Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

13.11.2008-NOWY PROJEKT ZMIAN USP

Darkside
20.11.2008 08:57:54

No i wreszcie wyszliśmy poza plotki.

Dostaliśmy projekt nowelizacji USP który docelowo przewiduje w Sądach Rejonowych 2 wydziały , okresową ocenę sędziów itp.

Na tej podstawie można likwidować wszystkie poza karnym i cywilnym.

20.11.2008 09:19:36

jest ten projekt gdzieś opublikowany na stronie m.s.?

Sandman
20.11.2008 09:23:16

Nadal jednakże są wyodrębniane w ramach wydz. cywilnego sprawy gospodarcze, inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego powierzone sądom gospodarczym na podstawie odrębnych przepisów....(par 1. art. 12 projektu)....ale jest jeszcze par 1a: w s.r. mogą być tworzone odrębne wydziały: .....pkt 4 ) gospodarcze......
Jednakowoż na ostatnim szkoleniu słyszałem o dość zaawansowanym projekcie o likwidacji odrębnych porcedur......Zedler i Jakubecki prą podobno bardzo do tego i mają posłuch u ministra.......
Projekt datowany jest na 13 listopada 2008 r.
Aha: zmiana wprowadzająca okresową ocenę sędziów....raz na 3 lata sprawdzają 50 spraw....

censor
20.11.2008 09:28:38

W jakim akcie prawnym ma być ta ocena sędziów? W pusp?

Sandman
20.11.2008 09:32:44

"censor" napisał:

W jakim akcie prawnym ma być ta ocena sędziów? W pusp?

106 a- 106 d usp....

censor
20.11.2008 09:38:20

Zarządzie Iustitii, widzisz to? Do czego to ma być przymiarka???!!!

uksc
20.11.2008 09:51:28

Tego projektu nie ma na stronach MS, czy mógłby ktoś z was podrzucić go sekretariatowi do zeskanowania i przekształcenia na normalny tekst i wkleić go w tym wątku, bądź jednym z tych o likwidacji sądów, dzięki.

20.11.2008 09:57:24

"uksc" napisał:

Tego projektu nie ma na stronach MS, czy mógłby ktoś z was podrzucić go sekretariatowi do zeskanowania i przekształcenia na normalny tekst i wkleić go w tym wątku, bądź jednym z tych o likwidacji sądów, dzięki.


Przyłączam się do powyższej prośby

Sandman
20.11.2008 10:02:10

Zaraz spróbuję wrzucić....
Cześć I:
Projekt z 13 listopada 2008 roku
Ustawa
z dnia ……………………
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Sędziowie tworzą samorząd sędziowski. Organami samorządu sędziowskiego są zgromadzenie ogólne sędziów apelacji oraz zebrania sędziów danego sądu.”;
2) w art. 8 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Działalność administracyjna sądów należy do organów sądów oraz do urzędników i asystentów sędziów; czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów należą także do sędziów i referendarzy sądowych, jeżeli to wynika z przepisów prawa.";
3) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9 § 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością administracyjną sądu sprawuje prezes sądu osobiście oraz przez wiceprezesów sądu i przewodniczących wydziałów, a w sądzie okręgowym i apelacyjnym także przez sędziów wizytatorów i innych wyznaczonych sędziów oraz inspektorów do spraw biurowości.
§ 2. Zwierzchni nadzór nad działalnością sądów w obszarze apelacji sprawuje prezes przełożonego sądu apelacyjnego, osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru. Zwierzchni nadzór nad działalnością sądów rejonowych w okręgu sądowym, sprawuje także, osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru, prezes przełożonego sądu okręgowego.
§ 3. Zewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną sądów sprawuje Minister Sprawiedliwości osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru. Podstawowe zadania z zakresu zewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów bezpośrednio związaną z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości są wykonywane przez sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie określonym w art. 77.
§ 4. Czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.”;
4) w art. 11:
a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do spraw rejestrowych jest prezes albo wiceprezes sądu, przewodniczący innego wydziału albo referendarz sądowy.”,
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Funkcję przewodniczącego wydziału powierza się na czas określony nie dłuższy niż 2 lata. Przed upływem tego okresu zwolnienie z funkcji przewodniczącego wydziału może nastąpić w trybie określonym w § 3.”;
5) w art. 12:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sąd rejonowy dzieli się na wydziały:
1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego, spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, powierzonych sądom gospodarczym na podstawie odrębnych przepisów, spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o wykroczenia, a także do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.”,
b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. W sądzie rejonowym mogą być tworzone odrębne wydziały:
1) pracy i ubezpieczeń społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
2) rodzinne i nieletnich – do spraw:
a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
3) ksiąg wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych;
4) gospodarcze – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, powierzonych sądom gospodarczym na podstawie odrębnych przepisów.”,
c) uchyla się § 2-5,
d) po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu:
„§ 6. Do wydziałów ksiąg wieczystych oraz wydziałów gospodarczych do spraw rejestrowych wyznacza się wyłącznie referendarzy sądowych, chyba że z ważnych przyczyn nie jest to celowe.”;
6) uchyla się art. 13;
7) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. W trybie określonym w art. 19 § 2, Minister Sprawiedliwości może tworzyć poza siedzibą sądu rejonowego wydziały zamiejscowe.”;
8) w art. 16:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16 § 1. Sąd okręgowy dzieli się na wydziały:
1) cywilny – do rozpoznawania w pierwszej i drugiej instancji spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,
2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego w pierwszej i drugiej instancji, spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych w pierwszej instancji oraz rozpoznawanych w drugiej instancji spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego, a także do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,
3) pracy i ubezpieczeń społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych w pierwszej i drugiej instancji.”,
b) uchyla się § 2, 3 i 4;
9) w art. 17 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W trybie określonym w art. 19 § 2, Minister Sprawiedliwości może tworzyć poza siedzibą sądu okręgowego ośrodki zamiejscowe albo wydziały zamiejscowe sądów okręgowych.”;
10) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19 § 1. W zależności od potrzeb w sądach mogą być tworzone wydziały inne niż wymienione w art. 12-18.
§ 2. Minister Sprawiedliwości tworzy i znosi wydziały oraz ośrodki zamiejscowe sądów okręgowych w drodze zarządzenia, mając na względzie prawo obywatela do rozpoznania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, w szczególności poprzez dostosowanie liczby i wielkości wydziałów do obciążenia wpływem spraw w poszczególnych sądach, a także konieczność prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych oraz ekonomię postępowania sądowego; w zarządzeniu o utworzeniu wydziału należy określić jego siedzibę, obszar właściwości w granicach okręgu sądowego oraz zakres spraw przekazanych do rozpoznawania.”;
11) w art. 20:
a) punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw gospodarczych z innego okręgu sądowego z obszaru tej samej apelacji, a jednemu sądowi rejonowemu – rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości więcej niż jednego spośród sądów rejonowych działających w tym samym okręgu sądowym,”,
b) uchyla się punkt 8,
c) po punkcie 8 dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
„9) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom Rady i Komisji Europejskiej oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, należących do właściwości innych sądów rejonowych.”;
12) w art. 21:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Organami sądów są:
1) w sądzie rejonowym – prezes sądu i dyrektor sądu, jeżeli został powołany,
2) w sądzie okręgowym – prezes sądu, kolegium sądu oraz dyrektor sądu,
3) w sądzie apelacyjnym – prezes sądu, kolegium sądu oraz dyrektor sądu.”,
b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Dyrektora sądu powołuje się w sądach rejonowych, w których jest więcej niż 15 stanowisk sędziowskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.”,
c) § 2 uchyla się,
d) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Dyrektor sądu podlega służbowo prezesowi sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4.”;
13) w art. 22:
a) w § 1:
aa) punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pełni czynności z zakresu administracji sądowej bezpośrednio związane z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości oraz zadań z zakresu ochrony prawnej,”,
ab) punkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,”,
ac) po punkcie 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
„6) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod kątem oceny poziomu jego jednolitości.”,
b) § 1a otrzymuje brzmienie:
„§ 1a. Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym i prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym oraz w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym ustala podział czynności, podejmując decyzje w przedmiocie przydziału sędziów i referendarzy sądowych do wydziałów sądu oraz w przedmiocie zakresu ich obowiązków, a także określając zasady zastępstw sędziów i referendarzy sądowych oraz zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym, mając na względzie konieczność, zapewnienia właściwej obsady, gwarantującej sprawne postępowanie sądowe oraz równomierne rozłożenie obowiązków pomiędzy sędziami oraz pomiędzy referendarzami sądowymi”,
c) po § 1a dodaje się § 1b-1d w brzmieniu:
„§ 1b. Podział czynności ustala się co roku, najpóźniej do końca listopada każdego roku. Prezes sądu może ustalić nowy podział czynności w całości lub w części w każdym czasie, jeżeli przemawiają za tym względy, o których mowa w § 1a.
§ 1c. Sędzia, w przypadku zmiany podziału czynności skutkującej zmianą zakresu jego obowiązków, w szczególności przeniesieniem do innego wydziału sądu, może odwołać się do kolegium właściwego sądu apelacyjnego, w terminie 1 tygodnia od otrzymania nowego zakresu obowiązków.
§ 1d. Kolegium sądu podejmuje uchwałę uwzględniającą bądź oddalającą odwołanie sędziego, mając na uwadze kryteria wskazane w § 1a. Do czasu podjęcia uchwały sędzia jest obowiązany wykonywać obowiązki, wynikające z zaskarżonego podziału czynności.”,
d) § 3-6 uchyla się;
14) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:
„Art. 22a § 1. Prezesa sądu zastępuje wiceprezes sądu, a w razie jego nieobecności wyznaczony sędzia.
§ 2. Jeżeli prezes sądu nie został powołany, jego funkcję wykonuje wiceprezes sądu. W sądzie, w którym powołano więcej niż jednego wiceprezesa sądu, funkcję prezesa sądu wykonuje najstarszy służbą wiceprezes sądu. W razie gdy wiceprezes sądu nie został powołany – funkcję prezesa sądu, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, wykonuje najstarszy służbą przewodniczący wydziału tego sądu.
§ 3. Liczbę wiceprezesów sądu apelacyjnego ustala Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa tego sądu, biorąc pod uwagę liczbę stanowisk sędziowskich w tym sądzie oraz liczbę nadzorowanych sądów okręgowych i rejonowych.
§ 4. Liczbę wiceprezesów sądu okręgowego ustala Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa tego sądu, po zasięgnięciu opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego, biorąc pod uwagę liczbę stanowisk sędziowskich w tym sądzie oraz liczbę nadzorowanych sądów rejonowych.
§ 5. Liczbę wiceprezesów sądu rejonowego ustala Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa tego sądu, po zasięgnięciu opinii prezesa przełożonego sądu okręgowego, biorąc pod uwagę liczbę stanowisk sędziowskich w tym sądzie.
§ 6. W przypadku zmiany liczby stanowisk sędziowskich w danym sądzie lub liczby nadzorowanych sądów okręgowych lub rejonowych, liczba wiceprezesów danego sądu może być ustalona ponownie.”;
15) w art. 23:
a) § 1-6 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu apelacyjnego.
§ 2. Minister Sprawiedliwości przedstawia właściwemu zebraniu sędziów sądu apelacyjnego kandydata na prezesa, w celu wydania opinii.
§ 3. Jeżeli opinia nie zostanie wydana w terminie dwóch miesięcy od przedstawienia kandydata zebraniu sędziów sądu apelacyjnego, Minister Sprawiedliwości może powołać prezesa sądu apelacyjnego bez opinii.
§ 4. W razie wydania przez zebranie sędziów sądu apelacyjnego negatywnej opinii o kandydacie, Minister Sprawiedliwości może go powołać po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca.
§ 5. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie miesiąca od przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru powołania prezesa, mimo negatywnej opinii właściwego zebrania sędziów sądu apelacyjnego, nie wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna.
§ 6. Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów danego sądu apelacyjnego, na wniosek prezesa tego sądu, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu.”,
b) § 7 uchyla się;
16) w art. 24:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Prezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów sądu okręgowego i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego, spośród sędziów sądu okręgowego, a jeśli wyłonienie odpowiedniego kandydata nie jest możliwe – spośród sędziów przełożonego sądu apelacyjnego.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów danego sądu okręgowego, na wniosek prezesa danego sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii kolegium tego sądu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego.”,
c) § 4 uchyla się;
17) w art. 25:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Prezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów sądu rejonowego oraz kolegium przełożonego sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego, spośród sędziów sądu rejonowego, a jeśli wyłonienie odpowiedniego kandydata nie jest możliwe – spośród sędziów przełożonego sądu okręgowego.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wiceprezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu rejonowego na wniosek prezesa danego sądu rejonowego, po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego.”,
c) § 4 uchyla się;
18) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26 § 1. Prezes sądu apelacyjnego oraz prezes sądu okręgowego są powoływani na okres sześciu lat i nie mogą być przed upływem sześciu lat od zakończenia kadencji ponownie powołani do pełnienia funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu w tym sądzie.
§ 2. Wiceprezes sądu apelacyjnego oraz wiceprezes sądu okręgowego są powoływani na okres sześciu lat i nie mogą być przed upływem sześciu lat od zakończenia kadencji ponownie powołani do pełnienia tej samej funkcji w tym sądzie.
§ 3. Prezes i wiceprezes sądu rejonowego są powoływani na okres czterech lat, najwyżej na dwie kolejne kadencje, i nie mogą być przed upływem czterech lat od zakończenia drugiej kadencji ponownie powołani do pełnienia jednej z tych funkcji.”;
19) w art. 27 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Poza wypadkami wskazanymi w § 1 Minister Sprawiedliwości może odwołać wiceprezesa sądu w toku kadencji w przypadku ustalenia w danym sądzie, w trybie określonym w art. 22a § 6, liczby wiceprezesów mniejszej niż dotychczasowa.”;
20) w art. 28:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kolegium sądu apelacyjnego składa się z pięciu członków, wybieranych przez zebranie sędziów danego sądu apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z prezesa sądu apelacyjnego.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Kadencja kolegium sądu apelacyjnego trwa trzy lata.”;
21) w art. 29 w § 1:
a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji opinię o kandydatach na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego,”,
b) punkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wyraża opinię o projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 178 § 1, oraz dokonuje oceny działalności dyrektora sądu apelacyjnego,”,
c) punkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11 ) wyraża opinię o delegowaniu sędziego przez prezesa sądu apelacyjnego,”
22) w art. 30:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kolegium sądu okręgowego składa się z pięciu sędziów sądu okręgowego, wybieranych przez zebranie sędziów danego sądu okręgowego spośród sędziów tego sądu, oraz trzech sędziów sądów rejonowych, wybieranych przez sędziów sądów rejonowych, działających w danym okręgu sądowym, a także z prezesa sądu okręgowego.”,
b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Do wyborów członków kolegium sądu okręgowego spośród sędziów sądów rejonowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 § 7-11.”;
23) w art. 31 w § 1:
a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji opinię o kandydatach na stanowiska sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych,”,
b) punkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wyraża opinię o projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 178 § 1, oraz dokonuje oceny działalności dyrektora sądu okręgowego oraz dyrektorów sądów rejonowych,”,
c) punkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11 ) wyraża opinię o delegowaniu sędziego przez prezesa sądu apelacyjnego,”
d) po punkcie 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 13 w brzmieniu:
„13) wyraża opinię w innych sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sądów rejonowych.”;
24) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:
„Art. 31a. §1. Dyrektor sądu:
1) zapewnia warunki prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, z wyłączeniem zadań powierzonych prezesowi sądu,
2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego, w tych obszarach,
3) jest zwierzchnikiem służbowym urzędników i innych pracowników danego sądu i organizuje ich pracę,
4) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników sądu, z wyjątkiem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem sądu, gospodaruje mieniem sądu oraz prowadzi ewidencję majątku sądu,
6) sprawuje nadzór nad gospodarstwami pomocniczymi sądu.
§ 2. Dyrektor sądu apelacyjnego każdego roku sporządza sprawozdanie o działalności sądów działających na obszarze apelacji, które po zaopiniowaniu przez zgromadzenie ogólne sędziów apelacji przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości, do końca I kwartału następnego roku.
25) w art. 32:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dyrektora sądu powołuje Minister Sprawiedliwości, na wniosek prezesa danego sądu apelacyjnego, okręgowego albo rejonowego, na okres 8 lat.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przed powołaniem dyrektora sądu Minister Sprawiedliwości zasięga o kandydacie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.”
c) § 6 uchyla się;
d) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. W przypadku odmowy powołania na stanowisko dyrektora sądu kandydata, o którym mowa w § 2, właściwy prezes sądu może złożyć wniosek o powołanie na to stanowisko wyłonionego w drodze konkursu kandydata z kolejnego miejsca albo ponownie zarządzić konkurs.”,
e) § 8 uchyla się,
f) § 9 i 10 otrzymują brzmienie:
„§ 9. Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, w tym wielkość sądu i rozmiary jego zadań, Minister Sprawiedliwości może powołać zastępcę dyrektora sądu. Przepisy § 1-7 stosuje się odpowiednio.
§ 10. Jeżeli nie powołano zastępcy dyrektora sądu, na wniosek dyrektora sądu, prezes danego sądu, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości, wyznacza osobę upoważnioną do wykonywania zadań dyrektora sądu w określonym czasie lub w określonym zakresie.”,
g) § 11 uchyla się;
26) w art. 32a:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dyrektora sądu i zastępcę dyrektora sądu, powołuje się spośród kandydatów, którzy:
1) posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,
2) posiadają co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym,
3) posiadają obywatelstwo polskie, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
4) nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5) nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego zaniedbywania swoich obowiązków względem dziecka,
6) nie byli karani zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551),
7) posiadają nieposzlakowaną opinię,
8) wyróżniają się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
9) przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”,
b) § 7-12 otrzymują brzmienie:
„§ 7. Do komisji konkursowej nie może być powołana osoba kandydująca na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu, osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym jednego z kandydatów albo pozostająca wobec jednego z kandydatów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
§ 8. W toku konkursu sprawdzeniu podlegają kwalifikacje, wiedza, predyspozycje oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu.
§ 9. Członkowie komisji konkursowej mają obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych w czasie konkursu informacji dotyczących kandydatów.
§ 10. Po przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa:
1) ustala wynik konkursu, wskazując kolejność kandydatów albo podając przyczyny nierozstrzygnięcia konkursu,
2) zawiadamia pisemnie kandydatów o wynikach konkursu oraz przekazuje dokumentację z przebiegu konkursu prezesowi danego sądu.
§ 11. Po zakończeniu konkursu prezes danego sądu udostępnia kandydatom, na ich wniosek, informacje o ich indywidualnych wynikach.
§ 12. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu prezes danego sądu ponownie zarządza konkurs.”,
c) w § 13 punkty 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydatów na stanowiska dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu,
4) zakres informacji udostępnianych kandydatom i sposób ich udostępniania”;
27) po art. 32a dodaje się art. 32b i 32c w brzmieniu:
„Art. 32b § 1. Minister Sprawiedliwości odwołuje dyrektora sądu przed upływem okresu, o którym mowa w art. 32 § 1, jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów apelacji, na wniosek właściwego kolegium sądu, stwierdzi niewywiązywanie się przez dyrektora sądu z obowiązków. Uchwała kolegium wymaga uzasadnienia i może zostać podjęta po wysłuchaniu dyrektora.
§ 2. Minister Sprawiedliwości może odwołać dyrektora sądu z własnej inicjatywy, w razie stwierdzenia rażącego naruszania przez dyrektora sądu obowiązków.
§ 3. Minister Sprawiedliwości odwołuje zastępcę dyrektora sądu przed upływem okresu, o którym mowa w art. 32 § 1, na wniosek właściwego prezesa sądu.”,
Art. 32c § 1. Dyrektorowi sądu i zastępcy dyrektora sądu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia dyrektorów sądów oraz ich zastępców, uwzględniając rodzaj i zakres powierzonych im zadań .”;
28) w art. 33:
a) § 1-6 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji składa się z sędziów sądu apelacyjnego, przedstawicieli sędziów sądów okręgowych, działających w obszarze apelacji, w liczbie stanowiącej połowę sędziów sądu apelacyjnego oraz przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w obszarze apelacji, w liczbie stanowiącej połowę przedstawicieli sędziów sądu okręgowego.
§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest prezes sądu apelacyjnego. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego pełni najstarszy służbą wiceprezes tego sądu.
§ 3. Członkowie zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji są obowiązani brać udział w posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie do pełnienia czynności na podstawie art. 77 nie zwalnia członka zgromadzenia od tego obowiązku.
§ 4. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji mogą brać udział w posiedzeniu zgromadzenia, bez prawa głosu i wyboru.
§ 5. Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest wymagana obecność przynajmniej połowy liczby jego członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 34 pkt 1-2 i 6, a ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków zgromadzenia.
§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji zbiera się co najmniej raz w roku; posiedzenia zgromadzenia zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek kolegium sądu apelacyjnego, jednej piątej liczby członków zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości,.”;
b) po § 6 dodaje się § 7 w brzmieniu:
„§ 7. Przedstawicieli sędziów sądów okręgowych wybierają na okres trzech lat sędziowie sądów okręgowych, działających na obszarze apelacji, a przedstawicieli sędziów sądów rejonowych – sędziowie sądów rejonowych, działających na obszarze apelacji.
§ 8. Wybory przedstawicieli sędziów sądów okręgowych zarządza i organizuje prezes przełożonego sądu apelacyjnego, zaś przedstawicieli sędziów sądów rejonowych – prezes przełożonego sądu okręgowego.
§ 9. Listy, obejmujące kandydatów na przedstawicieli sędziów sądów okręgowych w liczbie ustalonej według zasad określonych w § 1, zgłaszają prezesowi sądu apelacyjnego sędziowie sądów okręgowych. Listy, obejmujące kandydatów na przedstawicieli sędziów sądów rejonowych w liczbie ustalonej według zasad określonych w § 1, zgłaszają prezesowi sądu okręgowego sędziowie sądów rejonowych. Każda zgłaszana lista powinna być poparta podpisami co najmniej 20 sędziów, odpowiednio, sądów okręgowych albo sądów rejonowych.
§ 10. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 8, są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Każdy sędzia oddaje głos tylko na jedną listę. Przedstawicielami, o których mowa w § 7, zostają sędziowie z listy wybranej większością głosów.
§ 11. Do ważności wyborów wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej jednej trzeciej wszystkich sędziów, odpowiednio, sądów okręgowych albo sądów rejonowych, działających na obszarze danej apelacji.
§ 12. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb oraz sposób przeprowadzania wyborów przedstawicieli do zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, a także członków kolegium sądu okręgowego, wyłanianych spośród sędziów sądów rejonowych, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i rzetelnego przebiegu głosowania, w szczególności zachowania jego tajności, a także potrzebę sprawnego przeprowadzenia wyborów.”;
29) art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji realizuje zadania określone w ustawach, a w szczególności:
1) przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa, po uzyskaniu opinii właściwego kolegium sądu, kandydatów na stanowiska sędziów,
2) wybiera ze swego grona członka Krajowej Rady Sądownictwa,
3) wybiera kandydata na rzecznika dyscyplinarnego,
4) wyraża opinię w przedmiocie sprawozdania, o którym mowa w art. 39b §1,
5) wyraża opinię w przedmiocie rocznego sprawozdania dyrektora sądu apelacyjnego z działalności sądów na obszarze danej apelacji,
6) podejmuje uchwały stwierdzające niewywiązywanie się przez dyrektora sądu z obowiązków.”;

censor
20.11.2008 10:15:45

Czyli co, lustracja referatu raz na 3 lata? To jest w ogóle materia regulowana art.38 i n. pusp. Jeśli chcą to wrzucić po art.106 pusp, to można się zastanawiać, w jakim celu akurat tam? Tuż przed art.107 i n. pusp, traktującymi o odpowiedzialności dyscyplinarnej!

Sandman
20.11.2008 10:18:47

Część 2:
30) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:
„Art. 34a. § 1. Zebranie sędziów danego sądu składa się z wszystkich sędziów tego sądu. Zebraniu przewodniczy prezes sądu, a w razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego zebrania pełni najstarszy służbą sędzia danego sądu.
§ 2. Zebranie sędziów danego sądu realizuje zadania określone w ustawie i podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności sądu.
§ 3. Zebranie sędziów danego sądu zwołuje prezes tego sądu z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej piątej liczby sędziów tego sądu.”;
31) art. 35 i 36 uchyla się;
32) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 5. Nadzór nad działalnością administracyjną sądów”;
33) art. 37-39 otrzymują brzmienie:
„Art. 37. § 1. Osoby powołane do kierowania sądami i nadzoru nad działalnością administracyjną sądów mają prawo wglądu w czynności sądów, mogą żądać wyjaśnień oraz usunięcia uchybień. Osoby te mogą być obecne na rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności.
§ 2. Prezesi sądów uchylają zarządzenia administracyjne niezgodne z prawem oraz naruszające sprawność postępowania sądowego lub z innych przyczyn niecelowe.
§ 3. Prezes sądu przełożonego niezwłocznie zawiadamia prezesa podlegającego jego nadzorowi sądu o stwierdzonych uchybieniach w działaniu tego sądu. W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działaniu sądu, prezes tego sądu niezwłocznie zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach prezesa sądu przełożonego, a prezes sądu apelacyjnego - Ministra Sprawiedliwości; właściwy prezes informuje równocześnie o działaniach podjętych w celu usunięcia tych uchybień.
§ 4. W razie stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego, prezesi sądów mogą zwrócić na nie, na piśmie, uwagę i żądać usunięcia skutków tego uchybienia. Sędzia, którego dotyczy zwrócona uwaga, może w terminie siedmiu dni złożyć pisemne zastrzeżenie do organu, który zwrócił uwagę, co nie zwalnia go od obowiązku usunięcia skutków uchybienia. Przepis art. 108 § 1 stosuje się odpowiednio.
§ 5. W razie złożenia zastrzeżenia, organ, o którym mowa w § 4, uchyla uwagę albo przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi dyscyplinarnemu.
§ 6. Odpis pisma zawierającego stwierdzenie uchybienia i zwrócenie uwagi dołącza się do akt osobowych sędziego.
§ 7. Po upływie pięciu lat od zwrócenia uwagi, na wniosek sędziego, Minister Sprawiedliwości lub prezes właściwego sądu zarządza usunięcie z akt osobowych sędziego odpisu pisma, o którym mowa w § 5, jeżeli w tym okresie nie stwierdzono kolejnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego, skutkującego zwróceniem uwagi lub nie wytknięto uchybienia w trybie art. 40 § 1. W takim przypadku dopuszczalne jest tylko jednoczesne usunięcie z akt osobowych sędziego odpisów wszystkich pism i postanowień, o których mowa w § 5 i w art. 40 § 3.
Art. 38. § 1. Nadzór bezpośredni nad działalnością administracyjną sądów polega na bieżącej kontroli działalności administracyjnej w celu zapewnienia sprawności, terminowości i zgodności z prawem czynności, w szczególności zarządzania tokiem postępowania sądowego.
§ 2. Poszczególne czynności z zakresu nadzoru bezpośredniego nad działalnością administracyjną sądów mogą być powierzane przez prezesów sądów sędziom i referendarzom sądowym.
§ 3. Czynnościami z zakresu nadzoru bezpośredniego nad działalnością administracyjną sądów są w szczególności:
1) kontrola przestrzegania zasad przydzielania przez przewodniczących wydziałów spraw poszczególnym sędziom;
2) analiza materiałów statystycznych dotyczących pracy nadzorowanych sądów, w szczególności stanu zaległości i sprawności postępowania oraz efektywności pracy sędziów, asesorów i referendarzy;
3) kontrola pracy wizytatorów i inspektorów do spraw biurowości;
4) kontrola wykonywania przez przewodniczących wydziałów obowiązków nadzorczych;
5) bieżąca lub okresowa kontrola toku postępowania w sprawach indywidualnych, w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa.
§ 4. Ponadto czynnościami z zakresu nadzoru bezpośredniego nad działalnością administracyjną sądów są:
1) wizytacja sądu albo jego niektórych jednostek organizacyjnych,
2) lustracja w sądzie,
3) badanie toku i sprawności postępowania w poszczególnych sprawach,
4) kontrola działalności sekretariatu w sądzie.
§ 5. W sądach rejonowych czynności, o których mowa w § 4 pkt 1-3 wykonują prezesi przełożonych sądów okręgowych, osobiście lub przez sędziów – wizytatorów.
§ 6. W sądach okręgowych czynności, o których mowa w § 4 pkt 1-3 wykonują sędziowie – wizytatorzy.
§ 7. W sądach apelacyjnych czynności, o których mowa w § 4 pkt 1-3 wykonują sędziowie – wizytatorzy.
§ 8. Czynności, o których mowa w § 5-7 można zlecić także innym sędziom, a w zakresie dotyczącym działalności referendarzy sądowych, także referendarzom sądowym.
§ 9. Wizytacja obejmuje pełną działalność sądu albo jego jednostki organizacyjnej.
§ 10. Lustracja obejmuje wybrane zagadnienia z działalności sądu.
Art. 39. § 1. Nadzór zwierzchni, o którym mowa w art. 9 § 2 polega na kontroli i ocenie prawidłowości wykonywania zadań przez osoby powołane do kierowania sądami okręgowymi i rejonowymi oraz do sprawowania nadzoru bezpośredniego w tych sądach, a także na kontroli działalności administracyjnej sądów objętych tym nadzorem. Nadzór zwierzchni obejmuje także badanie prawidłowości i racjonalności podziałów czynności dokonywanych przez prezesów sądów, a ponadto obejmuje przeprowadzanie w sądach podlegających temu nadzorowi czynności, o których mowa w art. 37 § 4.
§ 2. Prezes sądu apelacyjnego może zwrócić prezesowi lub wiceprezesowi sądu okręgowego albo rejonowego uwagę na piśmie, jeżeli stwierdzi uchybienia w zakresie kierowania sądem albo sprawowania przez prezesa należącego do niego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
§ 3. Prezes sądu apelacyjnego, stwierdzając nieprawidłowość lub nieracjonalność podziału czynności wydaje zalecenie zmiany tego podziału.
§ 4. Uprawnienie, o którym mowa w § 2 przysługuje prezesowi sądu okręgowego wobec prezesa lub wiceprezesa sądu rejonowego działającego w podległym mu okręgu sądowym.”;
34) po art. 39 dodaje się art. 39a-39c w brzmieniu:
„Art. 39a. § 1. Nadzór zewnętrzny, o którym mowa w art. 9 § 3 polega na analizie i ocenie prawidłowości oraz skuteczności wykonywania nadzoru zwierzchniego i bezpośredniego oraz ustalaniu ich kierunków. Ponadto nadzór zewnętrzny obejmuje wykonywanie czynności niezbędnych ze względu na wystąpienie uchybień w działalności administracyjnej sądów a także czynności koniecznych do wykonywania zadań związanych z reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, w zakresie spraw dotyczących działalności sądów.
§ 2. Środkami nadzoru zewnętrznego są:
1) ustalanie kierunków nadzoru wykonywanego przez prezesów sądów;
2) ocena planów zadań nadzorczych przedstawianych przez prezesów sądów;
3) zlecanie doraźnych wizytacji i lustracji sądów, działalności nadzorczej prezesów sądów oraz wydawanie odpowiednich zarządzeń;
4) bieżąca lub okresowa kontrola toku postępowania w sprawach indywidualnych, w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa;
5) przygotowanie i analiza rocznych informacji o działalności sądów;
6) kontrola i ocena sprawozdań, protokołów i zarządzeń wydawanych w toku nadzoru wykonywanego przez prezesów sądów oraz wydawanie wiążących ich dyspozycji;
7) ustalanie rocznych planów wizytacji i lustracji sądów apelacyjnych.
§ 3. W uzasadnionych przypadkach Minister Sprawiedliwości może z urzędu lub na wniosek prezesa sądu apelacyjnego zarządzić:
1) przeprowadzenie w jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych wizytacji lub lustracji poza planem zadań nadzorczych na dany rok;
2) przeprowadzenie w określonym sądzie wizytacji lub lustracji przez sędziów wizytatorów z innego okręgu apelacyjnego.
§ 4. Zlecając lub zarządzając przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 2 pkt 3 i w § 3 Minister Sprawiedliwości wyznacza prezesowi sądu apelacyjnego zakres i termin ich przeprowadzenia. W czynnościach tych może brać udział, jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości sędzia, o którym mowa w art. 9 § 3.
Art. 39b. § 1. Prezes sądu apelacyjnego sporządza informację roczną o działalności sądów działających na obszarze apelacji, którą po zaopiniowaniu przez zgromadzenie ogólne sędziów apelacji przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości, nie później niż 30 kwietnia następnego roku.
§ 2. Minister Sprawiedliwości może zwrócić prezesowi lub wiceprezesowi sądu uwagę na piśmie, jeżeli stwierdzi uchybienia w zakresie kierowania sądem albo sprawowania przez prezesa przysługującego mu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
§ 3. Jeżeli z informacji, o której mowa w § 1, wynika, że prezes sądu apelacyjnego nie podejmował w okresie sprawozdawczym niezbędnych czynności, zmierzających do usunięcia uchybień w działalności administracyjnej sądów, Minister Sprawiedliwości odmawia przyjęcia informacji i zawiadamia o tym prezesa, wskazując przyczyny odmowy.
§ 5. Niewykonanie w terminie obowiązku, o którym mowa w § 1 jest równoznaczne z odmową przyjęcia sprawozdania.
§ 6. Dwukrotna odmowa przyjęcia sprawozdania przez Ministra Sprawiedliwości oznacza rażące niewywiązywanie się przez prezesa z obowiązków służbowych, w rozumieniu art. 27 § 1 pkt 1.
Art. 39c. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i formy sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów przez organy i osoby do tego wyznaczone a także podział zadań tego nadzoru pomiędzy organami nadzoru, formy dokonywania i dokumentowania czynności nadzorczych, szczegółowy sposób sporządzania i formę rocznych sprawozdań o działalności sądów oraz sposób obliczania wskaźników sprawności postępowania. Wydając rozporządzenie, należy brać pod uwagę zasady sprawności, skuteczności nadzoru oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych.”;
35) w art. 40 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Po upływie pięciu lat od wytknięcia uchybienia w trybie określonym w § 1, na wniosek sędziego, prezes właściwego sądu zarządza usunięcie z akt osobowych sędziego odpisu postanowienia, o którym mowa w § 3, jeżeli w tym okresie nie stwierdzono kolejnej oczywistej obrazy przepisów przy rozpoznawaniu sprawy przez sąd odwoławczy, skutkującej wytknięciem uchybienia lub nie zwrócono uwagi w trybie art. 37 § 4. W takim przypadku dopuszczalne jest tylko jednoczesne usunięcie z akt osobowych sędziego odpisów wszystkich pism i postanowień, o których mowa w § 3 i art. 37 § 6.”;
36) po art. 41 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:
„Rozdział 5a. Tryb rozpoznawania skarg i wniosków
Art. 41a § 1. Skargi i wnioski dotyczące działalności sądów podlegają rozpatrzeniu na zasadach określonych w przepisach niniejszego rozdziału.
§ 2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, jest obowiązany poinformować o tym skarżącego.
§ 3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze nie dokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
Art. 41b § 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczących działalności sądów jest:
1) prezes sądu apelacyjnego – w odniesieniu do sądu apelacyjnego lub sądu okręgowego działającego w obszarze apelacji,
2) prezes sądu okręgowego – w odniesieniu do sądu rejonowego, działającego w okręgu sądowym.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego, w którego obszarze apelacji działają sądy objęte skargą lub wnioskiem.
§ 3. Organem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej działalności prezesa sądu apelacyjnego jest Krajowa Rada Sądownictwa.
§ 4. Organy, o których mowa w § 1 i 3, obowiązane są do zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku rozpoznania skarg.
Art. 41c § 1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom właściwym, o których mowa w art. 41b § 1-2.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Art. 41d § 1. Wnioski dotyczące organizacji sądów lub zagadnień nie związanych z postępowaniem sądowym w konkretnych sprawach kierowane do Ministra Sprawiedliwości rozpatruje ten Minister osobiście lub przez upoważnionych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości.
§ 2. Skargi i wnioski zawierające zarzuty wobec sędziów, dotyczące uchybień mogących stanowić przewinienie dyscyplinarne albo zawierające wnioski o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, który jest obowiązany podjąć czynności sprawdzające. O sposobie załatwienia rzecznik dyscyplinarny powiadamia skarżącego lub wnioskodawcę oraz organ, który przekazał mu skargę lub wniosek.
Art. 41e W zakresie nieuregulowanym do postępowania w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności sądów stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 41f Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa określi tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów, mając na względzie zapewnienie realizacji prawa do składania skarg i wniosków oraz rzetelność i wszechstronności rozpatrywania skarg i wniosków.”;
37) w art. 56 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego, prezes sądu apelacyjnego, na obszarze właściwości którego stanowisko zostało zwolnione, niezwłocznie zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości, który, w oparciu o kryteria wymienione w § 1, przydziela stanowisko do danego albo innego sądu, względnie stanowisko znosi.”;
38) w art. 57:
a) po § 1 dodaje się § 1a-1f w brzmieniu:
„§ 1a. Kandydat na wolne stanowisko sędziego sądu powszechnego, który zajmuje stanowisko sędziego sądu powszechnego, administracyjnego albo wojskowego, bądź też referendarza sądowego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt 100 spraw sądowych różnych kategorii, w których rozpoznawaniu brał udział, zakończonych w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających obwieszczenie, a w przypadku mniejszej liczby takich spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich tych spraw.
§ 1b. Kandydat na wolne stanowisko sędziego sądu powszechnego, który zajmuje stanowisko prokuratora albo asesora prokuratorskiego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt 100 spraw, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki zaskarżenia w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających obwieszczenie, a jeśli prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze bądź sporządził akt oskarżenia lub środki zaskarżenia w mniejszej liczbie spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich tych spraw.
§ 1c. Kandydat na wolne stanowisko sędziego sądu powszechnego, który wykonuje zawód adwokata lub radcy prawnego, bądź zajmuje stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur 100 akt spraw sądowych różnych kategorii, w których występował w charakterze zastępcy procesowego w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających obwieszczenie, a jeśli występował w mniejszej liczbie spraw – wykaz sygnatur wszystkich akt tych spraw, ze wskazaniem sądów, w których sprawy te toczyły się lub toczą lub odpisy wszystkich, jednak nie więcej niż 100, opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w tym okresie w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, zaś radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nadto opinię przełożonego.
§ 1d. Kandydat na wolne stanowisko sędziego sądu powszechnego, który wykonuje zawód notariusza, do karty zgłoszenia dołącza wykaz 100 aktów notarialnych obejmujących różne kategorie spraw, sporządzonych w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających obwieszczenie, a jeśli sporządził mniejszą liczbę – wszystkich tych aktów.
§ 1e. Kandydat na wolne stanowisko sędziego sądu powszechnego, będący profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych w polskich szkołach wyższych, w Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych, do karty zgłoszenia dołącza wykaz publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisy sporządzonych w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających obwieszczenie opinii prawnych, charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr oraz dorobku naukowego, a także opinię przełożonego.
§ 1f. Do karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie kandydat może dołączyć opinie, rekomendacje i inne dokumenty popierające kandydaturę.”,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Kandydaturę zgłasza się prezesowi właściwego sądu apelacyjnego.”,
c) § 2a otrzymuje brzmienie:
„§ 2a. Jeżeli swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie spełnia warunków do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o których mowa w art. 61 § 1 pkt 1, 3, 4 oraz 6 i 7, albo zgłoszenie nastąpiło po upływie terminu, o którym mowa w § 1, lub nie spełnia wymogów formalnych określonych w tym przepisie lub w § 1a-1e, prezes sądu apelacyjnego zawiadamia zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia, podając przyczynę. Osoba, której zgłoszenie pozostawiono bez rozpatrzenia, może, w terminie 7 dni złożyć pisemne zastrzeżenie. Jeżeli prezes sądu apelacyjnego nie uwzględni zastrzeżenia, niezwłocznie przekazuje je wraz ze zgłoszeniem Krajowej Radzie Sądownictwa. W przedmiocie pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada Sądownictwa.”,
d) uchyla się § 3;
39) po art. 57 dodaje się art. 57a-57i w brzmieniu:
„Art. 57a § 1. Prezes sądu apelacyjnego, któremu złożono kartę zgłoszenia, po stwierdzeniu spełniania przez kandydata wymogów wskazanych w art. 57 § 1-1e, zarządza dokonanie oceny kwalifikacji kandydata przez sędziego wizytatora.
§ 2. Sędziego wizytatora, który dokonuje oceny kwalifikacji kandydata, wyłania się w drodze losowania, spośród sędziów, o których mowa w art. 106b § 1.
§ 3. Jeżeli na jedno wolne stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, oceny kwalifikacji kandydatów dokonuje ten sam sędzia wizytator, chyba że z uwagi na liczbę kandydatów bądź z innych ważnych przyczyn nie jest to możliwe.
Art. 57b § 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego sądu powszechnego, administracyjnego i wojskowego dokonywana jest w oparciu o analizę pracy sędziego obejmującą badanie obciążenia pracą, sprawności postępowania, efektywności i jakości pracy, stabilności orzecznictwa oraz zgodności z przepisami prawa podejmowanych czynności, w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających obwieszczenie, przy uwzględnieniu okresu i wymiaru orzekania oraz pełnionych funkcji.
§ 2. Analiza pracy, o której mowa w § 1, dokonywana jest w oparciu o badanie co najmniej 50 akt spraw różnych kategorii, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie wskazanym w art. 57 § 1a, a także na podstawie danych gromadzonych w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w sądach, w tym dla potrzeb statystyki sądowej.
§ 3. Sędzia wizytator dokonujący oceny kwalifikacji kandydatów, o których mowa w § 1, z urzędu obejmuje badaniem także nie ujęte w wykazie, akta 10 spraw, przydzielonych kandydatowi do rozpoznania i niezakończonych, w których od momentu pierwszej rejestracji upłynął najdłuższy okres, a także akta spraw, w których orzeczenia zmieniono lub uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania oraz spraw, w których stwierdzono przewlekłość postępowania lub niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia.
§ 4. Jeżeli ze względu na szczególny zakres czynności sędziego lub z innych przyczyn zbadanie liczby spraw wskazanej w § 2 i § 3 nie jest możliwe, przyjmuje się, z podaniem przyczyn, inną liczbę.
§ 5. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpisy prawomocnych wyroków orzekających karę dyscyplinarną oraz pism o zwróceniu uwagi na uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego bądź postanowień o wytknięciu uchybienia w razie oczywistej obrazy przepisów, chyba że uprawniony organ zarządził usunięcie tych wyroków, postanowień lub pism z akt osobowych sędziego, a także protokoły okresowych ocen pracy, o których mowa w art. 106a-106c.
Art. 57c. § 1. Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko referendarza sądowego odpowiednio stosuje się przepisy art. 57b § 1-4, a nadto poddaje się ocenie poziom wiedzy prawniczej kandydata.
§ 2. Do oceny kwalifikacji kandydatów, o których mowa w § 1, dołącza się odpis zaświadczenia o złożeniu egzaminu sędziowskiego, protokoły okresowych ocen kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 148 § 2, odpisy pism obejmujących przypadki prawomocnego wymierzenia kar porządkowych oraz prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kary zostały uznane za niebyłe.
Art. 57d § 1. Ocena kwalifikacji kandydata, zajmującego stanowisko asystenta sędziego, dokonywana jest za okres ostatnich 36 miesięcy poprzedzających obwieszczenie, w oparciu o wynik egzaminu sędziowskiego, wyniki okresowych ocen kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 148 § 2, pisemne opinie sędziów, pod nadzorem których asystent wykonywał czynności, pisemne opinie i informacje uzyskane od prezesa lub przewodniczącego wydziału sądu, w którym kandydat był zatrudniony, jak również od innych pracowników tego sądu, dokumenty wskazujące na posiadane kwalifikacje kandydata oraz inne dokumenty znajdujące się w jego aktach osobowych.
§ 2. Przy ocenie kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko asystenta sędziego bierze się pod uwagę poziom wiedzy prawniczej, sprawność, terminowość i zgodność z przepisami prawa podejmowanych czynności.
§ 3. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się dołącza się odpis zaświadczenia o złożeniu egzaminu sędziowskiego, protokoły okresowych ocen kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 148 § 2, oraz odpisy pism obejmujących przypadki wymierzenia kar porządkowych, chyba że kary zostały uznane za niebyłe.
Art. 57e § 1. Do oceny kwalifikacji kandydata, zajmującego stanowisko prokuratora albo asesora prokuratorskiego odpowiednio stosuje się przepisy art. 57b § 1, 2 i 4 oraz art. 57f § 2 zdanie trzecie.
§ 2. Do oceny kwalifikacji kandydatów, o których mowa w § 1, dołącza się odpisy prawomocnych wyroków orzekających karę dyscyplinarną oraz pism o wytknięciu uchybienia w razie oczywistej obrazy przepisów, chyba że uprawniony organ zarządził usunięcie tych wyroków, postanowień lub pism z akt osobowych, a także opinie przełożonych.
Art. 57f § 1. Ocena kwalifikacji kandydata, wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza albo zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dokonywana jest w oparciu o badanie jakości, sprawności, rzetelności i terminowości dokonywanych czynności, bądź jakości i rzetelności sporządzonych opinii prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa.
§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dokonywana jest w oparciu o badanie co najmniej 50 akt spraw różnych kategorii lub opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 57 § 1c. Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia wizytator dokonujący oceny kwalifikacji może z urzędu objąć badaniem także akta spraw sądowych, w których kandydat występował w charakterze zastępcy procesowego, a których nie ujęto w wykazie, jak również zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw.
§ 3. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza dokonywana jest w oparciu o badanie co najmniej 50 aktów notarialnych, obejmujących różne kategorie spraw, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 57 § 1d. Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia wizytator dokonujący oceny kwalifikacji może z urzędu objąć badaniem także nie ujęte w wykazie akty notarialne lub akta spraw sądowych, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania wpisu lub odmowę dokonania czynności, jak również zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw.
§ 4. Do oceny kwalifikacji kandydatów, o których mowa w § 1, dołącza się wykaz prawomocnych orzeczeń bądź decyzji o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że właściwy organ zarządził usunięcie wzmianki o ukaraniu z akt osobowych kandydata,.
§ 5. Do oceny kwalifikacji kandydatów wykonujących zawód adwokata lub radcy prawnego dołącza się także wykaz ostrzeżeń udzielonych przez właściwe organy samorządu zawodowego oraz zawiadomień o naruszeniu obowiązków procesowych dokonanych przez sąd lub prokuratora.
§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydatów, zajmujących stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dołącza się protokoły okresowych ocen kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.), oraz odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kara uznana została za niebyłą, a także opinię przełożonego.
§ 7. Do oceny kwalifikacji kandydatów, wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego albo notariusza protokoły przeprowadzonych wizytacji, kontroli lub ocen, w trybie art. 36 ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz.1058 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 ze zm.) albo art. 44 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002, Nr 42, poz.369 ze zm.).
Art. 57g § 1. Ocena kwalifikacji kandydatów, mających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk prawnych dokonywana jest z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, rodzaju i jakości publikacji, opinii recenzentów, jakości i rzetelności opinii prawnych bądź innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa.
§ 2. Do oceny kwalifikacji kandydatów, o których mowa w § 1, dołącza się opinię przełożonego oraz odpisy prawomocnych orzeczeń o udzieleniu kary dyscyplinarnej, chyba że kara uległa zatarciu.
Art. 57h § 1. Przy ocenie kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziego sądu powszechnego uwzględnia się przestrzeganie dyscypliny pracy, doskonalenie sposobu wykonywania obowiązków i podnoszenie kwalifikacji, umiejętność współpracy, kulturę osobistą, przestrzeganie zasad etyki wykonywanego zawodu, jak również predyspozycje osobowościowe kandydata do zawodu sędziego.
§ 2. Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji zwraca się do organów sprawujących nadzór administracyjny nad sądami i prokuraturą, prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, organów sprawujących nadzór nad działalnością notariuszy, organów samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych, a w przypadku kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk prawnych – kierownika danej placówki naukowej, o udzielenie informacji lub nadesłanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tej oceny.
§ 3. Do oceny kwalifikacji dołącza się informację o postępowaniach karnych, dyscyplinarnych bądź wyjaśniających toczących się przeciwko kandydatowi.
§ 4. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowiska sędziego sądu powszechnego, mając na uwadze konieczność zachowania metodyki uwzględniającej specyfikę wykonywanego przez kandydata zawodu lub zajmowanego stanowiska oraz jej dostosowania do zakresu analizy i kryteriów wskazanych w ustawie.
Art. 57i § 1. Prezes sądu apelacyjnego zapoznaje kandydata z oceną kwalifikacji. Kandydat w terminie 14 dni od daty zapoznania się z oceną kwalifikacji ma prawo złożyć prezesowi sądu apelacyjnego pisemne uwagi do oceny.
§ 2. Uwagi złożone po terminie prezes sądu apelacyjnego pozostawia bez rozpatrzenia, podając przyczynę. Kandydat, którego uwagi pozostawiono bez rozpatrzenia, w terminie 7 dni może złożyć pisemne zastrzeżenie. Jeżeli prezes sądu apelacyjnego nie uwzględni zastrzeżenia, przekazuje je, wraz z uwagami, Krajowej Radzie Sądownictwa, która rozstrzyga w przedmiocie pozostawienia uwag bez rozpatrzenia.
§ 3. Prezes sądu apelacyjnego, po stwierdzeniu, że uwagi wniesiono prawidłowo, niezwłocznie zarządza ich rozpatrzenie przez trzech sędziów wizytatorów, wyłonionych w drodze losowania, z wyłączeniem sędziego, który dokonał oceny kwalifikacji. Sędziowie wizytatorzy rozpatrują uwagi w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
§ 4. Po rozpatrzeniu uwag sędziowie wizytatorzy podtrzymują ocenę kwalifikacji kandydata, do której uwagi zgłoszono, albo dokonują oceny odmiennej. Stanowisko sędziów wizytatorów wyrażane jest na piśmie z uzasadnieniem i podlega doręczeniu kandydatowi.
§ 5. Po upływie terminu, o którym mowa w § 1, albo po rozpatrzeniu uwag w trybie § 2-4 prezes sądu apelacyjnego przedstawia kandydaturę, wraz z oceną kwalifikacji, do zaopiniowania właściwemu kolegium sądu, a następnie określa termin zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, na którym będzie prezentowana kandydatura.
§ 6. W przypadku, o którym mowa w art. 59, oceny kwalifikacji kandydatów dokonują sędziowie wizytatorzy delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, chyba że Minister Sprawiedliwości zwróci się o dokonanie tej oceny przez sędziów wizytatorów wybranego sądu apelacyjnego. Przepisy § 1-3 stosuje się, przy czym uprawnienia prezesa sądu przysługują Ministrowi Sprawiedliwości.”;
40) w art. 58 § 2-3 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji ocenia zgłoszonych kandydatów w drodze głosowania i przekazuje prezesowi sądu apelacyjnego wszystkie zgłoszone kandydatury, ze wskazaniem liczby uzyskanych głosów.
§ 3. Kandydatury ocenione w sposób, o którym mowa w § 2, prezes sądu apelacyjnego przekazuje Krajowej Radzie Sądownictwa, za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości.”;
41) w art. 74:
a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Sędzia przeniesiony w stan spoczynku z przyczyn, o których mowa w art. 70 § 1 i art. 71 § 1, ma prawo powrotu na stanowisko zajmowane poprzednio albo stanowisko równorzędne poprzednio zajmowanemu, jeżeli przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.”,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W celu wykonania prawa, o którym mowa w § 1 i 1a, sędzia zgłasza zamiar powrotu na stanowisko zajmowane poprzednio albo wniosek o wyznaczenie mu stanowiska równorzędnego do Krajowej Rady Sądownictwa, która w terminie miesiąca wydaje w tej sprawie decyzję. W razie decyzji negatywnej sędziemu przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego.”;
42) w art. 77:
a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w innym sądzie równorzędnym lub niższym,”,
b) uchyla się § 5,
c) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem – w rozmiarze nie większym niż określony w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,”,
d) uchyla się 7a i 7b,
e) § 8 otrzymuje brzmienie;
„§ 8. Prezes sądu apelacyjnego, po uzyskaniu zgody sędziego i właściwego kolegium sądu, może delegować sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu okręgowego albo sędziego sądu apelacyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie równorzędnym lub niższym w obszarze tej samej apelacji, jednakże na nieprzerwany czas nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku.”,
d) po § 8 dodaje się § 9 i 10 w brzmieniu:
„§ 9. Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie, o którym mowa w § 8, może nastąpić nawet bez zgody sędziego. Delegowanie sędziego bez jego zgody może być powtórzone nie wcześniej niż po upływie trzech lat. Przepisy art. 22 § 1c stosuje się odpowiednio. Kolegium sądu podejmuje uchwałę uwzględniającą bądź oddalającą odwołanie sędziego, mając również na względzie konieczność realizacji właściwej polityki kadrowej.
§ 10. Aktu delegowania nie dołącza się do akt sądowych.”;
43) w art. 87 § 3 otrzymuje brzmienie;
„§ 3. Analizy danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, dokonuje właściwe kolegium sądu apelacyjnego w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku i przedstawia jej wyniki zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji.”;
44) w art. 91 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do wysokości stawki pierwszej awansowej po pięciu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku sędziego lub prokuratora. Okres ten ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania sędziego w tym czasie, a także w okresie zajmowania stanowiska prokuratora, karą dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40, względnie dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie określonym w art. 37 § 4 lub uzyskania negatywnej okresowej oceny pracy.”;
45) w art. 96 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunki przyznawania pomocy, o której mowa w § 1, z uwzględnieniem zaangażowania środków własnych sędziego, udziału kolegiów sądów w przyznawaniu pomocy oraz zasady racjonalności gospodarowania środkami oraz przy przyjęciu zasady, że w razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w sposób, o którym mowa w art. 68, pożyczka podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokości stopy redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim.”;
46) w art. 105:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Do sędziów w stanie spoczynku stosuje się odpowiednio art. 84 § 3 i art. 86. Do sędziów w stanie spoczynku, którzy wykonują obowiązki sędziego lub pełnią funkcję wizytatora, stosuje się odpowiednio także przepisy art. 77 § 1, 6-6b i 8, art. 79, art. 82-83, art. 84 § 1, art. 85, art. 89-90 oraz art. 94-94b.”,
b) po § 1 dodaje się § 1a-1c w brzmieniu:
„§ 1a. Sędzia, który przeszedł w stan spoczynku w trybie art. 69 § 1 i 2, a także sędzia przeniesiony w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, na swój wniosek i po uzyskaniu zgody właściwego kolegium sądu, może wykonywać obowiązki sędziego w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, w sądzie, w którym ostatnio pełnił służbę albo innym sądzie równorzędnym lub niższym. W takim wypadku sędziemu w stanie spoczynku przysługuje dodatek orzeczniczy w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.
§ 1b. Jeżeli sędzia w stanie spoczynku, o którym mowa w § 1a, ukończył 65 rok życia do wniosku dołącza zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.”,
c) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Minister Sprawiedliwości albo prezes sądu apelacyjnego po uzyskaniu zgody kolegium danego sądu apelacyjnego może powierzyć sędziemu, który przeszedł w stan spoczynku w trybie art. 69 § 1 i 2 oraz sędziemu przeniesionemu w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, za jego zgodą, pełnienie funkcji wizytatora, odpowiednio, w Ministerstwie Sprawiedliwości lub w sądzie. W takim wypadku sędziemu w stanie spoczynku przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości przewidzianej dla sędziego wizytatora.”,
d) po § 2 dodaje się § 2a-2b w brzmieniu:
„§ 2a. Zgoda właściwego kolegium sądu, o której mowa w § 1a, oraz powierzenie funkcji wizytatora mogą zostać cofnięte w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego uprzedzenia. Przepis stosuje się do cofnięcia przez sędziego w stanie spoczynku swojej zgody na wykonywanie obowiązków sędziego lub pełnienia funkcji wizytatora.
§ 2b. Możliwość wykonywania obowiązków sędziego lub pełnienia funkcji wizytatora wyłączona jest w przypadku ubiegania się przez sędziego w stanie spoczynku o mandat posła, senatora albo radnego, bądź pełnienia przez niego funkcji, o których mowa w art. 98 § 2.”;
47) po art. 106 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:
„Rozdział 2a. Okresowa ocena pracy sędziów
Art. 106a § 1. Sędzia podlega okresowej ocenie pracy, która dokonywana jest co trzy lata, z zastrzeżeniem § 5.
§ 2. Okresowa ocena pracy dokonywana jest w oparciu o analizę pracy sędziego, obejmującą badanie obciążenia pracą, sprawności, efektywności, jakości pracy i stabilności orzecznictwa oraz zgodności z przepisami prawa podejmowanych czynności, przy uwzględnieniu okresu i wymiaru orzekania oraz pełnionych funkcji.
§ 3. Okresowa ocena pracy dokonywana jest w oparciu o badanie 10 akt spraw, przydzielonych sędziemu do rozpoznania i niezakończonych, w których od momentu pierwszej rejestracji upłynął najdłuższy okres, a ponadto akt spraw, w których w okresie objętym oceną orzeczenia zmieniono lub uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania oraz spraw, w których stwierdzono przewlekłość postępowania lub niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia, jak również 40 akt pozostałych spraw różnych kategorii, wybranych losowo, w tym 20 spraw zakończonych. Jeżeli ze względu na szczególny zakres czynności sędziego lub z innych przyczyn zbadanie wskazanej liczby spraw nie jest możliwe, przyjmuje się, z podaniem przyczyn, liczbę mniejszą.
§ 4. Okresowa ocena pracy jest:
a) pozytywna,
b) pozytywna z zastrzeżeniem – w wypadku, gdy w pracy sędziego stwierdzono istotne uchybienia, nie stanowiące jednak podstawy do oceny negatywnej,
c) negatywna.
§ 5. W wypadku uzyskania oceny pozytywnej z zastrzeżeniem sędzia podlega dodatkowej okresowej ocenie pracy, przez innego sędziego wizytatora, po upływie roku od dokonania poprzedniej; dodatkowa ocena ma na celu sprawdzenie, czy stwierdzone uchybienia zostały usunięte i nie powtórzyły się. § 4 pkt b nie stosuje się.
§ 6. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb i sposób dokonywania okresowej oceny pracy sędziów, mając na uwadze konieczność zachowania jednolitej metodyki przeprowadzania tej oceny oraz dostosowania jej do zakresu analizy pracy sędziego oraz kryteriów wskazanych w § 1.
Art. 106b § 1. Okresowej oceny pracy sędziów dokonują sędziowie wizytatorzy, powoływani przez prezesa sądu apelacyjnego spośród sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu apelacyjnego. Negatywna opinia kolegium sądu apelacyjnego jest dla prezesa tego sądu wiążąca.
§ 2. Kandydatów do sprawowania funkcji sędziów wizytatorów spośród sędziów sądu okręgowego przedstawiają prezesowi sądu apelacyjnego prezesi sądów okręgowych działających na obszarze właściwości danego sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii właściwego kolegium sądu okręgowego. Negatywna opinia kolegium sądu okręgowego jest dla prezesa tego sądu wiążąca.
§ 3. Sędziowie wizytatorzy powoływani są na okres czterech lat, najwyżej na dwie kolejne kadencje i nie mogą być przed upływem ośmiu lat od zakończenia drugiej kadencji ponownie powołani do pełnienia tej funkcji.
Art. 106c § 1. Pierwsza okresowa ocena pracy sędziego przeprowadzana jest po upływie trzech lat od objęcia pierwszego stanowiska sędziowskiego. Każda następna ocena obejmuje kolejne trzyletnie okresy pracy sędziego, liczone od dokonania poprzedniej okresowej oceny pracy.
§ 2. Sędziego zawiadamia się o planowanej okresowej ocenie jego pracy na 30 dni przed przystąpieniem do jej dokonywania.
Art. 106d § 1. Prezes sądu apelacyjnego zapoznaje sędziego z okresową oceną jego pracy.
§ 2. Sędzia, który uzyskał negatywną okresową ocenę pracy, ma prawo złożyć prezesowi sądu apelacyjnego, w terminie 14 dni od daty zapoznania się z tą oceną, pisemne uwagi do oceny. Przepisy art. 57i § 2-3 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Po rozpatrzeniu uwag sędziowie wizytatorzy podtrzymują ocenę pracy sędziego, do której uwagi zgłoszono, albo ocenę tę zmieniają. Stanowisko sędziów wizytatorów wyrażane jest na piśmie z uzasadnieniem i podlega doręczeniu zainteresowanemu sędziemu. Sędzia, wobec którego podtrzymano ocenę negatywną, ma prawo złożyć, w terminie 7 dni od daty doręczenia stanowiska sędziów wizytatorów, odwołanie do Krajowej Rady Sądownictwa, za pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego. Przepisy art. 57j § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje uchwałę o wyniku okresowej oceny pracy sędziego w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu odwołania, chyba że z ważnych przyczyn nie jest to możliwe.
§ 5. W przypadku uzyskania przez sędziego, na skutek złożenia uwag do oceny, o których mowa w § 2 lub odwołania, o którym mowa w § 3, pozytywnej oceny pracy, wynagrodzenie zasadnicze sędziego ulega podwyższeniu do kolejnej stawki awansowej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres pracy niezbędny do uzyskania tej stawki.”;
48) w art. 110 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w sprawach, o których mowa w art. 37 § 4a, art. 75 § 2 pkt 3 oraz w art. 80.”;
49) w art. 112 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Rzecznika dyscyplinarnego wybiera, spośród kandydatów zgłoszonych przez zgromadzenia ogólne sędziów apelacji, Krajowa Rada Sądownictwa. Rzecznik dyscyplinarny działa przy Krajowej Radzie Sądownictwa. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa cztery lata.”;
50) w art. 129 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach służbowych sędziego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie, a także jeżeli wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo nieumyślne.
§ 2. Jeżeli sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo umyślne, z urzędu zawiesza sędziego w czynnościach służbowych.”;
51) w art. 151b:
a) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu:
„§ 2a. W wypadku nieuzyskania przez referendarza sądowego pozytywnej okresowej oceny kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 148 § 2, okresy pracy wskazane w § 1 ulegają wydłużeniu o trzy lata.
§ 2b. Poza wynagrodzeniem zasadniczym referendarzowi sądowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, o jakim mowa w art. 91 § 7, a także gratyfikacje jubileuszowe, na zasadach określonych w art. 92 § 3-5, oraz jednorazowa odprawa w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, na zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Do referendarzy sądowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 1, art. 82a, art. 87-89, art. 92 § 1 i 2, art. 93 oraz art. 97 § 1 i 2.”;
52) w art. 155:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Asystentowi sędziego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Poza wynagrodzeniem zasadniczym asystentowi sędziego przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz jednorazowa odprawa w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, na zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury.”,
b) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, uwzględniając poziom wynagrodzeń sędziów, referendarzy sądowych i pracowników sądu oraz rodzaj wykonywanych przez asystentów sędziów zadań.”,
c) po § 8 dodaje się § 9 w brzmieniu:
„§ 9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do asystentów sędziego stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach sądów i prokuratury.”;
53) po art. 155a dodaje się art. 155b w brzmieniu:
„Art. 155b § 1. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.
§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie lub Ministerstwie Sprawiedliwości, mających siedzibę w tej samej miejscowości, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata. Delegowanie asystenta sędziego może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.
§ 3. Prezes sądu apelacyjnego może delegować asystenta sędziego do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie w obszarze danej apelacji, na warunkach określonych w § 1, na czas określony, nie dłuższy niż rok, a na warunkach określonych w § 2 - na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie asystenta sędziego może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.
§ 4. Minister Sprawiedliwości, jeżeli przemawiają za tym potrzeby sądownictwa, może delegować asystenta sędziego do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie lub Ministerstwie Sprawiedliwości, mających siedzibę w innej miejscowości, na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku. Delegowanie asystenta sędziego może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.
§ 5. Asystent sędziego delegowany na podstawie § 1, na czas nieokreślony, może być odwołany z delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem.
§ 6. W okresie delegowania asystent sędziego ma prawo do wynagrodzenia przysługującego mu na dotychczas zajmowanym stanowisku i dodatku za wieloletnią pracę. W wypadku delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości asystent sędziego otrzymuje dodatek specjalny z tytułu delegowania, a w razie powierzenia mu pełnienia funkcji – także dodatek funkcyjny.
§ 7. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości niż miejscowość będąca siedzibą sądu, w którym asystent sędziego jest zatrudniony, przysługuje mu prawo do bezpłatnego zakwaterowania lub zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, a także świadczenia dodatkowe, rekompensujące niedogodności wynikające z delegowania poza stałe miejsce pracy: zwrot kosztów przejazdu, diety, zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg, jednorazowy ryczałt z tytułu przeniesienia, zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.
§ 8. Świadczenia związane z delegowaniem asystenta sędziego wypłaca odpowiednio sąd albo jednostka organizacyjna, do których asystent sędziego został delegowany, albo Ministerstwo Sprawiedliwości.
§ 10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki delegowania asystentów sędziów do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym wysokość dodatku specjalnego i funkcyjnego oraz szczegółowe warunki i zakres świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem poza stałe miejsce pracy, mając na względzie poziom świadczeń przysługujących pracownikom państwowych jednostek sfery budżetowej odbywającym podróże służbowe oraz czasowo przenoszonym.”;
54) w art. 177 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W zakresie, o którym mowa w § 2, dyrektor sądu apelacyjnego podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości, a dyrektorzy sądów okręgowych i rejonowych – dyrektorowi przełożonego sądu apelacyjnego.”;
55) po art. 177 dodaje się art. 177a w brzmieniu:
„Art. 177a § 1. Przy Ministrze Sprawiedliwości tworzy się Radę Konsultacyjną ds. budżetu sądownictwa powszechnego, zwaną dalej Radą Konsultacyjną, do której zadań należy opiniowanie założeń oraz projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych.
§ 2. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą prezesi sądów apelacyjnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza Rady.
§ 3. Rada Konsultacyjna zbiera się w zależności od potrzeb, co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej zwołuje Minister Sprawiedliwości.
§ 4. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność co najmniej 7 członków Rady Konsultacyjnej. Uchwały zapadają większością głosów.
§ 5. W posiedzeniach Rady Konsultacyjnej może uczestniczyć Minister Sprawiedliwości.”;
56) w art. 178 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla sądów w obszarze apelacji opracowują dyrektorzy sądów apelacyjnych na podstawie projektów przygotowanych przez dyrektorów sądów okręgowych i dyrektorów sądów rejonowych, według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych, uwzględniając w pierwszej kolejności konieczność zapewnienia realizacji przez sądy zadań z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej.”;
57) w art. 179:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Organem kierującym gospodarką finansową sądu jest dyrektor sądu, a w sądach rejonowych o liczbie stanowisk sędziowskich nie przekraczającej 15 – dyrektor przełożonego sądu okręgowego.”,
b) uchyla się § 2.

Art. 2.
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3b ust. 1-3, art. 4 ust. 5 i 6, art. 8 ust. 1 i 4, art. 12b ust 1 oraz art. 12c wyraz „rezes” zastępuje się wyrazami „dyrektor sądu” w odpowiednich przypadkach;
2) w art. 3a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Właściwy dyrektor sądu lub właściwy prokurator, o którym mowa w art. 5 pkt 5-8, zwany dalej "rokuratorem", może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, zwanego dalej "konkursem", która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu lub prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.”;
3) w art. 4 uchyla się ust. 3;
4) w art. 5:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w sądzie – dyrektor sądu,”,
b) uchyla się punkty 2 i 3;
5) w art. 11a:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściwy dyrektor sądu apelacyjnego lub prokurator apelacyjny może delegować urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie lub prokuraturze w obszarze danej apelacji, na warunkach określonych w ust. 1, na czas określony, nie dłuższy niż rok, a na warunkach określonych w ust. 2 – na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie urzędnika może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.”;
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Delegowaniu nie podlegają urzędnicy zajmujący w sądzie stanowiska: głównego księgowego, audytora wewnętrznego, a w prokuraturze zajmujący stanowiska: dyrektora finansowo-administracyjnego, głównego księgowego i audytora wewnętrznego.”.

kzawislak
20.11.2008 10:45:16

spełniam prośbę Sandman wybacz, że post niemerytoryczny, ale muszę poczytać co tam wkleiłeś

Sandman
20.11.2008 10:51:16

"kzawislak" napisał:

spełniam prośbę Sandman wybacz, że post niemerytoryczny, ale muszę poczytać co tam wkleiłeś

Dzięki Kasiu!
Art. 3.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082 ze zm. 3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 po pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 11 w brzmieniu:
„11) rozpatruje skargi na działalność prezesów sądów apelacyjnych.";
2) w art. 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera spośród sędziów tego Sądu jednego członka Rady na okres kadencji.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zgromadzenia ogólne sędziów apelacji wybierają po jednym członku Rady na okres kadencji.”,
c) uchyla się ust. 4;
3) uchyla się art. 8;
4) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Art.13a. 1. Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia urzędu sędziowskiego kierując się w pierwszej kolejności oceną kwalifikacji kandydatów, o której mowa w art. 57a § 1 ustawy wskazanej w art. 2b, oraz wynikami lustracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, jeżeli lustracja została przeprowadzona.
2. Przy ocenie kandydatów uwzględnia się doświadczenie zawodowe, oceny właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, opinie Ministra Sprawiedliwości, opinie kolegium właściwego sądu, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia.
3. Przy ocenie kandydatów, zajmujących stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego administracyjnego lub sędziego sądu wojskowego, uwzględnia się okresowe oceny pracy sędziego, a także prawomocne wyroki orzekające karę dyscyplinarną oraz przypadki zwrócenia uwagi na uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego lub wytknięcia uchybienia w razie oczywistej obrazy przepisów, chyba że uprawniony organ zarządził usunięcie tych wyroków, postanowień lub pism z akt osobowych sędziego.
4. Przy ocenie kandydatów, zajmujących stanowisko referendarza sądowego, uwzględnia się okresowe oceny kwalifikacyjne, o których mowa w art. 148 § 2 ustawy wskazanej w art. 2b, prawomocnie wymierzone kary porządkowe oraz prawomocne orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że zostały uznane za niebyłe.
5. Przy ocenie kandydatów, zajmujących stanowisko asystenta sędziego, uwzględnia się okresowe oceny kwalifikacyjne, o których mowa w art. 148 § 2 ustawy wskazanej w art. 2b, a także wymierzone kary porządkowe, chyba że zostały uznane za niebyłe.
6. Przy ocenie kandydatów, zajmujących stanowisko prokuratora albo asesora prokuratorskiego, uwzględnia się prawomocne wyroki orzekające karę dyscyplinarną oraz przypadki wytknięcia uchybienia w razie oczywistej obrazy przepisów, chyba że uprawniony organ zarządził usunięcie tych wyroków, postanowień lub pism z akt osobowych kandydata, a także opinie przełożonych.
7. Przy ocenie kandydatów, wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza uwzględnia się prawomocne orzeczenia bądź decyzje o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że właściwy organ zarządził usunięcie wzmianki o ukaraniu z akt kandydata, a także ostrzeżenia udzielone przez właściwe organy samorządu zawodowego oraz zawiadomienia o naruszeniu obowiązków procesowych dokonane przez sąd lub prokuratora oraz wyniki wizytacji, kontroli lub ocen, przeprowadzonych w trybie art. 36 ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz.1058 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 ze zm.) albo art. 44 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002, Nr 42, poz.369 ze zm.).
8. Przy ocenie kandydatów, zajmujących stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, uwzględnia się prawomocne orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kara została uznana za niebyłą, okresowe oceny kwalifikacyjne, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, ze zm.), a także opinie przełożonych.
9. Przy ocenie kandydatów, mających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uwzględnia się prawomocne orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej, chyba że kara uległa zatarciu, a także opinie przełożonych.”.

Art. 4.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz.1071 ze zm.4)) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Prezes sądu jest zwierzchnikiem służbowym kuratorów sądowych.”.

Art. 5.
Przepis art. 26 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do osób pełniących funkcje prezesa sądu oraz wiceprezesa sądu w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 6.
Kadencje kolegiów sądów apelacyjnych i okręgowych, działających w dotychczasowym składzie, wygasają z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 7.
§ 1. Stosunki pracy osób powołanych na podstawie dotychczasowych przepisów na stanowiska dyrektorów sądów apelacyjnych, dyrektorów sądów okręgowych oraz kierowników finansowych sądów rejonowych, w których w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest więcej niż 15 stanowisk sędziowskich, wygasają po upływie 8 lat od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że wcześniej zostały rozwiązane lub wygasły.
§ 2. Z dniem wejścia w życie ustawy kierownicy sądów rejonowych, o których mowa w § 1, stają się dyrektorami sądów w rozumieniu art. 21 § 1 pkt 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
§ 3. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister Sprawiedliwości określi nowe warunki wynagrodzenia osób, o których mowa w § 1, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą ustawą, z tym że wysokość ustalonego na nowo miesięcznego wynagrodzenia nie może być niższa od dotychczasowej. Do czasu ustalenia nowych warunków wynagrodzenia pozostają w mocy warunki dotychczasowe.
§ 4. Stosunki pracy osób powołanych na podstawie dotychczasowych przepisów na stanowiska kierowników finansowych sądów rejonowych, w których w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest nie więcej niż 15 stanowisk sędziowskich, wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że wcześniej zostały rozwiązane lub wygasły. Do tego czasu pozostają w mocy dotychczasowe warunki wynagrodzenia tych osób.
§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do osób powołanych na podstawie dotychczasowych przepisów na stanowiska zastępców dyrektorów sądów apelacyjnych, zastępców dyrektorów sądów okręgowych oraz zastępców kierowników finansowych sądów.

Art. 8.
§ 1. Termin pierwszego posiedzenia zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji wyznacza się przed upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
§ 2. Do czasu pierwszego posiedzenia zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji:
1) zgromadzenia ogólne sędziów sądu apelacyjnego wykonują zadania zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji wymienione w art. 34 pkt 1 – w odniesieniu do kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego, w art. 34 pkt 2-7, oraz w art. 34 pkt 8 – w odniesieniu do dyrektorów sądów apelacyjnych,
2) zgromadzenia ogólne sędziów okręgu lub zgromadzenia przedstawicieli sędziów okręgu powołane na podstawie przepisów dotychczasowych wykonują zadania zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji wymienione w przepisach art. 34 pkt 1 – w odniesieniu do kandydatów na stanowiska sędziów sądów okręgowych i rejonowych w danym okręgu, oraz w art. 34 pkt 8- – w odniesieniu do dyrektorów sądów okręgowych i rejonowych.

Art. 9.
Kadencje członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów sądów powszechnych na podstawie przepisów dotychczasowych, wygasają z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 10.
Powierzenie, na podstawie przepisów dotychczasowych, funkcji przewodniczących wydziałów na czas nieoznaczony ustaje z mocy prawa z upływem dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że wcześniej nastąpiło zwolnienie z pełnienia tej funkcji w trybie art. 11 § 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 11.
§ 1. Do oceny kandydatur zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie, o których obwieszczono przed wejściem w życie ustawy, stosuje się zasady dotychczasowe. Kandydatury te przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa zgromadzenie ogólne sędziów apelacji, z zastrzeżeniem art. 8 § 2 niniejszej ustawy.
§ 2. Oceny kwalifikacji asesorów sądowych, którzy zgłosili swoje kandydatury na wolne stanowiska sędziowskie, o których obwieszczono po wejściu w życie ustawy, dokonuje się w trybie i według zasad obowiązujących przy dokonywaniu oceny kwalifikacji kandydatów zajmujących stanowiska sędziów sądów powszechnych oraz przy uwzględnieniu przestrzegania dyscypliny pracy, doskonalenia sposobu wykonywania obowiązków i podnoszenia kwalifikacji, umiejętności współpracy, jak również predyspozycji osobowościowych do zawodu sędziego.

Art. 12.
Po upływie roku od wejścia wżycie niniejszej ustawy wygasają z mocy prawa akty delegowania sędziów sądów rejonowych i sędziów okręgowych do sądów wyższych chyba, że wcześniej upłynął okres delegowania lub nastąpiło odwołanie sędziego z delegowania.

Art. 13.
§ 1. Pierwsze okresowe oceny pracy sędziów zostaną przeprowadzone po upływie roku od wejścia w życie ustawy.
§ 2. Prezesi sądów apelacyjnych ustalą plan przeprowadzenia pierwszych okresowych ocen pracy sędziów zajmujących stanowiska sędziowskie w sądach działających na obszarze danej apelacji, dążąc do tego, aby wszyscy sędziowie o jednakowym stażu pracy na równorzędnych stanowiskach sędziowskich zostali poddani okresowej ocenie w tym samym czasie, i mając na uwadze konieczność wdrożenia trzyletniego cyklu przeprowadzania kolejnych okresowych ocen pracy sędziów.
§ 3. Pierwsze okresowe oceny pracy sędziów obejmują okres pracy po dniu wejścia w życie ustawy; każda następna ocena obejmuje kolejne trzyletnie okresy pracy sędziego, liczone od dokonania poprzedniej okresowej oceny pracy.

Art. 14.
Sąd dyscyplinarny, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z urzędu podejmuje decyzję w przedmiocie dalszego zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych, jeżeli zawieszenie nastąpiło na podstawie art. 129 § 2 ustawy, o której mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w związku z wydaniem uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo nieumyślne. Przepisy art. 131 § 1 oraz 4-5 ustawy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio.

Art. 15.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.Uzasadnienie


Proponowana nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (zwanej dalej pusp) stanowi element działań podejmowanych w celu reformy wymiaru sprawiedliwości w kierunku bardziej elastycznego ukształtowania struktury organizacyjnej sądów rejonowych i okręgowych, racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej i środków finansowych wydatkowanych na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, istotnej modyfikacji zasad sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, jak również usprawnienia zarządzania sądami. Przedmiotem nowelizacji jest także wprowadzenie systemu okresowych ocen pracy sędziów oraz szczegółowe unormowanie trybu i zasad dokonywania oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. W projekcie zawarto również przepisy normujące status sędziów w stanie spoczynku, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.

I. Zmiany w zakresie struktury organizacyjnej sądów

1. Projekt wprowadza zasadę, że w sądach rejonowych obligatoryjnie funkcjonują tylko dwa wydziały – wydział cywilny i wydział karny, przy czym do kompetencji wydziału cywilnego należą także sprawy obecnie rozpoznawane w wydziałach rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych. Jednakże w przypadkach, gdy wpływ tych spraw będzie znaczny albo przemawiać za tym będą względy organizacyjne bądź ekonomii procesowej, Minister Sprawiedliwości władny będzie utworzyć, w drodze zarządzenia, odrębne wydziały do rozpoznawania wyżej wymienionych kategorii spraw. Do wydziałów cywilnych nie ulegają natomiast włączeniu sprawy z zakresu ksiąg wieczystych, z uwagi na ich specyfikę.
W sądach okręgowych przewiduje się trzy wydziały - wydział cywilny, wydział karny oraz wydział pracy i ubezpieczeń społecznych. Sprawy penitencjarne i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego zostają objęte właściwością wydziałów karnych sądów okręgowych, zaś sprawy gospodarcze właściwością wydziałów cywilnych tych sądów.
Generalnie inne wydziały będą mogły być tworzone w drodze zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, w zależności od potrzeb, wg ustawowo określonych kryteriów (projektowany art. 19 § 2). W myśl powyższego przepisu, liczba i wielkość wydziałów w poszczególnych sądach musiałaby zostać ustalona na poziomie zapewniającym jak najlepszą organizację tych jednostek, gwarantującą z jednej strony prawo obywateli do rozpoznawania spraw w rozsądnym terminie, zaś z drugiej - efektywne wykorzystanie nakładów na sądownictwo i prawidłowe wykonywanie czynności nadzorczych.
Obecnie w systemie sądownictwa licznie występują sądy, w których – z uwagi na wymóg ustawowy – tworzone są wydziały rodzinne i nieletnich, pracy bądź ksiąg wieczystych, pomimo, że nie jest to uzasadnione poziomem wpływu spraw do powyższych jednostek. W rezultacie istnieją wydziały, w których limit etatów sędziowskich jest mniejszy od jedności, a równocześnie występuje konieczność obsadzenia stanowisk przewodniczących wydziałów, co generuje wydatki związane z wypłacaniem dodatków funkcyjnych. Celem projektowanej regulacji jest wyeliminowanie powyższego zjawiska.
Projekt pozostawia dotychczasowe uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do przekazywania jednemu z sądów spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz pozostałych, o których mowa w art. 20 pusp, należących do właściwości innych sądów w tym samym okręgu bądź apelacji, dodatkowo rozszerzając je w odniesieniu do spraw gospodarczych należących do właściwości sądów rejonowych (projektowany art. 20 pkt 3). Dodaje się także przepis pozwalający Ministrowi Sprawiedliwości na przekazanie do rozpoznania jednemu sądowi rejonowemu wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom Rady i Komisji Europejskiej oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, należących do właściwości innych sądów rejonowych. Umożliwi to wykonanie przez państwo polskie obowiązku nałożonego w art. 256 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, polegającego na wyznaczeniu jednego organu mogącego nadawać klauzule wykonalności wymienionym tytułom egzekucyjnym (projektowany art. 20 pkt 9).
Uprawnienie to Minister Sprawiedliwości będzie, jak dotychczas, realizował w drodze rozporządzenia, z uwagi na fakt, że w przeciwieństwie do struktury wewnętrznej poszczególnych jednostek (która będzie regulowana w drodze zarządzenia) jest to materia związana z właściwością miejscową sądów, istotna z punktu widzenia dostępu obywateli do sądu.
Projekt zakłada likwidację wydziałów grodzkich. Wydziały grodzkie zostały powołane do rozpatrywania drobniejszych spraw cywilnych i karnych w uproszczonych procedurach, co miało zapewnić usprawnienie i przyspieszenie postępowania. Istnienie tych wydziałów nadmiernie komplikuje jednak strukturę organizacyjną sądownictwa pierwszoinstancyjnego, zwłaszcza że zakres ich właściwości funkcjonalnej, tak na skutek decyzji organizacyjnych, jak i odmiennej interpretacji art. 13 pusp, jest różny w poszczególnych sądach. Co więcej, tworzenie wydziałów grodzkich często prowadziło do organizacyjnego wyodrębniania niewielkiej liczby spraw i ułamkowych obsad sędziowskich. Tym samym, likwidacja tych wydziałów przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania kadry zarówno orzeczniczej (sędziów i referendarzy), jak i administracyjnej, która zostanie włączona do wydziałów podstawowych – cywilnych i karnych, a ponadto spowoduje zmniejszenie liczby stanowisk funkcyjnych. Równocześnie, sprawność i szybkość postępowania w sprawach powierzonych dotychczasowym wydziałom grodzkim zostanie zachowana, skoro nie ulegają zmianie uproszczone procedury, wg których je rozpoznawano.

2. Rozwiązaniem zmierzającym do racjonalizacji organizacji sądów jest także instytucja tzw. sądów funkcjonalnych, tj. sądów liczących mniej niż 15 stanowisk (etatów) sędziowskich, które w wewnętrznej strukturze nie będą posiadały oddziałów administracyjnych, oddziałów finansowych i gospodarczych. Funkcje tych oddziałów przejmą odpowiednie struktury w przełożonych sądach okręgowych. W tzw. sądach funkcjonalnych nie będą powoływani dyrektorzy sądów (nie będzie też dotychczasowych kierowników finansowych sądów) – odpowiednie funkcje będą sprawować dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych. Takie rozwiązanie zapewni zarówno zmniejszenie koszów działalności niewielkich jednostek. A jednocześnie odciąży prezesów sądów, którzy obecnie, o ile nie powołano kierownika finansowego, odpowiadają także za gospodarkę finansową sądu. Obecnie obowiązująca regulacja nie uwzględniała faktu, że sędziowie pełniący funkcję prezesów sądów nie posiadają specjalistycznej wiedzy ani dostatecznego przygotowania, by kierować gospodarką finansową.

II. Racjonalizacja rozmieszczenia kadry orzeczniczej

1. Projekt wprowadza regulację, zgodnie z którą w wydziałach ksiąg wieczystych oraz wydziałach gospodarczych do spraw rejestrowych orzekać będą wyłącznie referendarze sądowi. Powyższa zasada będzie mogła być przełamana tylko z ważnych przyczyn; za taką przyczynę można uznawać przede wszystkim niedostateczną obsadę referendarską w danym sądzie. Projekt zakłada również, że funkcję przewodniczącego w tych wydziałach będzie mógł sprawować wyłącznie prezes bądź wiceprezes sądu, przewodniczący innego wydziału albo referendarz sądowy. Takie rozwiązanie umożliwi włączenie sędziów, dotychczas wykonujących czynności w tych wydziałach bądź zajmujących tam stanowiska funkcyjne, w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
2. Projekt zachowuje zasadę, że podział czynności w sądach ustala, w odniesieniu do sądów rejonowych i okręgowych – prezes sądu okręgowego, zaś do sądów apelacyjnych – prezes tego sądu. Równocześnie jednak precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem podziału czynności, w szczególności włączając w jego zakres decyzje w przedmiocie rozmieszczenia sędziów i referendarzy w poszczególnych wydziałach sądu. Najistotniejszą zmianą w stosunku do stanu obowiązującego jest wprowadzenie zasady, że prezes sądu może ustalić nowy (w całości lub w części) podział czynności w każdym czasie, jeżeli będzie to potrzebne z uwagi na konieczność zapewnienia należytej organizacji pracy. Ponadto, sędziowie uzyskają prawo zaskarżenia do kolegium sądu apelacyjnego decyzji prezesa skutkującej zmianą zakresu ich obowiązków, w szczególności gdy wiązać się będzie z przeniesieniem do innego wydziału sądu. W wyniku zaskarżenia kolegium dokona kontroli zasadności tej decyzji, przy czym będzie mogło wziąć pod uwagę także nowe okoliczności faktyczne, które pojawiły się po podjęciu decyzji przez prezesa. Konieczność realizacji właściwej polityki kadrowej, o której mowa w projektowanym art. 22 § 1a, zakłada, poza właściwym organizowaniem procesu pracy, respektowanie indywidualnej sytuacji sędziów, których podział czynności dotyczy.
Powyższa regulacja ma na celu przede wszystkim zapewnienie równomiernego obciążenia sędziów obowiązkami w ramach tego samego sądu. Jest jednocześnie wyjściem naprzeciw postulatom środowiska sędziowskiego, podkreślającym konieczność zapobiegania arbitralnym i nieuzasadnionym decyzjom o podziale czynności i stanowi dodatkową gwarancję niezależności sędziego.

3. Innym rozwiązaniem, które służyć będzie racjonalizacji rozmieszczenia kadry orzeczniczej są projektowane zmiany zasad delegowania sędziów do innego sądu (art. 77 pusp).
Obowiązujące przepisy nie wskazują, jakie przesłanki uzasadniają delegowanie sędziego do innego sądu, niewątpliwie jednak przepis art. 77 § 1 pusp, stanowiący wyjątek od przewidzianej w art. 55 §3 tej ustawy zasady, że sędzia może i powinien wykonywać władzę sądowniczą w sądzie, w którym ma swoje miejsce służbowe, należy interpretować ściśle i przy przyjęciu jednoznacznego założenia, że delegowanie ma służyć jedynie potrzebom orzeczniczym sądu, do którego następuje.
Nie można zaakceptować dotychczasowej praktyki, zgodnie z którą delegowanie do sądu wyższego rzędu poprzedzało awansowanie sędziego na wyższe stanowisko i było formą weryfikacji umiejętności sędziego. Fakt, że spośród sędziów spełniających warunki wymagane do awansu na wyższe stanowisko sędziowskie tylko niektórzy mogli zostać poddani tej swoistej weryfikacji, prowadził do naruszenia zasady równości wobec prawa. Jeżeli delegowanie miałoby służyć zweryfikowaniu kwalifikacji sędziego do objęcia wyższego stanowiska, musiałoby mieć charakter powszechny.
Zakłada się zmianę regulacji dotyczącej delegowania sędziów do innego sądu przez prezesów sądów. Dotychczasowa regulacja stwarzała problemy interpretacyjne i doprowadziła do powstania praktyki, w myśl, której okres trzydziestu dni przewidziany w art. 77§8 pusp rozbijany był na pojedyncze dni. W wyniku tej praktyki powstawały sytuacje, w których sędziowie sądów niższego szczebla wykonywali przez okres kilkunastu miesięcy obowiązki orzecznicze w sądach wyższych, przy niezmniejszonym wymiarze obowiązków w sądach macierzystych. Sytuacje te, poza zwiększeniem obciążenia delegowanych w ten sposób sędziów miały niekorzystny wpływ na funkcjonowanie jednostek stanowiących ich miejsce służbowe.
Projekt wprowadza zasadę, że delegowania w oparciu o wyżej powołany przepis - do sądu równorzędnego lub niższego na obszarze tej samej apelacji - dokonuje prezes sądu apelacyjnego, po uzyskaniu właściwego kolegium sądu, na nieprzerwany czas nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku. Uzasadnieniem dla wprowadzenia okresu 6-miesięcznego jest zapewnienie ciągłości i jakości pracy jednostki do której delegowanie nastąpiło. Krótszy okres nie pozwoliłby na realizację celu, dla którego instytucja ta została powołana, w szczególności w sądach pierwszoinstancyjnych, w których postępowania są z reguły długotrwałe.
Projekt utrzymuje możliwość delegowania sędziego bez jego zgody jeżeli wymaga tego interes dobro wymiaru sprawiedliwości oraz przy uwzględnieniu konieczności realizacji właściwej polityki kadrowej. Równocześnie przyznaje się sędziemu prawo odwołania się od takiej decyzji do kolegium właściwego sądu apelacyjnego.
III. Organy sądów

1. Projekt w miejsce kierownika finansowego w sądach rejonowych wprowadza dyrektora sądu rejonowego, o kompetencjach analogicznych do kompetencji dyrektorów sądów wyższego szczebla, przy czym dyrektor sądu będzie powoływany wyłącznie w sądach rejonowych co najmniej średniej wielkości tj. liczących powyżej 15 stanowisk sędziowskich.
Równocześnie przewiduje się odmienny od dotychczasowego rozdział kompetencji pomiędzy prezesów i dyrektorów sądów i wprowadzenie zasady kadencyjności sprawowania tej ostatniej funkcji.
Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, prezes sądu pozostawałby zwierzchnikiem szeroko pojętej kadry orzeczniczej – sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów (a także, co wynika ze zmiany w ustawie o kuratorach sądowych objętych niniejszą nowelizacją, kuratorów sądowych), natomiast zwierzchnikiem służbowym urzędników i innych pracowników sądu stałby się dyrektor sądu. Do jego obowiązków należałoby zapewnienie odpowiednich, organizacyjno-technicznych, warunków do sprawnego wykonywania przez sądy ich podstawowej działalności, tj. działalności związanej ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej. Z kolei do kompetencji prezesa sądu należałoby, jak dotychczas, sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów oraz ustalanie podziału czynności sędziów i referendarzy sądowych i kierowanie ich pracą.
Celem takiej regulacji jest powiązanie kierowania gospodarką finansową sądów z odpowiedzialnością za tworzenie właściwych warunków organizacyjnych i technicznych do prawidłowego wypełniania przez sądy podstawowych zadań, czyli zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej. W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność tę ponosi prezes, który nie ma jednak kompetencji w zakresie kierowania gospodarką finansową. Z kolei dyrektorzy i kierownicy finansowi sądów nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki pracy sądów.
Projekt zmierza do powierzenia funkcji zarządzania sądem podmiotom wyspecjalizowanym w tym zakresie, wychodząc z założenia, że prezesi sądów, którymi są wyłącznie sędziowie, nie mają dostatecznego przygotowania menadżerskiego, zaś przy zachowaniu – niewątpliwie niezbędnej – zasady kadencyjności sprawowania funkcji prezesa, nie ma możliwości zmiany tego stanu rzeczy.
W myśl projektowanej regulacji, rozszerzeniu kompetencji dyrektorów sądów odpowiada uprawnienie zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji do wnioskowania o ich odwołanie przed upływem kadencji (zdolność postulacyjną wobec zgromadzenia posiadać ma kolegium danego sądu), z uwagi na niewywiązywanie się z obowiązków, przy czym stanowisko powyższego organu jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążące. Obligatoryjne będzie wysłuchanie dyrektora przez kolegium danego sądu.
Regulacja ta zapewni kontrolę samorządu sędziowskiego nad należytym wykonywaniem przez dyrektorów powierzonych im zadań.

2. W projekcie przewiduje się odwrócenie dotychczasowej zasady, że prezesa sądu powołuje się w pierwszej kolejności spośród sędziów sądu wyższego rzędu. Regulacja, zgodnie z którą prezesa sądu powołuje się w pierwszej kolejności spośród sędziów sądów tego samego szczebla, co sąd, w którym funkcja ma być sprawowana, podyktowana jest koniecznością powierzania funkcji kierowania sądem przede wszystkim osobom znającym najlepiej specyfikę danego typu jednostek. Równocześnie proponuje się, by wiceprezesi sądów rekrutowani byli wyłącznie spośród sędziów sądu, w którym funkcja miałaby być sprawowana, w celu zapewnienia kierownictwu sądu niezbędnego powiązania z kierowaną jednostką i jej wewnętrzną specyfiką. Projekt wprowadza mechanizm, który wyłącza możliwość pełnienia przez prezesów sądów apelacyjnych oraz prezesów sądów okręgowych, bezpośrednio po zakończeniu kadencji, ponownie jednej z tych funkcji, oraz funkcji wiceprezesa, w tym samym sądzie Ograniczenie okresu sprawowania funkcji wprowadzono także w odniesieniu do wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. w jakimkolwiek sądzie. Prowadzi to do wyeliminowania sytuacji, w której te same osoby przez wiele lat wymiennie sprawują funkcje prezesa i wiceprezesa w tych samych sądach, co powoduje ich długotrwałe wyłączenie od obowiązków orzeczniczych.

3. Projekt w art. 22 a § 2 wprowadza nową zasadę, w myśl której w wypadkach, gdy nie został powołany ani prezes, ani wiceprezes sądu, funkcję prezesa sądu, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, wykonuje najstarszy służbą przewodniczący wydziału danego sądu. Jest to istotna zmiana w stosunku do obecnie obowiązującej regulacji, przewidującej, że w takiej sytuacji funkcję prezesa pełnił sędzia wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt uwzględnia tu opinie wyrażane przez środowisko sędziowskie, zgodnie z którymi przyznane Ministrowi Sprawiedliwości w tym zakresie kompetencje stwarzają możliwość zbyt głębokiej ingerencji w prace organów sądu. Zachowanie 6-miesięcznego okresu ma na celu podkreślenie, że sytuacja niepowołania organów sądu ma ze swej istoty charakter przejściowy i należy dążyć do jej zgodnego z przepisami pusp uregulowania.

3. Przewiduje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą Minister Sprawiedliwości dokonuje ustalenia liczby wiceprezesów w sądach wszystkich szczebli, uwzględniając liczbę stanowisk sędziowskich oraz, w przypadku sądów apelacyjnych i okręgowych, dodatkowo liczbę nadzorowanych sądów. Jednocześnie wprowadzona zostaje możliwość ponownego ustalenia liczby wiceprezesów i odwołania wiceprezesa sądu w toku kadencji w razie istotnych zmian kadrowych lub organizacyjnych w poszczególnych sądach. Takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie liczby sędziów pełniących funkcje wiceprezesów sądów, co spowoduje oszczędności wynikające ze zmniejszenia liczby stanowisk związanych z wypłacaniem dodatków funkcyjnych.

4. Projekt przewiduje zmianę przepisów dotyczących kolegiów sądów, ustalając stałą liczbę ich członków oraz wydłużając kadencję kolegium sądu apelacyjnego z 2 do 3 lat. Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie sprawności pracy tych organów. Istotną zmianą w stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego jest przywrócenie sędziom sądów rejonowych prawa do zasiadania w składzie kolegium sądu okręgowego. Sytuacja, w której sędziowie sądów rejonowych są całkowicie wyłączeni od uczestniczenia w pracy organu o istotnym wpływie na funkcjonowanie jednostek, w których pracują, nie jest właściwa nie tylko z punktu widzenia praw tych sędziów, ale także właściwego zarządzania sądami, gdyż nie pozwala na należyte rozpoznanie problemów i potrzeb sądów rejonowych. Zmiana ta jest również odpowiedzią na postulaty środowiska sędziowskiego, w którym wyeliminowanie ze składu kolegium sądu okręgowego sędziów sądów rejonowych było zdecydowanie krytykowane.

IV. Samorząd sędziowski

Projekt modyfikuje dotychczasową organizację samorządu sędziowskiego, wprowadzając dwa rodzaje organów samorządu: zebrania sędziów danego sądu oraz zgromadzenie ogólne sędziów apelacji, zrzeszające wszystkich sędziów sądu apelacyjnego oraz przedstawicieli sędziów sądów niższych szczebli, działających na obszarze apelacji. Powyższy organ w większym stopniu niż dotychczasowe zgromadzenia ogólne realizować będzie zasadę samorządności, łącząc środowisko sędziowskie w danej apelacji, od najniższego do najwyższego szczebla. Z kolei powołanie instytucji zebrań sędziów, do których kompetencji należeć będzie podejmowanie uchwał we wszelkich istotnych sprawach dotyczących danego sądu, zapewni sędziom wpływ na ich funkcjonowanie.


V. Nadzór oraz rozpoznawanie skarg i wniosków

Projekt rozszerza i precyzuje przepisy dotyczące nadzoru nad działalnością administracyjną sądów oraz szczegółowo reguluje tryb rozpoznawania skarg i wniosków.
Obecna regulacja instytucji nadzoru nad działalnością administracyjną sądów zawarta w pusp jest krytykowana. Podkreśla się m.in. zacieranie różnic pomiędzy wykonywaniem zwierzchniego nadzoru przez Ministra Sprawiedliwości (art. 9), a wykonywaniem nadzoru bezpośredniego przez organy sądów (art. 37 i następne). Wskazuje się, że Minister Sprawiedliwości ze względu na charakter sprawowanego nadzoru nie może go wykonywać osobiście. Zdaniem krytyków obecnej regulacji, cele nadzoru – sprawność i rzetelność funkcjonowania władzy sądowniczej mogą być osiągnięte przez działanie mechanizmów nadzoru w obrębie tej władzy, np. w ramach nadzoru prezesów sądów. W doktrynie wskazuje się również, że nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów nie może dotyczyć czynności bezpośrednio związanych z zarządzaniem procesem orzekania (tokiem postępowania sądowego).
W celu ścisłego rozgraniczenia działań nadzorczych podejmowanych przez różne podmioty (Ministra Sprawiedliwości, prezesów i innych pracowników sądów) w projekcie proponuje się wyróżnienie trzech kategorii nadzoru nad działalnością administracyjną sądów: bezpośredniego, zwierzchniego i zewnętrznego oraz precyzyjne określenie desygnatów tych pojęć, aby zadania w tej sferze podejmowane przez różne podmioty nie krzyżowały się, lecz wzajemnie dopełniały. Ten cel nowelizacji ma być osiągnięty przez zmianę treści art. 9 pusp oraz jego rozwinięcie w zmienionych i dodanych przepisach rozdziału 5 tej ustawy. Zgodnie z dominującymi obecnie poglądami, zadania z zakresu nadzoru bezpośredniego dotyczącego m.in. zarządzania tokiem postępowania sądowego, badania tego toku i sprawności postępowania w poszczególnych sprawach, powierzono prezesom sądów i innym pracownikom sądowym, nadzór zwierzchni przekazano wyłącznie do kompetencji prezesów sądów wyższego rzędu (przy czym prezes sądu apelacyjnego będzie miał uprawnienie do nadzorowania wszystkich sądów rejonowych i okręgowych na obszarze apelacji), a Ministrowi Sprawiedliwości powierzono zadania w ramach nadzoru zewnętrznego. Taka regulacja usprawni wykonywanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów, zwiększy jego efektywność oraz wyeliminuje zarzuty co do niekonstytucyjności regulacji dotyczącej tej materii.
Zmiana zasad wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów wymogła przygotowanie odrębnej regulacji w zakresie trybu rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów, albowiem obecna, ogólna regulacja zawarta w k.p.a. i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) nie jest adekwatna do treści projektowanych zmian pusp.

VI. Oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie

Uregulowanie na poziomie ustawowym kryteriów dokonywania ocen kandydatów na stanowiska sędziowskie, jak i zasad selekcji tych kandydatów przez Krajową Radę Sądownictwa, jest niezbędne w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2007 r. (SK 43/06). Trybunał Konstytucyjny uznał, że dotychczasowa regulacja naruszała konstytucyjny wymóg, aby sprawy o istotnym znaczeniu dla realizacji wolności i praw konstytucyjnych były regulowane tylko ustawowo, a także naruszała prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, powierzając KRS kompetencje do normowania spraw o podstawowym znaczeniu.
Przewidziane w projekcie kryteria oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska sędziowskie, w dużej mierze pokrywają się z zawartymi w uchwałach Krajowej Rady Sądownictwa, w szczególności w uchwale KRS nr 7/2007 i z dotychczasową praktyką. Równocześnie projekt wprowadza szczegółowe kryteria oceny kandydatów pochodzących z innych zawodów prawniczych, kandydujących na wolne stanowiska sędziowskie, pozwalające należycie zanalizować wyniki ich dotychczasowej pracy zawodowej, a także predyspozycje do wykonywania zawodu sędziego.
Zasadniczym założeniem projektu jest stworzenie jak najbardziej ujednoliconych i sprawiedliwych zasad gromadzenia i wyboru materiałów służących do oceny kwalifikacyjnej kandydatów. Z tego względu kandydatom, w tym także sędziom, referendarzom i prokuratorom, umożliwia się zaprezentowanie najlepszych wyników pracy i osiągnięć zawodowych także na podstawie materiałów samodzielnie przez nich wybranych (ich rodzaj – akta spraw sądowych lub prokuratorskich, akty notarialne, opinie prawne, publikacje itd. – uzależniony jest od zawodu, jaki kandydat wykonuje).
Projekt modyfikuje nadto postępowanie przy dokonywaniu oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie, w szczególności wprowadzając możliwość zgłoszenia przez kandydata uwag do oceny kwalifikacji sporządzonej przez sędziego wizytatora. Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez trzech sędziów wizytatorów, którzy mogą ocenę podtrzymać bądź dokonać oceny odmiennej. Regulacja ta ma na celu zapewnienie osobom ocenianym prawa do podważenia ocen arbitralnych bądź niewłaściwie sporządzonych.

VIII. Okresowe oceny pracy sędziów

Projektowana regulacja przewiduje wprowadzenie możliwości regularnego - w okresach trzyletnich - weryfikowania pracy sędziego przez sędziów wizytatorów powoływanych przy poszczególnych sądach apelacyjnych. Takie rozwiązanie stanowić ma gwarancję prawidłowego działania wymiaru sprawiedliwości, przy równoczesnym zagwarantowaniu sędziemu prawa do kwestionowania dokonanej oceny i poddaniu jej dwustopniowej kontroli, w tym przez Krajową Radę Sądownictwa. Poddanie pracy sędziów regularnej ocenie prowadzić będzie do podwyższenia poziomu orzekania oraz sprawności prowadzonych postępowań sądowych. Motywacyjne oddziaływanie okresowych ocen będzie tym większe, że będą one uwzględniane przez Krajową Radę Sądownictwa przy dokonywaniu wyboru kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie w sądzie wyższego szczebla, a nadto negatywna ocena skutkować będzie przedłużeniem okresu wymaganego do uzyskania kolejnej stawki awansowej wynagrodzenia zasadniczego sędziego.
Należy zaznaczyć, że okresowych ocen pracy sędziów dokonywać będą specjalnie wyselekcjonowani sędziowie wizytatorzy, co w większym stopniu niż obecnie zapewni jednolitość, rzetelność i obiektywizm przeprowadzanych wizytacji.
Projekt wprowadza zasadę, że ocena pracy sędziego może być pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniem – w wypadku, gdy w pracy sędziego stwierdzono istotne uchybienia, nie stanowiące jednak podstawy do oceny negatywnej, albo negatywna. Brak dalszego stopniowania ocen wynika z przeszkód natury praktycznej (specyfika pracy sędziego utrudnia wystawianie szczegółowych ocen) a także z założenia, że dla reformy polskiego sądownictwa niezbędne jest przede wszystkim zapewnienie ze strony sędziów systematycznego, utrzymującego się na dobrym, stabilnym poziomie wysiłku orzeczniczego.

VIII. Pozostałe zmiany PUSP

1. Projekt wprowadza regulację umożliwiającą sędziom, którzy zdecydowali się przejść w stan spoczynku, z uwagi na osiągnięcie odpowiedniego wieku bądź zostali przeniesieni w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, dalsze wykonywanie obowiązków sędziego. Przewiduje się, że sędzia w stanie spoczynku, na swój wniosek i po uzyskaniu zgody właściwego kolegium sądu, będzie mógł wykonywać obowiązki sędziego w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, w sądzie, w którym ostatnio pełnił służbę albo innym sądzie równorzędnym lub niższym. W takim wypadku sędziemu w stanie spoczynku przysługiwał będzie dodatek orzeczniczy w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Sędzia w stanie spoczynku będzie mógł również sprawować funkcję wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości lub sądzie, po powierzeniu mu tej funkcji, odpowiednio, przez Ministra Sprawiedliwości albo prezesa sądu apelacyjnego. W takim wypadku sędziemu w stanie spoczynku przysługiwać będzie dodatek funkcyjny w wysokości przewidzianej dla sędziego wizytatora.
Projekt przewiduje także wprowadzenie przepisów umożliwiających powrót do służby sędziego przeniesionego w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia, która to możliwość do tej pory była wyłączona nawet w przypadku całkowitego odzyskania przez sędziego zdolności do pełnienia służby sędziowskiej.

Projektowana nowelizacja precyzuje status asystentów sędziów, który obecnie na skutek szczątkowej regulacji w pusp i odesłań do innych aktów prawnych budzi wątpliwości interpretacyjne. Istotną zmianą w tym zakresie jest w szczególności odejście od zróżnicowania wynagrodzeń asystentów z uwagi na szczebel sądu, w którym są zatrudnieni. Równocześnie, z podobnych względów wprowadza się ustawowe uregulowanie w zakresie składników wynagrodzenia referendarzy sądowych.

IX. Zmiany w innych przepisach obowiązujących:

1. W ustawie z dnia 27.07.01. o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje się odmienne od dotychczasowego unormowanie w zakresie wyłaniania członków Krajowej Rady będących sędziami: wg projektowanych rozwiązań w skład Rady wchodzić będzie 11 sędziów sądów powszechnych, reprezentujących poszczególne apelacje, dwóch sędziów sądów administracyjnych, jeden sędzia Sadu Najwyższego oraz jeden sędzia sądu wojskowego.
Powyższe rozwiązanie ma na celu z jednej strony zapewnienie każdej apelacji reprezentacji w KRS, zaś z drugiej - należyte skorelowanie z przepisami normującymi nowe zasady organizacji samorządu sędziowskiego.
Projekt wprowadza także nową regulację, która, zgodnie ze wskazaniami Trybunału Konstytucyjnego, zawartymi w orzeczeniu z dnia 29 listopada 2007 r., przewiduje określenie zasad dokonywania przez KRS oceny i selekcji kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich. Wprowadzona zostaje reguła, że organ ten w pierwszej kolejności kieruje się dokonaną oceną kwalifikacji kandydata bądź wynikiem lustracji, zaś pozostałe kryteria, szczegółowo wskazane w przepisie, stosuje uzupełniająco.

2. Projekt przewiduje nadto wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 27.07.01. o kuratorach sądowych oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, które mają na celu wyłącznie dostosowanie przepisów tych ustaw do nowego określenia kompetencji prezesów sądów i dyrektorów sądów.


Projektowane rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji:

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje ustawa:

Projekt ustawy dotyczy przede wszystkim sędziów sądów powszechnych oraz sędziów sądów administracyjnych i wojskowych, jak również pozostałych grup zawodowych związanych z sądownictwem (a więc: referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, dyrektorów i kierowników finansowych sądów oraz pozostałych pracowników sądów). Projekt ustawy oddziałuje także na wszystkie podmioty, które mogą ubiegać się o powołanie na stanowiska sędziowskie: adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, notariuszy, prokuratorów i asesorów prokuratorskich, przedstawicieli nauki.

2. Wpływ regulacji na finanse publiczne, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:

3. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz rozwój regionalny:
Projektowana ustawa nie powinna mieć wpływu na rynek pracy; nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki, ani przedsiębiorczość, jak i rozwój regionalny.

4. Konsultacje społeczne:
Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa, a w ramach konsultacji społecznych: Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Stowarzyszeniu Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, samorządom korporacji prawniczych, a organizacjom związkowym zrzeszającym pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Projektowane rozwiązania zostaną udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) w trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r,
nr 169, poz. 1414).

Zwracam uwagę na brak oceny wpływu regulacji na finanse publiczne, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.... Co z podwyżką?
Nadzór, oceny, pocięty samorząd......

Patrycja
20.11.2008 11:02:51

Wersja optymistyczna:
pod rządami takiego usp. każdy z nas będzie miał tylko ciężką depresję.

Sandman
20.11.2008 11:17:28

Pamiętajmy, że to projekt....
Chyba o tym właśnie projekcie myślał kolega, kiedy w ostatni wtorek mówił mi, że od kolegi pracującego w MS, dowiedział się, że projekt przewidujący likwidację wydziałów gospodarczych chodzi po ministerialnych wydziałach do zaopiniowania.....
Zwróćcie uwagę na plan tworzenia tzw. sądów funkcjonalnych - poniżej 15 orzeczników, bez własnej księgowości, tylko dwa wydziały - cywilny i karny......

uksc
20.11.2008 11:20:07

Dzięki wielkie za wklejenie

Ten projekt wywraca USP do góry nogami na pewno zasługuje na całkowicie nowy wątek - prośba do moderatorów o przeniesienie

Darkside
20.11.2008 11:24:43

"uksc" napisał:

Dzięki wielkie za wklejenie

Ten projekt wywraca USP do góry nogami na pewno zasługuje na całkowicie nowy wątek - prośba do moderatorów o przeniesienieWywraca to mało powiedziane, już się cieszę na myśl o tym co zrobi z nim TK zwłaszcza co do oceny sędziów

Popieram pomysł przedmówcy, można nowy temata założyć, jest o czym dyskutować.

robak
20.11.2008 11:28:40

"1. Projekt wprowadza regulację umożliwiającą sędziom, którzy zdecydowali się przejść w stan spoczynku, z uwagi na osiągnięcie odpowiedniego wieku bądź zostali przeniesieni w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, dalsze wykonywanie obowiązków sędziego. Przewiduje się, że sędzia w stanie spoczynku, na swój wniosek i po uzyskaniu zgody właściwego kolegium sądu, będzie mógł wykonywać obowiązki sędziego w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, w sądzie, w którym ostatnio pełnił służbę albo innym sądzie równorzędnym lub niższym. W takim wypadku sędziemu w stanie spoczynku przysługiwał będzie dodatek orzeczniczy w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Sędzia w stanie spoczynku będzie mógł również sprawować funkcję wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości lub sądzie, po powierzeniu mu tej funkcji, odpowiednio, przez Ministra Sprawiedliwości albo prezesa sądu apelacyjnego. W takim wypadku sędziemu w stanie spoczynku przysługiwać będzie dodatek funkcyjny w wysokości przewidzianej dla sędziego wizytatora.
Projekt przewiduje także wprowadzenie przepisów umożliwiających powrót do służby sędziego przeniesionego w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia, która to możliwość do tej pory była wyłączona nawet w przypadku całkowitego odzyskania przez sędziego zdolności do pełnienia służby sędziowskiej."


Nie rozumiem. Ma pracować w połowie wymiaru a dostawać za to tylko 25 %?. To co to za interes?

censor
20.11.2008 12:48:02

Zwłaszcza wytłuszczony §6 musi się podobać. Czyli co, pełna kontrola ministra? Zero reakcji na postulaty środowiska przejścia z nadzorem pod I Prezesa SN? I to w czasie, gdy w TK leży wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucja rozporządzenia o nadzorze administracyjnym? Nie mając pewności co do konstytucyjności dotychczasowych rozwiązań pchają i rozbudowują nowe.
A tak na marginesie, okresowej kontroli w prokuraturach oczywiście nie przewidzieli, bo proki są niezawisłe.

romanoza
20.11.2008 12:49:35

Przewodniczący wydziału powoływany na 2 lata...
Może nie zwróciliście uwagi, ale MS cichcem wprowadza nam możliwość awansu, takie zadośćuczynienie za awanse poziome i 8 stawek awansowych. Każdy sędzia kontrolowany co 3 lata, przecież do tego potrzebna jest armia wizytatorów. Skąd ich wziąć Ano i ty zostaniesz wizytatorem Nie będzie przewodniczących wydziałów ale będą wizytatorzy, w liczbie większej pomysł przedni, a chytry jaki...

censor
20.11.2008 13:37:06

To jest chyba celowe wywrócenie do góry pusp po to, żebyśmy mieli więcej tematów, które będą budzić sprzeciw, i żeby naszą energię, aktualnie skupioną na sprawach płacowych, rozproszyć, w konsekwencji osłabić protesty i podzielić środowisko.
Kto za tym stoi w ministerstwie? Przecież to nie są sprawy postulowane przez środowisko, ani nie przewijające się w jakichkolwiek poważnych dyskusjach na temat sądownictwa (przy założeniu, ze gdziekolwiek poza naszym środowiskiem się takie toczą).

jaro123
20.11.2008 16:09:06

No miejmy nadzieję,że to będzie zaskarżone i uchylone przez TK, bo to nic innego, jak robienie z nas urzędników, a poza tym nie może by mowy o rzetelnej ocenie wizytatorów, jeżeli nie będzie jasnych kryteriów oceny, a w szczególności, gdy nie będzie postulowanego także i tutaj pensum... w przeciwnym razie ocena będzie więcej niż dowolna.

suzana22
20.11.2008 19:22:50

"romanoza" napisał:

Przewodniczący wydziału powoływany na 2 lata...
Może nie zwróciliście uwagi, ale MS cichcem wprowadza nam możliwość awansu, takie zadośćuczynienie za awanse poziome i 8 stawek awansowych. Każdy sędzia kontrolowany co 3 lata, przecież do tego potrzebna jest armia wizytatorów. Skąd ich wziąć Ano i ty zostaniesz wizytatorem Nie będzie przewodniczących wydziałów ale będą wizytatorzy, w liczbie większej pomysł przedni, a chytry jaki...


Ta armia wizytatorów to musieliby być sędziowie SO i SA. A ile ich musiałoby być?
Z grubsza szacując: każdy z 9 tys. sędziów wizytowanym by był raz na 3 lata, czyli każdego roku 3 tysiące. Powiedzmy, że wizytator obrobiłby takiego delikwenta w ciągu dwóch tygodni, a tygodni w roku jest powiedzmy, że 50, to 3 tysiące przez 25 = 120 wizytatorów. Do tego dochodzą wizytacje tych, co reflektują na wolne stanowiska sędziowskie (po dwie i więcej osób na miejsce, które mogą być sędziami, ale i np. notariuszami - a nuż się tacy znajdą , prokami, adwokatami czy pracownikami naukowymi. No i tradycyjne produkcje typu, ile spraw wpłynęło do sądów takich i innych w okręgu czy apelacji, ile zakończono, ile nie i takie tam podobne analizy...

Coś mi się wydaje, że wszyscy aktualni SA i większość SO muszą zostać wizytatorami...


No śmieszny jest ten projekt nowego usp , ale miejscami i groźny byłby dla tego kraju, gdyby wszedł w życie.

uksc
20.11.2008 19:51:18

po pierwsze proszę ponownie o założenie nowego wątku i przeniesienie projektu i dyskusji o nim z uwagi na to, że odbieg ajuż całkiem od tytułu wątku


Co do wizytatorów pełna zgoda, co wiecej przewidują ich kadencyjność, a w tej sytuacji naprawdę chyba każdy musiałby kiedyś zostać w SO i SA wizytatorem.
Ja w takich warunkach nie chciałby być wizytatorem za żadne pieniądze. Mi się wydaje, że te okresowe oceny sędziów mają w założeniu przyczynić się do oszczędności poprzez pozbawianie stawek awansowych i jednoczesne odebranie dodatku stażowego, który należy się bez dodatkowych wymogów.
Cały ten nadzór nadzorem poganiany w tej ustawie jest wprost z jak z pomysłów poprzedniej ekipy.

Nie do przyjecia dla mnie też są delegacje bez zgody na 6 miesiecy nawet jeśli ma ich
dokonywać prezes SA. A już kuriozum sa delegacje bez zgody dla asystentów w ramach apelacji - to kolejny pomysł by zniechęcić młodych prawników do wykonywania tego zawodu po przepisach o słynnej szkole.

Na plus zaliczyłbym jednak faultatywne łączenie wydziałów w małych sądach, możliwosć odwołania się od podziału czynności.

Michał44
20.11.2008 20:37:28

Według mnie trzeba trochę wystudzić emocje. Może za chwilę i na mnie posypią się gromy, ale postaram się pokrótce przedstawić swój punkt wiedznia. Przede wszystkim byłem i jestem gorącym zwolennikiem wyprowdzenia nadzoru administracyjnego z MS. Władza wykonawcza ma wystarczająco dużo możliwości, aby patrzeć na nasze ręce, a nawet aktywnie wpływać na tok postępowań (np udział prokuratora w post. cyw.). Argumenty MS, że musi mieć wpływ na sądownictwo poprzez nadzór administracyjny to czysta demagogia i chęć utrzymania władzy której raz uzyskanej nie chce oddać. Na sprawność postępowań MS może wpływać poprzez składanie skarg na przewlekłość, a gdy znajdzie podstawy do wzruszania prawomocnych orzeczeń to również posiada stosowne możliwości w postępowaniach odrębnych. Różnica polega na tym, że nadzór administracyjny daje tę przewagę, że MS "gra na swoim boisku i według swoich zasad". Najlepszym przykładem są ostatnie rewelacje dotyczące żądania akt osobowych pewnego sędziego.
Wizytacje i oceny (prtokoły) były zawsze i uważam, że powinny być nadal, tyle tylko że w trybie nadzoru stosowanego w obrębie trzeciej władzy. Kto wie czy ocena okresowa nie jest dobrym pomysłem na tzw. "dyscyplinę pracy". Wystarczy się rozejrzeć wokół siebie, aby dostrzec, że czasami naprawdę niektórych z nas trzeba postawić do pionu.
Kolejny argument, który powinien być również poważnie rozważony to moim zdaniem konieczność przeprowadzania takich ocen lub wizytacji, jeżeli poważnie mówimy o stworzeniu systemu rozwoju zawodowego, czy jak kto woli "ścieżki kariery". O to w końcu również staramy się walczyć na forum.
Ostatecznie jeteśmy notorycznie poddawani ocenie w trybie nadzoru judykacyjnego, a projektowany tryb odwoławczy to dla mnie lepsze rozwiązanie niż wytyk bez prawa do odwołania się. Wizytacje dokonywane mają być przez sędziów, a ich oceny weryfikowane przez sędziów. Jeżeli ten system mógłby funkcjonować wyłącznie w obrębie trzeciej władzy, a tym samym poza nadzorem MS, to nie byłby wcale taki zły. Swoją drogą to Min.Spr. ma niezłe samopoczucie, aby projektować takie zmiany i to w momencie, gdy jego nadzór ma wejść na wokandę TK.

bas
20.11.2008 21:34:46

"Michał44" napisał:

Według mnie trzeba trochę wystudzić emocje. (...) Wizytacje i oceny (prtokoły) były zawsze i uważam, że powinny być nadal, tyle tylko że w trybie nadzoru stosowanego w obrębie trzeciej władzy. Kto wie czy ocena okresowa nie jest dobrym pomysłem na tzw. "dyscyplinę pracy". (...)

Zgadzam się. Nadzór musi być. Pamiętajmy, że sądownictwo jest strukturą specyficzną, lecz nie jesteśmy z księżyca, dotyczy nas szereg prawidłowości z zakresu organizacji czy psychologii pracy.
Sczególnie ważny jest jednak dobór wizytatorów.

falkenstein
20.11.2008 21:36:36

Ja także chciałbym przyłączyć sie do stanowiska, że regularne kontrole pracy sędziów to nie jest taki głupi pomysł. Prawda niestety jest taka że prawie każdy zna jakiegoś sędziego któremu taka kontrola naprawdę pozwoliła wziąć sie w garść. Takich którzy sądzą tak aby tylko nie złapac wytyku a reszta ich nie obchodzi. Taka kontrola powinna tez - a może przede wszystkim - dotyczyć sędziów orzekających w wydziałach odwoławczych. Sprawdzano by chociażby poprawność tych orzeczeń które nie podlegaja już kontroli instancyjnej - a zwłaszcza uchyłów. Może zmusiłoby to co niektórych do głębszego zastanowienia zanim coś ot-tak sobie uchylą.

Beatka
20.11.2008 22:03:04

"Darkside" napisał:

To jest poważne zagrożenie niezawisłości w nowym projekcie zmian USP

„Rozdział 2a. Okresowa ocena pracy sędziów
Art. 106a
§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje uchwałę o wyniku okresowej oceny pracy sędziego w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu odwołania, chyba że z ważnych przyczyn nie jest to możliwe.


Odnoszę wrażenie, iż wklejone przepisy (proszę nie mylić z cytatem) są wyrwane z kontekstu.
Przede wszystkim istotne jest, w jakim przedmiocie uchwałę podejmuje KRS oraz jakie są skutki uzyskania oceny negatywnej.
Treść § 5 sugeruje, iż celem okresowej kontroli jest możliwość uzyskania stawki awansowej, ale to można ustalić dopiero po poznaniu innych jeszcze projektowanych przepisów. Zakładam, że rozdział 2a ma większą objętość.

beee
20.11.2008 22:38:20

Porównując liczbę sędziów rejonowych oraz wizytujących SSO i SSA (którzy oceniać mieliby także SSO) praca sędziów wyższej instancji ograniczyłaby się moim zdaniem wyłącznie do przeprowadzania takich ocen i nie pozwoliłaby im faktycznie normalnie orzekać. Zwłaszcza, że taka ocena miałaby być przeprowadzana raz na 3 lata. Każdy z nas pamięta w jaki sposób funkcjonuje się mając ciągle nad głową wizję oceny generalnej swojej pracy (asesura), gdy nie wiadomo na jakiego oceniającego się trafi i co uzna za "uchybienie". Wystarczające są: możliwość wytyku (z prawem odwołania), ciągłe lustracje i wizytacje w wydziałach, skargi na przewlekłość, "zwykłe" skargi do prezesa niezadowolonych stron, ocena przed ewentualnym awansem. Nie sprzeciwiam się co do zasady możliwości dokonywania oceny pracy sędziego, ale nie z taką częstotliwością. Może wystarczające byłoby, aby istniała podstawa do dokonania takiej kontroli, wynikająca z powyższych (znanych dotychczas) środków kontroli, np. stwierdzenie przewlekłości skutkuje oceną pracy na podstawie kontroli akt?

21.11.2008 07:47:52

Duży plus to wreszcie wyrównanie pensji wszystkim asystentom , bez względu na to gdzie pracują, przecież bez względu na instancję robią to samo

magdam
21.11.2008 08:03:24

W całości popieram beee.
Dopuszczam możliwość kontroli pracy sędziego tylko i wyłącznie w przypadku awansu - i to przy jasno określonych kryteriach.
Nie chodzi o absolutny brak kontroli, ale skarga na przewlekłość, odpowiedzialność dyscyplinarna za przewinienia służbowe i kontrola instancyjna orzczeń są absolutnie wystarczające w tym zakresie.
Uregulowania zawarte w projekcie usp odnośnie okresowej pracy sędziów uważam za kpinę, próbę całkowitego nas ubezwłasnowolnienia. Stanowią one bardzo poważne zagrożenie naszej niezawisłości i niezależności.
Nie możemy dopuścić, aby weszły one w życie.

A tak na marginesie to kto będzie kontrolował wizytatorów? I jaki sztab musiałby ich być, aby w jednym roku kontrolować kilka tysięcy sędziów? Utowrzą jakąś komórkę nadzorczą podległą tylko MS i całkowicie od niego zależną? - to paranoiczne.

Uważam, że zagrożeniem naszej niezawisłości i niezależności jest każda zawarta w ustawie delagacja dla ministra sprawiedliwości (czy jakiegokolwiek innego) do regulowania spraw dotyczących sprawowania przez sędziego urzędu.
Jest to ordynarna próba obejścia postanowień konstytucji.
Ochronie niezawisłości i niezależności sędziego (również ochronie przed naciskami władzy wykonawczej) miał służyć zawarty tam zapis, że w sprawowaniu urzędu podlegamy tylko ustawom
Delegacje ustawowe pozwalają jednemu człowiekowi - ministrowi - w drodze rozporządzenia ingerować we władzę sądowniczą.

Darkside
21.11.2008 08:38:39

"Beatka" napisał:Odnoszę wrażenie, iż wklejone przepisy (proszę nie mylić z cytatem) są wyrwane z kontekstu.
Przede wszystkim istotne jest, w jakim przedmiocie uchwałę podejmuje KRS oraz jakie są skutki uzyskania oceny negatywnej.
Treść § 5 sugeruje, iż celem okresowej kontroli jest możliwość uzyskania stawki awansowej, ale to można ustalić dopiero po poznaniu innych jeszcze projektowanych przepisów. Zakładam, że rozdział 2a ma większą objętość.


Jak to wyrwane z kontekstu ??: , jest to dosłowne brzmienie wynikające z projektu

bas
21.11.2008 09:49:33

"falkenstein" napisał:

... kontrola powinna tez - a może przede wszystkim - dotyczyć sędziów orzekających w wydziałach odwoławczych. Sprawdzano by chociażby poprawność tych orzeczeń które nie podlegaja już kontroli instancyjnej - a zwłaszcza uchyłów...

Wizytacje obejmują także kontrolę orzecznictwa II instancji. Znam też przypadek sędziego SO, wobec którego zlecono jedynie "kontrolę uchyłów". "Kontrola" taka jest o tyle problematyczna, że II instancja to z reguły skład 3-osobowy. W każdym razie już zlecenie tego rodzaju lustracji daje sędziemu wiele do myślenia.
Odnośnie nadzoru prezesa, wiem o przypadku kiedy prezes w krótkich zołnierskich słowach zwrócił sie do asesora aby przestał się... (nic nierobić). Podziałało to zbawiennie na tego asesora. Historię (przedstawianą pozytywnie) znam od tego asesora, który jest już SO.

Trebor
21.11.2008 10:14:58

W sprawie kontroli napiszę tak:
1. kto kontroluje sejm , czy np. wykonuje orzeczenia trybunału konstytucyjnego, czy rozpatruje weto prezydenta w rozsądnym terminie tp.
2. kto kontroluje prezydenta np. ile musi czekać kandydat na sędziego na wizytę u głowy państwa, ile czasu leżą dokumenty dotyczące np. zmiany ambasadora itp. ,
3. Kto kontroluje ministrów np. czy wydali akt wykonawczy i w po jakim czasie od wejścia w życie ustawy ,
4. Kto kontroluje Trybunał konstytucyjny na jego wyroki się grzecznie czeka i koniec
To tyle na temat kontroli .

Darkside
21.11.2008 10:26:18

@ Michał 44, Bas, falkenstein:

Czytam i nie wierzę w to co czytam.

Jeszcze raz przytoczę :


Rozdział 2a. Okresowa ocena pracy sędziów
Art. 106a § 1. Sędzia podlega okresowej ocenie pracy, która dokonywana jest co trzy lata, z zastrzeżeniem § 5.
§ 2. Okresowa ocena pracy dokonywana jest w oparciu o analizę pracy sędziego, obejmującą badanie obciążenia pracą, sprawności, efektywności, jakości pracy i stabilności orzecznictwa oraz zgodności z przepisami prawa podejmowanych czynności, przy uwzględnieniu okresu i wymiaru orzekania oraz pełnionych funkcji.
§ 5. W wypadku uzyskania oceny pozytywnej z zastrzeżeniem sędzia podlega dodatkowej okresowej ocenie pracy, przez innego sędziego wizytatora, po upływie roku od dokonania poprzedniej; dodatkowa ocena ma na celu sprawdzenie, czy stwierdzone uchybienia zostały usunięte i nie powtórzyły się. § 4 pkt b nie stosuje się.
§ 6. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb i sposób dokonywania okresowej oceny pracy sędziów, mając na uwadze konieczność zachowania jednolitej metodyki przeprowadzania tej oceny oraz dostosowania jej do zakresu analizy pracy sędziego oraz kryteriów wskazanych w § 1.


Załóżmy że w trybie kontroli wizytator nakaże mi taką a nie inną wykładnię przepisu prawa materialnego z którą ja się nie będę zgadzał.

Czy narzucanie konkretnej interpretacji i później sprawdzanie czy stosuję się do niej nie wkracza w niezawisłość ??:

Trebor
21.11.2008 10:31:22

A jeżeli ma być kontroler to on musi przynajmniej raz na 2, 3 lata przez przynajmniej 6 m-cy sądzić w sprawach , które kontroluje ( bez żadnej taryfy ulgowej ).
Większość wizytatorów nawet nie ma pojęcia jak wygląda teraz sądzenie na I linii. Orzekali tam tak dawno.

Ponadto wizytator ( przynajmniej u nas ) ma tzw. referat wizytacyjny ( czasem jest odrębny wydział ) co w praktyce równa się orzekaniu na 1/2, 1/3 lub mniej "etatu" w związku z tym ma czas . My przy takiej liczbie spraw tego czasu nie mamy i większość błędów z tego się bierze. szybciej bo wpływ, szybciej bo prezes , szybciej bo wizytator. I sprawa wygląda tak jak jesteś grzeczny to ok ale jak podskoczysz to masz prze......

[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 10:36 am ]
I już jest kwiatek a co ma "funkcja " do oceny . Chyba wszyscy są takimi samymi sędziami.
Kurde sam nie wierze w to co piszę

uksc
21.11.2008 10:35:39

"robak" napisał:Nie rozumiem. Ma pracować w połowie wymiaru a dostawać za to tylko 25 %?. To co to za interes?


Robak to co Twoim zdaniem za pracę na pół etatu powinien dostać 50 % dodatek orzeczniczy czyli razem za pracę na pół etatu taki sędzia według Ciebie powinien zarabiać 125 % tego co normalny sędzia za pracę na całym etacie ???

Swoją drogą widać, że MS myśli już o zapewnieniu przewidywanych wakatów na stanowiskach sędziowskich sędziami w stanie spoczynku, a jestem pewien, że chętnych się trochę znajdzie. Z 25 % dodoatkiem orzeczniczym mieliby swoją dawną pensje za pracę na pół etatu.

bas
21.11.2008 12:07:29

"Darkside" napisał:


Załóżmy że w trybie kontroli wizytator nakaże mi taką a nie inną wykładnię przepisu prawa materialnego z którą ja się nie będę zgadzał.

Nie przesadzaj. Zdarzaja się różne głupoty na które trzeba zwracać uwagę. Nikt nie musi zgadzać się z wykładnią wizytatora. Często stanowisko wizytatorów opatrzone jest licznymi zastrzezeniami np.: nie wkraczając w sferę niezawizłości sędziowskiej, orzeczenie budzi wątpliwości z następujących względów.. dlatego celowym byłoby rozważenie...
Niewatpliwie natomiast wadliwe orzecznictwo (mocno wadliwe) prowadzić może do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Prawo to nie matematyka. W ocenach wizytatorów przedstawiane są przecież róźne stanowiska dotyczące tej samej kwestii - jezeli budzi to kontrowersje w orzecznictwie. Zdarzają się sytuacje, że wizytatorzy w orzecznictwie prezentują określony pogląd lecz wskazują zarazem, że możliwy jest inny.
Zdarzają sie też wizytatorzy - by tak rzec.... którzy nie mają żadnych wątpliwości.

Darkside
21.11.2008 12:14:51

"bas" napisał:


Nie przesadzaj. Zdarzaja się różne głupoty na które trzeba zwracać uwagę. Nikt nie musi zgadzać się z wykładnią wizytatora. Często stanowisko wizytatorów opatrzone jest licznymi zastrzezeniami np.: nie wkraczając w sferę niezawizłości sędziowskiej, orzeczenie budzi wątpliwości z następujących względów.. dlatego celowym byłoby rozważenie...
Niewatpliwie natomiast wadliwe orzecznictwo (mocno wadliwe) prowadzić może do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Prawo to nie matematyka. W ocenach wizytatorów przedstawiane są przecież róźne stanowiska dotyczące tej samej kwestii - jezeli budzi to kontrowersje w orzecznictwie. Zdarzają się sytuacje, że wizytatorzy w orzecznictwie prezentują określony pogląd lecz wskazują zarazem, że możliwy jest inny.
Zdarzają sie też wizytatorzy - by tak rzec.... którzy nie mają żadnych wątpliwości.Zgoda co do zasady, tyle że obecnie, nik mnie nie kontroluje, czy wypełniam zalecenia po skontrolowaniu mojej osoby, a ten projekt to przewiduje.

To o czym pisałem to czysto hipotetyczna ale możliwa sytuacja.

Dlatego uważam, że nie ma sensu tworzyć nowych form kontroli tylko wykorzystywać to co jest.

Jeżeli ktoś jest słaby, notorycznie popełnia błędy, ma niestabilne orzecznictwo, jest nieterminowy to zamiast, tak jak to jest obecnie, udawać oficjalnie , że problemu nie ma, wszcząć wobec takiego kogoś postępowanie dyscyplinarne i tyle.

ropuch
21.11.2008 12:30:32

Sytuacja o której pisał Dark, wcale nie jest taka hipotetyczna jak by się wydawało. I wcale nie są to przypadki jednostkowe, w których wizytator "mocą swego urzędu" uznaje za niezasadne postanowienia o zawieszeniu postepowania, przekazanie sprawy innemu sądowi, odrzuceniu pozwu, czy zarządzenia o zwrocie pozwu, a więc wszystko orzeczenia podlegające kontroli instancyjnej. Znany mi jest nawet przypadek uznania za niezasadne zawieszenia postepowania po prawomocnym oddaleniu zażalenia.

Mam rozumieć, że jak wizytator uzna, że moje decyzje procesowe, zarządzenia i orzeczenia są sprzeczne z przepisami to kontrola instancyjna zostanie zastąpiona trybem oceny wizytatora, a wiążącą wykładnię np art 177 k.p.c. będzie ustalał KRS w drodze uchwały ?

Darkside
21.11.2008 12:37:38

Tak ropuch a w myśl art 106a § 5 2w czeka cię dodatkowa ocena która sprawdzi, czy stwierdzone uchybienia zostały usunięte i nie powtórzyły się.

Jeżeli otrzymasz ocenę negatywną w myśl art 106d czeka cię walka przed Prezesem SA i ewentualnie KRS.

robak
21.11.2008 13:27:08

"uksc" napisał:Nie rozumiem. Ma pracować w połowie wymiaru a dostawać za to tylko 25 %?. To co to za interes?


Robak to co Twoim zdaniem za pracę na pół etatu powinien dostać 50 % dodatek orzeczniczy czyli razem za pracę na pół etatu taki sędzia według Ciebie powinien zarabiać 125 % tego co normalny sędzia za pracę na całym etacie ???

Swoją drogą widać, że MS myśli już o zapewnieniu przewidywanych wakatów na stanowiskach sędziowskich sędziami w stanie spoczynku, a jestem pewien, że chętnych się trochę znajdzie. Z 25 % dodoatkiem orzeczniczym mieliby swoją dawną pensje za pracę na pół etatu.

Ależ oczywiście. Bo przecież stan spoczynku to jest to co oni już sobie wypracowali i się im należy. Więc powinni dostawać cały stan spoczynku - bo to już jest ich plus wynagrodzenie za taki wymiar w jakim pracują - połowa wymiaru - połowa wynagrodzenia.
Tak samo zresztą uważam, że sędzia w stanie spoczynku powinien móc podjąc pracę w wolnym zawodzie i otrzymywać ten stan spoczynku. Bo on to sobie wypracował. Oczywiście mam na myśli wyłącznie sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku z uwagi na wiek.
Podobnie jeżeli sędzia przeszedł w stan spoczynku a pracował także na uczlni to powinien dostawać zarówno stan spoczynku jak i emeryturę z pracy na uczelni. Przecież płacił składki !!!!! To co? Tak sobie je płacił? Charytatywnie? Na biednych? Czy co?

bas
21.11.2008 14:12:15

"Darkside" napisał:

Tak ropuch a w myśl art 106a § 5 2w czeka cię dodatkowa ocena która sprawdzi, czy stwierdzone uchybienia zostały usunięte i nie powtórzyły się.

Jeżeli otrzymasz ocenę negatywną w myśl art 106d czeka cię walka przed Prezesem SA i ewentualnie KRS.

To jest doprowadzanie konsekwencji cytowanego przepisu do absurdu. Przesada. jestem wiekszym optymistą.

kazanna
21.11.2008 14:25:18

Ja nie jestem optymistka i zgadzam sie z darkside że ten przepis to bardzo poważne zagrożenie dla niezawisłości. Ten przepis stworzy - przynajmniej w niektórych sądach- permanentna atmosferę pracy podobna do tej, w jakiej pracują asesorzy oczekujący na ocenę. Wszyscy wiemy jak to jest z ta nie zawisłością w ich przypadku- raz lepiej a czasem gorzej...
Proponuje nie lekceważyć tego zapisu i monitorować co sie z nim dalej będzie działo.

markosciel
21.11.2008 19:25:53

A nich sobie wprowadzą - ja to mam w ... Głębokim poważaniu. Uważam, że atmosfera strachu panuje tam, gdzie sędziowie się jej poddają. Jeżeli zdecydowana większość sędziów w danym sądzie lub okręgu stwierdzi - że się nie boi- to nic im nie grozi. No chyba, że wrócą dość odległe czasy - gdy sędzia nie miał żadnego postępowania dyscyplinarnego, to narażał się na ostracyzm. Dyscyplinarka należała do dobrego tonu

Joasia
21.11.2008 19:55:04

Kontrola... Podobno w Niemczech każdy sędzia, który chce awansować, musi zdać egzamin sędziowski. Kontrole okresowe nie są im potrzebne.
Rzeczywistość jest taka, że mamy 10 tys. sędziów i 10 mln. spraw. I ciągle za mało pieniędzy na wynagrodzenia.
Stawki awansowe? Prosze bardzo. Zobaczymy, ile osób z nich skorzysta przy tak ustawionej kontroli. Nie wierzę, że zadziała to inaczej niż w przypadku asesorów: nominacja tuż przed albo nawet po dacie wotum, to normalka. Po co asesora mianować sędzią, skoro można mu zapłacić dużo mniej za taką samą, jeśli nie wydajniejszą i bardziej pokkorna pracę, niż sędziemu? To się nie zmienia od wielu lat. I tak samo będzie ze stawkami awansowymi: po co płacić sędziemu więcej, kiedy można mu skontrolować referat?
Piszę z perspektywy sędziego sądzącego w sądzie - molochu. Nie wierzę, że jest w tym sądzie ktokolwiek, do kogo nie można by się przyczepić o choc jedną sprawę. Przy takim nawale spraw nie jest fizycznie możliwe terminowe podjęcie czynności w każdej z nich. I nie miejcie złudzeń, że kogoś z Sądu Apelacyjnego te realia ruszają. Są terminy procesowe i już. A że doby się nie rozciągnie - to już nikogo nie interesuje.

Taką kontrolę jak ta z projektu możnaby uznać tylko w jednym przypadku: gdyby było ustalone pensum, i do tego gdyby sędziowie, jak wszyscy normalni prawnicy, wypełniali timshity. Dopóki tego nie ma - każda taka możliwość kontroli to bat na niepokornych sędziów plus forma ograniczenia osób ze stawkami awansowymi.

romanoza
21.11.2008 20:27:40

"markosciel" napisał:

A nich sobie wprowadzą - ja to mam w ... Głębokim poważaniu. Uważam, że atmosfera strachu panuje tam, gdzie sędziowie się jej poddają. Jeżeli zdecydowana większość sędziów w danym sądzie lub okręgu stwierdzi - że się nie boi- to nic im nie grozi. No chyba, że wrócą dość odległe czasy - gdy sędzia nie miał żadnego postępowania dyscyplinarnego, to narażał się na ostracyzm. Dyscyplinarka należała do dobrego tonu

Wiesz co marko, zaczyna się to dla mnie już robić podejrzane, zbyt często się z Tobą zgadzam

AQUA
21.11.2008 21:24:17

ależ Kochani- ten projekt jest po prostu doskonały, gdyż przewiduje także delegację ustawową dla ustalenia pensum:

Art. 39c. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i formy sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów przez organy i osoby do tego wyznaczone a także podział zadań tego nadzoru pomiędzy organami nadzoru, formy dokonywania i dokumentowania czynności nadzorczych, szczegółowy sposób sporządzania i formę rocznych sprawozdań o działalności sądów oraz sposób obliczania wskaźników sprawności postępowania. Wydając rozporządzenie, należy brać pod uwagę zasady sprawności, skuteczności nadzoru oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych.”;

censor
21.11.2008 21:36:14

Nie byłbym aż takim optymistą. Z tego projektu wieje przede wszystkim duch postrzegania sądownictwa jako maszynki do wydawania wyroków. Powiało - przynajmniej dla mnie - jakąś stachanowszczyzną. Wiele tam jest w odwrotnym kierunku niż wynikałoby nie tylko z postulatów środowiska, ale przede wszystkim z zasad państwa prawa i trójpodziału władz. Nic tylko wskaźniki, wykon, sprawność itd. Mamy być wyrobnikami opłacanymi za nędzne pieniądze. Facet który wymyślił ten projekt (chyba nie wiemy kto, RM go firmuje) powinien brać korepetycje z zasad ustroju.

AQUA
21.11.2008 21:44:33

Ten cudny projekt- to dopiero jedno wielkie zagrożenie dla naszej niezawisłości!

Zwróćmy uwagę na to, że wielokrotnie w uzasadnieniu zaznaczono, że stanowi on realizację postulatów zgłaszanych przez nas.

Dreed
21.11.2008 21:49:17

A mi w nim się podoba konkurs na przewodniczącego, którym zostaje osoba co ma najwięcej załatwień ale będą piękne wyścigi szczurów

to nigdy nie stanie się oficjalnym projektem

bebek4
21.11.2008 21:50:49

Pozostaje mi tylko podpisać się pod tym co stwierdził Marek i oczywiście zgodzić się z Romanozą. Mam gdzieś te kontrole i tak są u nas co rok, zawsze coś jest nie tak jak powinno być i wszystko działa dalej. A jak się będziemy kontrolować to już tylko nasza sprawa, wizytatorzy to też sędziowie i wbrew temu co czytałem wcześniej ci starsi mają dużo bardziej dla mnie akceptowalne podejście choć jak ktoś zauważył na salę chodzą rzadko. Najbardziej to się obawiam tych świeżo wyświęconych... podobnie jest zresztą w wydziałach odwoławczych przynajmniej u mnie

falkenstein
21.11.2008 21:55:28

A ja wcale nie widze zadnych zagrożeń w kontroli. Oczywiście o ile bęą okreslone scisłe reguły jej dokonywania i będzie wykonywana bezstronnie - czyli np przez wizytatora z innego okręgu czy w ogóle losowanego z listy. Do kontorli 10-15 spraw, uchyłki, sprawy stare itp. Bo niestety człowiek to zwierze z natury leniwe i bat nad głową mu jest zazwyczaj potrzebny. Kontrola instancyjna nie daje pełnego obrazu. Ktos ma 10 uchyłek - trudno. Ale 10 uchyłek z tego samego powodu (oczywiście nie licząc spraw seryjnych) to juz gorzej. Kontrola pozwoliłaby na uzyskanie pełniejszego obrazu pracy takiego sędziego i ewentualne zwrócenie mu uwagi nie na uchybienia w konkretnych sprawach (bo to robi kontrola instancyjna) ale na całokształt.

Poza tym kontrola taka byłaby potrzebna zwłaszcza w sądach odwoławczych - bo niestety orzeczenia niekasacyjne pozostają teraz poza absolutnie wszelką kontrolą. Chociazby wielokrotnie ponawiane przykłady uchylania trudnych karnych spraw z zaleceniem "oszerzenia materiału dowodowego i pogłębienia jego analizy" tudzież z nielogicznymi bądź niezrozumiałymi zaleceniami (jak np przeprowadzenie 4 lata po wypadku oględzin miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych śladów). Tudzież - jak to zdarzyło w jednej z moich spraw - skwitowanie moich czterostronicowych rozważań na temat tego dlaczego pozwany nie odstąpił skutecznie od umowy jednym zdaniem że "zdaniem sadu odwoławczego odstąpienie od umowy było skuteczne". Owszem każdemu może zdarzyć się "wypadek przy pracy", ale gdy wizytator zobaczy 5 - 6 uchylów z takim samym kiepskim uzasadnieniem to powinien wyrobić sobie odpowiednie przekonanie o takim sędzim.

reasumując moim zdaniem regularna kontrola powinna uzupełniać kontrolę instancyjną i w drodze skarg na przewlekłość. Powinna pozwalać na zbadanie całokształtu pracy i sprawdzenie czy te stwierdzone "wpadki" to były "wypadki przy pracy" czy tez mamy tu do czynienia z jakimś niepokojącym trendem czy złą praktyką.

walenty
21.11.2008 22:59:02

Dużym plusem byłoby skończenie wreszcie z dożywotnim prezesowaniem , na zmianę, bądź to jako prezes, bądź jako wice.
Oczywiście również danie głosu sędziom rejonowym przy opiniowaniu kandydatów na prezesów jest jak najbardziej słuszne. Może by nawet uwzględniali te opinie .
Z konieczną ilością wizytatorów, to rzeczywiście byłby horror

Michał44
21.11.2008 23:56:24

Darkside nie rozumiem Twojego oburzenia na mój post. Właściwie on prawie w ogóle nie odnosił się do projektowanych zmian dotyczących oceny sędziów, a zamieszczony został przeze mnie świadomie w dziale "zagrożenia dla niezawisłości". Powtarzam więc jeszcze raz: Jestem za wyprowadzeniem tego rodzaju nadzoru administracyjnego spod władzy wykonawczej. Jest to moim zdaniem podstawowy warunek zachowania niezawisłości sędziowskiej.
Uważam jednak, że rezygnacja z wszelkich możliwości dokonywania kontroli czy oceny sędziów przez wizytację (oczywiście wyłącznie w obrębie trzeciej władzy) jest posunięciem bardzo ryzykownym. Pozostawienie dziesięciotysięcznej armii sędziów bez możliwości choćby wglądu w ich pracę może stwarzać duże zagrozenie dla jakości orzecznictwa, a tym samym dla powagi wymiaru sprawiedliwości.
Projekt zmian usp dotyczący okresowej oceny pracy orzeczniczej sędziów (jakby on paskudny lub wręcz groźny nie był) może być początkiem ciekawej dyskusji na ten drażliwy temat.
W chwili obecnej na forum dominować wydaje się pogląd, że wizytacja pod wszelką postacią godzi w niezawisłość sędziowską. Ja tak nie uważam, a oceny czy protokoły powizytacyjne nigdy nie przyświecały mojej pracy orzeczniczej. Również myśle, a wręcz mam nadzieję, że ten projekt nigdy nie wejdzie w życie.
Na marginesie moim ulubionym kwiatkiem jest to, że problem liczby wizytatorów niezbędnych dla oceny okresowej każdego sędziego załatwić ma rzesza sędziów w stanie spoczynku, których MS uczyni wizytatorami. Naprawdę nasz kraj nie ma niczego lepszego do zaoferowania sędziom z największym doświadczeniem, którzy nie chcą tracić kontaktu z sądami?

Bogamaj
22.11.2008 07:18:10

A poza tym już widzę rzeszę chętnych do takiej wizytacyjnej pracy. No przecież siłą nie można nikogo zrobić wizytatorem ))))

Beatka
22.11.2008 13:28:38

Wszystko to bardzo skomplikowane. Wystarczy zapoznać się z treścią Prawa o sądach administracyjnych i porównać do usp zarówno obowiązującego, jak i projektowanego oraz wyciągnąć wnioski

censor
22.11.2008 14:08:52

Ale to bardzo pracochłonne, a widzę, że jesteś "w temacie". Wiec jeśli możesz, w największym skrócie, jakie to wnioski?

Beatka
22.11.2008 15:41:23

"censor" napisał:

Ale to bardzo pracochłonne, a widzę, że jesteś "w temacie". Wiec jeśli możesz, w największym skrócie, jakie to wnioski?Wnioski wyciągniesz sobie sam, a te przepisy Ci pomogą:
Art. 3 § 2 – nadzór sprawuje NSA w zakresie orzekania
Art. 12 – zwierzchni nadzór na działalnością administracyjną sprawuje Prezes NSA
Art. 14 – projekt dochodów i wydatków w brzmieniu ustalonym przez Prezesa NSA minister właściwy do spraw finansów publicznych włącza do projektu budżetu państwa; w zakresie wykonywania budżetu sądów administracyjnych Prezesowi NSA przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych
Art. 15 § – Prezes NSA informuje Prezydenta RP i KRS o działalności sądów administracyjnych
Art. 21 – prezesa i wiceprezesa wsa powołuje i odwołuje Prezes NSA

Coś podobnych rozwiązań w usp nie widać (i nie chodzi mi o to, by zwierzchnikiem pozostawał Prezes NSA). Cała ustawa liczy sobie aż 50 artykułów. Rozporządzenie "nadzorcze" 15 paragrafów.
W prawie o ustroju sadów administracyjnych cichutko o Ministrze Sprawiedliwości, jego zwierzchnim nadzorze nad działalnością sądów. Pomimo tego, że także to sądownictwo, a może jedynie ono, należy do sfer działania państwa z zakresu władzy sądowniczej (poza SN), wpływ MS na jego funkcjonowanie nie istnieje (według ustawy).
To może warto status sądownictwa powszechnego unormować podobnie.

a_szymek
23.11.2008 09:42:13

"Sandman" napisał:

Zaraz spróbuję wrzucić....
Cześć I:
Projekt z 13 listopada 2008 roku
Ustawa
z dnia ……………………
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw1)
3) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9 § 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością administracyjną sądu sprawuje prezes sądu osobiście oraz przez wiceprezesów sądu i przewodniczących wydziałów, a w sądzie okręgowym i apelacyjnym także przez sędziów wizytatorów i innych wyznaczonych sędziów oraz inspektorów do spraw biurowości.
§ 2. Zwierzchni nadzór nad działalnością sądów w obszarze apelacji sprawuje prezes przełożonego sądu apelacyjnego, osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru. Zwierzchni nadzór nad działalnością sądów rejonowych w okręgu sądowym, sprawuje także, osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru, prezes przełożonego sądu okręgowego.
§ 3. Zewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną sądów sprawuje Minister Sprawiedliwości osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru. Podstawowe zadania z zakresu zewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów bezpośrednio związaną z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości są wykonywane przez sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie określonym w art. 77.
§ 4. Czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.”;


czy to oznacza (par. 2), że prezesi SA i SO mogą ingerować w działalność orzeczniczą (brak przymiotnika "administracyjną"?
o nadzorze nad działalnością administracyjną mowa jest tylko par. 1, 3 i 4.

Petrus
23.11.2008 11:47:30

delegacja asystenta do MS to już jest humoreska najwyższych lotów... a może najniższych...

iga
23.11.2008 11:52:30

13) w art. 22:
a) w § 1:
aa) punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pełni czynności z zakresu administracji sądowej bezpośrednio związane z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości oraz zadań z zakresu ochrony prawnej,”,
ab) punkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,”,
ac) po punkcie 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
6) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod kątem oceny poziomu jego jednolitości.”,

Mam poważne wątpliwości odnośnie punktu 6) - tj. czy oceny poziomu jednolitości orzecznictwa powinien dokonywać organ sądu w osobie prezesa. Nie bardzo wiem na czym miałoby to polegać Jeśli na przekazywaniu podległum sądom informacji o nowych orzeczeniach SN - to w porządku, ale jeśli miałoby to polegać na wydaniu poleceń wydawania takich a nie innych rozstrzygnięć - to moim zdaniem wkracza w sferę niezawisłości.
Do tej pory czynili to wizytatorzy dokonując okresowych wizytacji czy lustracji - zwracali sędziom uwagę na brzmienie określonych przepisów, ich interpretację w komentarzach, czy orzecznictwo SN - i takie rozwiąznie było wystarczające.

iga
23.11.2008 11:57:34

28) w art. 33:
a) § 1-6 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji składa się z sędziów sądu apelacyjnego, przedstawicieli sędziów sądów okręgowych, działających w obszarze apelacji, w liczbie stanowiącej połowę sędziów sądu apelacyjnego oraz przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w obszarze apelacji, w liczbie stanowiącej połowę przedstawicieli sędziów sądu okręgowego.
§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest prezes sądu apelacyjnego. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego pełni najstarszy służbą wiceprezes tego sądu.

Uważam, że należałoby raz na zawsze oddzielić samorząd od organów sądu. Dlatego moim zdaniem przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji powinien być sędzia wybrany przez to zgromadzenie na pierwszym posiedzeniu, spośród kandydatów, którzy się zgłoszą do pełnienia tej funkcji.

30) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:
„Art. 34a. § 1. Zebranie sędziów danego sądu składa się z wszystkich sędziów tego sądu. Zebraniu przewodniczy prezes sądu, a w razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego zebrania pełni najstarszy służbą sędzia danego sądu.

to samo

iga
23.11.2008 12:17:59

Art. 106a § 1. Sędzia podlega okresowej ocenie pracy, która dokonywana jest co trzy lata, z zastrzeżeniem § 5.
§ 2. Okresowa ocena pracy dokonywana jest w oparciu o analizę pracy sędziego, obejmującą badanie obciążenia pracą, sprawności, efektywności, jakości pracy i stabilności orzecznictwa oraz zgodności z przepisami prawa podejmowanych czynności, przy uwzględnieniu okresu i wymiaru orzekania oraz pełnionych funkcji.
§ 3. Okresowa ocena pracy dokonywana jest w oparciu o badanie 10 akt spraw, przydzielonych sędziemu do rozpoznania i niezakończonych, w których od momentu pierwszej rejestracji upłynął najdłuższy okres, a ponadto akt spraw, w których w okresie objętym oceną orzeczenia zmieniono lub uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania oraz spraw, w których stwierdzono przewlekłość postępowania lub niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia, jak również 40 akt pozostałych spraw różnych kategorii, wybranych losowo, w tym 20 spraw zakończonych. Jeżeli ze względu na szczególny zakres czynności sędziego lub z innych przyczyn zbadanie wskazanej liczby spraw nie jest możliwe, przyjmuje się, z podaniem przyczyn, liczbę mniejszą.


no fajnie, 10 najgorszych spraw plus 40 losowo. A dlaczego nie 10 najlepszych spraw plus reszta losowo?
Uważam, że metodą złotego środka powinno być skontrolowanie wszystkich sprawy, które przeszły apelację (zatem także te utrzymane ) oraz 40 pozostałych spraw wybranych losowo.

Poza tym nie lękam się okresowej oceny - ale musi być określony jakiś zakres obowiązków. Jeszcze jakieś 6 lat temu przeciętny referat w wydziale rodzinnym liczył 170 akt. Teraz dobijamy do 300. Dlatego okresowa ocena jest nie do przyjęcia dopóki nie zostanie określony "wymiar zadań".

Bielawy1
23.11.2008 12:44:29

Ja uważam, że taka regulacja jest zbędna, są wizytacje wydziałów, lustracje, jest możliwość zwracania uwagi i wytyków w trybie przepisów usp i to wystarczy, tylko może częściej należy z tych przepisów korzystać.
Nigdy żaden nadzór administracyjny nie może wnikać w sferę niezawisłości sędziowskiej.
Dziś jest to wyraźnie powiedziane w usp /39/.

grabka
23.11.2008 12:52:50

Biel, zgadzam się z Tobą

Ja pracuję w jednoosobowym wydziale, lustrację mam co pół roku i nie trzeba do tego dodatkowych uregulowań.

Bogamaj
23.11.2008 12:54:36

A ja na razie poczekam, coś mi się widzi, że ten projekt w tym kształcie tak czy tak nie ma szans na wyjście nawet z MS, a co do piero przejście całej procedury, pewne kwestie kontrolno-nadzorcze moim zdaniem wkraczają w niezawisłość więc..... Potrzebny nam spokój jak w przypadku wszystkich matysiaków.

iga
23.11.2008 12:56:04

3. Innym rozwiązaniem, które służyć będzie racjonalizacji rozmieszczenia kadry orzeczniczej są projektowane zmiany zasad delegowania sędziów do innego sądu (art. 77 pusp).
Obowiązujące przepisy nie wskazują, jakie przesłanki uzasadniają delegowanie sędziego do innego sądu, niewątpliwie jednak przepis art. 77 § 1 pusp, stanowiący wyjątek od przewidzianej w art. 55 §3 tej ustawy zasady, że sędzia może i powinien wykonywać władzę sądowniczą w sądzie, w którym ma swoje miejsce służbowe, należy interpretować ściśle i przy przyjęciu jednoznacznego założenia, że delegowanie ma służyć jedynie potrzebom orzeczniczym sądu, do którego następuje.
Nie można zaakceptować dotychczasowej praktyki, zgodnie z którą delegowanie do sądu wyższego rzędu poprzedzało awansowanie sędziego na wyższe stanowisko i było formą weryfikacji umiejętności sędziego. Fakt, że spośród sędziów spełniających warunki wymagane do awansu na wyższe stanowisko sędziowskie tylko niektórzy mogli zostać poddani tej swoistej weryfikacji, prowadził do naruszenia zasady równości wobec prawa. Jeżeli delegowanie miałoby służyć zweryfikowaniu kwalifikacji sędziego do objęcia wyższego stanowiska, musiałoby mieć charakter powszechny.
Zakłada się zmianę regulacji dotyczącej delegowania sędziów do innego sądu przez prezesów sądów.
Dotychczasowa regulacja stwarzała problemy interpretacyjne i doprowadziła do powstania praktyki, w myśl, której okres trzydziestu dni przewidziany w art. 77§8 pusp rozbijany był na pojedyncze dni. W wyniku tej praktyki powstawały sytuacje, w których sędziowie sądów niższego szczebla wykonywali przez okres kilkunastu miesięcy obowiązki orzecznicze w sądach wyższych, przy niezmniejszonym wymiarze obowiązków w sądach macierzystych. Sytuacje te, poza zwiększeniem obciążenia delegowanych w ten sposób sędziów miały niekorzystny wpływ na funkcjonowanie jednostek stanowiących ich miejsce służbowe.
Projekt wprowadza zasadę, że delegowania w oparciu o wyżej powołany przepis - do sądu równorzędnego lub niższego na obszarze tej samej apelacji - dokonuje prezes sądu apelacyjnego, po uzyskaniu właściwego kolegium sądu, na nieprzerwany czas nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku. Uzasadnieniem dla wprowadzenia okresu 6-miesięcznego jest zapewnienie ciągłości i jakości pracy jednostki do której delegowanie nastąpiło. Krótszy okres nie pozwoliłby na realizację celu, dla którego instytucja ta została powołana, w szczególności w sądach pierwszoinstancyjnych, w których postępowania są z reguły długotrwałe.
Projekt utrzymuje możliwość delegowania sędziego bez jego zgody jeżeli wymaga tego interes dobro wymiaru sprawiedliwości oraz przy uwzględnieniu konieczności realizacji właściwej polityki kadrowej. Równocześnie przyznaje się sędziemu prawo odwołania się od takiej decyzji do kolegium właściwego sądu apelacyjnego.


Ktoś zakłada, że sędziowie nie umieją czytać ze zrozumieniem. Owszem - umieją. Wytłuszczony fragment zwraca uwagę na nierówność. Ale zaskakująca jest konkluzja - koniec z delegacjami do sądów wyższego rzędu, a w zamian za to narzuca się delegacje do sądów równorzędnych lub niższych na okres dłuższy niż dotychczas.
Nie uważam by rezygnacja z delegacji do sądów wyzszego rzędu była dobrym rozwiązaniem. Delgacja pozwalała na weryfikację kandydata na wyższym szczeblu taka weryfikacja moim zdaniem jest potrzebna.
Trzeba tylko wprowadzić zdrowe zasady w przyznawaniu tych delegacji.
Zapomniano chyba też chyba o art. 46 par.1 zdanie drugie.

ropuch
23.11.2008 14:23:46

"falkenstein" napisał:

A ja wcale nie widze zadnych zagrożeń w kontroli. Oczywiście o ile bęą okreslone scisłe reguły jej dokonywania i będzie wykonywana bezstronnie - czyli np przez wizytatora z innego okręgu czy w ogóle losowanego z listy. Do kontorli 10-15 spraw, uchyłki, sprawy stare itp. Bo niestety człowiek to zwierze z natury leniwe i bat nad głową mu jest zazwyczaj potrzebny. Kontrola instancyjna nie daje pełnego obrazu. Ktos ma 10 uchyłek - trudno. Ale 10 uchyłek z tego samego powodu (oczywiście nie licząc spraw seryjnych) to juz gorzej. Kontrola pozwoliłaby na uzyskanie pełniejszego obrazu pracy takiego sędziego i ewentualne zwrócenie mu uwagi nie na uchybienia w konkretnych sprawach (bo to robi kontrola instancyjna) ale na całokształt.

Poza tym kontrola taka byłaby potrzebna zwłaszcza w sądach odwoławczych - bo niestety orzeczenia niekasacyjne pozostają teraz poza absolutnie wszelką kontrolą. Chociazby wielokrotnie ponawiane przykłady uchylania trudnych karnych spraw z zaleceniem "oszerzenia materiału dowodowego i pogłębienia jego analizy" tudzież z nielogicznymi bądź niezrozumiałymi zaleceniami (jak np przeprowadzenie 4 lata po wypadku oględzin miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych śladów). Tudzież - jak to zdarzyło w jednej z moich spraw - skwitowanie moich czterostronicowych rozważań na temat tego dlaczego pozwany nie odstąpił skutecznie od umowy jednym zdaniem że "zdaniem sadu odwoławczego odstąpienie od umowy było skuteczne". Owszem każdemu może zdarzyć się "wypadek przy pracy", ale gdy wizytator zobaczy 5 - 6 uchylów z takim samym kiepskim uzasadnieniem to powinien wyrobić sobie odpowiednie przekonanie o takim sędzim.

reasumując moim zdaniem regularna kontrola powinna uzupełniać kontrolę instancyjną i w drodze skarg na przewlekłość. Powinna pozwalać na zbadanie całokształtu pracy i sprawdzenie czy te stwierdzone "wpadki" to były "wypadki przy pracy" czy tez mamy tu do czynienia z jakimś niepokojącym trendem czy złą praktyką.Falkenstein jak Cię cenię za wiedzę, a avatar wydaje się odpowiadać także moim zainteresowaniom tak czasem piszesz jakbyś w innym świacie żył. Obiektywne kryteria oceny ? No proszę Cię nie rób sobie żartów z pogrzebu. Na mojego nosa będzie dokładnie tak jak pisała Joasia sędziowanie zamieni się w jedną wielką nie kończącą się asesurę i tyle. Wizytatorz będą kontrolować po dawnemu czy li w większości wypadków bez jakikolwiek kryteriów kierując się swoim widzimisie i wytycznymi z ministerstwa by oszczędzać na stawkach awansowych. Wiadomo że jak mogą czegoś nie zapłacić to nie zapłacą i tyle.
Kontrola Wydziałów Odwoławczych, no bez żartów proszę .... Co myslisz, że samo siebie będą oceniać obiektywnie czy kolegów z pokoju ?

Michał od kontroli jakości orzecznictwa jest nadzór instancyjny, apelacja i kasacja. Nie wizytacja w trybie nadzoru administracyjnego czy oceny.

Ja piszę otwarcie, jak ktos sobie wyobraża, że za 4 czy 5 tyś miesięcznie będę przez następne 30 lat zasuwał tak jak na asesurze tylko po to żeby dostać 300 zł więcej stawki awansowej to niech zapomni.

larakroft
23.11.2008 14:38:25

Nie widzę potrzeby wprowadzania dodatkowych instytucji kontroli sędziów (przynajmiej rejonowych).
I tak cały czas jesteśmy kontrolowani - istnieje kontrola instancyjna, są skargi na przewlekłość postępowania, jak też przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Do tego dochodzi analiza statystyk, jak też cykliczne sprawozdania z tzw. spraw starych. Wystarczy więc w sposób należyty wykorzystywać istniejące instrumenty do kontroli.

Poza tym podobnie jak wielu moich przedmówców nie wyobrażam sobie, jak rozwiązano by to technicznie. Do cyklicznej kontroli każdego sędziego trzeba byłoby armii wizytatorów - pytanie, skąd ich wziąć. Poza tym, z uwagi na konsekwencje negatywnej oceny, tudzież pozytywnej z zastrzeżeniem, można się spodziewać całej masy odwołań do KRS. W efekcie wszyscy zaczniemy zajmować sie sami sobą, tracąc z pola widzenia to, co jest najważniejsze, czyli wymierzanie sprawiedliwości tym, którzy jej od nas oczekują.

ropuch
23.11.2008 14:41:08

A i byłbym zapomniał, skoro ocena ma dotyczyć każdego sędziego i ma się odbywać co 3 lata, a kadencja wizytatora ma mieć 4 lata to w dużych okręgach będziemy blisko zrealizowania postulatu chyba Chomika tzn sądzenie odbywac się będzie tylko w rejonie bo okręg będzie mial czas jedynie na odwoławcze reszta czasu to kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola. Co zrobią Prezesi SA, żeby to jakoś zorganizować nie mam bladego pojęcia.

[ Dodano: Nie Lis 23, 2008 2:42 pm ]
Larakroft mnie ubiegła ale o to dokładnie mi tez chodziło.

Adek
23.11.2008 15:44:57

likwidują też wydz. penitencjarne w so; w/g projektu karne w rejonach zajmowałyby się wszystkim z wykonawczego;

magda,n
23.11.2008 18:53:07

Zauważcie jak dużo będzie zależeć od kolesi wizytatorów.CIiekawe jakie będą kryteria ich doboru.Jeżeli będzie królował układ- to mogiła.

Bielawy1
23.11.2008 19:17:46

"magda,n" napisał:

Zauważcie jak dużo będzie zależeć od kolesi wizytatorów.CIiekawe jakie będą kryteria ich doboru.Jeżeli będzie królował układ- to mogiła.


Koleżanko, wizytator to też sędzia, kolega, a nie koleś, jaki układ?, o czym koleżanka mówi?.

censor
23.11.2008 19:57:18

Ja też bym chciał zrozumieć Magdę,n o tyle, że ludzie są różni i najwidoczniej przez Magdę,n przemawiają osobiste, nie wydumane doświadczenia. Niezależnie od tego, nawet gdybyśmy się mieli zgodzić, że większość wizytatorów jst OK, to projekt ustawy daje im OGROMNĄ władzę i to jest nie do zaakceptowania.

Michał44
23.11.2008 20:02:55

Oj chyba długo musiałbym pisać, aby zostać zrozumianym.

Ropuch, ja doskonale rozumiem na czym polega różnica w nadzorze administracyjnym i judykacyjnym. Zauważ jednak, że w sprawach niezaskarżonych mogą pojawiać się ewidentne błędy które są nie do wyprostowania w drodze zwykłych środków nadzoru instancyjnego, a które światło dzienne mogą ujrzeć tylko poprzez wizytację. Protokół może powizytacyjny może wówczas otworzyć oczy na te błędy

iga
23.11.2008 20:25:48

widzę w tym projekcie jakieś echo naszych rozważań - niestety tylko echo

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=477

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=478

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=472&ostdays=0&ostorder=asc&start=0

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=822

censor
23.11.2008 20:33:05

"Michał44" napisał:

Oj chyba długo musiałbym pisać, aby zostać zrozumianym.

Ropuch, ja doskonale rozumiem na czym polega różnica w nadzorze administracyjnym i judykacyjnym. Zauważ jednak, że w sprawach niezaskarżonych mogą pojawiać się ewidentne błędy które są nie do wyprostowania w drodze zwykłych środków nadzoru instancyjnego, a które światło dzienne mogą ujrzeć tylko poprzez wizytację. Protokół może powizytacyjny może wówczas otworzyć oczy na te błędy

Ja nie wierzę w to, że kontrole uderzą w sądy odwoławcze. Jak zwykle, będą szukać dziury w całym w rejonach. Zwiększy się obsada w SO, bo oprócz orzeczników będzie potrzebna armia wizytatorów. Tyle że sędziowie w rejonach będą zastraszeni i jeszcze bardziej prostowani do pionu w orzecznictwie. Bo co z tego wynikało, jeśli przedtem uchylali? Dziś będzie się tym interesowł wizytator i choć projekt ustawy o tym milczy, to ja nie wierzę, że rezultaty wizytacji zostaną tylko na papierze. Na pewno zrobą z nich jakiś użytek. A na marginesie pogłębią sie podziały między sądami i sędziami rejonowymi a okręgowymi. I o to (też) pomnysłodawcom chyba chodzi.

Bata
23.11.2008 20:40:30

A kiedy my będziemy mieli środki do kontrolowania władzy wykonawczej albo ustawodawczej. Te wszystkie kontrole, w projekcie, jakoś przeczą zasadzie trójpodziału władz, która zakłada niezależność władz, a nie nadzór wyłącznie jednej nad drugą. Ciekawe kto skontroluje ministra spr. za to, że od kilku miesięcy nie potrafi stworzyć dobrego projektu w naszej sprawie, albo ministra finansów pod kontem czy słusznie odrzuca każdy projekt i nie zgadza się na nie a jakiś tam powodów (ponoć dlatego, że od kilku lat zarabiamy tyle samo i jaki jedyni w społeczeństwie nie odczuwamy inflacji). Dla mnie te propozycje kontroli to nic innego jak chęć jeszcze większego osaczenia nas po to żebyśmy za dużo nie podskakiwali i nie buntowali się.

iga
23.11.2008 20:55:35

"censor" napisał:

Oj chyba długo musiałbym pisać, aby zostać zrozumianym.

Ropuch, ja doskonale rozumiem na czym polega różnica w nadzorze administracyjnym i judykacyjnym. Zauważ jednak, że w sprawach niezaskarżonych mogą pojawiać się ewidentne błędy które są nie do wyprostowania w drodze zwykłych środków nadzoru instancyjnego, a które światło dzienne mogą ujrzeć tylko poprzez wizytację. Protokół może powizytacyjny może wówczas otworzyć oczy na te błędy

Ja nie wierzę w to, że kontrole uderzą w sądy odwoławcze. Jak zwykle, będą szukać dziury w całym w rejonach. Zwiększy się obsada w SO, bo oprócz orzeczników będzie potrzebna armia wizytatorów. Tyle że sędziowie w rejonach będą zastraszeni i jeszcze bardziej prostowani do pionu w orzecznictwie. Bo co z tego wynikało, jeśli przedtem uchylali? Dziś będzie się tym interesowł wizytator i choć projekt ustawy o tym milczy, to ja nie wierzę, że rezultaty wizytacji zostaną tylko na papierze. Na pewno zrobą z nich jakiś użytek. A na marginesie pogłębią sie podziały między sądami i sędziami rejonowymi a okręgowymi. I o to (też) pomnysłodawcom chyba chodzi.

Zgadzam się. Pisząc kiedyś, że do awansu sędzia powinien być wizytowany z dłuższego okresu niż tylko z ostatniego roku miałam na myśli zdroworozsądkowe podejście do tematu, dające możliwość rzeczywistej oceny pracy w dłuższym okresie czasu.
Ale pod taką presją, jak proponuje się w tym projekcie, nie da się pracować i nie da się dobrze wykonywać tego zawodu. Zgadzam się z Darkside - jest to zdecydowanie za daleko posunięte i stwarza poważne zagrożenie dla niezawisłości - bo sędzia, orzekając, ma się skupić przede wszystkim na rozstrzygnaiu sprawy a nie na tym by zasłużyć na dobrą ocenę (czytaj - kontrolować sobie co miesiąc ilość załatwień, wydać jakiekolwiek zarządzenie byle ktoś nie zarzucił bezczynności w sprawie, itp. Trudno w końcu wykluczyć tu nawet patologie jak np. obawa przed wydaniem wyroku uniewinniającego by nie narażać się na uchylenie, albowiem sprawa uchylona obowiązkowo kwalifikuje się do oceny.)

Beatka
23.11.2008 21:18:58

To ja powtórzę: warto w rozważaniach dotyczących kształtu usp i poszczególnych rozwiązań, w szczególności "nadzorczych" porównać nasze przepisy do tych, które zawarto w prawie o ustroju sądów administracyjnych. Nie ma tam śladu jakiegokolwiek nadzoru MS. Skoro sądownictwo powszechne i administracyjne, według Konstytucji, są równorzędnymi władzami sądowniczymi, to jakie racjonalne przesłanki sprawiają, że istnieją tak drastyczne różnice w ich ustrojach?

arczi
23.11.2008 21:24:23

Beata masz oczywiście rację. Dlatego postulujemy zmiany systemowe odłączające nas od nadzoru MS. Póki jednak jak tych zmian nie ma, musimy sobie radzić inaczej.
Uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dwustopniowej wizytacji. tzn. wizytuje wizytator z SO, a w razie zastrzeżeń byłaby możliwośc odwołania do wizytatora z SA. Jaki z tego pozytek: po pierwsze że wymusiło by to na wizytatorze SO obiektywizm, bo jego opinia mogła by także być poddana kontroli. Ponadto istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, ze i ten drugi wiizytator byłby z tych samych kregów towarzyskich i był pod wpływem prezesa SO.

iga
23.11.2008 21:26:26

Rozdział 2a. Okresowa ocena pracy sędziów
Art. 106a § 1. Sędzia podlega okresowej ocenie pracy, która dokonywana jest co trzy lata, z zastrzeżeniem § 5.
§ 2. Okresowa ocena pracy dokonywana jest w oparciu o analizę pracy sędziego, obejmującą badanie obciążenia pracą, sprawności, efektywności, jakości pracy i stabilności orzecznictwa oraz zgodności z przepisami prawa podejmowanych czynności, przy uwzględnieniu okresu i wymiaru orzekania oraz pełnionych funkcji.
§ 3. Okresowa ocena pracy dokonywana jest w oparciu o badanie 10 akt spraw, przydzielonych sędziemu do rozpoznania i niezakończonych, w których od momentu pierwszej rejestracji upłynął najdłuższy okres, a ponadto akt spraw, w których w okresie objętym oceną orzeczenia zmieniono lub uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania oraz spraw, w których stwierdzono przewlekłość postępowania lub niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia, jak również 40 akt pozostałych spraw różnych kategorii, wybranych losowo, w tym 20 spraw zakończonych. Jeżeli ze względu na szczególny zakres czynności sędziego lub z innych przyczyn zbadanie wskazanej liczby spraw nie jest możliwe, przyjmuje się, z podaniem przyczyn, liczbę mniejszą.
§ 4. Okresowa ocena pracy jest:
a) pozytywna,
b) pozytywna z zastrzeżeniem – w wypadku, gdy w pracy sędziego stwierdzono istotne uchybienia, nie stanowiące jednak podstawy do oceny negatywnej,
c) negatywna.
§ 5. W wypadku uzyskania oceny pozytywnej z zastrzeżeniem sędzia podlega dodatkowej okresowej ocenie pracy, przez innego sędziego wizytatora, po upływie roku od dokonania poprzedniej; dodatkowa ocena ma na celu sprawdzenie, czy stwierdzone uchybienia zostały usunięte i nie powtórzyły się. § 4 pkt b nie stosuje się.
§ 6. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb i sposób dokonywania okresowej oceny pracy sędziów, mając na uwadze konieczność zachowania jednolitej metodyki przeprowadzania tej oceny oraz dostosowania jej do zakresu analizy pracy sędziego oraz kryteriów wskazanych w § 1.
Art. 106b § 1. Okresowej oceny pracy sędziów dokonują sędziowie wizytatorzy, powoływani przez prezesa sądu apelacyjnego spośród sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu apelacyjnego. Negatywna opinia kolegium sądu apelacyjnego jest dla prezesa tego sądu wiążąca.
§ 2. Kandydatów do sprawowania funkcji sędziów wizytatorów spośród sędziów sądu okręgowego przedstawiają prezesowi sądu apelacyjnego prezesi sądów okręgowych działających na obszarze właściwości danego sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii właściwego kolegium sądu okręgowego. Negatywna opinia kolegium sądu okręgowego jest dla prezesa tego sądu wiążąca.
§ 3. Sędziowie wizytatorzy powoływani są na okres czterech lat, najwyżej na dwie kolejne kadencje i nie mogą być przed upływem ośmiu lat od zakończenia drugiej kadencji ponownie powołani do pełnienia tej funkcji.
Art. 106c § 1. Pierwsza okresowa ocena pracy sędziego przeprowadzana jest po upływie trzech lat od objęcia pierwszego stanowiska sędziowskiego. Każda następna ocena obejmuje kolejne trzyletnie okresy pracy sędziego, liczone od dokonania poprzedniej okresowej oceny pracy.
§ 2. Sędziego zawiadamia się o planowanej okresowej ocenie jego pracy na 30 dni przed przystąpieniem do jej dokonywania.
Art. 106d § 1. Prezes sądu apelacyjnego zapoznaje sędziego z okresową oceną jego pracy.
§ 2. Sędzia, który uzyskał negatywną okresową ocenę pracy, ma prawo złożyć prezesowi sądu apelacyjnego, w terminie 14 dni od daty zapoznania się z tą oceną, pisemne uwagi do oceny. Przepisy art. 57i § 2-3 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Po rozpatrzeniu uwag sędziowie wizytatorzy podtrzymują ocenę pracy sędziego, do której uwagi zgłoszono, albo ocenę tę zmieniają. Stanowisko sędziów wizytatorów wyrażane jest na piśmie z uzasadnieniem i podlega doręczeniu zainteresowanemu sędziemu. Sędzia, wobec którego podtrzymano ocenę negatywną, ma prawo złożyć, w terminie 7 dni od daty doręczenia stanowiska sędziów wizytatorów, odwołanie do Krajowej Rady Sądownictwa, za pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego. Przepisy art. 57j § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje uchwałę o wyniku okresowej oceny pracy sędziego w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu odwołania, chyba że z ważnych przyczyn nie jest to możliwe.
§ 5. W przypadku uzyskania przez sędziego, na skutek złożenia uwag do oceny, o których mowa w § 2 lub odwołania, o którym mowa w § 3, pozytywnej oceny pracy, wynagrodzenie zasadnicze sędziego ulega podwyższeniu do kolejnej stawki awansowej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres pracy niezbędny do uzyskania tej stawki.”;


Powyższy przepis - jeśli zakłada objęcie okresową oceną jedynie sędziów rejonowych i okręgowych pierwszoinstancyjnych (gdyż kontroli mają podlegać sprawy, w których orzeczenia uchylono ub zmieniono) jest nie do pogodzenia z treścią art. 32 konstytucji. Żeby zagwarantować konstytucyjną równość wobec prawa- to ocena taka musiałaby także objąć sędziów sądów okręgowych wydziałów odwoławczych oraz apelacyjnych - gdyż oni również otrzymują stawki awansowe. I to dla mnie nie podlega dyskusji.
Zastanawiam się też jak to się ma do sędziów sądów administracyjnych a nawet SSN - skoro jesteśmy wszyscy władzą sądowniczą. Czy oni nie popełniają błędów? Czy SN nie wydaje niekiedy sprzecznych orzeczeń - w zależności od tego jaki jest skład? Czy ponoszą za to odpowiedzialność finansową?
I co na to autorzy projektu?

arczi
23.11.2008 21:32:46

ale Iga, ozeczenia II instancji uchyla kasacja...
a więc ich orzecznictwo także byłoby kontrolowane. Jest jeszcze dla nich pozostałe 40 losowo wybranych spraw..

uksc
23.11.2008 21:33:29

Iga a o kasacjach zapomniałaś. No i jeszcze dodam, że wydziały odwoławcze też podlegają już dziś kontroli.

arczi był pierwszy

markosciel
23.11.2008 21:36:08

"uksc" napisał:

No i jeszcze dodam, że wydziały odwoławcze też podlegają już dziś kontroli.


Tylko z czego? Jak już kilkanaście lat sądzę - to nie zdarzyło się, żeby ściągano jakieś akta z pierwszej instancji celem ich skontrolowania. A więc kontroluje się tylko te akta, które w chwili wizytacji są w wydziale odwoławczym :neutral: A terminy wizytacji niestety są znane ze znacznym wyprzedzeniem

Michał44
23.11.2008 21:50:07

"Beatka" napisał:

To ja powtórzę: warto w rozważaniach dotyczących kształtu usp i poszczególnych rozwiązań, w szczególności "nadzorczych" porównać nasze przepisy do tych, które zawarto w prawie o ustroju sądów administracyjnych. Nie ma tam śladu jakiegokolwiek nadzoru MS. Skoro sądownictwo powszechne i administracyjne, według Konstytucji, są równorzędnymi władzami sądowniczymi, to jakie racjonalne przesłanki sprawiają, że istnieją tak drastyczne różnice w ich ustrojach?


To już we dwoje tak powtarzamy
Dokonałem pobieżnej analizy przepisów dot. nadzoru nad sądami administracyjnymi (polecam zwłaszcza lekturę rozporządzenia Prezydenta RP z 18 września 2003 DzU 169, poz.1645). Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych sprawuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (art 12) nie może być więc mowy o jakimkolwiek nadzorze MS i o tym cały czas staram się pisać.

arczi
23.11.2008 21:57:11

Michał, zgoda ale jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Dlatego musimy umieć się ustosunkowac do tych zmian przez pryzmat dzisiajszego modelu nadzoru. Oczywiście ja przynajmniej, będe starał się podkreslać na pierwszym miejscu, że powinno sie ten model jak najszybciej zmienić!!

Michał44
23.11.2008 22:18:11

"arczi" napisał:

Michał, zgoda ale jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Dlatego musimy umieć się ustosunkowac do tych zmian przez pryzmat dzisiajszego modelu nadzoru. Oczywiście ja przynajmniej, będe starał się podkreslać na pierwszym miejscu, że powinno sie ten model jak najszybciej zmienić!!


OK Musiałem tylko dokończyć i wyjaśnić myśl, którą rozpocząłem, gdy pisałem w dziale "zagrożenia dla niezawisłości". Ten projekt w części dotyczącej nadzoru adm. nad sądami powszechnymi uważam za niebezpieczny, gdyby nadzór miał być realizowany przez władzę wykonawczą i tu się zgadzam z jego krytykami.

Uważam jednak, że inny projekt z MS nie wyjdzie z przyczyn tzw. zasadniczych.
Po pierwsze: obowiązuje zasada "raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy" i skoro MS ma poprzez nadzór realny wpływ na sądownictwo to żaden minister takiej władzy nie odda, a gdyby nawet o tym pomyślał to mu zaplecze polityczne takie pomysły z głowy wybije.
Po drugie: odebranie MS nadzoru oznaczałoby de facto utratę racji bytu dla pewnej liczby sędziów delegowanych do tego Ministerstwa, a więc nikt wewnątrz MS nie wymyśli lub nie poprze projektu który musiałby zakończyłby jego delegację.
Po trzecie: jeszcze żadna biurokracja nie dokonała aktu samoograniczenia się, a wręcz przeciwnie dąży do uzasadnienia własnego wzrostu.

iga
23.11.2008 22:24:13

"arczi" napisał:

ale Iga, ozeczenia II instancji uchyla kasacja...
a więc ich orzecznictwo także byłoby kontrolowane. Jest jeszcze dla nich pozostałe 40 losowo wybranych spraw..


fakt...

zatem będzie też okresowa ocena pracy sędziów sądu apelacyjnego... dla mnie to orzecznicza elita ale cóż, widać wg. autorów projektu tu też cenzurka potrzebna, no comment

A druga część postu - wątpliwości co do naszej odpowiedzialności finansowej w stosunku do braku takiej odpowiedzialności sędziów NSA i SN w świetle art. 32 konstytucji - pozostaje aktualna. Wątpliwości nadal mam. A to z tych powodów chociażby:
http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1547


Ustawa o Sądzie Najwyższym :

Art. 42.
§1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego jest nie niższe niż wynagrodzenie zasadnicze sędziego sądu apelacyjnego zwiększone o połowę.
§2. Wynagrodzenie sędziego Sądu Najwyższego ustala się w stawce podstawowej albo w stawce awansowej. Stawka awansowa stanowi 115% stawki podstawowej.
§3. Sędzia Sądu Najwyższego, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości stawki awansowej po siedmiu latach pracy od uzyskania przez sędziego wynagrodzenia w stawce podstawowej.
§4. W związku z pełnioną funkcją sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje dodatek funkcyjny, stanowiący procent kwoty bazowej ustalonej na dany rok na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
§5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość mnożnika ustalającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz stawki dodatku funkcyjnego.

No to kto zwizytuje SSN czy sobie zasłużył na stawkę awansową czy nie?

dowgird1
23.11.2008 23:51:52

"brzdąc" napisał:


To wszystko to jest jakiś absurd, im dłużej tkwię w tym maraźmie, tym bardziej się zastanawiam co ja jeszcze tu robię ??? Jak mam mieć dodatkowe kontrole, statystyki w imię kulturalnie rzecz ujmując etosu, a zarabiam 4 koła, z zakazem dorabiania, to nie mniej, nie więcej, czuję się jak zwyczajny "frajer", któremu można kazać wszystko, bo się wszystkiego, także własnego cienia boi. Przepraszam, jak kontrola wypadnie pozytywnie, to dostanę jakąś tam "ukośną stawkę awansową" i ze 3 stówki ekstra, czyli "na waciki". Oczywiście to tylko jest moje zdanie, a każdy może mieć inne.


Ja tam Brzdąc mam takie zdanie jak Ty. Rzeczywiście, za niepewnego matysiaka dodatkowe kontrole i dalsze parcie na statystykę. To juz skarga na przewłokę, dyscyplinarki, i kontrola II ins. nie wystarczy? Ciekawe, kto na tych warunkach zostanie w zawodzie

okapi
23.11.2008 23:54:36

"Adek" napisał:

likwidują też wydz. penitencjarne w so; w/g projektu karne w rejonach zajmowałyby się wszystkim z wykonawczego;


nie likwiduja tylko penitencjarne w ramach karnego maja działać..a nie jako odrębne..
generalnie chodzi o "odchudzenie funkcyjnych" by miec na "matysiaki"

Krzych
24.11.2008 07:40:49

Jak wprowadzą takie kontrole i takie kryteria, to o stawkach awansowych mogą myśleć ci, którzy trafili do właściwie obciążonych wydziałów. Sędziowie, którzy właściwie nie mając na to wpływu, są w wydziałach zawalonych sprawami, z brakami kadrowymi, nie mają szans uniknąć zarzutów przewlekłości.
Dotychczas obecność asesorów wymuszała większą załatwialność. Być może MS widzi zagrożenie w ich odejściu i szuka furtki, na sposób dalszego podwyższania załatwialności.

Markiel
24.11.2008 08:22:33

Moim zdaniem - trzeba jasno powiedzieć, że projekt zmian USP z 13 11 2008 r. jest nie do zaakceptowania.

Jak zwykle - to co wychodzi z MS jest niedopracowane, w zasadzie nadaje się do kosza.

Tak na przyszłość - byłoby wielce pożądane, żeby pod każdym takim projektem podpisana była konkretna osoba lub osoby, który dany projekt tworzyły. Dzięki temu osoby tworzące projekty ustaw byłyby bardziej odpowiedzialne i nie produkowałyby szmiry.

I tak:

- nie do zaakceptowania jest zasada totalnej kontroli sędziego przez wizytatora oraz stawianie sędziom ocen [jak w szkole]; pomysł ten godzi w niezawisłość; sędzia powinien podlegać kontroli ze strony uczestników postępowania oraz w przypadku ubiegania się o awans; nie zapominajmy, że sędzia podlega także odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej [w przypadku popełnienia przestępstwa] - a zatem nie stoi ponad prawem; taka totalna kontrola sędziego - to pomysł z innej epoki.

- tworzenie armii wizytatorów - to zgoda na dalsze rozbudowywanie biurokracji sądowej [przecież tacy sędziowie będą odsunięci od orzekania]

Jedyne pozytywy to:

- zmniejszenie ilości funkcyjnych [uważam, że im mniej takich funkcji tym lepiej]; osobiście wolałbym likwidację jakichkolwiek wydziałów i uczynienie sędziów ośrodkiem orzekania [oczywiście ze specjalizacją - karną, cywilną, rodzinną oraz z asystentem i dwoma sekretarzami]

- możliwość odwołania się od podziału czynności do kolegium

- wprowadzenie kadencyjności przewodniczących wydziałów [jeśli już muszą one pozostać, choć wolałbym żeby ich w ogóle nie było]

Darkside
24.11.2008 08:40:24

"Markiel" napisał:- wprowadzenie kadencyjności przewodniczących wydziałów [jeśli już muszą one pozostać, choć wolałbym żeby ich w ogóle nie było]


Ten projekt kadencyjność wprowadza - 2 letnia kadencja PW.

Co do formy oceny zaproponowanej w omawianym projekcie to chcę zaznaczyć, że nie akceptuję jej co do zasady. Nie chcę być na permamentnej asesurze, a do tego po części to się będzie sprowadzać.

Wprowadzenie takiego systemu to stworzenie "młota na sędziów".

Zauważcie, że kryteria tej oceny ma tworzyć MS. Możliwe, że MS stworzy więc kryteria ala "stachanowiec" ewentulanie tak wyśrubowane, że trudno będzie je spełnić..

Wtedy oceniany będzie pod groźbą oceny negatywnej zasuwał byleby wypełnić normę.

W takich okolicznościach wizytator może nie mieć nic do powiedzenia. Stwierdzi niewypełnienie kryteriów MS i tyle.

Pisząc wyżej o zagrożeniach płynących z oceny , wskazywałem jedynie że może być ona w rózny, nie zawsze dobry, sposób wykorzystywana. Mogą mieć tu miejsce nadużycia godzące w niezawisłość.

Nie mam złudzeń, że wszyscy wizytatorzy są tylko ludzmi i nie wszyscy "niestety" pokroju Biel.

Jac
24.11.2008 09:39:18

Projekt zmian tak bardzo godzący w naszą niezawisłość to realizacja przez MS zasady, że najlepszą obroną jest atak.
My domagamy się zniesienia nadzoru MS, a MS próbuje nam ustanowić permanentną asesurę, co przenosi dyskusję na zupełnie inną płaszczyznę.
W takiej sytuacji niedługo rządzący mogą zacząć nam przedstawiać obecny system jako "rozsądny kompromis".

jaro123
24.11.2008 11:02:10

"Joasia" napisał:

Kontrola... Podobno w Niemczech każdy sędzia, który chce awansować, musi zdać egzamin sędziowski. Kontrole okresowe nie są im potrzebne.
Rzeczywistość jest taka, że mamy 10 tys. sędziów i 10 mln. spraw. I ciągle za mało pieniędzy na wynagrodzenia.


Zapewniam cię że w Niemcztech tak nie jest, nie ma żadnego dodatkowego egzaminu, a awansuje się szybciej i łagodniej. NIe ma tej paranoi wizytatorskiej, nie ma wyciągania błędów w każdej drobnostce, które potem są szczegółowo opisywane przez nawiedzonego wizytatora. Tam jest po prostu Europa... a u nas jak zwykle, od kiedy obywatel Lenin powiedział, że zaufanie jest dobre, a kontrola lepsza, ciągle cierpimy na tę kontrolno-nadzorczą paranoję!

[ Dodano: Pon Lis 24, 2008 11:10 am ]
"arczi" napisał:

ale Iga, ozeczenia II instancji uchyla kasacja...
a więc ich orzecznictwo także byłoby kontrolowane. Jest jeszcze dla nich pozostałe 40 losowo wybranych spraw..


No tak, tylko pojawia się pytanie, czy sędzia okręgowy orzekający w wydziale odwoławczym będzie także rozliczany z (ewentualnie przecież możliwego) bezzasadnego uchylenia wyroku I instancji, a tym samym spowodowania przez to przewlekłości postęPowania????? No chyba niestety nie!

Marc
24.11.2008 11:50:09

Proszę Państwa myślę, że szkoda słów na rozważanie tego skandalicznego rozwiązania. Czy jest dobre czy nie jako środek nadzoru to jest jedna sprawa, ale wprowadzanie takich przepisów w stosunku do sędziów to dla mnie osobiście skandal i prymitywizm prawniczy. Konrtola kontroli. To właśnie my kontrolujemy stosowanie prawa wydając rostrzygnięcia i korygując nadużycia. Teraz czekam na rozwiązania jak skontrolować wizytatorów...

wanam
24.11.2008 13:46:17

Poczekajmy na orzeczenie TK w sprawie K 45/07 [zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwości...] Miało być w grudniu, ale na razie cisza. Mam nadzieję że polegnie cała konstrukcja nadzoru, a tym samym założenia projektu zmian przestaną być aktualne.

[ Dodano: Pon Lis 24, 2008 1:46 pm ]
Przychylam się do przedmówcy, szkoda słów...

AQUA
27.11.2008 15:49:05

Sygnatura: K 45/07
Termin: 14 I, godz. 10.00
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Krajowa Rada Sądownictwa

kzawislak
27.11.2008 16:07:44

jedziemy

suzana22
27.11.2008 20:27:49

jedziemy Można by to spotkanie potraktować jako I minizjazd forumowiczów....

uksc
28.11.2008 10:14:04

Projekt, który wklejono na forum był przesłany do sądów do konsultacji.

Napiszcie jaki termin zgłaszania ewentualnych uwag wyznaczono dla sądów i iustitii ???

Ciekawe kiedy MS chciałby fianlizować prace nad nim i wprowadzać to zostanie po zmianach w życie.

kzawislak
29.11.2008 08:00:15

"suzana22" napisał:

jedziemy Można by to spotkanie potraktować jako I minizjazd forumowiczów....


ja mam nadzieję, że nie mini

Dreed
01.12.2008 06:44:04

"uksc" napisał:

Projekt, który wklejono na forum był przesłany do sądów do konsultacji.

Napiszcie jaki termin zgłaszania ewentualnych uwag wyznaczono dla sądów i iustitii ???

Ciekawe kiedy MS chciałby fianlizować prace nad nim i wprowadzać to zostanie po zmianach w życie.


Projekt jest kolejna wersja roboczą MS-u, jak wiele innych. Nie jest oficjalnym projektem i prawdopodobnie nie będzie.
Wg mojej wiedzy - został ostro skrytykowany juz przez dyrektorów departamentów. Dlatego i tylko dlatego Zarząd IS nie zabrał głosu w tej sprawie.
Jest najnormalniej w świecie zbyt wcześnie na zajmowanie stanowiska

totep
01.12.2008 09:37:17

"Dreed" napisał:

Projekt, który wklejono na forum był przesłany do sądów do konsultacji.

Napiszcie jaki termin zgłaszania ewentualnych uwag wyznaczono dla sądów i iustitii ???

Ciekawe kiedy MS chciałby fianlizować prace nad nim i wprowadzać to zostanie po zmianach w życie.


Projekt jest kolejna wersja roboczą MS-u, jak wiele innych. Nie jest oficjalnym projektem i prawdopodobnie nie będzie.
Wg mojej wiedzy - został ostro skrytykowany juz przez dyrektorów departamentów. Dlatego i tylko dlatego Zarząd IS nie zabrał głosu w tej sprawie.
Jest najnormalniej w świecie zbyt wcześnie na zajmowanie stanowiska

A czy mógłbyś napisać, czego dotyczyła ta krytyka??

Dreed
01.12.2008 10:08:48

"totep" napisał:

....A czy mógłbyś napisać, czego dotyczyła ta krytyka??


niestety, az tak nie jesteśmy wtajemniczeni.... Jedno jest pewne - nad tym projektem nie ma co pochylać na chwilę obecna głowy

rosan
01.12.2008 10:41:24

to kto w końcu pisze te projekty skoro krytykują je dyrektorzy departamentów

efa
01.12.2008 11:10:45

"Dreed" napisał:

Projekt jest kolejna wersja roboczą MS-u, jak wiele innych. Nie jest oficjalnym projektem i prawdopodobnie nie będzie.

przepraszam, ale którego projektu tym razem nie będziemy mieli? Bo jestem na etapie projektu chyba z 30.10.2008r. z autopoprawką Mini Sprawi z 13.11.2008r. Nadal uważam, że warto zalożyć temat, w którym łatwo będzie można dotrzec do kolejnych projektów zmin usp przygotowywanych przez "nasze" Ministerstwo.

Darkside
01.12.2008 16:57:07

"Dreed" napisał:

....A czy mógłbyś napisać, czego dotyczyła ta krytyka??


niestety, az tak nie jesteśmy wtajemniczeni.... Jedno jest pewne - nad tym projektem nie ma co pochylać na chwilę obecna głowy

Skoro tak, to Dreed (lub inny kompetentny admin lun mod) zamknij temat, szkoda pisać o czymś czego nie ma :neutral:

Adek
01.12.2008 19:13:44

"Darkside" napisał:

....A czy mógłbyś napisać, czego dotyczyła ta krytyka??


niestety, az tak nie jesteśmy wtajemniczeni.... Jedno jest pewne - nad tym projektem nie ma co pochylać na chwilę obecna głowy

Skoro tak, to Dreed (lub inny kompetentny admin lun mod) zamknij temat, szkoda pisać o czymś czego nie ma :neutral:
popieram; po co dyskutować o czymś czego oficjalnie nie ma i marnować talent pisarski na te bzdury gdy inne ciekawe i realne tematy czekają

gelo.p
21.01.2009 13:31:16

"totep" napisał:

Projekt, który wklejono na forum był przesłany do sądów do konsultacji.

Napiszcie jaki termin zgłaszania ewentualnych uwag wyznaczono dla sądów i iustitii ???

Ciekawe kiedy MS chciałby fianlizować prace nad nim i wprowadzać to zostanie po zmianach w życie.


Projekt jest kolejna wersja roboczą MS-u, jak wiele innych. Nie jest oficjalnym projektem i prawdopodobnie nie będzie.
Wg mojej wiedzy - został ostro skrytykowany juz przez dyrektorów departamentów. Dlatego i tylko dlatego Zarząd IS nie zabrał głosu w tej sprawie.
Jest najnormalniej w świecie zbyt wcześnie na zajmowanie stanowiska

A czy mógłbyś napisać, czego dotyczyła ta krytyka??

Chyba projekt jednak całkiem nie odszedł do lamusa...
Za dziennikiem Polska...

Minister sprawiedliwości oddaje sądy

Koniec z obawami o naciski polityków na sądownictwo. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski postanowił sam zrzec się prawa do nadzoru nad pracą sądów – dowiedziała się „Polska”.

A komputeryzacja i nagrywanie rozpraw zamiast protokołów w mają usprawnić ich pracę.

Ustaliliśmy, że minister zrezygnuje z prawa do nadzoru administracyjnego nad sądami, w ramach którego może dziś np. sprawdzać, czy sędziowie bez zbędnej opieszałości załatwiają sprawy petentów. Z gotowego już projektu zmian w prawie wynika, że taki nadzór przejmą prezesi sądów apelacyjnych, którzy osobiście będą odpowiadali za dyscyplinę sędziów i pilnowali, żeby sprawy nie leżały latami. Prezesi będą mogli też przesuwać sędziów, za ich zgodą, do pracy w miejsca, w których są zatory np. w stolicy, gdzie na załatwienie sprawy karnej czeka się nawet po sześć lat. Będą również pisali coroczne raporty o sytuacji w sądach. Dopiero jeśli się okaże, że gdzieś jest źle, minister wyśle ekstrakontrolę i wyda zalecenia.

Zniesienie nadzoru ministra nad sądami postulowała od pewnego czasu Krajowa Rada Sądownictwa, która uważa, że obecne przepisy mogą być pokusą dla ministra polityka do wywierania nacisków na Temidę. Do tej pory minister mógł delegować krnąbrnego sędziego bez jego zgody do pracy na prowincji czy też nasyłać kontrole, żeby sprawdzać, czy sprawnie prowadzi proces. Jeśli uznał, że są błędy, mógł udzielić kary, która ma wpływ na zawodowy awans. Minister mógł też bezterminowo wyznaczać tymczasowego prezesa sądu.

KRS zaskarżyła przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek Trybunał orzekł, że choć konstytucja nie zakazuje ministrowi samego nadzoru nad sądami (dzięki temu może dbać o szybkość załatwiania spraw), to część jego szczegółowych uprawnień, np. prawo delegowania sędziów bez ich zgody do innego sądu, trzeba wykasować.

Jednak minister Ćwiąkalski idzie dalej, niż wskazywał to wyrok Trybunału. Gotowy projekt zmian w prawie w najbliższych dniach trafi do konsultacji środowiska prawniczego.

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stanisław Dąbrowski nie zna jeszcze projektu, ale pomysł ocenia pozytywnie. Nie obawia się też, że bardziej niezależni sędziowie będą gorzej pracować. – Prezesi sądów apelacyjnych będą mieli większe możliwości dyscyplinowania sędziów do lepszej pracy niż minister polityk – podkreśla Dąbrowski

Za rok minister sprawiedliwości straci też kontrolę nad prokuraturą. Projekt ustawy rozdzielający stanowisko ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego jest już w Sejmie.Jak uzdrowić polskie sądy?

* Wraca pomysł nagrywania rozpraw. Mają być nagrywane i filmowane

* Dalsza komputeryzacja, która ma spowodować, że papierowe podania znikną

* Restrukturyzacja w małych sądach. Będą one łączone i przekształcane w filie.

* Uproszczone procedury – np. w sprawie mandatów.

robak
21.01.2009 14:14:57

"Prezesi będą mogli też przesuwać sędziów, za ich zgodą, do pracy w miejsca, w których są zatory np. w stolicy, gdzie na załatwienie sprawy karnej czeka się nawet po sześć lat."


Ciekawe kto się na to zgodzi? I po co?

Marc
22.01.2009 12:45:47

Sędziowie !!! czwórki formuj !!! Czworobok !!! w lewo patrz (tam trybuna) parzyste numery na Wolę, reszta Praga Północ marsz !!! do jutra wyfedrować mi 500 ton akt tylko znowu nie myślcie bo raz was to zwalnia a dwa głupie pomysły wam przychodzą do głowy !!!


Ave Ceasar morituri..... odkrzykneli dzielnie sędziowie... (Bajki i Klechdy Słowiańskie Z.Z.Calinkiewicz Wydawnictwo Nasz Kraj 2010.)

Kynas
27.01.2009 09:07:53

Dostaliśmy projekcik do zaopiniowania. Termin 7 dni. Myślę, że dobrze byłoby gdybyśmy przyłożyli się do jego zaopiniowania. Wprawdzie jest mało czasu, ale.... Inną kwestią jest czy nasze opinie zostaną wzięte pod uwagę. W to, szczerze mówiąc, wątpię.

gelo.p
27.01.2009 10:15:18

Dostaliśmy projekcik do zaopiniowania. Termin 7 dni. Myślę, że dobrze byłoby gdybyśmy przyłożyli się do jego zaopiniowania. Wprawdzie jest mało czasu, ale.... Inną kwestią jest czy nasze opinie zostaną wzięte pod uwagę. W to, szczerze mówiąc, wątpię.

Możesz wkleić tekst , żeby można było po przeczytaniu go zaproponować poprawki?
Pytanie , ile się zmienił od listopada.
Czekali na wyrok Trybunału , bo nie wiedzieli czy nadzór się utrzyma.

Kynas
27.01.2009 10:49:28

"gelo.p" napisał:

Dostaliśmy projekcik do zaopiniowania. Termin 7 dni. Myślę, że dobrze byłoby gdybyśmy przyłożyli się do jego zaopiniowania. Wprawdzie jest mało czasu, ale.... Inną kwestią jest czy nasze opinie zostaną wzięte pod uwagę. W to, szczerze mówiąc, wątpię.


Możesz wkleić tekst , żeby można było po przeczytaniu go zaproponować poprawki?
Pytanie , ile się zmienił od listopada.
Czekali na wyrok Trybunału , bo nie wiedzieli czy nadzór się utrzyma.
Jest wcześniej na str.1, dostałem wersję papierową, jeszcze jej nie analizowałem, ale chyba to samo.

wanam
27.01.2009 11:59:36

To jest ten sam projekt z okresowymi ocenami wszystkich sędziów?

Kynas
27.01.2009 13:21:27

"wanam" napisał:

To jest ten sam projekt z okresowymi ocenami wszystkich sędziów?

Tak jest , dodany po art. 106 rozdział 2a

wanam
27.01.2009 14:27:00

Jak się mają okresowe oceny sędziów do nadzoru administracyjnego? W sposób oczywisty kontroli będzie podlegać działalność orzecznicza, np stabilność.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.