Wtorek, 18 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5958
Wtorek, 18 czerwca 2024

Forum sędziów

Bardzo krótka i szybka akcja mailowa do członków Komisji

Dreed
20.01.2009 13:55:54

Jak wiadomo koleżankom i kolegom, do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy zmieniającej usp.

Rozpoczynamy masową, bardzo szybką i krótką akcję mailową do wszystkich członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka !!!
Akcja jest krótka, ponieważ już w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Podkomisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego zapadną najprawdopodobniej ostateczne przyjęcia mnożników !!!

Mając nadzieję, że po słynnym, jednomyślnym dezyderacie komisji, stwierdzającej, że nasze wynagrodzenia nie spełniają wymogów art. 178 ust 2 Konstytucji, liczymy na zainteresowanie posłów...MUSIMY WYSYŁAĆ SZYBKO - MAMY ZALEDWIE KILKA GODZIN.

Po posiedzeniu podkomisji losy projektu będą leżały w rękach całej komisji. W apelu zwracamy uwagę na mnożniki....

Maile wysyłamy do wszystkich członków komisji - w programie pocztowym jako adresatów wpisujemy poniższe adresy oddzielając je znaczkiem ";" lub zwykłym przecinkiem.

Oto adresy pod które wysyłamy:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Tekst maila dostępny w dziale download:


http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=46

Zachęcamy Was gorąco - czasu jest niewiele !!!!

Dreed
20.01.2009 14:00:39

Tekst apelu:

Szanowna Pani Poseł/ Panie Pośle

Działając w oparciu o art. 21 ust 1 ustawy z dnia 9 maja 1996r o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz U. 2003 Nr 221, poz. 2199) zwracam się o podjęcie działań mających na celu realizowanie spoczywającego na władzy ustawodawczej obowiązku wypełniania wynikającego z art.178 ust.2 konstytucji obowiązku ukształtowania uposażeń sędziowskich w wysokości odpowiadającej godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

Aktualnie w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrywany jest projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych ustaw (druk nr 1461). Projekt ten przewiduje zmianę sposobu wynagradzania sędziów począwszy od dnia 1. 01. 2009r. Jakkolwiek projektowana zmiana, przewidująca odejście od dotychczasowej kwoty bazowej, jest słusznym rozwiązaniem – pozwala bowiem kształtować wynagrodzenie w oparciu o obiektywny miernik – to mnożniki tej wielkości, proponowane w projekcie, w żaden sposób nie zapewniają spełnienia wspomnianej wyżej normy konstytucyjnej.

W wyroku z dnia 4 października 2000 r. sygn. P. 8/00 Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na potrzebę ukształtowania zarobków sędziowskich według następujących kryteriów:

- po pierwsze, takim układem jest poziom przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Skoro zawód sędziego jest wyróżniany konstytucyjnie w stosunku do innych profesji, to trzeba przyjąć, że poziom wynagrodzenia sędziowskiego, także na szczeblu sędziego sądu rejonowego, powinien znacząco przekraczać poziom przeciętnej płacy w sferze budżetowej;

- po drugie, wynagrodzenia sędziów w ogóle, jak również wynagrodzenia poszczególnych kategorii sędziów sądów równorzędnych (w tym sędziów sądów rejonowych i asesorów sądowych) powinny w dłuższym okresie czasu wykazywać nie mniejszą tendencję wzrostową niż przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej;

- po trzecie, w razie trudności budżetu państwa wynagrodzenia sędziowskie powinny być szczególnie chronione przed nadmiernie niekorzystnymi wahaniami;

- po czwarte, wynagrodzenia sędziów nie powinny być obniżane w drodze regulacji normatywnych.

Jakkolwiek w orzeczeniu tym Trybunał uznał za niedopuszczalne ustalanie indywidualnych stawek wynagrodzenia sędziów przez sięganie, w drodze analogii, do unormowań dotyczących innych grup zawodowych, to jednocześnie podkreślił, że „ sędziowie sądów powszechnych i szczególnych są jedyną kategorią zawodową, której wynagrodzenia stanowią przedmiot wyraźnej regulacji konstytucyjnej. Wypływa stąd obowiązek właściwych organów państwa szczególnej troski o kształtowanie należytego poziomu tych wynagrodzeń, także w relacji do wynagrodzeń innych funkcjonariuszy publicznych.”

Wieloletnie zaniedbania władzy ustawodawczej, polegające na lekceważeniu wspomnianego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, doprowadziły w konsekwencji do realnego obniżenia się zarobków sędziowskich o 1/3. Wynagrodzenie większości funkcjonariuszy publicznych jest obecnie porównywalne z wynagrodzeniem sędziowskim, a niejednokrotnie znacznie wyższe.

Dla zobrazowania tej sytuacji proszę zwrócić uwagę na konkretne przykłady:


1/ członek Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych zarabia 4,6 kwoty bazowej, podczas gdy sędzia sądu okręgowego, rozpoznający odwołanie od orzeczeń Izby – 3,9 kwoty bazowej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007r w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej, Dz.U. z dnia 18 lipca 2007 Nr 128 poz. 885)

2/ przeciętne uposażenie funkcjonariuszy CBA wynosi 3,5 kwoty bazowej z możliwością zwiększenia tych dochodów przez nagrody. Sędzia Sądu Rejonowego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3,3 kwoty bazowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008r w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego ( Dz.U. z dnia 30 października 2008 Nr 193 poz.1188)

3/przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy ABW to 3,34 kwoty bazowej plus nagrody (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008r w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U z dnia 20 maja 2008r Nr 86 poz.528)

4/wynagrodzenie członka kolegium odwoławczego przy sejmiku samorządowym – w projekcie Rady Ministrów z dnia 20 października 2008 przewidziano mnożnik w wysokości 3,9 kwoty bazowej

5/pracownicy samorządowi - wynagrodzenie określa gmina, przy czym ustawa określa, że możliwe jest uzyskanie nawet siedmiokrotności kwoty bazowej. Niezależnie od wynagrodzenia zasadniczego możliwe jest uzyskanie dodatku specjalnego (art. 36 ust.6 oraz art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych - Dz.U Nr 223, poz.1458) .


Powyższe zestawienie obejmuje jedynie część funkcjonariuszy publicznych - ich pełną definicję podaje art. 114 par.13 kk. Pominięte więc zostało wynagrodzenie m.in. prezydenta, posłów, senatorów, posłów Parlamentu Europejskiego, notariuszy czy komorników - których dochody są znacznie wyższe, a ukształtowane ustawowo.
Wymowy powyższego zestawienia nie zmienia fakt, że od wynagrodzeń sędziowskich nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Sędziowie mają bowiem niemal całkowity zakaz dodatkowego zarobkowania, a dolegliwość ta niczym nie jest rekompensowana.
Składka na ubezpieczenie społeczne jest potrąceniem, które w świetle cytowanego wyżej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ma drugorzędne znaczenie, skoro zgodnie z nim zarobki sędziowskie powinny nie tylko przekraczać zarobki innych grup zawodowych, ale powinny przekraczać je w sposób znaczący.

Na ukształtowanie w projekcie mnożników w niewystarczającej wysokości zwraca w swej opinii uwagę Krajowa Rada Sądownictwa. Podkreślenia wymaga, że nie jest ona przedstawicielem środowiska sędziowskiego, działającego w jej interesie, ale niezależnym od władzy sądowniczej organem konstytucyjnym, powołanym dla ochrony niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
Niezależność materialna sędziów leży bowiem u podstaw niezawisłości sędziowskiej.

Warto wspomnieć, że już na początku lat 90 – tych, kiedy zarobki sędziowskie stanowiła wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej, Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 10 marca 1994r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych (Dz. U. Nr 36 poz. 135 ) mnożniki zostały określone na poziomie 2,4 dla sędziego sądu rejonowego, 2,8 dla sędziego sądu okręgowego oraz 3,5 dla sędziego sądu apelacyjnego. Sytuacja gospodarcza kraju była wówczas o wiele gorsza niż obecnie, nawet w obliczu spodziewanego kryzysu.
Możliwości budżetowe były zatem znacznie mniejsze niż obecnie. Dla uregulowania uposażeń sędziowskich zgodnie z konstytucją żaden moment nie wydawał się zresztą dotychczas wystarczająco dobry, bo i w okresie hossy gospodarczej, gdy niemal wszystkie grupy zawodowe otrzymywały podwyżki, woli takiej nie było.

Proponowane w projekcie mnożniki są zatem odwróceniem kierunku obranego do 1994r, systematycznie i konsekwentnie zmierzającego do nadania sądownictwu należnej mu rangi, i cofają sądownictwo do okresu sprzed zmian ustrojowych. Są też sprzeczne z cytowanym wyżej orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym wynagrodzenia sędziów nie powinny być obniżane w drodze regulacji normatywnych.

Podkreślenia wymaga fakt, że kraje takie, jak Słowacja, Czechy, czy Węgry, już 10 lat temu dokonały stosownych zmian w zakresie uposażeń sędziowskich, wychodząc ze słusznego założenia, że bez kompetentnego sądownictwa nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa. Okoliczność, że w naszym kraju nic się pod tym względem nie zmienia, wzbudza zdziwienie i dezaprobatę na forum międzynarodowym, albowiem sprawne sądownictwo jest podstawą także europejskiej gospodarki.

W odpowiedzi na dezyderat nr 2 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Rząd, w swoim stanowisku przyjętym w dniu 23 lipca 20008 w sprawie wynagrodzeń sędziowskich poinformował, że proponowane podwyższenie uposażeń sędziowskich o kwotę 1000zł w 2009r na każde stanowisko sędziowskie, jest jedynie incydentalną interwencją normatywną. Rozpatrywany obecnie projekt zmiany ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych pozostaje w sprzeczności z powyższym stanowiskiem, albowiem w projekcie nie przewidziano podwyższenia mnożników od roku 2010. Biorąc pod uwagę czas trwania ścieżki legislacyjnej oraz fakt, że wynagrodzenia sędziowskie nie mogą być inaczej kształtowane, jak jedynie w drodze ustawy, zwracam się o podjęcie pilnej inicjatywy w kierunku przyjęcia poprawki do powyższego projektu, przez przyjęcie mnożników począwszy od 4.0 dla stanowiska sędziego sądu rejonowego od 2010 roku - zgodnie z wyżej cytowaną deklaracją rządu.

Sędzia Sądu Rejonowego/Okręgowego w........

luke
20.01.2009 14:05:52

dzieki

[ Dodano: Wto Sty 20, 2009 2:08 pm ]
poszło

okapi
20.01.2009 14:09:44

poszło...............

Dreed
20.01.2009 14:10:07

u mnie równiez

skorpion
20.01.2009 14:12:51

Mam nadzieję, że zdążyłem. Nie wiem jednak, ilu z nas jeszcze zdąży.

totep
20.01.2009 14:14:32

Poszło,

Dreed
20.01.2009 14:16:08

"skorpion" napisał:

Mam nadzieję, że zdążyłem. Nie wiem jednak, ilu z nas jeszcze zdąży.


podkomisja ponoć obraduje późnym popołudniem, a potem jeszcze cała komisja

piotr412
20.01.2009 14:30:23

Wysłałem.
Mam nadzieję, że chociaż część posłów sprawdza pocztę częściej niż raz na tydzień.

jabor
20.01.2009 14:34:25

poszło i ode mnie...

cibarius
20.01.2009 14:36:07

poszło ..

elew
20.01.2009 14:45:25

poszło

dorota
20.01.2009 14:57:16

poszło, tylko pytanie czy doszło (do ich głów)

bogs
20.01.2009 14:59:21

Poszło!

wiktoria
20.01.2009 14:59:42

Melduję wykonanie zadania

domianiuk
20.01.2009 15:00:29

Też wysłałem, choć wątpię, aby dziś kiedy są w swoim żywiole politycznym, sprawdzali skrzynki.

M.A.E.
20.01.2009 15:16:40

wysłałam! ale czy przeczytają

bzyk
20.01.2009 15:20:41

Wysłaliśmy z partnerką, odpowiedział automat posła Mularczyka.

wojtek 63
20.01.2009 15:26:06

Wysłałem.

agarodzinna
20.01.2009 15:29:06

Poszło !

lukaszja
20.01.2009 15:31:13

Ave! Dołożyłem i swoją cegiełkę w tej sprawie

Nata
20.01.2009 15:44:33

I ja też !!!

WO
20.01.2009 15:52:41

Wysłane od 3 osób

Dred
20.01.2009 15:58:07

poszło

filip407
20.01.2009 16:29:22

ja także wysłałem...

grubson
20.01.2009 16:42:11

poszło

suzana22
20.01.2009 16:58:14

oczywiście poszło

tujs
20.01.2009 17:06:52

list wysłałem, ale czy posłowie sie tym przejmą, niestety osobiście wątpię

- dla nich liczą się tylko głosy wyborcze, zas od sędziów ich nie dostana zbyt wiele

uksc
20.01.2009 17:11:20

"tujs" napisał:

list wysłałem, ale czy posłowie sie tym przejmą, niestety osobiście wątpię

- dla nich liczą się tylko głosy wyborcze, zas od sędziów ich nie dostana zbyt wiele


Jak Ty piszesz maile to kto jest na dzisiejszym posiedzeniu komisji i zda nam jakąś relację ?

Dred
20.01.2009 17:22:45

Pewnie jest taka Pani, która usilnie próbuje zawiesić protesty, ale nie może.

Ala M
20.01.2009 17:38:57

Poszło!!!! I co dalej?

wowka
20.01.2009 17:59:57

wysłane

tujs
20.01.2009 18:00:19

"uksc" napisał:

list wysłałem, ale czy posłowie sie tym przejmą, niestety osobiście wątpię

- dla nich liczą się tylko głosy wyborcze, zas od sędziów ich nie dostana zbyt wiele


Jak Ty piszesz maile to kto jest na dzisiejszym posiedzeniu komisji i zda nam jakąś relację ?

Iustitię reprezentuje na posiedzeniu KOm. Prezes I. Kamińska i mam nadzieję, ze wkrótce dowiemy się o decyzjach podjetych dziś przez posłów w Naszej sprawie

iga
20.01.2009 18:03:43

wysłane

totep
20.01.2009 18:05:14

"tujs" napisał:

list wysłałem, ale czy posłowie sie tym przejmą, niestety osobiście wątpię

- dla nich liczą się tylko głosy wyborcze, zas od sędziów ich nie dostana zbyt wiele


Jak Ty piszesz maile to kto jest na dzisiejszym posiedzeniu komisji i zda nam jakąś relację ?

Iustitię reprezentuje na posiedzeniu KOm. Prezes I. Kamińska i mam nadzieję, ze wkrótce dowiemy się o decyzjach podjetych dziś przez posłów w Naszej sprawie

Tujs musiscie namówić Panią Prezes, aby "zapisała się do forum" i łaskawie zechciała nam relacjonować na bieżąco swoje poczynania. Z wami nie chce się konsultować, to może z nami zechce ??!!

Dred
20.01.2009 18:07:17

Racja, skoro chciała się konsultować ze środowiskiem, to niech się zaloguje!

totep
20.01.2009 18:10:00

"Dred" napisał:

Racja, skoro chciała się konsultować ze środowiskiem, to niech się zaloguje!


to by siechyba zrobiła taka : , a my tacy : i jeszcze tacy , a ona taka a my:

K.Ierownik
20.01.2009 18:26:17

wysłałem

vanilka
20.01.2009 18:42:52

Wysłałam - nie wiem czy nie za późno, ale dopiero niestety wróciłam z pracy.

Totep - historyjka obrazkowa - rewelacja!

wanam
20.01.2009 18:51:24

Poszło. Od mojej żony też

imielak
20.01.2009 19:04:11

Ja też wysłałem ale wątpię czy oni te nasze apele wezmą pod uwagę.

wanam
20.01.2009 19:05:34

Przynajmniej skrzynki pocztowe im zablokujemy

TGC
20.01.2009 19:13:03

Późno, ale poszło.

1234
20.01.2009 19:27:10

Infirmuję, że ja też posłałem mimo, że jednego z adresatów kiedyś oskarżałem.

Robek321
20.01.2009 19:28:40

Ja jeszcze później, ale poszło.

mitesek
20.01.2009 20:46:12

i ja wysłałem

bladyswit
20.01.2009 23:12:18

poszło !

posiedzenie komisji odroczone do jutra !!!! wysyłamy dalej !!!

chaoos
20.01.2009 23:16:39

no to jeszcze ja

wysłane

kzawislak
20.01.2009 23:22:28

"bladyswit" napisał:wysyłamy dalej !!!


no to poszło!

Joasia
21.01.2009 01:39:20

Poszło

Markiel
21.01.2009 08:29:49

Wysłałem.

Dreed
21.01.2009 08:45:13

Wspaniale

W dniu dzisiejszym o godzinie 10-ej odbędzie sie posiedzenie całej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które.... uwaga.....

W pierwszym rzędzie zdecyduje, czy podkomisja może jednocześnie pracować nad dwoma projektami ustaw z uwagi na zmieniony regulamin Sejmu!!!!

Wczoraj oczywiście dyskusja sprowadziła się do rozmów i debat nad kwestiami proceduralnymi.... brak konkretów....

Poczekamy... kalendarz wyborów również płynie nieubłaganie

sebus
21.01.2009 10:13:36

Trochę późno ale i ja wysłałem.

mati
21.01.2009 10:38:08

wysłane, może nie za późno?

chomik
21.01.2009 14:59:33

Jerzy Kozdroń już przeczytał. Możemy spać spokojnie...

Zdenek
21.01.2009 15:08:33

Bardzo spóźniony ale wysłałem Żeby tak więcej moich kolegów w rejonie i okręgu dało się namówić na korzystanie wogóle z komputerów i wysyłanie listów.. . Pozdrawiam.

Dreed
21.01.2009 16:39:23

Dziękuję za udział w akcji... Możecie wysyłać nadal, ponieważ prace podkomisji w sprawie wynagrodzeń utknęły ponownie do jutra.

Przyczyną jest fakt, że rząd zaczął forsować w sprawie mnożników jakieś swoje nowe propozycje

KRS chce je zaopiniować i do niczego nie doszli

Czekamy nadal... mam jednak wątpliwości. Wprawdzie w dniu dzisiejszym poseł Chlebowski głośno, wyraźnie i dobitnie podczas konferencji prasowej zaprzeczył jakimkolwiek dziurom budżetowym i kondycji państwa, ale jakoś osobiście przyzwyczaiłem się, że najlepiej każda ekipa rządząca oszczędza na "zwykłej budżetówce"

Bet
21.01.2009 18:16:28

Jeśli chodzi o kombinacje w "mnożnikach" to pewnie na naszą niekorzyść

wanam
21.01.2009 18:28:49

"Bet" napisał:

Jeśli chodzi o kombinacje w "mnożnikach" to pewnie na naszą niekorzyść

Niżej nie mogą zejść, bo dostaniemy mniej, niż obecnie mamy.

michal
21.01.2009 19:20:37

skoro utknęli to i ja zdążyłem wysłać

skorpion
21.01.2009 19:37:16

Ten post zamieszę w kilku miejscach, prosze się nie gniewać, ale jestem wstrząśnięty efektem prywatnego śledztwa w sprawie podwyżek.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na 2009 rok, kwota bazowa dla sędziów łaskawie podniesiona została z 1493,42 zł do szokującej kwoty 1523,29, czyli o całe 29,87 złotych. Dla sędziów rejonowych oznaczałoby to wzrost wynagrodzeń o około 100 (słownie sto) a nie 1000 (słownie : matysiak) złotych. Jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić. Na razie wygląda na to, że ktoś ma sędziów za idiotów.

uksc
21.01.2009 20:05:08

"Dreed" napisał:

Dziękuję za udział w akcji... Możecie wysyłać nadal, ponieważ prace podkomisji w sprawie wynagrodzeń utknęły ponownie do jutra.

Przyczyną jest fakt, że rząd zaczął forsować w sprawie mnożników jakieś swoje nowe propozycje

KRS chce je zaopiniować i do niczego nie doszli

Czekamy nadal... mam jednak wątpliwości. Wprawdzie w dniu dzisiejszym poseł Chlebowski głośno, wyraźnie i dobitnie podczas konferencji prasowej zaprzeczył jakimkolwiek dziurom budżetowym i kondycji państwa, ale jakoś osobiście przyzwyczaiłem się, że najlepiej każda ekipa rządząca oszczędza na "zwykłej budżetówce"


jeszcze inne niż te, które pojawiły się w zeszłym tygodniu na forum (10 stawek awansowych ) ?????????

Dreed
21.01.2009 20:37:29

"uksc" napisał:

Dziękuję za udział w akcji... Możecie wysyłać nadal, ponieważ prace podkomisji w sprawie wynagrodzeń utknęły ponownie do jutra.

Przyczyną jest fakt, że rząd zaczął forsować w sprawie mnożników jakieś swoje nowe propozycje

KRS chce je zaopiniować i do niczego nie doszli

Czekamy nadal... mam jednak wątpliwości. Wprawdzie w dniu dzisiejszym poseł Chlebowski głośno, wyraźnie i dobitnie podczas konferencji prasowej zaprzeczył jakimkolwiek dziurom budżetowym i kondycji państwa, ale jakoś osobiście przyzwyczaiłem się, że najlepiej każda ekipa rządząca oszczędza na "zwykłej budżetówce"


jeszcze inne niż te, które pojawiły się w zeszłym tygodniu na forum (10 stawek awansowych ) ?????????

Nie mam pojęcia... informacje zbieram "swoimi" kanałami

Darkside
21.01.2009 21:19:50

"Dreed" napisał:

Dziękuję za udział w akcji... Możecie wysyłać nadal, ponieważ prace podkomisji w sprawie wynagrodzeń utknęły ponownie do jutra.

Przyczyną jest fakt, że rząd zaczął forsować w sprawie mnożników jakieś swoje nowe propozycje

KRS chce je zaopiniować i do niczego nie doszli

Czekamy nadal... mam jednak wątpliwości. Wprawdzie w dniu dzisiejszym poseł Chlebowski głośno, wyraźnie i dobitnie podczas konferencji prasowej zaprzeczył jakimkolwiek dziurom budżetowym i kondycji państwa, ale jakoś osobiście przyzwyczaiłem się, że najlepiej każda ekipa rządząca oszczędza na "zwykłej budżetówce"tj. jeszcze bardziej chcą nas upokorzyć obcinając te marne 2.05 do niższego pułapu ??:

21.01.2009 22:20:26

Zanim się obejrzymy, na nasze wspaniałe konta bankowe wpłynie wynagrodzenie w tej samej co zwykle wysokości. Projekty są coraz mniej czytelne, jak zresztą i zasady awansu. Poza tym rozwiązania to quazi "geriatryczne " dodatki za wysługe lat z zamierzchłej epoki. Awans poziomy oznacza przecież przeniesienie na takie samo w strukturze poziome stanowisko, lecz ze zmianą ( czytaj : dodaniem ) zakresu obowiązków i wyższym wynagrodzeniem tudzież dodatkami ( telefon słuzbowy, samochód służbowy itd. ). Jak sie o takim znaczeniu "awansu poziomego " dowiedza posłowie, to w ramach dodatkowych obowiązków dostaniemy parę "cukiereczków". A z KRS-em niestety chyba nikt sie nie liczy. Pozdrawiam.

Darkside
22.01.2009 00:06:11

"brzdąc" napisał:

A czy można jeszcze bardziej upokorzyć, czy może być mniej niż 2,05 %, czyli mniej niż mityczna zapomoga w postaci tysiaka brutto ?


Można, możesz dostać tyle co obecnie tj. w SR około 1.7 % średniego wynagrodzenia ...

Możesz dostać o 0.1 % więcej ...

czarnota1
22.01.2009 16:45:51

Tekst apelu:

Szanowna Pani Poseł/ Panie Pośle

Działając w oparciu o art. 21 ust 1 ustawy z dnia 9 maja 1996r o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz U. 2003 Nr 221, poz. 2199) zwracam się o podjęcie działań mających na celu realizowanie spoczywającego na władzy ustawodawczej obowiązku wypełniania wynikającego z art.178 ust.2 konstytucji obowiązku ukształtowania uposażeń sędziowskich w wysokości odpowiadającej godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

Aktualnie w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrywany jest projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych ustaw (druk nr 1461). Projekt ten przewiduje zmianę sposobu wynagradzania sędziów począwszy od dnia 1. 01. 2009r. Jakkolwiek projektowana zmiana, przewidująca odejście od dotychczasowej kwoty bazowej, jest słusznym rozwiązaniem – pozwala bowiem kształtować wynagrodzenie w oparciu o obiektywny miernik – to mnożniki tej wielkości, proponowane w projekcie, w żaden sposób nie zapewniają spełnienia wspomnianej wyżej normy konstytucyjnej.

W wyroku z dnia 4 października 2000 r. sygn. P. 8/00 Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na potrzebę ukształtowania zarobków sędziowskich według następujących kryteriów:

- po pierwsze, takim układem jest poziom przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Skoro zawód sędziego jest wyróżniany konstytucyjnie w stosunku do innych profesji, to trzeba przyjąć, że poziom wynagrodzenia sędziowskiego, także na szczeblu sędziego sądu rejonowego, powinien znacząco przekraczać poziom przeciętnej płacy w sferze budżetowej;

- po drugie, wynagrodzenia sędziów w ogóle, jak również wynagrodzenia poszczególnych kategorii sędziów sądów równorzędnych (w tym sędziów sądów rejonowych i asesorów sądowych) powinny w dłuższym okresie czasu wykazywać nie mniejszą tendencję wzrostową niż przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej;

- po trzecie, w razie trudności budżetu państwa wynagrodzenia sędziowskie powinny być szczególnie chronione przed nadmiernie niekorzystnymi wahaniami;

- po czwarte, wynagrodzenia sędziów nie powinny być obniżane w drodze regulacji normatywnych.

Jakkolwiek w orzeczeniu tym Trybunał uznał za niedopuszczalne ustalanie indywidualnych stawek wynagrodzenia sędziów przez sięganie, w drodze analogii, do unormowań dotyczących innych grup zawodowych, to jednocześnie podkreślił, że „ sędziowie sądów powszechnych i szczególnych są jedyną kategorią zawodową, której wynagrodzenia stanowią przedmiot wyraźnej regulacji konstytucyjnej. Wypływa stąd obowiązek właściwych organów państwa szczególnej troski o kształtowanie należytego poziomu tych wynagrodzeń, także w relacji do wynagrodzeń innych funkcjonariuszy publicznych.”

Wieloletnie zaniedbania władzy ustawodawczej, polegające na lekceważeniu wspomnianego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, doprowadziły w konsekwencji do realnego obniżenia się zarobków sędziowskich o 1/3. Wynagrodzenie większości funkcjonariuszy publicznych jest obecnie porównywalne z wynagrodzeniem sędziowskim, a niejednokrotnie znacznie wyższe.

Dla zobrazowania tej sytuacji proszę zwrócić uwagę na konkretne przykłady:


1/ członek Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych zarabia 4,6 kwoty bazowej, podczas gdy sędzia sądu okręgowego, rozpoznający odwołanie od orzeczeń Izby – 3,9 kwoty bazowej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007r w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej, Dz.U. z dnia 18 lipca 2007 Nr 128 poz. 885)

2/ przeciętne uposażenie funkcjonariuszy CBA wynosi 3,5 kwoty bazowej z możliwością zwiększenia tych dochodów przez nagrody. Sędzia Sądu Rejonowego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3,3 kwoty bazowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008r w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego ( Dz.U. z dnia 30 października 2008 Nr 193 poz.1188)

3/przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy ABW to 3,34 kwoty bazowej plus nagrody (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008r w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U z dnia 20 maja 2008r Nr 86 poz.528)

4/wynagrodzenie członka kolegium odwoławczego przy sejmiku samorządowym – w projekcie Rady Ministrów z dnia 20 października 2008 przewidziano mnożnik w wysokości 3,9 kwoty bazowej

5/pracownicy samorządowi - wynagrodzenie określa gmina, przy czym ustawa określa, że możliwe jest uzyskanie nawet siedmiokrotności kwoty bazowej. Niezależnie od wynagrodzenia zasadniczego możliwe jest uzyskanie dodatku specjalnego (art. 36 ust.6 oraz art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych - Dz.U Nr 223, poz.1458) .


Powyższe zestawienie obejmuje jedynie część funkcjonariuszy publicznych - ich pełną definicję podaje art. 114 par.13 kk. Pominięte więc zostało wynagrodzenie m.in. prezydenta, posłów, senatorów, posłów Parlamentu Europejskiego, notariuszy czy komorników - których dochody są znacznie wyższe, a ukształtowane ustawowo.
Wymowy powyższego zestawienia nie zmienia fakt, że od wynagrodzeń sędziowskich nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Sędziowie mają bowiem niemal całkowity zakaz dodatkowego zarobkowania, a dolegliwość ta niczym nie jest rekompensowana.
Składka na ubezpieczenie społeczne jest potrąceniem, które w świetle cytowanego wyżej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ma drugorzędne znaczenie, skoro zgodnie z nim zarobki sędziowskie powinny nie tylko przekraczać zarobki innych grup zawodowych, ale powinny przekraczać je w sposób znaczący.

Na ukształtowanie w projekcie mnożników w niewystarczającej wysokości zwraca w swej opinii uwagę Krajowa Rada Sądownictwa. Podkreślenia wymaga, że nie jest ona przedstawicielem środowiska sędziowskiego, działającego w jej interesie, ale niezależnym od władzy sądowniczej organem konstytucyjnym, powołanym dla ochrony niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
Niezależność materialna sędziów leży bowiem u podstaw niezawisłości sędziowskiej.

Warto wspomnieć, że już na początku lat 90 – tych, kiedy zarobki sędziowskie stanowiła wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej, Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 10 marca 1994r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych (Dz. U. Nr 36 poz. 135 ) mnożniki zostały określone na poziomie 2,4 dla sędziego sądu rejonowego, 2,8 dla sędziego sądu okręgowego oraz 3,5 dla sędziego sądu apelacyjnego. Sytuacja gospodarcza kraju była wówczas o wiele gorsza niż obecnie, nawet w obliczu spodziewanego kryzysu.
Możliwości budżetowe były zatem znacznie mniejsze niż obecnie. Dla uregulowania uposażeń sędziowskich zgodnie z konstytucją żaden moment nie wydawał się zresztą dotychczas wystarczająco dobry, bo i w okresie hossy gospodarczej, gdy niemal wszystkie grupy zawodowe otrzymywały podwyżki, woli takiej nie było.

Proponowane w projekcie mnożniki są zatem odwróceniem kierunku obranego do 1994r, systematycznie i konsekwentnie zmierzającego do nadania sądownictwu należnej mu rangi, i cofają sądownictwo do okresu sprzed zmian ustrojowych. Są też sprzeczne z cytowanym wyżej orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym wynagrodzenia sędziów nie powinny być obniżane w drodze regulacji normatywnych.

Podkreślenia wymaga fakt, że kraje takie, jak Słowacja, Czechy, czy Węgry, już 10 lat temu dokonały stosownych zmian w zakresie uposażeń sędziowskich, wychodząc ze słusznego założenia, że bez kompetentnego sądownictwa nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa. Okoliczność, że w naszym kraju nic się pod tym względem nie zmienia, wzbudza zdziwienie i dezaprobatę na forum międzynarodowym, albowiem sprawne sądownictwo jest podstawą także europejskiej gospodarki.

W odpowiedzi na dezyderat nr 2 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Rząd, w swoim stanowisku przyjętym w dniu 23 lipca 20008 w sprawie wynagrodzeń sędziowskich poinformował, że proponowane podwyższenie uposażeń sędziowskich o kwotę 1000zł w 2009r na każde stanowisko sędziowskie, jest jedynie incydentalną interwencją normatywną. Rozpatrywany obecnie projekt zmiany ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych pozostaje w sprzeczności z powyższym stanowiskiem, albowiem w projekcie nie przewidziano podwyższenia mnożników od roku 2010. Biorąc pod uwagę czas trwania ścieżki legislacyjnej oraz fakt, że wynagrodzenia sędziowskie nie mogą być inaczej kształtowane, jak jedynie w drodze ustawy, zwracam się o podjęcie pilnej inicjatywy w kierunku przyjęcia poprawki do powyższego projektu, przez przyjęcie mnożników począwszy od 4.0 dla stanowiska sędziego sądu rejonowego od 2010 roku - zgodnie z wyżej cytowaną deklaracją rządu.

Sędzia Sądu Rejonowego Katowice -Wschód w Katowicach Tadeusz Czarnota

Dreed
22.01.2009 16:47:48

Podkomisja zakończyła prace... kończymy akcje... czekamy na kolejne oświadczenie, jak bardzo nas słuchają przedstawiciele władzy ustawodawczej

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.