Sobota 28 stycznia 2023 Wydanie nr 5451

Dyskusja nad protestem sędziów

Akcja w sprawie zagrożeń dla niezawisłości !

Dreed napisał w dniu 19.01.2009 o godzinie 19:39:42 :

[center]
Koleżanki i koledzy - mam zaszczyt ogłosić szeroko zakrojoną akcję zawiadamiania przez sędziów o zagrożeniach dla naszej niezawisłości.

Podstawą prawną akcji, jest § 9 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów (Uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów), nakładająca na sędziów nie tylko prawo, ale i obowiązek złożenia podobnych zawiadomień!.

Gorąco apeluję o masowe wzięcie udziału w proponowanej akcji, ponieważ w naszych sądach zaczyna dochodzić do patologi, sędziowie nie mogą już dłużej milczeć, a walczmy zarówno dla siebie, jak i dla przyszłych sędziów.

To jest kolejny sprawdzian dla nas, czy posiadamy predyspozycje do tego zawodu, czy też jesteśmy zwykłymi pracownikami budżetówki. Przypomnę, że KRS wyraził negatywną opinię odnośnie naszych protestów, sprowadzając je do aspektu finansowego, dlatego zabierając głos w tej akcji, będziemy mieli swój udział w dalszych działaniach tego organu


Masowy udział w składaniu zawiadomień będzie kolejnym naszym krokiem do uzyskania należnego statusu Sędziego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie poddawajmy się

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, realizując uchwałę programową Nr 6/2/2008 XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. informuje, że uchwałą zarządu Stowarzyszenia z dnia 12.01.2009 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu akcji zawiadamiania Krajowej Rady Sądownictwa, jako organu stojącego na straży niezawisłości sędziowskiej na podstawie art. 186 ust.1 Konstytucji RP oraz właściwych Prezesów na podstawie § 9 pkt 1, § 4 i § 14 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów (Uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów) o zagrożeniu dobra wymiaru sprawiedliwości, autorytetu urzędu sędziego i sędziowskiej niezawisłości.


Biorąc udział w tej akcji, przedstawimy Krajowej Radzie Sądownictwa występujące obecnie zagrożenia dobra wymiaru sprawiedliwości, autorytetu urzędu sędziego i sędziowskiej niezawisłości oraz zamanifestujemy swoją wolę zainicjowania zmian ustawodawczych likwidujących te zagrożenia oraz wprowadzających możliwość odwołania się każdego sędziego od poleceń przełożonych wydanych na podstawie art. 79 u.s.p., które zagrażają niezawisłości sędziowskiej do Krajowej Rady Sądownictwa, a więc jedynego organu, do którego kompetencji należy czuwanie nad przestrzeganiem tej zasady.

Informujem, że szczegółowy opis akcji oraz wzory pism do wysłania załączone są do niniejszego komunikatu oraz zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Prosimy o aktywny udział w akcji wszystkich sędziów.
[/center]

Dreed napisał w dniu 19.01.2009 o godzinie 19:41:24 :

http://www.iustitia.pl/content/view/462/183/

Apel do sędziów w obronie autorytetu urzędu sędziego i niezawisłości sędziowskiej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia", realizując uchwałę programową Nr 6/2/2008 XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r., zwraca się z prośbą do wszystkich sędziów, którym zależy na właściwym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości o wzięcie udziału w akcji zawiadamiania Krajowej Rady Sądownictwa, jako organu stojącego na straży niezawisłości sędziowskiej na podstawie art. 186 ust.1 Konstytucji RP o zagrożeniu dobra wymiaru sprawiedliwości, autorytetu urzędu sędziego i sędziowskiej niezawisłości.

Akcja ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której proces orzekania nie będzie się odbywał pod presją kończenia jak największej ilości spraw, ale by sprawy rozpoznawane były bez nadmiernego pośpiechu, w sposób profesjonalny, kompetentny, a przez to gwarantujący faktyczną realizację prawa obywatela do sądu. Uważamy, że ten sposób sprawowania wymiaru sprawiedliwości służyć będzie obywatelom, którzy przede wszystkim mają prawo domagania się od nas orzeczenia sprawiedliwego, wydanego bez pośpiechu, ale po dogłębnym wysłuchaniu stron i wszechstronnej analizie materiału dowodowego.

Zgodnie z § 4 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje, a także dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej.

W chwili obecnej przeciążenie sędziów, zwłaszcza niższych instancji i tempo pracy mogą negatywnie odbijać się na jakości orzekania, zaś głównym kryterium oceny pracy sędziego jest nie poziom merytoryczny wydawanych rozstrzygnięć, a ilość załatwianych spraw. Orzekanie przy takim obciążeniu powoduje, że sędziowie nie są w stanie terminowo podejmować czynności we wszystkich sprawach w referacie zgodnie z § 8 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów albo czynią to kosztem swego czasu wolnego i swoich rodzin.

Obowiązek zapewnienia sędziom warunków pracy umożliwiających wymierzanie sprawiedliwości spoczywa na władzy wykonawczej i nie jest dopuszczalne obarczanie odpowiedzialnością za zaniechania w tym zakresie sędziów.

Służba sędziego wymaga wyjątkowych predyspozycji i zaangażowania ale nie oznacza to, że ilość nakładanych na sędziego obowiązków może uniemożliwiać ich prawidłowe wykonanie w ramach powszechnych norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p. Wymuszona wielkością obowiązków praca ponad te normy, nie tylko stanowi naruszenie przepisów o czasie pracy, ale zwiększa prawdopodobieństwo wydania rozstrzygnięcia wadliwego, co osłabia autorytet i wizerunek wymiaru sprawiedliwości oraz stwarza bezpośrednie zagrożenie dla niezawisłości sędziego, jako nadrzędnej, konstytucyjnej gwarancji sprawowania urzędu sędziego.

Akcja niniejsza ma wymóc na władzy ustawodawczej i wykonawczej wprowadzenie takich zmian organizacyjnych, by zapewnić sędziom godne warunki pracy oraz spowodować zauważalne zmiany w zakresie kognicji sądów.

Prosimy Państwa Sędziów, którzy uważają, że wspomniane zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej występują w sądach, w których orzekają, by oświadczenie załączone do niniejszego apelu (ewentualnie po ich modyfikacji), składali za pośrednictwem przewodniczących wydziałów zbiorczo, tj. jedno oświadczenie podpisane przez sędziów danego wydziału, na ręce prezesa każdego sądu (wzór nr 1). Po złożeniu oświadczeń prosimy o poinformowanie przez każdego sędziego swojego bezpośredniego przełożonego o wielkości referatu, który będzie umożliwiał terminowe podejmowanie przez niego czynności w przypisanych mu sprawach z wszechstronnym uzasadnieniem przyczyn takiego wystąpienia. Decyzje o złożeniu oświadczenia każdy sędzia powinien poprzedzić rozważną i odpowiedzialną analizą swojego obciążenia i istniejących warunków pracy uwzględniających pomoc asystencką i sprawność pracy sekretariatów. W sytuacji natomiast kierowania do jego referatu kolejnych spraw winien poinformować przełożonego, że podejmie w nich czynności dopiero po zakończeniu określonej części spraw już rozpoznawanych.

Zagrożenia dla prawa obywatela do rzetelnego rozpoznania jego sprawy przewidzianego w art. 45 ust.1 Konstytucji RP oraz możliwości realizowania przez sędziów zasady przewidzianej w § 8 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów upatrujemy także w niezapowiedzianych przenoszeniach sędziów do innych wydziałów bez umożliwienia im merytorycznego przygotowania się do orzekania w sprawach z innej dziedziny prawa, czy też w nakładaniu na nich obowiązku zastępowania na sesjach nieobecnych kolegów i to nawet w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba wykonywania pilnych obowiązków orzeczniczych we własnych sprawach.

Mając na uwadze to, że zagrożeniem dla niezawisłości mogą być też inne przedstawione wyżej sytuacje, które obecnie w Państwa sądach nie występują ale miały lub mają jeszcze miejsce w innych sądach w kraju, prosimy - w poczuciu odpowiedzialności za stan sądownictwa - o wzięcie udziału w akcji zawiadamiania Krajowej Rady Sądownictwa o tychże zagrożeniach przez składanie, z zachowaniem drogi służbowej, oświadczeń załączonych do niniejszego apelu jako wzór nr 2.

W ten sposób zamanifestujemy swoją wolę zainicjowania zmian ustawodawczych likwidujących te zagrożenia oraz wprowadzających możliwość odwołania się każdego sędziego od poleceń przełożonych wydanych na podstawie art. 79 u.s.p., które zagrażają niezawisłości sędziowskiej do Krajowej Rady Sądownictwa, a więc jedynego organu, do którego kompetencji należy czuwanie nad przestrzeganiem tej zasady. Uznajemy bowiem za dalece niewystarczające dla zagwarantowania faktycznej ochrony niezawisłości sędziowskiej, przyznanie prawa zapisanego w § 9 pkt 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów do zawiadomienia o powyższym zagrożeniu jedynie swojego przełożonego, jako organu sądu o funkcji administracyjnej

Wdzięczni będziemy także jako Stowarzyszenie, jeżeli dla umożliwiania bieżącego monitorowania akcji przez SSP "Iustitia", przekazywane nam będą informacje o ilości oświadczeń złożonych w poszczególnych sądach bezpośrednio na adres Stowarzyszenia (ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa) lub za pośrednictwem Prezesa Oddziału Stowarzyszenia z wyszczególnieniem ilości zawiadomień złożonych do tylko do Prezesów sądów z wykorzystaniem wzoru 1 oraz do Krajowej Rady Sądownictwa z zachowaniem jednakże drogi służbowej, według wzoru nr 2.

Dreed napisał w dniu 19.01.2009 o godzinie 20:14:28 :

Z przyjemnością informuję, że akcja zgłaszania o zagrożeniach dla niezawisłości jest wynikiem bardzo aktywnego udziału m.in. "Waszych" przedstawicieli w Zarządzie Głównym.

Jednocześnie dziękuję wszystkim członkom zarządu za jednomyślne przyjęcie treści i pełną zgodę odnośnie konieczności udziału w niej wszystkich sędziów

Wzory do pobrania:

1/ http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=43

2/ http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=44

oraz http://www.iustitia.pl/content/view/462/183/

arczi napisał w dniu 19.01.2009 o godzinie 21:47:49 :

a w Tarnowskich Górach zebraliśmy już w zasadzie podpisy wszystkich obecnych sedziów. Prawdopodobnie jutro, najpóźniej pojutrze wysyłamy!!!

Dreed napisał w dniu 19.01.2009 o godzinie 22:52:16 :

informacja o akcji została rozesłana automatem....

majka napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 10:53:42 :

Jestem jak najbardziej za! Ale... jak zwykle jest pewne "ale". U nas to nie ma po co z tym iść do Prezesa, bo zostanie na biurku, w szufladzie lub znajdzie adres w koszu...

Dreed napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 10:56:56 :

"majka" napisał:

Jestem jak najbardziej za! Ale... jak zwykle jest pewne "ale". U nas to nie ma po co z tym iść do Prezesa, bo zostanie na biurku, w szufladzie lub znajdzie adres w koszu...


Kopia moi mili - kopia...

Ponadto uwierzmy we własne siły. Nie możemy z jednej strony w zaciszach gabinetów dyskutować, a jednocześnie nic nie robić w kierunku poprawy naszych warunków pracy!

arczi napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 11:37:49 :

"majka" napisał:

Jestem jak najbardziej za! Ale... jak zwykle jest pewne "ale". U nas to nie ma po co z tym iść do Prezesa, bo zostanie na biurku, w szufladzie lub znajdzie adres w koszu...

Majka, co zostanie na biurku?? To oficjalne pismo do KRS wysyłane w drodze służbowej. Prezes ma obowiązek je przesłąć!!

Dreed napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 11:47:39 :

W dziale download wzór zbiorczej listy poparcia apelu do KRS z całego sądu !!!

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=45

majka napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 13:13:32 :

Hmmmm. Powiem tak: teoria a praktyka.... Przy ostatniej akcji protestacyjnej wydrukowałam "stanowisko" IUSTITII odnoszące się do protestu, zaniosłam do rąk własnych -celem podjęcia decyzji "strategicznej" wywieszenia na tablicy ogłoszeń i ... ostatecznie razem z koleżanką oplakatowałyśmy się na drzwiach własnych gabinetów. NA STAŁE (wiszą do dziś ) ! Akcja globalna się nie powiodła... Nawet w tym proteście sądzą obecni szefowie, dawni szefowie i przyszli szefowie tego przybytku.

[ Dodano: Wto Sty 20, 2009 1:16 pm ]
"Dreed" napisał:

W dziale download wzór zbiorczej listy poparcia apelu do KRS z całego sądu !!!

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=45
Ja znajduję w tym dziale :
[Error : Błąd]

[404] File Not Found : Plik nie istnieje

Dreed napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 13:29:55 :

"majka" napisał:


Ja znajduję w tym dziale :
[Error : Błąd]

[404] File Not Found : Plik nie istniejeWina przeglądarki IE.... Polecam inne

Umieściłem również pod innym adresem - nie ma problemów:


http://upload.e6.com.pl/download.php?file=2f9217aa7ea7e8710e559ab1641d081b

aktopek napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 16:36:33 :

Nie do końca rozumiem, czy tez wyobrażam sobie, ostatni etap tej akcji polegający na zgłoszeniu przewodniczącemu, jak rozumiem, optymalnej liczby spraw w referacie.
Zwłaszcz jeżeli tak jak u mnie problem nie do końca polega na liczbie spraw w referacie, a w próbie narzucenia okreslonej organizacji pracy właśnie przez przewodniczącego.
Czy ktoś może napisać jak to zostało wykonane, ciekawi mnie zwłaszcza na jakim poziomie określaliście liczbę spraw w wydziałach cywilnych, przy braku pomocy asystenta.

katelra napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 22:00:01 :

"aktopek" napisał:

ciekawi mnie zwłaszcza na jakim poziomie określaliście liczbę spraw w wydziałach cywilnych, przy braku pomocy asystenta.

no właśnie... był czas kiedy mialam 400 spraw w decernacie a teraz pewnie ponad 200... i blisko 90 uzasadnień w roku... jak u Was?? Nie mam asystenta... za to dobrą sekretarkę... i duuuużo dobrej woli....ale pomalu wysiadam

arczi napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 22:05:22 :

i ta akcja ma służyć właśnie temu byś nie wysiadła

ktrzosin napisał w dniu 21.01.2009 o godzinie 09:24:01 :

Ponoć w gazecie prawnej jest informacja, że nie będzie więcej dni bez wokandy, ani innych protestów, bo krs nam zabrania? ??:

ktrzosin napisał w dniu 21.01.2009 o godzinie 09:56:40 :

"anpod" napisał:

nie, nie ma takiej informacji. Jest artykuł o uchwałe krs oceniającej formy protestów, ale są tam równiez komentarze sędziów i na pewno nie ma konkluzji takiej, o jakiej mowisz..

a artykuł- zapraszam do dzialu media, temat dlaczego protestujemy, ostatni post


Stanowczo mi lepiej śpieszę do źródła

Dreed napisał w dniu 21.01.2009 o godzinie 09:57:59 :

Bezpośredni wzór listy sędziów do zawiadomienia KRS:

http://upload.e6.com.pl/download.php?file=2f9217aa7ea7e8710e559ab1641d081b

eku napisał w dniu 21.01.2009 o godzinie 22:14:31 :

Dzisiaj dotarła do mojego Sądu uchwała KRS w sprawie protestów
Moim zdaniem powinniśmy wysyłać do nich maile dotyczące tego, że to oni są obecnie zagrożeniem dla niezależności sądów i niezawisłości mediów.
Nie sądzę po tym co dzisiaj przeczytałam, aby ktokolwiek z nich sie przejął tym, że wymiar nałożonych obowiązków nie pozwala nam na rzetelne wykonywanie pracy bez poświęcania czasu przecznaczonego na odpoczynek lub dla rodziny. KRS na pewno nie broni w tej chwili interesów sądów ani sądownictwa. MYślę, że trzeba zrobić akcję mailową, aby im to napisać wprost, wyrazić nasze oburzenie ich postawą i zacząc ich bojkotować. Oczekiwanie od nich realnej pomocy nie ma sensu.

kzawislak napisał w dniu 21.01.2009 o godzinie 22:21:13 :

u nas uchwała KRS - u nie zrobiła wrażenia ... bo tak jak ludziom nie chciało się czytać uchwał z Zegrza, tak mało kto był zainteresowany i zapoznawał się ze stanowiskiem KRS - u :neutral:

arczi napisał w dniu 22.01.2009 o godzinie 11:07:01 :

dlatego gorąco zachęcam do wzięcia udziału w akcji zawiadamiania KRS o zagrożeniach dla niezawisłości sedziowskiej!

ujw napisał w dniu 22.01.2009 o godzinie 13:27:42 :

"kzawislak" napisał:

u nas uchwała KRS - u nie zrobiła wrażenia ... bo tak jak ludziom nie chciało się czytać uchwał z Zegrza, tak mało kto był zainteresowany i zapoznawał się ze stanowiskiem KRS - u :neutral:


no nie wiem kasiu... wisi w iudexie, więc myślę że więcej ludzi się zapozna, z czasem... i co do reakcji, to nie ręczę...
uchwały z Z. nie miały szans na iudexa!

kzawislak napisał w dniu 22.01.2009 o godzinie 13:33:45 :

"ujw" napisał:

u nas uchwała KRS - u nie zrobiła wrażenia ... bo tak jak ludziom nie chciało się czytać uchwał z Zegrza, tak mało kto był zainteresowany i zapoznawał się ze stanowiskiem KRS - u :neutral:


no nie wiem kasiu... wisi w iudexie, więc myślę że więcej ludzi się zapozna, z czasem... i co do reakcji, to nie ręczę...
uchwały z Z. nie miały szans na iudexa!

co z tego ze wisi w iudexie - uchwały z Zegrza ludzie dostawali na biurko! Nie musieli siegać do iudexa.

ujw napisał w dniu 22.01.2009 o godzinie 14:13:35 :

"kzawislak" napisał:

u nas uchwała KRS - u nie zrobiła wrażenia ... bo tak jak ludziom nie chciało się czytać uchwał z Zegrza, tak mało kto był zainteresowany i zapoznawał się ze stanowiskiem KRS - u :neutral:


no nie wiem kasiu... wisi w iudexie, więc myślę że więcej ludzi się zapozna, z czasem... i co do reakcji, to nie ręczę...
uchwały z Z. nie miały szans na iudexa!

co z tego ze wisi w iudexie - uchwały z Zegrza ludzie dostawali na biurko! Nie musieli siegać do iudexa.

kaś.... czy ty wiesz co ja mam na biurku bo ja nie i to bez wyjątku... żadne pismo nie ma szans, jeśli od razu nie przeczytam!

Oby ... oby nie przeczytali

M.A.E. napisał w dniu 22.01.2009 o godzinie 14:13:52 :

"kzawislak" napisał:

u nas uchwała KRS - u nie zrobiła wrażenia ... bo tak jak ludziom nie chciało się czytać uchwał z Zegrza, tak mało kto był zainteresowany i zapoznawał się ze stanowiskiem KRS - u :neutral:

Kasiu, może dla naszych kolegów następnym razem przygotujemy wersję skróconą albo streszczenie ( chociaż litery były duże dało się przeczytać w parę minut, tezy też jasne, wymowa dosyć neutralna)

Mikołaj napisał w dniu 23.01.2009 o godzinie 19:01:09 :

Czy w ramach tej akcji nie powinniśmy informować prezesów również, że ostatnia uchwała KRS narusza naszą niezawisłość ?

jaksa napisał w dniu 23.01.2009 o godzinie 21:04:21 :

myslę, że sędziowie, którzy mają odwage protestować, będą to robili dalej. Uchwały KRS niczego nie zmienią. Warto zwrócić uwagę, ze jednocześnie Przewodniczący KRS-u ostatnio znów deklaruje, że rozumie sędziów i jest zaniepokojony ich traktowaniem przez polityków. W pewnym sensie była to uchwała polityczna. Bardzo dobrze, że wyszliście z inicjatywą zawiadomień do KRS-u.
a że często tak jest, że sedziowie nie czytają uchwał, odezw, orzeczeń TK to też prawda (smutna

arczi napisał w dniu 23.01.2009 o godzinie 21:08:49 :

ta akcja ma uświadomić KRS rzeczywtsity poziom patologi w wymiarze sprawiedliwości!!

SRS napisał w dniu 31.01.2009 o godzinie 15:31:14 :

TBW nie zależy od KRS-u.

"ktrzosin" napisał:

Ponoć w gazecie prawnej jest informacja, że nie będzie więcej dni bez wokandy, ani innych protestów, bo krs nam zabrania? ??:


[ Dodano: Sob Sty 31, 2009 3:39 pm ]
jeszcze te oświadczenia majatkowe!!!!
przecież to bzdura totalna - a jeszcze w to chcą brnąc i w internecie nasze oświadczenia majatkowe publikować.
może tez to zgłoscić,że stawimy opór - już teraz coraz skuteczniejszy.
wystawiać swoją prywatność i prywatność swojej rodziny na ludzkie języki, dla przestępców się wystawiać (najgorszy kidnaping) - w imię czego - czy Kowalski może stwierdzić na podstwaie oświaczenia majątkowego czy coś sie ukradło, łapówkę wzięło? żeby mi zięć przyszły , swaty przyszłe patrzyli co mam ...,
czy jest osobny temat na walkę z oświadczenianiami majatkowymi? może ktoś wie

"arczi" napisał:

dlatego gorąco zachęcam do wzięcia udziału w akcji zawiadamiania KRS o zagrożeniach dla niezawisłości sedziowskiej!

AQUA napisał w dniu 31.01.2009 o godzinie 15:46:47 :

"SRS" napisał:


czy jest osobny temat na walkę z oświadczenianiami majatkowymi? może ktoś wiemożesz założyć nowy temat

Joan napisał w dniu 31.01.2009 o godzinie 17:59:00 :

Ok, rozumiem i popieram potrzebę walki o możliwość wymiaru sprawiedliwości, a nie pracy na tzw. akord. Niemniej jednak "wydolność" każdego z sędziów jest różna, różna jest waga spraw w poszczególnych sądach, wpływ itp, tym samym kryteria do występowania z informacją o zagrożeniach dla niezawisłości są różne w różnych jednostkach. Musimy o tym pamiętać.

iskierka napisał w dniu 31.01.2009 o godzinie 18:00:26 :

Mi nie przeszkadzają aż tak bardzo omawiane oświadczenia majątkowe. Transparentność stanu majątkowego osób pełniących funkcje publiczne jest jednak w państwach demokratycznych wartością samą w sobie. Tym bardziej, że jesteśmy wciąż podejrzewani o to, że tyle mamy ... Oczywiscie to nie jest przyjemne spowiadać się ze stanu majątkowego, ale jednak chyba konieczne.
Walka z konieczością składania oświadczeń jest w mojej ocenie niecelowa, będzie kompletnie społecznie nieczytelna, wręcz szkodliwa.

tomi napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 15:55:37 :

Kilka dni temu wysłaliśmy rzeczone pismo naszemu Prezesowi SO . W odpowiedzi Prezes Rejonu otrzymał od PO telefon , w którym ten nie przebierał w słowach ganiąc nasze stanowisko i że w ogóle jak mogliśmy podpisać coś takiego. Nadto zapowiedział, że niezwłocznie przyjedzie do nas z gospodarczą (czytaj pacyfikacyjną) wizytą. Prezes SO jest członkiem IUSTITII. Dodal również, że w takich okolicznościach tzn jezeli dalej będziemy postepowac w taki sposó to na pewno nas zlikwidują a on za nami się nie wstawi.

censor napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 15:59:08 :

Ja obserwuję jak niektórym rosną skrzydła w następstwie wyroku TK z 14 stycznia.

arczi napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 17:23:16 :

A zwróciliście uwagę, że pismo powinniście wysłać do KRS za pośrednictwem prezesa SR, a tylko w przypadku, gdy występują konkretne zagrożenia dla niezawisłości w Waszym sądzie, po odpowiednich modyfikacjach tekstu - do odpowiedniego prezesa???

iga napisał w dniu 12.02.2009 o godzinie 11:10:15 :

posty dotyczace przyznawania nagród sędziom przeniesiono do tematu "Różne rozmowy" w dziale Luźne rozmowy

suzana22 napisał w dniu 12.02.2009 o godzinie 11:20:14 :

"iga" napisał:

posty dotyczace przyznawania nagród sędziom przeniesiono do tematu "Różne rozmowy" w dziale Luźne rozmowy


A dlaczego do ,,luźnych rozmów'? Temat wydaje mi się wcale niebagatelnym i jednak z naszą niezawisłością jak najbardziej mający związek.

iga napisał w dniu 12.02.2009 o godzinie 11:24:57 :

jeśli potwierdzą się te informacje nie widzę przeszkód by wydzielić jako odrębny temat. Ten temat dotyczy przebiegu akcji - a nie zagrożeń jako takich

Mikasaty napisał w dniu 09.03.2009 o godzinie 20:45:40 :

czy ta akcja się skończyła?
czy są jakieś przesłanki, aby więcej nie wysyłać tych zawiadomień?
dlaczego ten wątek "zasnął"?

arczi napisał w dniu 18.03.2009 o godzinie 18:47:27 :

a KRS pyta osoby, które wysłały informacje o zagrożeniu dla niezawisłości, by doprecyzowały swoje zarzuty.... Ja nie mam pojęcia o co im chodzi przecież tam czarno na białym zostały podane zagrożenia dla niezawisłości.
Czy ja mam jasno im napisać jeszcze raz, że to samo??

amelius napisał w dniu 18.03.2009 o godzinie 22:11:31 :

"arczi" napisał:

a KRS pyta osoby, które wysłały informacje o zagrożeniu dla niezawisłości, by doprecyzowały swoje zarzuty.... Ja nie mam pojęcia o co im chodzi przecież tam czarno na białym zostały podane zagrożenia dla niezawisłości.
Czy ja mam jasno im napisać jeszcze raz, że to samo??

Można więc powiedzieć, że KRS wzywa niejako do uzupełnienia braków formalnych w zakreślonym terminie, a w razie nieuzupełnienia pozostawi pismo bez rozpoznania, czy o to chodzi?

sosna napisał w dniu 18.03.2009 o godzinie 22:14:52 :

Oczywiście.Przecież to wszystlo nie ma najmniejszego sensu

iga napisał w dniu 18.03.2009 o godzinie 22:15:35 :

"amelius" napisał:

a KRS pyta osoby, które wysłały informacje o zagrożeniu dla niezawisłości, by doprecyzowały swoje zarzuty.... Ja nie mam pojęcia o co im chodzi przecież tam czarno na białym zostały podane zagrożenia dla niezawisłości.
Czy ja mam jasno im napisać jeszcze raz, że to samo??

Można więc powiedzieć, że KRS wzywa niejako do uzupełnienia braków formalnych w zakreślonym terminie, a w razie nieuzupełnienia pozostawi pismo bez rozpoznania, czy o to chodzi?

W sądzie rodzinnym - jeśli dostałabym wniosek, w którym opisane są niepokojące fakty, to nawet jak wnioskodawca nie uzupełni wniosku w terminie - wszczynam sprawę z urzędu.
Ale trzeba chcieć.

sosna napisał w dniu 18.03.2009 o godzinie 22:20:43 :

No właśnie.Trzeba chcieć- i tym jest problem, nie tylko jeśli chodzi o KRS.

beta napisał w dniu 19.03.2009 o godzinie 21:51:16 :

Jestem przedstawicielem zgromadzenia ogólnego so i dzisiaj dostałam informację, że na 14 maja 2009 roku odbędzie się nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń. Porządek obrad ma być później przedstawiony, a na razie ogólnie wskazano, że przedmiotem zebrania będzie aktualna sytuacja sądownictwa w Polsce i pozycja ustrojowa władzy sądowniczej - kierunki potrzebnych zmian.
Czy ktoś ma przecieki o co chodzi i dlaczego teraz, czy nasz KRS chce tych zmian czy wręcz przeciwnie.

ps. Nie wiedziałam gdzie umieścic to pytanie, padło na watek o zagrożeniach niezawisłości.

Michał 007 napisał w dniu 19.03.2009 o godzinie 21:56:30 :

do mnie docierało, że jest wiele zarzutów do KRS o to też ma być przedmiotem dyskusji

sam nie jestem Przedstawicielem Zgromadzenia więc konkretów nie znam ??:

iga napisał w dniu 20.03.2009 o godzinie 23:39:16 :

"beta" napisał:

Jestem przedstawicielem zgromadzenia ogólnego so i dzisiaj dostałam informację, że na 14 maja 2009 roku odbędzie się nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń. Porządek obrad ma być później przedstawiony, a na razie ogólnie wskazano, że przedmiotem zebrania będzie aktualna sytuacja sądownictwa w Polsce i pozycja ustrojowa władzy sądowniczej - kierunki potrzebnych zmian.
Czy ktoś ma przecieki o co chodzi i dlaczego teraz, czy nasz KRS chce tych zmian czy wręcz przeciwnie.


posłużę się ulubionym zwrotem przeciwników protestów: "rzecież to nic nie da "

SRS napisał w dniu 31.03.2009 o godzinie 22:01:27 :

"iskierka" napisał:

Mi nie przeszkadzają aż tak bardzo omawiane oświadczenia majątkowe. Transparentność stanu majątkowego osób pełniących funkcje publiczne jest jednak w państwach demokratycznych wartością samą w sobie. Tym bardziej, że jesteśmy wciąż podejrzewani o to, że tyle mamy ... Oczywiscie to nie jest przyjemne spowiadać się ze stanu majątkowego, ale jednak chyba konieczne.
Walka z konieczością składania oświadczeń jest w mojej ocenie niecelowa, będzie kompletnie społecznie nieczytelna, wręcz szkodliwa.Jak ktos chce swe dane upubliczniac - to nie widze przeszkod; jednak zmuszanie kogos do tego to zupelnie inna kwestia. z tym tematem zaloze nowy watek . link ponożej


http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2220

Mira napisał w dniu 31.03.2009 o godzinie 22:19:25 :

dodam tylko, że Chorwaci ropoczęli u siebie akcję związaną z upublicznianiem ich oświadczeń majątkowych. Do tej pory w ogóle takowych nie składali a teraz pojawił się pomysł i składania i publikacji. Pytali jak jest z bezpieczeństwem rodzin i majątku oraz czy jawność oznacza publikację w interneciea także jaki jest zakres spowiedzi i czy obejmuje też najbliższą rodzinę i do którego stopnia. ogólnie są za tą zasadą, która ich zdaniem wprowadza większą transparentność

[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 10:20 pm ]
oops , nowy wątek, sorry modzi

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.