent musi podpisac ustawe.

Tak jest - prezydent musi podpisać, chociaż ma prawo zaskarżenia odpowiednich przepisów do TK. Tak czy inaczej ustawa wchodzi w życie

falkenstein
08.01.2009 18:35:08

"Dreed" napisał:

może najpierw wyśle do TK przed podpisem?
bo przepis mówiący o zwrocie pobranego stypendium jeśli nie zrealizuje były aplikant nakazu pracy w kraju gdzieś, to mi pachnie... a raczej nie pachnie...


Z tego co pamietam, choc nie chce mi sie tego sprawdzac, to juz nie ma takiej opcji. Albo trybunal albo veto - zastosowanie jednego wyklucza pozniejsza mozliwosc zastosowania drugiej opcji. Innymi slowy - jezeli sejm odrzuci veto to prezydent musi podpisac ustawe.

Tak jest - prezydent musi podpisać, chociaż ma prawo zaskarżenia odpowiednich przepisów do TK. Tak czy inaczej ustawa wchodzi w życie

wprowadzono to po tym jak prezydent W. każda ustawe najpierw wetował a potem słał to TK

iga
16.01.2009 21:11:44

poprawki zgłoszone przez MS na komisji sprawiedliwości


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- w pkt 2:
w lit. c dodawany art. 91 § 1d otrzymuje brzmienie:
„§ 1d. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1c, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- w pkt 2:
lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawkach, których wysokość ustala się przy zastosowaniu mnożników odnoszonych do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 1c. Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów w poszczególnych stawkach, określa załącznik do ustawy.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- w pkt 2:
w lit. h) zmieniany § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, funkcje oraz sposób ustalania wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom, biorąc pod uwagę rodzaj funkcji, wielkość jednostki organizacyjnej oraz zakres obowiązków.”,


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- w pkt 2:
a) lit. e otrzymuje brzmienie:
„uchyla się § 2a-5,”,

b) uchyla się lit. f,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:
„Art. 91a § 1. Sędziemu, obejmującemu stanowisko w sądzie rejonowym, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Sędziemu, obejmującemu stanowisko w sądzie okręgowym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej stawce – przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce piątej. Sędziemu, obejmującemu stanowisko w sądzie apelacyjnym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej stawce – przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce ósmej.
§ 2. Jeżeli przed objęciem stanowiska sędziowskiego sędzia zajmował inne, odpowiednio równorzędne, stanowisko sędziowskie lub prokuratorskie, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie niższej od stawki, w której przysługiwało mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.
§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawce bezpośrednio wyższej po upływie każdych kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku sędziowskim.
§ 4. Do okresu pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego dolicza się okres powierzenia pełnienia czynności sędziowskich na stanowisku asesora sądowego.
§ 5. Sędziemu sądu okręgowego, któremu w chwili objęcia stanowiska przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a także sędziemu sądu apelacyjnego, któremu w chwili objęcia stanowiska przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce, odpowiednio, piątej albo ósmej, zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w którym sędziemu przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo szóstej.
§ 6. Okres pracy, o którym mowa w § 3, ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania sędziego w tym czasie karą dyscyplinarną, dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40, względnie dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie określonym w art. 37 § 4.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w art. 136 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego wynosi 80% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§ 2. Do asesorów sądowych, którym powierzono pełnienie czynności sędziowskich, stosuje się przepisy dotyczące sędziów, z wyjątkiem art. 66, art. 68 § 2, art. 69-74, art. 77 § 1-5 i § 7, art. 91 § 1, § 1c-2 oraz § 9-11, art. 91a, art. 94a, art. 94b, art. 98 oraz art. 102.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) w art. 151b § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego, a po dalszych siedmiu latach pracy – do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”;

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- w pkt 6 dodawany załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 1
Załącznik
stanowisko stawka
wynagrodzenia zasadniczego mnożnik

sędzia sądu rejonowego pierwsza 2,05
druga 2,17
trzecia 2,28
czwarta 2,36
sędzia sądu okręgowego czwarta 2,36
piąta 2,50
szósta 2,65
siódma 2,75
sędzia sądu apelacyjnego siódma 2,75
ósma 2,92
dziewiąta 3,12
dziesiąta 3,23


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 3:
- w pkt 2:
a) w dodawanym art. 61a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 3:
- w pkt 3:
a) w lit. c dodawany ust. 1ba otrzymuje brzmienie:
„1ba. Prokuratorowi, obejmującemu stanowisko w prokuraturze rejonowej, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Prokuratorowi, obejmującemu stanowisko w prokuraturze okręgowej przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej stawce – przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce piątej. Prokuratorowi, obejmującemu stanowisko w prokuraturze apelacyjnej przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej stawce – przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce ósmej.”

b) pkt d otrzymuje brzmienie:
„d) uchyla się ust. 1c-1e,”

c) pkt e otrzymuje brzmienie:
„e) po ust. 1e dodaje się ust. 1ea-1ee:
„1ea. Jeżeli przed objęciem stanowiska prokuratorskiego prokurator zajmował inne, odpowiednio równorzędne, stanowisko prokuratorskie lub sędziowskie, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie niższej od stawki, w której przysługiwało mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.
1eb. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się w stawce bezpośrednio wyższej po upływie każdych kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku prokuratorskim aż do osiągnięcia najwyższej stawki przysługującej na tym stanowisku.
1ec. Do okresu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej dolicza się okres powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich na stanowisku asesora prokuratorskiego.
1ed. Prokuratorowi prokuratury okręgowej, któremu w chwili objęcia stanowiska przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a także prokuratorowi prokuratury apelacyjnej, któremu w chwili objęcia stanowiska przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce, odpowiednio, piątej albo ósmej, zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w którym prokuratorowi przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo szóstej.
1ee. Okres pracy, o którym mowa w ust. 1eb, ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie karą dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7.”,

d) w pkt g zmieniany ust. 1l otrzymuje brzmienie:
„1l. przepisów ust. 1a, 1ba oraz ust. 1ea-1ee nie stosuje się do prokuratorów Prokuratury Krajowej.”

- w pkt 4:
a) w lit. a zmieniany w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prokuratorów tych prokuratur, a do asesorów wojskowych - przepisy dotyczące prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, z wyłączeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4, art. 51a, art. 62 ust. 1a-1ba oraz ust. 1ea-1ee i ust. 1h-1k oraz art. 62a ust. 1 – w zakresie art. 69-71, art. 73 i art. 74, art. 99-102 i art. 104 ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1 - oraz art. 62a ust. 2-5, a także art. 62b, art. 62c i art. 65a.”,

b) w lit. b dodawany w art. 100 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratorskiego wynosi 80% wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”;

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 3:
w pkt f zmieniany ust. 1f otrzymuje brzmienie;
„1f. W związku z pełnioną funkcją prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 3:
w pkt h w zmienianym ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach prokuratorskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych stawkach, mając na względzie zasady określone w art. 62 ust. 1,”,


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- w art. 4 w pkt 1 – w zmienianym art. 6 ust. 2 i 4 otrzymują brzmienie:
„2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Trybunału stanowi wielokrotność podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, przy zastosowaniu mnożnika 5,0.”,
„4. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.”;


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- w art. 5 w pkt 1 – w zmienianym art. 42 § 2 i 3 oraz 5 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.3)), z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.”,
„§ 5. Sędzia Sądu Najwyższego, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Po siedmiu latach pracy wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do stawki awansowej.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- w art. 5 w pkt 1 – w zmienianym art. 42 § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W związku z pełnioną funkcją sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje dodatek funkcyjny, którego wysokość ustala się przy zastosowaniu mnożników odnoszonych do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego, o której mowa w § 2.”,”;


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- po art. 5 dodaje się art. 5a-5d w brzmieniu:
„Art. 5a. Przepisy ustawy mają zastosowanie do wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów administracyjnych i wojskowych, sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, asesorów sądowych i prokuratorskich, referendarzy sądowych oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku od dnia 1 stycznia 2009 r.
Art. 5b § 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze sędziów sądów rejonowych określa się w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia zasadnicze sędziów sądów okręgowych – w stawkach od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze sędziów sądów apelacyjnych – w stawkach od siódmej do dziesiątej, według zasad określonych w § 2-4.
§ 2. Stawkę wynagrodzenia zasadniczego sędziego ustala się uwzględniając staż pracy sędziego na stanowisku zajmowanym w dniu 1 stycznia 2009 roku, a jeżeli jest to korzystniejsze – staż pracy sędziego na wszystkich dotychczas zajmowanych stanowiskach sędziowskich lub prokuratorskich (ogólny staż pracy). Staż pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy, niezbędny do uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określa tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej ustawy.
§ 3. Do ogólnego stażu pracy wlicza się okres powierzenia pełnienia czynności sędziowskich na stanowisku asesora sądowego, a także czas pozostawania poza zawodem sędziowskim, jeżeli spowodowane było represjami za polityczną postawę sędziego, o ile powrót do zawodu nastąpił nie później niż do 31 grudnia 1990 r.
§ 4. Staż pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy, o których mowa w § 3, ulegają wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania sędziego karą dyscyplinarną, dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40, względnie dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie określonym w art. 37 § 4, chyba że uprawniony organ zarządził usunięcie, odpowiednio, wyroków, postanowień lub pism z akt osobowych sędziego.
Art. 5c. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur rejonowych określa się w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur okręgowych – w stawkach od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur apelacyjnych – w stawkach od siódmej do dziesiątej. Przepisy art. 5b § 2-4 stosuje się odpowiednio.
Art. 5d. Do czasu wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wysokość wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w poszczególnych stawkach ustala się przy zastosowaniu zasad odnoszących się do sędziów, określonych w art. 91 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

- po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu:
„Załącznik nr 3

stanowisko
staż pracy
na danym stanowisku
ogólny staż pracy stawka
wynagrodzenia zasadniczego
sędzia sądu rejonowego do 5 lat do 5 lat pierwsza
powyżej 5 do 10 lat powyżej 5 do 10 lat druga
powyżej 10 do 15 lat powyżej 10 do 15 lat trzecia
powyżej 15 lat powyżej 15 lat czwarta
sędzia sądu okręgowego do 5 lat do 15 lat czwarta
powyżej 5 do 10 lat powyżej 15 do 20 lat piąta
powyżej 10 do 15 lat powyżej 20 do 25 lat szósta
powyżej 15 lat powyżej 25 lat siódma
sędzia sądu apelacyjnego do 5 lat do 25 lat siódma
powyżej 5 do 10 lat powyżej 25 do 30 lat ósma
powyżej 10 do 15 lat powyżej 30 do 35 lat dziewiąta
powyżej 15 lat powyżej 35 lat dziesiąta

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

arczi
16.01.2009 21:17:51

ja proponowałbym zwrócić uwagę na ostatni przepis Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia

bladyswit
16.01.2009 21:25:02

ale kasa od 1.1.2009

arczi
16.01.2009 21:43:25

"bladyswit" napisał:

ale kasa od 1.1.2009


Ty tylko kasa i kasa Blady, a etos

uksc
16.01.2009 21:44:13

Na pierwszy rzut oka sprytny zabieg propagandowy ponieważ są to te same stawki co były tylko inaczej nazwane podstawowa pierwszą itp dalej numerowane żeby wykazać jakie szczyty w sądownictwie można osiągnąć. Wysokośc proponowanych mnożników taka sama jak przy dotyczasowych 4 stawkach w każdym sądzie (uwzględniajac podstawową) . Wejscie w życie jak na razie proponują dalej od 1 stycznia, z tym, że już przesuwaja wyrównanie wypłaty o 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Korzyści na pierwszy rzut oka nie widać z tego żadnych poza zagwarantowaniem teoretycznej możliwości nieobniżenia płacy czego dotychczasowy zapis nie gwarantował.

Edit
Przeczytałem całość i poza tym co napiałem wyżej jedyne zmiany to:

-zastąpienie Rady Ministrów MS przy okrełśaniu dodoatków funkcyjnych

- oraz przez odmienne nazwanie dotychczasowych stawek oraz wprowadzenie dodatkowego kryterium stażu ogólnego wyeliminowanie (przynajmniej na pierwszy rzut oka) dyskryminacji przy nabyciu stawek tych starszych sędziów którzy awansowali przed wejsciem w życie ustawy).

- opóźnienie o 14 dni wypłaty wyrównań za okres od stycznia

żadnych innych zmian nie ma - więc nie ma nad czym dyskutować wielkie nic jak na razie ,

a czy coś proponują posłowie ?????

wanam
16.01.2009 21:59:53

MINIĆwiąk chyba zakłada że nie potrafimy czytać. Dla kogo ma być korzystna poprawka. Czysta kosmetyka.

uksc
16.01.2009 22:34:41

no i jeszcze mi się coś przypomniało, że też nie wpadłem na to wcześniej
zmiana dotychczas istniejących stawek awansowych i przepisu dotyczącego zasad ich nabywania zamyka dyskusję o nabyciu praw do dalszych stawek przez nominowanych poziomo ponieważ nie bedzie już po 5 latach tych stawek, które mogliby nabyć

Kynas
16.01.2009 22:42:43

"wanam" napisał:

MINIĆwiąk chyba zakłada że nie potrafimy czytać. Dla kogo ma być korzystna poprawka. Czysta kosmetyka.

No przecież to lepiej brzmi, 4 a nie trzy stawki. A teraz serio. Jeżeli nie ma awansu poziomego to rejonowi i okręgowi powinni miec dołożoną jeszcze przynajmniej jedną stawkę. Wtedy słowa MiniSprawi byłyby bardziej czytelne.

macgru01
16.01.2009 23:03:50

Jest jedna istotna różnica. W "starym" projekcie sędziowie TK mieli wskaźnik 4,7 a wg nowej propozycji Ministra mają mieć 5,0 czyli prawie dodatkowy "matysiak"
Oczywiście wg mnie powinni zarabiać godnie, niech bedzie nawet 7,0 ale zbieg tej nowej propozycji i orzeczenia TK z 15 stycznia jest chyba niefortunny.

Kynas
16.01.2009 23:11:56

"macgru01" napisał:

Jest jedna istotna różnica. W "starym" projekcie sędziowie TK mieli wskaźnik 4,7 a wg nowej propozycji Ministra mają mieć 5,0 czyli prawie dodatkowy "matysiak"
Oczywiście wg mnie powinni zarabiać godnie, niech bedzie nawet 7,0 ale zbieg tej nowej propozycji i orzeczenia TK z 15 stycznia jest chyba niefortunny.

Fortunny,fortunny. macgru01 obudź się, nie badź idealistą.

akkon
17.01.2009 14:46:57

Dwie rzeczy rzucają się w oczy :
1. podwójne kryteria stawek awansowych dla sędziów szczebla okręgowego i apelacyjnego, co oznacza że ci młodsi to na wyższe stawki sobie trochę poczekają,
2. podwyżki od bliżej nieznanego czasu, skoro "ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia".
Jedno i drugie oznacza po prostu złodziejstwo.

Markiel
17.01.2009 18:21:05

ustawa wchodzi po upływie 14 od ogłoszenia - ale z mocą od 01 01 2009 - to jest wprost w jednym z przepisów, który jednoznacznie przesądza, że wynagrodzenie sędziego - w formie proponowanej przez ustawę - obowiązuje od 01 01 2009

Warto trochę uważniej się wczytać, żeby nie wprowadzać w błąd. Nie należy mylić dnia wejścia w życie ustawy - z dniem jej obowiązywania

bladyswit
17.01.2009 22:56:05

ale jeśli ktoś dzieki ustawie wejdzie w kolejną stawkę (zaliczenie asesury!), to wyższą pensję policzą w ciągu 14 dni od ogloszenia ustawy.

zulus
18.01.2009 13:16:38

"bladyswit" napisał:

ale jeśli ktoś dzieki ustawie wejdzie w kolejną stawkę (zaliczenie asesury!), to wyższą pensję policzą w ciągu 14 dni od ogloszenia ustawy.

Treść art. 5a projektu ustawy nowelizacyjnej w zestawieniu z jej art 6 faktycznie budzi wątpliwości. Jeżei MS zinterpretuje go tak jak pisze Bladyswit, to ustawy można spodziewać się w grudniu 2009r. z wyrównaniem od stycznia, bo wyrównają gołego Matysiaka i to bez odsetek. Ja jednak uważam, że z treści art 5 wynika, że asesura wliczać się będzie ze skutkiem od 01.01.2009r. Jeżeli z uwzględnieniem tego okresu na ten dzień ktoś spełnia warunki do objęcia wyższą stawką awansową, to dostanie wyrównanie w kwocie Matysiak + różnica między aktualną stawką awansową a stawką bezpośrednio wyższą. Art 6 dotyczy tylko wejścia w życie ustawy i pośrednio określa datę zapłaty zległej kasy. Mam nadzieję, że się nie mylę.

robak
18.01.2009 13:25:23

Czy to nie jest żenujące, że ciągle tyle oczekiwań i dyskusji na temat tego kiedy dostaniemy ten wytęskniony tysiak? Ja wiem że przy naszych zarobkach to duża kwota i wieluz nas bardzo na nią liczy i doskonale to rozumiem. Ale to tylko jeszce bardziej uświadamia mi jak nędzna jest nasza sytuacja.

totep
18.01.2009 14:09:26

A myślisz, że kogokolwiek (oprócz nas) to wzrusza. Z komentarzy w internecie wynika, że jesteśmy bandą skorumpowanych leni, którszy powinni zarabiać max 500 zł

suzana22
18.01.2009 14:15:26

"totep" napisał:

A myślisz, że kogokolwiek (oprócz nas) to wzrusza. Z komentarzy w internecie wynika, że jesteśmy bandą skorumpowanych leni, którszy powinni zarabiać max 500 zł


A zatem nasza sytuacja jest podwójnie nędzna, a raczej potrójnie, bo nam samym się w podświadomość wryło, że mamy lepiej od tylu innych ludzi, bo nam regularnie płacą, a i stanu spoczynku jak będziemy dobrze się zachowywać, to może nie zabiorą

totep
18.01.2009 14:17:36

"suzana22" napisał:

A myślisz, że kogokolwiek (oprócz nas) to wzrusza. Z komentarzy w internecie wynika, że jesteśmy bandą skorumpowanych leni, którszy powinni zarabiać max 500 zł


A zatem nasza sytuacja jest podwójnie nędzna, a raczej potrójnie, bo nam samym się podświadomość wryło, że mamy lepiej od tylu innych ludzi, bo nam regularnie płacą, a i stanu spoczynku jak będziemy dobrze się zachowywać, to może nie zabiorą

A pełne godności damy z radością zauważają, że jak na kobietę, to całkiem dobrze zarabiają

Ja nie jestem w stanie przekonać mojej mamy, która jest emerytowaną nauczycielką, że kiepsko zarabiam. Oczywiście w dalszym ciągu uważam, że jak na prawnika to bardzo nędznie zarabiam

Darkside
18.01.2009 23:52:40

"robak" napisał:

Czy to nie jest żenujące, że ciągle tyle oczekiwań i dyskusji na temat tego kiedy dostaniemy ten wytęskniony tysiak? Ja wiem że przy naszych zarobkach to duża kwota i wieluz nas bardzo na nią liczy i doskonale to rozumiem. Ale to tylko jeszce bardziej uświadamia mi jak nędzna jest nasza sytuacja.


I to dokładnie pokazuje nasz prestiż, ethos, godność itp.

Pokazuje też odwagę środowiska (części) które wyczekuje 1000 srebrników aby po ich otrzymaniu jeszcze z większym zapałem wsiąść się do wyrabiania statystyk.

gelo.p
19.01.2009 08:37:01

"iga" napisał:

poprawki zgłoszone przez MS na komisji sprawiedliwości


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- w pkt 2:
w lit. c dodawany art. 91 § 1d otrzymuje brzmienie:
„§ 1d. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1c, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- w pkt 2:
lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawkach, których wysokość ustala się przy zastosowaniu mnożników odnoszonych do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 1c. Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów w poszczególnych stawkach, określa załącznik do ustawy.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- w pkt 2:
w lit. h) zmieniany § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, funkcje oraz sposób ustalania wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom, biorąc pod uwagę rodzaj funkcji, wielkość jednostki organizacyjnej oraz zakres obowiązków.”,


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- w pkt 2:
a) lit. e otrzymuje brzmienie:
„uchyla się § 2a-5,”,

b) uchyla się lit. f,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:
„Art. 91a § 1. Sędziemu, obejmującemu stanowisko w sądzie rejonowym, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Sędziemu, obejmującemu stanowisko w sądzie okręgowym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej stawce – przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce piątej. Sędziemu, obejmującemu stanowisko w sądzie apelacyjnym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej stawce – przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce ósmej.
§ 2. Jeżeli przed objęciem stanowiska sędziowskiego sędzia zajmował inne, odpowiednio równorzędne, stanowisko sędziowskie lub prokuratorskie, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie niższej od stawki, w której przysługiwało mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.
§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawce bezpośrednio wyższej po upływie każdych kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku sędziowskim.
§ 4. Do okresu pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego dolicza się okres powierzenia pełnienia czynności sędziowskich na stanowisku asesora sądowego.
§ 5. Sędziemu sądu okręgowego, któremu w chwili objęcia stanowiska przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a także sędziemu sądu apelacyjnego, któremu w chwili objęcia stanowiska przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce, odpowiednio, piątej albo ósmej, zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w którym sędziemu przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo szóstej.
§ 6. Okres pracy, o którym mowa w § 3, ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania sędziego w tym czasie karą dyscyplinarną, dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40, względnie dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie określonym w art. 37 § 4.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w art. 136 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego wynosi 80% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§ 2. Do asesorów sądowych, którym powierzono pełnienie czynności sędziowskich, stosuje się przepisy dotyczące sędziów, z wyjątkiem art. 66, art. 68 § 2, art. 69-74, art. 77 § 1-5 i § 7, art. 91 § 1, § 1c-2 oraz § 9-11, art. 91a, art. 94a, art. 94b, art. 98 oraz art. 102.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) w art. 151b § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego, a po dalszych siedmiu latach pracy – do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”;

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1:
- w pkt 6 dodawany załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 1
Załącznik
stanowisko stawka
wynagrodzenia zasadniczego mnożnik

sędzia sądu rejonowego pierwsza 2,05
druga 2,17
trzecia 2,28
czwarta 2,36
sędzia sądu okręgowego czwarta 2,36
piąta 2,50
szósta 2,65
siódma 2,75
sędzia sądu apelacyjnego siódma 2,75
ósma 2,92
dziewiąta 3,12
dziesiąta 3,23


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 3:
- w pkt 2:
a) w dodawanym art. 61a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 3:
- w pkt 3:
a) w lit. c dodawany ust. 1ba otrzymuje brzmienie:
„1ba. Prokuratorowi, obejmującemu stanowisko w prokuraturze rejonowej, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Prokuratorowi, obejmującemu stanowisko w prokuraturze okręgowej przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej stawce – przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce piątej. Prokuratorowi, obejmującemu stanowisko w prokuraturze apelacyjnej przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej stawce – przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce ósmej.”

b) pkt d otrzymuje brzmienie:
„d) uchyla się ust. 1c-1e,”

c) pkt e otrzymuje brzmienie:
„e) po ust. 1e dodaje się ust. 1ea-1ee:
„1ea. Jeżeli przed objęciem stanowiska prokuratorskiego prokurator zajmował inne, odpowiednio równorzędne, stanowisko prokuratorskie lub sędziowskie, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie niższej od stawki, w której przysługiwało mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.
1eb. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się w stawce bezpośrednio wyższej po upływie każdych kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku prokuratorskim aż do osiągnięcia najwyższej stawki przysługującej na tym stanowisku.
1ec. Do okresu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej dolicza się okres powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich na stanowisku asesora prokuratorskiego.
1ed. Prokuratorowi prokuratury okręgowej, któremu w chwili objęcia stanowiska przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a także prokuratorowi prokuratury apelacyjnej, któremu w chwili objęcia stanowiska przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce, odpowiednio, piątej albo ósmej, zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w którym prokuratorowi przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo szóstej.
1ee. Okres pracy, o którym mowa w ust. 1eb, ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie karą dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7.”,

d) w pkt g zmieniany ust. 1l otrzymuje brzmienie:
„1l. przepisów ust. 1a, 1ba oraz ust. 1ea-1ee nie stosuje się do prokuratorów Prokuratury Krajowej.”

- w pkt 4:
a) w lit. a zmieniany w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prokuratorów tych prokuratur, a do asesorów wojskowych - przepisy dotyczące prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, z wyłączeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4, art. 51a, art. 62 ust. 1a-1ba oraz ust. 1ea-1ee i ust. 1h-1k oraz art. 62a ust. 1 – w zakresie art. 69-71, art. 73 i art. 74, art. 99-102 i art. 104 ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1 - oraz art. 62a ust. 2-5, a także art. 62b, art. 62c i art. 65a.”,

b) w lit. b dodawany w art. 100 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratorskiego wynosi 80% wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”;

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 3:
w pkt f zmieniany ust. 1f otrzymuje brzmienie;
„1f. W związku z pełnioną funkcją prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 3:
w pkt h w zmienianym ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach prokuratorskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych stawkach, mając na względzie zasady określone w art. 62 ust. 1,”,


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- w art. 4 w pkt 1 – w zmienianym art. 6 ust. 2 i 4 otrzymują brzmienie:
„2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Trybunału stanowi wielokrotność podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, przy zastosowaniu mnożnika 5,0.”,
„4. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.”;


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- w art. 5 w pkt 1 – w zmienianym art. 42 § 2 i 3 oraz 5 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.3)), z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.”,
„§ 5. Sędzia Sądu Najwyższego, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Po siedmiu latach pracy wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do stawki awansowej.”,

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- w art. 5 w pkt 1 – w zmienianym art. 42 § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W związku z pełnioną funkcją sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje dodatek funkcyjny, którego wysokość ustala się przy zastosowaniu mnożników odnoszonych do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego, o której mowa w § 2.”,”;


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- po art. 5 dodaje się art. 5a-5d w brzmieniu:
„Art. 5a. Przepisy ustawy mają zastosowanie do wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów administracyjnych i wojskowych, sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, asesorów sądowych i prokuratorskich, referendarzy sądowych oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku od dnia 1 stycznia 2009 r.
Art. 5b § 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze sędziów sądów rejonowych określa się w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia zasadnicze sędziów sądów okręgowych – w stawkach od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze sędziów sądów apelacyjnych – w stawkach od siódmej do dziesiątej, według zasad określonych w § 2-4.
§ 2. Stawkę wynagrodzenia zasadniczego sędziego ustala się uwzględniając staż pracy sędziego na stanowisku zajmowanym w dniu 1 stycznia 2009 roku, a jeżeli jest to korzystniejsze – staż pracy sędziego na wszystkich dotychczas zajmowanych stanowiskach sędziowskich lub prokuratorskich (ogólny staż pracy). Staż pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy, niezbędny do uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określa tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej ustawy.
§ 3. Do ogólnego stażu pracy wlicza się okres powierzenia pełnienia czynności sędziowskich na stanowisku asesora sądowego, a także czas pozostawania poza zawodem sędziowskim, jeżeli spowodowane było represjami za polityczną postawę sędziego, o ile powrót do zawodu nastąpił nie później niż do 31 grudnia 1990 r.
§ 4. Staż pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy, o których mowa w § 3, ulegają wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania sędziego karą dyscyplinarną, dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40, względnie dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie określonym w art. 37 § 4, chyba że uprawniony organ zarządził usunięcie, odpowiednio, wyroków, postanowień lub pism z akt osobowych sędziego.
Art. 5c. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur rejonowych określa się w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur okręgowych – w stawkach od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur apelacyjnych – w stawkach od siódmej do dziesiątej. Przepisy art. 5b § 2-4 stosuje się odpowiednio.
Art. 5d. Do czasu wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wysokość wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w poszczególnych stawkach ustala się przy zastosowaniu zasad odnoszących się do sędziów, określonych w art. 91 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

- po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu:
„Załącznik nr 3

stanowisko
staż pracy
na danym stanowisku
ogólny staż pracy stawka
wynagrodzenia zasadniczego
sędzia sądu rejonowego do 5 lat do 5 lat pierwsza
powyżej 5 do 10 lat powyżej 5 do 10 lat druga
powyżej 10 do 15 lat powyżej 10 do 15 lat trzecia
powyżej 15 lat powyżej 15 lat czwarta
sędzia sądu okręgowego do 5 lat do 15 lat czwarta
powyżej 5 do 10 lat powyżej 15 do 20 lat piąta
powyżej 10 do 15 lat powyżej 20 do 25 lat szósta
powyżej 15 lat powyżej 25 lat siódma
sędzia sądu apelacyjnego do 5 lat do 25 lat siódma
powyżej 5 do 10 lat powyżej 25 do 30 lat ósma
powyżej 10 do 15 lat powyżej 30 do 35 lat dziewiąta
powyżej 15 lat powyżej 35 lat dziesiąta

Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.w art. 151b § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego, a po dalszych siedmiu latach pracy – do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”;

Oczywiście jedyną grupą jaka straci na tych poprawkach zgłoszonych do komisji sprawiedliwości przez MS będą referendarze sądowi ponieważ zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami usp i pierwotnym projektem ustawy starszy referendarz sądowy miałby 85 % w stawce drugiej , a po siedmiu latach pracy 85 % w stawce trzeciej , więc ich pensje zostały w tych poprawkach zdegradowane o jedną stawkę w dół

luke
19.01.2009 08:52:07

"zulus" napisał:

ale jeśli ktoś dzieki ustawie wejdzie w kolejną stawkę (zaliczenie asesury!), to wyższą pensję policzą w ciągu 14 dni od ogloszenia ustawy.

Treść art. 5a projektu ustawy nowelizacyjnej w zestawieniu z jej art 6 faktycznie budzi wątpliwości. Jeżei MS zinterpretuje go tak jak pisze Bladyswit, to ustawy można spodziewać się w grudniu 2009r. z wyrównaniem od stycznia, bo wyrównają gołego Matysiaka i to bez odsetek. Ja jednak uważam, że z treści art 5 wynika, że asesura wliczać się będzie ze skutkiem od 01.01.2009r. Jeżeli z uwzględnieniem tego okresu na ten dzień ktoś spełnia warunki do objęcia wyższą stawką awansową, to dostanie wyrównanie w kwocie Matysiak + różnica między aktualną stawką awansową a stawką bezpośrednio wyższą. Art 6 dotyczy tylko wejścia w życie ustawy i pośrednio określa datę zapłaty zległej kasy. Mam nadzieję, że się nie mylę.

O jeju napisze się kolejny pozew

[ Dodano: Pon Sty 19, 2009 9:16 am ]
Mi osobiście wydaje się, że blady zbłądził, bo
w art 5b§1 jest zapis ze z dniem 1 stycznia 2009r określa się wynagrodzenia w stawkach od 1 do 4 zaś w §2 jest zapis jak tą stawkę ustalić, uwzględniajac czas pracy na ten dzien to jest 1 stycznia 2009r dalej piszą w §3 ze do tego stazu zalicza się asesurę. Ten przepis w moje ocenie nalezy czytać całościowo wszytskie paragrafy, a art 6 dotyczy jedynie wejścia ustawy w zycie

19.01.2009 10:37:09

w art. 151b § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego, a po dalszych siedmiu latach pracy – do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”;

Oczywiście jedyną grupą jaka straci na tych poprawkach zgłoszonych do komisji sprawiedliwości przez MS będą referendarze sądowi ponieważ zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami usp i pierwotnym projektem ustawy starszy referendarz sądowy miałby 85 % w stawce drugiej , a po siedmiu latach pracy 85 % w stawce trzeciej , więc ich pensje zostały w tych poprawkach zdegradowane o jedną stawkę w dół


Tak jest i miało być zgodnie z projektem z dnia 20.11.2009 r. i obecnym art. 151b § 1 i 2 USP
Załącznik
Mnożniki, służące do ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego sędziów
Stanowisko
Stawka
wynagrodzenia
zasadniczego
Mnożnik
podstawowa 2,05
pierwsza awansowa 2,17-85 % wynagrodzenie starszego referendarza sądowego ,
druga awansowa 2,28-85 % po siedmiu latach jako st. ref.,wynagrodzenie starszego referendarza sądowego

sędzia sądu rejonowego
trzecia awansowa 2,36
podstawowa 2,36
pierwsza awansowa 2,50
druga awansowa 2,65
sędzia sądu okręgowego
trzecia awansowa 2,75
podstawowa 2,75
pierwsza awansowa 2,92
druga awansowa 3,12
sędzia sądu apelacyjnego
trzecia awansowa 3,23


Będzie tak zgodnie z poprawką ...

art. 151b § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego, a po dalszych siedmiu latach pracy – do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.

sędzia sądu rejonowego pierwsza 2,05- 85 % wynagrodzenie starszego referendarza sądowego
druga 2,17- po siedmiu latach jako st. ref .,wynagrodzenie starszego referendarza sądowego

trzecia 2,28
czwarta 2,36
sędzia sądu okręgowego czwarta 2,36
piąta 2,50
szósta 2,65
siódma 2,75
sędzia sądu apelacyjnego siódma 2,75
ósma 2,92
dziewiąta 3,12
dziesiąta 3,23

domianiuk
19.01.2009 13:26:01

Jeżeli mnożniki pozostaną na takim poziomie to niestety trzeba rozglądać się za inna pracą.

iga
01.02.2009 09:49:57

znalazła się poprawka posła Rydzonia. Ale nadal nie jest nam znana jej treść:

"AQUA" napisał:

spójrzcie tutaj :

http://prawnik.pl/wiadomosci,z_samorzadow,98462,Opinia-KRS-w-sprawie-projektu-ustawy.html

olo
16.02.2009 13:30:14

"gelo.p" napisał:

poprawki zgłoszone przez MS na komisji sprawiedliwości


Poprawki
do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)


W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

- po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu:
„Załącznik nr 3

stanowisko
staż pracy
na danym stanowisku
ogólny staż pracy stawka
wynagrodzenia zasadniczego
sędzia sądu rejonowego do 5 lat do 5 lat pierwsza
powyżej 5 do 10 lat powyżej 5 do 10 lat druga
powyżej 10 do 15 lat powyżej 10 do 15 lat trzecia
powyżej 15 lat powyżej 15 lat czwarta
sędzia sądu okręgowego do 5 lat do 15 lat czwarta
powyżej 5 do 10 lat powyżej 15 do 20 lat piąta
powyżej 10 do 15 lat powyżej 20 do 25 lat szósta
powyżej 15 lat powyżej 25 lat siódma
sędzia sądu apelacyjnego do 5 lat do 25 lat siódma
powyżej 5 do 10 lat powyżej 25 do 30 lat ósma
powyżej 10 do 15 lat powyżej 30 do 35 lat dziewiąta
powyżej 15 lat powyżej 35 lat dziesiąta


Załącznik nr 3 uniemożliwia zatem osiągnięcie 4. stawki awansowej młodym sędziom SO - bardzo motywujące, a jakie oszczędności dla budżetu....

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.