Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024

Forum sędziów

Opinie środowiska w sprawie dalszych protestów

bladyswit
20.01.2009 15:32:37

[center]STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 stycznia 2009 r.
[/center]
[center]w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych w sądach.[/center]
Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że zgodnie z art. 178 ust. 3 Konstytucji RP sędzia nie może prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
W świetle tego zakazu głębokie zaniepokojenie budzi organizowanie przez niektórych sędziów akcji protestacyjnych polegających na periodycznym wyznaczaniu „dni bez wokandy” oraz wzywaniu do solidarnego wstrzymywania się przez sędziów od udziału w pracach komisji wyborczych.
Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że taka działalność publiczna nie służy dobru wymiaru sprawiedliwości i w istocie obraca się przeciwko społeczeństwu, wbrew deklaracjom składanym przez podejmujących ją sędziów.
W przypadku „dni bez wokandy” prowadzi bowiem do negatywnego postrzegania sądów przez strony, które zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP mają prawo do rozpatrzenia spraw bez nieuzasadnionej zwłoki.
Utrudnianie sprawnej organizacji wyborów stanowi zagrożenie dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Może też spowodować konieczność dokonania zmian w prawie wyborczym, które pogorszą administrowanie procesem wyborczym, wypełniającym obecnie standardy wyznaczone przez Radę Europy.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 83 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych czas pracy sędziego określony jest wymiarem jego zadań. Zadania mogą wynikać z ustaw, w tym przypadku z ordynacji wyborczych.
Krajowa Rada Sądownictwa zwraca także uwagę, że apelowanie do sędziów o aktywny udział w tych akcjach protestacyjnych i podejmowanie działań zachęcających ich do tego, a przede wszystkim stwarzanie środowiskowej presji, może stanowić zagrożenie dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Prowadzone działania mogą również nasuwać podejrzenie, że akcje protestacyjne ze względu na sposób i formę protestu stanowią obejście zakazu przynależności sędziego do związku zawodowego i zakazu prowadzenia strajku.


................................................................................................................................................................................................


[center]Uchwała Zarządu i Sędziów SSP „Iustitia” Oddział we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2009 roku
[/center]

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje do wiadomości stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych w sądach oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zawarte w liście otwartym z dnia 12 stycznia 2009 r.
W prowadzonych przez Stowarzyszenie akcjach protestacyjnych biorą udział sędziowie zarówno zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia", jak i pozostający poza Stowarzyszeniem. Forma, sposób, a nade wszystko cele protestów, określone zostały podczas XII Zebrania Delegatów SSP „Iustitia" w drodze demokratycznie podjętych uchwał.
W naszym odczuciu osoby, którym powierzono wykonywanie władzy ustawodawczej i wykonawczej, nie zrobiły niczego, co wiarygodnie świadczyłoby, iż zamierzają tych zasad przestrzegać. To brak zainteresowania pozostałych dwóch władz problemami i zagrożeniami sądownictwa doprowadziły do konieczności podjęcia przez sędziów akcji protestacyjnych. Dalsze milczenie środowiska byłoby równoznaczne z akceptacją takiego stanu rzeczy.
Akcja protestacyjna, nazwana dniami bez wokand nie jest strajkiem. Sędziowie w czasie protestów pełnią swe obowiązki i świadczą pracę, przygotowując się do rozpraw, podnosząc kwalifikacje zawodowe, sporządzając uzasadnienia. Podejmują wszystkie te czynności, które dotychczas wykonywali w czasie wolnym, kosztem życia prywatnego.
Wbrew opinii Krajowej Rady Sądownictwa, działania podjęte przez środowisko sędziowskie, mają na celu wyłącznie troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości i służą najlepiej pojętemu interesowi społecznemu.
To właśnie SSP „Iustitia”, jako organizacja zrzeszająca sędziów sądów wszystkich szczebli, problemy te dostrzega najwyraźniej i podejmuje działania zapobiegające dalszej zapaści sądownictwa. Działania Stowarzyszenia są zgodne z prawem i w żadnej mierze nie naruszają zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Decyzja o udziale w proteście jest suwerenną decyzją każdego sędziego, a skala dotychczasowych protestów ukazuje jedynie stopień determinacji środowiska i wagę problemu.
Zgadzamy się z KRS, że troska o dobro i wizerunek wymiaru sprawiedliwości jest obowiązkiem sędziów. Nie można jednak zapominać, że obowiązek ten obciąża w równej mierze władzę ustawodawczą i wykonawczą, które powinny zagwarantować obywatelom poszanowanie konstytucyjnego prawa do sądu, poprzez właściwą organizację sądownictwa, również od strony materialnej.
Nie podzielamy natomiast poglądu KRS, że udział sędziów w komisjach wyborczych ich obowiązkiem. Nie budzi wątpliwości fakt, że wysoki status, niezawisłość oraz kwalifikacje zawodowe i moralne uzasadniają powierzenie sędziom kluczowych funkcji w spełnianiu czynności wyborczych.
Jest to pozajurysdykcyjny przywilej sędziego, przyznany mocą ustawy i jakkolwiek spełnianie funkcji wyborczych nie stanowi wykonywania władzy sądowniczej sensu stricto, to jednak sędziowie korzystają przy ich spełnianiu z niezawisłości oraz niezależności. Członkostwo w komisjach wyborczych ma charakter fakultatywny, o czym świadczy treść art. 45 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, czy art. 18 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Tym samym uważamy, że obligowanie sędziego do udziału w komisji wyborczej wbrew jego woli godzi w atrybut niezawisłości.
Zarząd Oddziału SSP „Iustitia” we Wrocławiu z zadowoleniem przyjmuje troskę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o praktyczną realizację zapisów art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie wyrażamy ubolewanie, że Fundacja nie dostrzega przy tym, że to politycy swoim lekceważeniem trzeciej władzy doprowadzili do konieczności podejmowania przez sędziów akcji protestacyjnych. Szkoda, że uwadze instytucji tak zasłużonej dla ochrony praw człowieka tym razem umknęło, że wolność obywatelska istnieje tylko tam, gdzie są silne sądy. Filarem demokratycznego państwa prawa jest niezależność sądów z pełną gwarancją niezawisłości sędziów. Wynagrodzenie sędziowskie jest powszechnie uznawane za niezwykle istotny element niezawisłości sędziego, a kwestia zapewnienia właściwego i godnego wynagradzania sędziów była przedmiotem zainteresowania organizacji o charakterze międzynarodowym. Wagę zagadnienia zauważyło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, przyjmując podczas VII Kongresu Narodów Zjednoczonych Podstawowe zasady niezależności i niezawisłości sędziów. a także Rada Europy, formułując Zalecenie Komitetu Ministrów dotyczące niezawisłości, sprawności i roli sędziów, a następnie przyjmując Europejską Kartę Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów.
Wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego w Polsce jest jednym z najniższych w obszarze Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich trzech lat wynagrodzenie to wzrosło o niecałe 90 złotych netto, a szeroko komentowana przez władze polityczne, jak też wspomniana w liście Fundacji, podwyżka uposażeń, pozostaje wyłącznie w sferze projektów.
Tym samym nieprawdą jest, akcentowana przez Fundację, poprawa sytuacji materialnej sędziów. Pomimo trwającej już od wielu miesięcy akcji protestacyjnej środowiska sędziowskiego władze polityczne nie zrealizowały żadnego z postulatów, ograniczając się do prezentowania opinii publicznej nieprawdziwych informacji o politycznym podłożu protestów, rzekomych sukcesach rządu w procesie reformy sądownictwa i iluzorycznym, dobrym poziomie wynagrodzeń sędziowskich. Postulaty zawarte w uchwale programowej i protestacyjnej Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Zegrzu nadal pozostają niezrealizowane.
Władza sądownicza, równorzędna wobec pozostałych wedle postanowień art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest lekceważona, a jej problemy są ignorowane. Uważamy, że w obecnej sytuacji zagrożone jest funkcjonowanie sądownictwa jako trzeciej władzy. Protest ogłoszony przez SSP "Iustitia" jest jedynym realnym sposobem skłonienia władzy politycznej do respektowania przepisów Konstytucji RP.
Apelujemy do wszystkich sędziów, którym leży na sercu dobro wymiaru sprawiedliwości, zarówno członków Stowarzyszenia, jak i sędziów niezrzeszonych, aby masowo wzięli udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie, w szczególności:
 w kolejnych „dniach bez wokand”;
 w akcji solidarnego powstrzymywania się przez sędziów od udziału w komisjach wyborczych;
 akcji zawiadamiania KRS, jako organu stojącego na straży niezawisłości sędziowskiej, o zagrożeniu dobra wymiaru sprawiedliwości, autorytetu urzędu sędziego i sędziowskiej niezawisłości.
W tej sytuacji w opinii Zarządu i Sędziów Oddziału SSP ”Iustitia” we Wrocławiu Zarząd Główny SSP „Iustitia” powinien kontynuować realizację uchwał Zebrania Delegatów do czasu spełnienia naszych postulatów.[center][/center]

iga
22.01.2009 21:17:01

[center]Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2008 r. [/center]

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wyraża swój stanowczy protest wobec braku realnych działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, zmierzających do zapewnienia władzy sądowniczej pozycji określonej w Konstytucji, w tym realizacji art. 178 ust. 2 ustawy zasadniczej, gwarantującego sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Dotychczasowe propozycje uregulowania powyższych zagadnień ocenić należy jako pozorowane i chaotyczne. Nie rozwiązują one przy tym docelowo żadnego z ważnych problemów sądownictwa. Wobec łamania zasad konstytucji, prowadzącego do bezprecedensowej zapaści wymiaru sprawiedliwości, sędziowie nie mogą pozostać obojętni. Z uwagi na powyższe, kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i godność urzędu sędziego, popieramy uchwały XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. w sprawach: protestów, niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz w sprawie asesorów i egzaminowanych aplikantów sądowych. Zwracamy się także z apelem do wszystkich sędziów okręgu piotrkowskiego o masowe i solidarne wzięcie udziału w protestach prowadzonych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

iga
22.01.2009 21:18:53

[center:2933856e82][b:2933856e82]Uchwała Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Łodzi
z 12 grudnia 2008 r. [/b:2933856e82][/center:2933856e82]

Zarząd Oddziału Łódzkiego SSP IUSTITIA, upoważniony przez sędziów zebranych na spotkaniu z Prezes Stowarzyszenia Ireną Kamińska w dniu 8 grudnia 2008 roku zwraca się do Zarządu Stowarzyszenia o rozważenie zawieszenia po dniu 30 stycznia 2009 roku akcji protestacyjnych, proklamowanych uchwałą nr 5/2/2008 XII Wyborczego Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA.Nie próbując deprecjonować znaczenia wszystkich dotychczasowych wysiłków IUSTITIAN i sędziów niezrzeszonych podejmowanych w celu uzdrowienia sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, które z pewnością pokazały stan determinacji środowiska sędziowskiego w dążeniu do przywrócenia rangi i godności właściwej Trzeciej Władzy Rzeczypospolitej, wyrażamy obawę, iż kolejne akcje protestacyjne, zwłaszcza ich częstotliwość, nie spotkają się ze zrozumieniem społeczeństwa i tym samym nie będą miały pożądanego wydźwięku. Mając chociażby na uwadze aktualny stan prac nad uniezależnieniem uposażenia sędziego od woli władzy wykonawczej wydaje się, iż bliski jest czas osiągnięcia celów, które postulowane były w uchwale proklamującej akcję protestacyjną.W trosce o właściwy odbiór naszych postulatów i o wizerunek środowiska sygnalizujemy potrzebę rozważenia możliwości zawieszenia dalszych protestów.

iga
22.01.2009 21:19:43

[center]Uchwała Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" w Suwałkach z dnia 12.12.2008 r. [/center]


Tutejsze środowisko sędziowskie uważa, iż ostatnie zmiany dokonane przez Rząd związane z odmiennym ukształtowaniem wynagrodzeń sędziowskich na 2009 roku nie są satysfakcjonujące.

O ile pozytywnie można przyjąć zmianę podstawy naliczania z kwoty bazowej na średnią krajową, to przyjęcie mnożników w wysokości proponowane przez Rząd na 2009 roku ze względu na ich wysokość i bez dalszych koncepcji ich wzrostu należy ocenić negatywnie.

Naszym zdaniem należy dążyć do ustalenia docelowego wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego zgodnie z uchwałą XII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA uchwalonej w Zegrzu w dniu 25.10.2008r. czyli w wysokości 4,0 ( czterokrotności) średniego wynagrodzenia.

Zdając sobie sprawę z możliwości budżetowych państwa dopuszczamy możliwość rozłożenia w rozsądnym okresie czasu, dojścia do w/w końcowego modelu wynagradzania pod warunkiem stosownego zwiększenia mnożników już w 2009 roku oraz zapisania w 1 ustawie docelowego modelu wynagrodzenia sędziowskiego na poziomie opisanym powyżej.

Popieramy nadal protest sędziów w postaci dni bez wokand w sposób wskazany uchwałami Zjazdu IUSTITIA oraz polegający na odmowie udziału w komisjach wyborczych.

W chwili obecnej stanowczo sprzeciwiamy się zawieszeniu, odwołaniu protestu, albowiem nasze postulaty nie zostały spełnione w zadowalającym zakresie .

Apelujemy do Rządu i Ministra Sprawiedliwości o podjęcie rozmów, celem ustalenia sposobów porozumienia zapewniającego spełnienie naszych postulatów, określonych uchwałami Zjazdu IUSTITIA z dnia 25.10.2008 r.

iga
22.01.2009 21:21:03

[center]Uchwała SSP „Iustitia" Oddział w Lublinie z dnia 8 stycznia 2009 r. [/center]


Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Lublinie stoi na stanowisku, iż dotychczasowe projekty Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące ukształtowania statusu prawnego sędziów nie są satysfakcjonujące i nie uwzględniają ich szczególnej pozycji ustrojowej wynikającej z Konstytucji RP.

Znane są nam zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości co do przyjęcia za podstawę naliczania wynagrodzeń sędziów średniego miesięcznego wynagrodzenia w miejsce obowiązującej obecnie kwoty bazowej, co stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska. Oceniamy jednak negatywnie proponowane na 2009 rok mnożniki, zarówno ze względu na ich wysokość, jak i brak dalszych koncepcji ich wzrostu.

Przypominamy, że nadal aktualne jest stanowisko wyrażone w uchwale Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. Zgodnie z nim należy dążyć do ustalenia docelowego wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego w wysokości czterokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Pomimo tego, że z dniem 06 maja 2009 r. wielu asesorów do tej pory orzekających straci prawo do orzekania, jak dotąd nie została jednoznacznie rozstrzygnięta kwestia dochodzenia do godności sędziego. Projekty przyjęte przez Sejm RP budzą szereg wątpliwości, również co do ich zgodności z Konstytucją.

W naszym przekonaniu do tej pory żaden z postulatów zawartych w uchwałach Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA podjętych w dniu 25 października 2008 r. nie został zrealizowany. Nie widzimy więc podstaw do zawieszenia protestu.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich sędziów apelacji lubelskiej oraz wszystkich członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" o dalszy udział w proteście polegającym na „tygodniach bez wokandy" w terminach wskazanych w uchwałach Zjazdu IUSTITIA, tj. 19 - 23 stycznia, 23 - 27 lutego, 23 - 27 marca, 20 - 24 kwietnia, 25 - 29 maja i 22 - 26 czerwca 2009 r. Ponadto apelujemy o powstrzymanie się od udziału w komisjach wyborczych.

iga
22.01.2009 21:21:50

[center]Uchwała Zarządu Stowarzyszenia
Sędziów Polskich „IUSTITIA" Oddział w Rzeszowie
z dnia 12 stycznia 2009r.
[/center]


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" Oddział w Rzeszowie zwraca się do Zarządu Stowarzyszenia o rozważenie zawieszenia po dniu 30 stycznia 2009 roku akcji protestacyjnych, proklamowanych uchwałą nr 5/2/2008 XII Wyborczego Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA.

Szanując dotychczasowe racjonalne działania IUSTITIAN i sędziów niezrzeszonych podejmowane w celu uzdrowienia sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, które z pewnością pokazały stan determinacji środowiska sędziowskiego w dążeniu do przywrócenia rangi i godności właściwej Trzeciej Władzy Rzeczpospolitej, wyrażamy obawę, iż kolejne akcje protestacyjne, zwłaszcza ich częstotliwości nie odniosą pożądanych rezultatów.

Ponadto jesteśmy zdania, iż zawieszenie akcji protestacyjnej przyczyni się do zachowania jedności wśród sędziów

iga
22.01.2009 21:22:38

[center]Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
Oddział w Szczecinie
z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie protestu sędziów
[/center]


Mijają trzy miesiące od zebrania delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Zegrzu, którego dorobkiem były uchwała programowa i protestacyjna. Zaplanowany na miesiąc listopad protest "dni bez wokandy" okazał się sukcesem środowiska, wbrew ministerialnym intepretacjom wskazującym na jego mały zasięg i organizowanie go przez nieliczną grupę sędziów. Wypowiedzi płynące z Ministerstwa Sprawiedliwości zamiast merytorycznego podjęcia wskazywanych jako powody protestu zagadnień, poważyły się określać protestujących sędziów jako inspirowanych politycznie i prezentować wobec opinii publicznej pogląd o bardzo dobrym poziomie wynagrodzeń sędziowskich. W przeddzień protestu rząd przyjął projekt ustawy, który propagandowo ogłosił jako załatwienie problemów protestującego środowiska, pomijając daleko idącą nieadekwatność proponowanych zmian w stosunku do tych, które były postulowane. Do dziś projekt ten nie przebył drogi legislacyjnej i nie wiadomo, czy kiedykolwiek ją zakończy.

W powszechnym odczuciu środowiska sędziowskiego osoby, którym powierzono wykonywanie władzy ustawodawczej i wykonawczej, nie zrobiły niczego, co wiarygodnie świadczyłoby, iż zamierzają przyczynić się do urzeczywistnienia art. 10 Konstytucji RP stanowiącego, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Widoczne są symptomy lekceważenia władzy sądowniczej przez członków pozostałych władz i odwlekanie w nieskończoność efektywnych działań mających na celu zapewnienie sądom i sędziom pozycji należnej im z racji obowiązywania konkretnych norm Konstytucji. Z tych względów protest ogłoszony przez SSP Iustitia jest jedyną drogą wskazywania zagrożenia dla stanu sędziowskiego, niezawisłości sędziów i właściwego funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości w systemie organów państwowych.

Wzywamy zatem wszystkich członków Stowarzyszenia i sędziów nie będących jego członkami do gremialnego udziału w "tygodniu bez wokandy" w dniach 19-23 stycznia 2009 r. i kolejnych protestach wyznaczonych w obowiązujących uchwałach.

Oczekujemy od Zarządu Głównego SSP Iustita realizowania uchwał nadzwyczajnego zebrania delegatów. Prosimy o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do propagowania protestu w sądach, wyjaśniania jego genezy, istoty i celów opinii publicznej, mediom, organom i funkcjonariuszom władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Oczekujemy również zdecydowanego wsparcia dla sędziów w razie ich ewentualnego represjonowania na drodze służbowej za udział w proteście.

iga
22.01.2009 21:23:21

[center]Uchwała SSP „Iustitia" Oddział w Tarnowie nr 1/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. [/center]


Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Tarnowie wskazuje, iż pozycja ustrojowa sądów powszechnych oraz status zawodowy i majątkowy sędziów sprawujących wymiar sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej nie odpowiadają normom konstytucyjnym i standardom demokratycznego państwa prawa.

Sądownictwo nie jest w Polsce niezależną trzecią władzą. Zwierzchni nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości wyrażający się przede wszystkim w uprawnieniach kontrolnych, prawie do tworzenia i znoszenia sądów oraz powoływania i odwoływania ich prezesów, a także sposób kształtowania i poziom sędziowskich wynagrodzeń godzą w niezależność wymiaru sprawiedliwości, a z sędziów czynią słabo opłacanych urzędników państwowych pozbawionych nadto wielu praw pracowniczych, podlegających ograniczeniom wynikającym z charakteru ich służby.

Zauważamy, iż w chwili obecnej nie obowiązuje żaden akt prawny, który uniezależniłby sposób określania wynagrodzenia sędziów od arbitralnych decyzji organów władzy wykonawczej oraz kształtował ich wysokość w sposób zgodny z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP. Przesłany do Sejmu projekt regulacji tej kwestii nie odpowiada oczekiwaniom środowiska sędziowskiego - o ile pozytywnie odnosimy się do propozycji powiązania wynagrodzeń z obiektywnym wskaźnikiem ekonomicznym, to proponowana w projekcie nieznaczna podwyżka płac wynikająca z określenia niskich mnożników stanowić może jedynie częściową waloryzację wobec systematycznego obniżania wysokości naszych uposażeń w ciągu ostatnich kilku lat.

Nasze postulaty zmierzające do zreformowania wymiaru sprawiedliwości i zapewnienia sądom należnej im pozycji ustrojowej znane są przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wysyłamy petycje, pytania, apele, zwracamy uwagę na problemy grożące paraliżem pracy sądów. Działania te nie powodują jednak właściwej reakcji władz. W tym zakresie wskazujemy, że w dalszym ciągu nie została uregulowana sytuacja asesorów, a za medialnymi ogólnikowymi wypowiedziami polityków dotyczącymi potrzeby uczynienia ze stanowiska sędziego tzw. „korony zawodów prawniczych" nie idą żadne konkretne rozwiązania ustawowe. Stanowczo oświadczamy, iż respektujemy obowiązujący nas zakaz wyrażony w art. 178 ust. 3 Konstytucji RP i podejmowane przez nas akcje protestacyjne nie mają charakteru politycznego.

Nie akceptujemy tez i argumentów zawartych tak w pisemnym stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych w sądach jak i w medialnych wypowiedziach jej członków. Zauważamy w szczególności, iż uczestniczenie w komisji wyborczej nie jest ani ustawowym ani zawodowym obowiązkiem sędziów. Nieuzasadnione jest zaniepokojenie KRS „organizowaniem [...] akcji protestacyjnych polegających na periodycznym wyznaczaniu „dni bez wokandy" oraz wzywaniu do solidarnego wstrzymywania się przez sędziów od udziału w pracach komisji wyborczych". To właśnie wymienione powyżej działania mają na celu osiągnięcie niezależności sądownictwa i zwrócenie uwagi na nierealizowanie przez organy władzy państwowej konstytucyjnych obowiązków. Niepokoi nas, iż krytyka naszych akcji pochodzi od organu, którego podstawowym zadaniem jest stanie na straży niezależności i niezawisłości sądownictwa zauważając iż działania KRS w tym zakresie okazały się nieskuteczne. To między innymi bierność pozostałych dwóch władz oraz zachowawcza postawa KRS stały się przyczyną podejmowania przez środowisko sędziowskie prób ratowania wymiaru sprawiedliwości przed grożącą mu zapaścią. Wskazujemy, że prawo obywateli do rozpatrzenia spraw bez nieuzasadnionej zwłoki nie jest naruszane poprzez organizowanie akcji protestacyjnych. To zaniechania organów władzy państwowej polegające na niedoinwestowaniu sądów, niezapewnieniu właściwej liczby etatów orzeczniczych, asystenckich i administracyjnych, rozbudowana kognicja sądów, jedno z największych w Europie obciążenie sędziów, nadmiernie sformalizowane procedury powodują przedłużanie się postępowań sądowych.

Krytycznie odnosimy się do treści listu otwartego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie protestów z 12 stycznia 2009 r. Ze zdziwieniem czytamy tam, że „...w zakresie wynagrodzeń sędziowskich nastąpił postęp, a sytuacja materialna sędziów uległa pewnej poprawie". Podkreślamy, iż wbrew niektórym doniesieniom medialnym i wypowiedziom polityków sędziowie nie otrzymali żadnej (z wyjątkiem wyrównania inflacji) podwyżki wynagrodzeń. Nie jest też prawdą, że „...każdy dzień bez wokandy oznacza naruszenie prawa konkretnej osoby do rozpoznania jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki". W czasie dni bez wokandy sędziowie pracują w swoich referatach - przygotowują się do rozpraw, opracowują projekty orzeczeń, piszą uzasadnienia, wykonują inne obowiązki służbowe. Zauważamy, że odmowa udziału w komisjach wyborczych nie jest pierwszą lecz kolejną formą protestu wdrożoną wobec braku reakcji władz na nasze słuszne - zdaniem Fundacji - postulaty m. in. płacowe. W opinii Fundacji „...sięganie jednak do daleko idących metod protestu przez sędziów mogłoby być uzasadnione tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zagrożone byłoby funkcjonowanie sądownictwa jako trzeciej władzy". Stwierdzamy więc, że obecnie „funkcjonowanie sądownictwa jako trzeciej władzy jest zagrożone", co czyni zasadnym sięganie do takich właśnie metod protestu.

Wobec braku rozwiązań ustawowych realizujących postulaty środowiska sędziowskiego uważamy za właściwe kontynuowanie akcji protestacyjnej w formach określonych w uchwale Nr 5/2/2008 XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. w sprawie protestów.

iga
22.01.2009 21:24:09

[center]Uchwała Zarządu Oddziału SSP Iustitia w Tarnobrzegu
z dnia 19 stycznia 2009 r.
[/center]
Tarnobrzeg, dnia 19 stycznia 2009r.

Szanowni Koleżanki i Koledzy Sędziowie!

Rozpoczynając w ubiegłym roku naszą bezprecedensową akcję w obronie godności stanu sędziowskiego, wszyscy mieliśmy świadomość, że nie będzie to ani krótka, ani łatwa walka, ale jednocześnie byliśmy pełni nadziei, iż cel jest możliwy do osiągnięcia. Niestety dzisiaj znaleźliśmy się w bardzo trudnym położeniu. Nie dość, że żaden ze słusznych postulatów nie został nawet w części zrealizowany, to czynione są jeszcze zakusy na resztki naszych niewielkich przywilejów (stan spoczynku).

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami rozwiało wszelkie złudzenia co do możliwości stworzenia nowoczesnego i niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Jesteśmy też obiektem szeregu niewybrednych ataków. Pochodzą one z różnych ośrodków, lecz ich polityczny kontekst i takowa inspiracja nie budzą wątpliwości. Dotyczy to również stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa z 8 stycznia 2009 r. w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych w sądach. Zdumiewającym jest, że organ umocowany konstytucyjnie do strzeżenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów może działać na szkodę środowiska sędziowskiego. Jest to znamienne w szczególności ze względu na dotychczasową, całkowitą bezskuteczność wszelkich działań Krajowej Rady.

Odnosząc się do listu otwartego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 12 stycznia 2009 r., uważamy, że tak bardzo zasłużona i szanowana organizacja nie powinna zabierać publicznie głosu w sprawach, w których - o czym świadczy dobitnie treść listu - nie posiada elementarnej wiedzy o faktach. Niestety w samym naszym Stowarzyszeniu dają się słyszeć głosy zwątpienia i rezygnacji. Dali temu wyraz członkowie Oddziału Rzeszowskiego w Uchwale z dnia 12 stycznia 2009 r.

Dlatego też, w tym przełomowym momencie czujemy się zobowiązani do upublicznienia naszego stanowiska. Zarówno my, jak i znakomita część sędziów tarnobrzeskich apelujemy o jedność środowiska i jak najdalej idącą determinację w dążeniu do zamierzonego celu. Jesteśmy przekonani, że tylko dalsze konsekwentne protesty mogą przynieść pożądany skutek. Nie liczymy już w najmniejszym stopniu na jakąkolwiek przychylność pozostałych władz i zrozumienie naszej krytycznej sytuacji. My i tylko my, możemy doprowadzić do niezbędnych zmian i właśnie teraz, choćby wyłącznie w tej jednej sprawie, wszyscy sędziowie sądów powszechnych powinni być zgodni.

Za niezbędne uważamy kontynuowanie Dni Bez Wokandy wedle ustalonego harmonogramu i masową odmowę udziału we wszelkich komisjach wyborczych. Szczególnie ta druga forma protestu stanowi w naszej ocenie realny środek nacisku na klasę polityczną. Nie powinniśmy mieć w tej kwestii żadnych oporów moralnych, gdyż politycy wielokrotnie udowodnili już, że nie dbają o interes społeczny, a jedynie o swoje własne partykularne korzyści.

Jesteśmy również pewni, że jeśli ustąpimy teraz, fatalne skutki tego odczuwać będziemy przez najbliższe kilkadziesiąt lat, a zawód nasz będzie ulegał dalszej deprecjacji ze szkodą dla całego społeczeństwa.

Prezes Zarządu - SSR Andrzej Ciach

Wiceprezes Zarządu - SSO Katarzyna Bryś-Dywan

Wiceprezes Zarządu - SSR Tamara Flasza-Latosińska

Wiceprezes Zarządu - SSR Karolina Barańska-Fundament

Dreed
23.01.2009 08:15:18

[center]Uchwała Nr 1/2009 Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Łomży z dnia 21 stycznia 2009r[/center]


Z przykrością zauważamy, iż rozpaczliwe próby podejmowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia skierowania uwagi władzy wykonawczej i ustawodawczej na problemy środowiska sędziowskiego nie przyniosły istotnego efektu , a co więcej sytuacja uległa pogorszeniu. Już dziś bowiem wiadomo, że procedury powołania na stanowisko sędziów dotychczasowych asesorów nie będą mogły być zakończone przed dniem 06.05.2009r. tj. przed dniem wejścia w życie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.10.2007r. wydanego w sprawie w sprawie SK 7/06 stwierdzającego niekonstytucyjność instytucji asesora. Oznacza to, iż orzekający w wielu sądach setki asesorów utracą prawo do orzekania z dniem 06.05.2009r., co nie będzie pozostawać bez wpływu na czas trwania postępowań sądowych i dostęp obywateli do Sądu. Już dziś też można z góry przewidzieć, że za swoje zaniedbania i upolitycznienie problemu politycy obciążą sędziów usiłujących doprowadzić do rzeczywistego ukształtowania niezależności sądów i niezawisłości sędziów jako trzeciej władzy.

Sędziowie nigdy nie kierowali swoich protestów przeciwko Społeczeństwu i zawsze wybierali formy protestu jak najmniej dla obywateli dokuczliwe – a próby nadawania protestem znaczenia politycznego lub tylko merkantylnego są manipulacją , uproszczeniem problemu lub w najlepszym razie skutkiem nieznajomości ani statusu sędziego , ani istoty tego zawodu, ani ograniczeń w prawach obywatelskich z jakimi jego wykonywanie się wiąże.

Nasilenie mylącego szumu medialnego , dezinformacji i nieporozumień wokół protestów sędziowskich jest na tyle duże, że nawet szacowna i szanowana przez sędziów Helsińska Fundacja Praw Człowieka dopatrzyła się rzekomego ,,postępu w zakresie wynagrodzeń sędziowskiej’’ – w sytuacji gdy w ciągu 3 ostatnich lat ( lat o bardzo wysokim wzroście gospodarczym ) wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego wzrosło o 90 zł. Wyrażamy nadzieję ,iż stanowisko Fundacji jest przejawem niedoinformowania a nie odmiennego niż sędziowie rozumienia słowa ,,postęp’’.Cele , dla których przystąpiono do protestów nie zostały osiągnięte i dlatego konieczna jest ich kontynuacja w formach jak najmniej dokuczliwych dla Społeczeństwa.Najmniej dokuczliwą formą protestu, którą Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Łomży popiera w szczególności jest odmowa udziału w komisjach wyborczych w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stosunek władzy ustawodawczej i wykonawczej do sędziów sprawia, że odmowa udziału w komisjach wyborczych stanowi wyraz dezaprobaty do poczynań tych władz, które prawo traktują w sposób instrumentalny, a proces ustawodawczy w sposób urągający podstawowym standardom, czego znamiennym przykładem był tryb uchwalania ustaw związanych z likwidacją tzw. awansu poziomego.

Zachęcamy wszystkich sędziów niezależnie od Sądu w którym orzekają i od przynależności do Stowarzyszenia do poparcia tej formy protestu, która w żaden sposób nie narusza obowiązującego prawa. Pojawiające się groźby dokonania zmian ustawodawczych, tak aby wyeliminować sędziów z udziału w komisjach wyborczych – to próba wywierania na sędziów nacisków i presji. Presji takiej sędziowie ulec nie mogą, i nie ulegną – tak jak nie ulegają presjom w codziennym wykonywaniu swojego zawodu .

Znakomita większość sędziów to ludzie odpowiedzialni i odważni – a jednocześnie świadomi tego, że to kształtuje się niezależność sądów i niezawisłość sędziów i jej rozumienie na przyszłość. Z pokorą przyjmiemy zastąpienie sędziów w komisjach wyborczych przez inne grupy zawodowe, zapewne ku ich radości.

Nie możemy jednak dopuścić do tego, aby dalsze pogarszanie statusu sędziego doprowadziło do takiego osłabienia tego statusu , że zagrażać to będzie prawom i wolnościom obywateli. Na straży tych praw mogą stać tylko dobrze wykształceni, niezależni w myśleniu, niezależni majątkowo i odporni na presję sędziowie.

iga
23.01.2009 22:37:26

[center]Uchwała nr1/2009 Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
Odział w Kaliszu
z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie protestu sędziów
[/center]

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Kaliszu zwracają się do Zarządu Głównego SSP Iustitia oraz wszystkich członków Stowarzyszenia o kontynuowanie działań związanych z realizacją uchwał Zebrania Delegatów, na którym określono formy protestu oraz ewentualne warunki jego zawieszenia. Pomimo, iż od podjęcia uchwał upłynęły 3 miesiące nie został zrealizowany przez władzę wykonawczą i ustawodawczą żaden ze zgłoszonych wówczas postulatów. W uchwale nr 5/2/2008 wyraźnie stwierdzono, że zawieszenie protestów będzie możliwe jedynie wówczas gdy zostaną uchwalone przez Sejm zmiany ustawodawcze uwzględniające postulaty zawarte w Uchwale o niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Trwające w chwili obecnej w Sejmie prace nad nowelizacją Ustawy o ustroju sądów powszechnych w żaden sposób tego warunku nie spełniają. Pozytywnie oceniając propozycję powiązania wynagrodzeń sędziowskich z średnim wynagrodzeniem w gospodarce podkreślić należy, że po pierwsze jest to wyłącznie projekt, po drugie przewidujący wysokość wskaźników, które w sposób diametralny odbiegają od zgłoszonych postulatów. Co ważne na skutek zdecydowanego sprzeciwu ze strony Ministra Finansów Komitet Rady Ministrów odrzucił projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, podwyższenia tych wskaźników w roku 2010. W takiej sytuacji z prawdopodobieństwem bliskim pewności można stwierdzić, że obecne propozycje Rządowego projektu zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych wbrew wcześniejszym deklaracjom o „incydentalnej interwencji ustawodawczej”, stanowią docelowy model „godnych” wynagrodzeń sędziowskich.
Nie podzielamy poglądu wyrażonego w piśmie Prezesa SSP Iustitia skierowanym do wszystkich sędziów, iż na skutek protestów „osiągnęliśmy już wyeliminowanie tzw. kwoty bazowej oraz nieznaczną podwyżkę wynagrodzeń, bo to co zaproponował rząd i co jest obecnie przedmiotem procedury legislacyjnej w Sejmie nie jest kwestionowane przez żaden klub poselski, a zapis projektu ustawy gwarantuje wypłatę podwyższonych wynagrodzeń od 1 stycznia 2009 r.” Jak uczy doświadczenie ostatnich miesięcy i lat, pomimo powszechnego deklarowania przez różne kluby parlamentarne konieczność podwyższenia wynagrodzeń sędziowskich, kolejne projekty a nawet uchwalone już ustawy były zmieniane na niekorzyść sędziów z uwagi na stan budżetu państwa. Dlatego uważamy, że żaden projekt nie gwarantuje nam poprawy statusu zawodowego
i materialnego a dopiero w momencie wejścia w życie omawianej ustawy będzie można mówić o „nieznacznej podwyżce” naszych wynagrodzeń. Z uwagi na początkową fazę procesu legislacyjnego i sytuację budżetową, także Ministerstwa Sprawiedliwości , nie wiadomo, czy i kiedy to nastąpi.
Nie podzielamy także poglądu, iż wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 stycznia 2009r. rozstrzygnięta została kwestia ograniczenia nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi i nasze protesty nie odniosą już efektu. Fakt, iż obowiązujące w tym zakresie przepisy są w ocenie Trybunału
w większości zgodne z konstytucją nie wyklucza bowiem możliwości zrealizowania postulatów zawartych w Uchwale w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów poprzez wystąpienie przez Rząd ze stosowną inicjatywą ustawodawczą, w której model nadzoru nad sądami powszechnymi zostanie ukształtowany
w sposób zgodny z oczekiwaniami środowiska sędziowskiego.
Zwracamy uwagę, że od momentu podjęcia uchwał programowych przez zgromadzenie delegatów jedynym procesem legislacyjnym dotyczącym statusu sędziów, który został w sposób sprawny doprowadzony do końca jest nowelizacja Ustawy o ustroju sądów powszechnych w zakresie likwidacji tzw. awansów poziomych. Zmiany w tym zakresie są także sprzeczne z punktem 8 Uchwały Nr 3/2/2008 Zebrania Delegatów.
Dlatego też, z uwagi na niespełnienie żadnego z postulatów zgłoszonych na zebraniu delegatów nie widzimy podstaw do zawieszenia protestu. Uważamy, iż dalsze ignorowanie zgłaszanych od wielu lat próśb środowiska sędziowskiego, które sprecyzowane zostały w czasie Zebrania Delegatów, powielanie sloganów o zawodzie sędziego jako „koronie zawodów prawniczych” i powtarzanie obietnic nie znajdujących pokrycia w prowadzonych pracach legislacyjnych winny być podstawą do rozważenia w najbliższym czasie możliwości zaostrzenia form protestu.

AQUA
25.01.2009 18:13:04

[center]Uchwała Zebrania Członków Oddziału w Opolu
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
z dnia 24 stycznia 2009 r.
[/center]

Zebranie członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, po zapoznaniu się z apelem - pismem z dnia 19 stycznia 2009 r. Pani prezes Stowarzyszenia Ireny Kamińskiej, komunikatami i uchwałami zamieszczonymi na stronie internetowej Stowarzyszenia, sytuacją w wymiarze sprawiedliwości powstałą wskutek realizacji uchwał XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r., nastrojami środowiska sędziowskiego i jego stanowiskiem w stosunku do przeprowadzanej akcji protestacyjnej w postaci „Dni Bez Wokand" oraz powstrzymania się od udziału w pracach komisji wyborczych, a przede wszystkim kierując się troską o godność urzędu sędziego, wywalczoną z takim trudem w ostatnich miesiącach jedność środowiska sędziowskiego, przejrzystość działania Stowarzyszenia, wizerunek sądów i sędziów, jako przedstawicieli władzy konstytucyjnej odpowiedzialnych za Państwo, uznało za konieczne podjąć uchwałę o następującej treści:

Uchwała

1. Zebranie członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zwraca się do Zarządu Stowarzyszenia o niezwłoczne zwołanie - na podstawie § 19 Statutu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA - Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, którego celem będzie rozważne, wnikliwe i odpowiedzialne omówienie sytuacji w sądownictwie i podjęcie decyzji co do kontynuowania protestów sędziów w formach przyjętych w uchwałach podjętych w Zegrzu;

2. Zebranie członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA akceptując w pełni działania prezesa Stowarzyszenia, dorobek i rangę Stowarzyszenia osiągnięte po XII Wyborczym Zebraniu Delegatów oraz stanowisko sędziów okręgu opolskiego zwraca się do Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA o podjęcie decyzji o zawieszeniu akcji protestacyjnych w postaci „Dni Bez Wokand" do czasu przeprowadzenia Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA oraz o odejściu od formy protestu polegającej na odmowie udziału przez sędziów w pracach komisji wyborczych w postaci podpisywania zbiorowych list; pozostawiając do decyzji Zarządu Stowarzyszenia przeprowadzenie akcji protestacyjnych w postaci „Dni bez Wokand" w maju i czerwcu 2009 r.;

3. Zebranie członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA udziela pełnego poparcia dla działań prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pani Ireny Kamińskiej, zmierzających do realizacji uchwał podjętych przez XII Wyborcze Zebranie Delegatów SSP IUSTITIA w dniu 25 października 2008 r. w Zegrzu, w sposób nie deprecjonujący urzędu sędziego, w tym poczynań Prezesa opisanych w piśmie z dnia 19 stycznia 2009 r.;

4. Zebranie członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do zamieszczania na stronie internetowej Stowarzyszenia http://www.iustitia.pl/ wyłącznie komunikatów, uchwał i apeli podpisanych przez ich autorów, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek podejrzeń o manipulację nastrojami sędziów, jak miało to miejsce - zdaniem Oddziału Opolskiego - w przypadku zamieszczonego „apelu do sędziów w obronie autorytetu urzędu sędziego i niezawisłości sędziowskiej (prawdopodobnie z dnia 17 stycznia 2009 r.)", którego treść sugeruje, iż wystosowany on został przez „Stowarzyszenie", forma zaś wskazuje, że jego autorem nie jest Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, a sam apel nie został z niewiadomych przyczyn podpisany.


http://www.iustitia.pl/content/view/477/74/

AQUA
27.01.2009 10:50:12

[center]Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
Oddział w Warszawie
[/center]

W dniu 22 stycznia 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie, jednogłośnie podjął uchwałę następującej treści:
Zaniepokojeni w najwyższym stopniu stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa, wyrażonym w dniu 8 stycznia 2009 r. jak również treścią listu otwartego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 12 stycznia 2009 r., zwracamy się do Zarządu Głównego SSP IUSTITIA o pilne i publiczne zajęcie stanowiska w przedmiocie czynionych sędziom bezpodstawnych zarzutów naruszenia godności sprawowania urzędu, czy wręcz łamania obowiązującego prawa.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA prezentuje stanowisko jednej trzeciej ogólnej liczby sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej. Głos Zarządu powinien więc być donośny i zabierany zawsze wtedy gdy podejmowane są próby wpływania na niezawisłość sędziów.
Zarząd Oddziału w Warszawie wskazuje także, iż aktualnie nie istnieją prawne możliwości odwołania dotychczasowych protestów albowiem działania te są realizacją uchwał Zebrania Delegatów z Zegrza (25 – 26 października 2008 r.) jako najwyższej władzy Stowarzyszenia, w których określono formy i czas trwania protestu oraz ewentualne warunki jego zawieszenia. Wszelkie wiążące decyzje w tym zakresie może podjąć wyłącznie kolejne Zebranie Delegatów.
Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż działalność władzy wykonawczej nie daje żadnych podstaw do rozważania zmiany dotychczasowego działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Przeforsowana została wbrew środowisku sędziów oraz Krajowej Rady Sądownictwa, ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury mimo, iż zawarte w niej rozwiązania budzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Zniesiono możliwość awansów poziomych sędziów, a wielokrotnie, publicznie składane deklaracje o podwyższeniu sędziowskich wynagrodzeń od początku 2009 r. nie zostały dotychczas dotrzymane. Nadal trwają w tym zakresie prace legislacyjne, które zakończą się najwcześniej w marcu bieżącego roku.
Zwracamy się także do Zarządu Głównego – w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. – o wystąpienie z apelem do wszystkich sędziów, aby nie podejmowali decyzji o wyrażeniu zgody na delegowanie Ich do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości lub w innych jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. Esencją pracy sędziego jest wymierzanie sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W tym zakresie Konstytucja gwarantuje sądom pełną niezależność od innych władz a sędziom niezawisłość. Praca w Ministerstwie Sprawiedliwości jest de facto pracą urzędniczą polegającą na całkowitym, hierarchicznym podporządkowaniu władzy wykonawczej, której przedstawicielem jest Minister Sprawiedliwości. W czasie delegacji sędzia nie ma już prawa orzekać, a tym samym wykonywać swych podstawowych, konstytucyjnych obowiązków.
Zwracamy się także do Zarządu Głównego SSP IUSTITIA o podjęcie pilnych prac zmierzających do ustalenia maksymalnego pensum sędziego, aby zapewnić sędziom możliwość wykonywania swych obowiązków na najwyższym poziomie orzeczniczym, w warunkach adekwatnych do rangi sprawowanego urzędu.
Uważamy, iż stając na straży wolności i praw obywatelskich, chcąc wykonywać swe obowiązki jak najlepiej, sprawnie i bez nieuzasadnionej zwłoki, z jak największym zaangażowaniem, sędziowie mają prawo domagać się dobitnie przestrzegania zasad wyrażonych w art. 178 ust 2 Konstytucji, w zakresie zapewnienia godziwych warunków pracy.
Dotychczasowe działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA a także wszystkich sędziów wypełniających uchwały Zebrania Delegatów mieszczą się w granicach prawa i nie uchybiają godności sprawowania urzędu sędziego.

Prezes Zarządu – SSR Wiktor Piber
Wiceprezes Zarządu – SSO Maciej Kruszyński
Wiceprezes Zarządu – SSR Katarzyna Naszczyńska
Wiceprezes Zarządu – SSR Łukasz Piebiak

iga
27.01.2009 22:59:26

[center]Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Piotrkowie Tryb. z dnia 27 stycznia 2009 roku [/center]

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Piotrkowie Trybunalskim z zaniepokojeniem stwierdzają, iż do dnia dzisiejszego władza ustawodawcza i wykonawcza nie spełniły postulatów środowiska sędziowskiego sprecyzowanych w dniu 25 października 2008 roku w uchwałach Zebrania Delegatów SSP Iustitia. Zmusza nas to do kontynuowania protestu we wszystkich formach określonych w uchwale protestacyjnej, to jest tygodniach bez wokand oraz powstrzymywania się przez sędziów od udziału w pracach komisji wyborczych. Dlatego zwracamy się do wszystkich sędziów o wzięcie czynnego udziału w akcji protestacyjnej organizowanej przez Stowarzyszenie.

Stosownie do postanowień statutu SSP Iustitia najwyżsżą władzą naszego Stowarzyszenia jest Zebranie Delegatów, zaś Zarząd Stowarzyszenia jedynie realizuje uchwały Zebrania Delegatów. Przypominamy, iż w uchwale Zebrania Delegatów z dnia 25 października 2008 roku w sprawie protestów Zarząd Stowarzyszenia został upoważniony do zawieszenia akcji protestacyjnej za czas oznaczony wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie nasze postulaty zostaną spełnione.

AQUA
28.01.2009 18:08:34

Stanowisko sędziów - członków SSP IUSTITIA Oddział w Białymstoku oraz niezrzeszonych - zgromadzonych na zebraniu w dniu 21 stycznia 2009 roku w BiałymstokuSędziowie zebrani w dniu 21 stycznia 2009 r. wyrażają zaniepokojenie brakiem postępów w realizacji postulatów środowiska sędziowskiego, cyklicznie zgłaszanych i powtarzanych w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, co do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz statusu sędziego.W szczególności zaniepokojenie budzi brak skutecznych działań władzy ustawodawczej i wykonawczej w zakresie m. in. rozwiązania „roblemu" asesorów sądowych oraz godnych wynagrodzeń sędziowskich. Proponowane przez środowisko sędziów rozwiązania nie znalazły zadowalającego odzewu w pracach legislacyjnych.W toku spotkania zwrócono również uwagę na konieczność wzmocnienia roli samorządu sędziowskiego oraz niekonstytucyjność niektórych obowiązujących przepisów (np. art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych), jak i projektowanych rozwiązań prawnych (np. w zakresie organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury).Obecni na zebraniu sędziowie krytycznie oceniają ostatnio sformułowane stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, kwestionującej prawo do wyrażania swoich poglądów w istotnych dla nas sprawach.W związku z brakiem realizacji przez władzę ustawodawczą i wykonawczą jakichkolwiek dotychczasowych postulatów naszego środowiska, zebrani sędziowie opowiadają się za dalszym kontynuowaniem akcji protestacyjnych przyjętych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, a w szczególności w formach :

- kolejne „dni bez wokandy",

- akcja powstrzymywania się przez sędziów od udziału w komisjach wyborczych,

- zawiadamiania Krajowej Rady Sądownictwa, jako organu stojącego na straży niezawisłości sędziowskiej na podstawie art. 186 ust.1 Konstytucji RP, o zagrożeniu dobra wymiaru sprawiedliwości, autorytetu urzędu sędziego i sędziowskiej niezawisłości.


http://www.iustitia.pl/content/view/479/74/

Dreed
29.01.2009 18:45:54

[center]Uchwała zebrania członków Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z 28.01.2009r.

[/center]
Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z Oddziału w Poznaniu w odpowiedzi na pismo Prezesa SSP „Iustitia” Pani Sędzi Ireny Kamińskiej z dnia 19.01.2009r.

1. popierają kontynuowanie protestu w dotychczasowej formie,
2. wzywają Zarząd Stowarzyszenia do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w celu podjęcia dyskusji na temat zmian jakie zaszły w sytuacji sędziów po zjeździe w Zegrzu”.


Krótko ale konkretnie

iga
30.01.2009 13:00:01

Kraków, dnia 29.01.2009r.
[center]Stanowisko Sędziów Krakowskich
z dnia 29.01.2009r
[/center]


Sędziowie zebrani w dniu 29.01.2009r opowiadają się za kontynuowaniem akcji protestacyjnej w postaci:

- odmowy udziału w pracach komisji wyborczych,
- dni bez wokand, które przypadają na 23 - 27 lutego, 23 - 27 marca, 20-24 kwietnia, 25-29 maja, 22-26 czerwca 2009r,
- zawiadamiania przełożonych o zagrożeniach dla niezawisłości sędziowskiej na podstawie par. 9 ust.2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów,

które to formy zostały określone w uchwale XII Wyborczego Zebrania Delegatów SSP Iustitia z dnia 25 października 2008r „w sprawie protestów”.

Z zadowoleniem odnotowujemy fakt odejścia w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1461) od sposobu naliczania wynagrodzeń sędziów na podstawie kwoty bazowej i zastąpienie jej przeciętnym wynagrodzeniem ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nie do zaakceptowania jest jednak proponowana wysokość mnożników przyjętej podstawy. Mnożniki nie rekompensują bowiem realnego spadku wynagrodzeń sędziowskich w ciągu ostatnich lat i nie zapewniają spełnienia normy konstytucyjnej art. 178 ust.2, gwarantującej wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu sędziego oraz zakresowi obowiązków. Podkreślenia także wymaga, że w obecnej sytuacji gospodarczej szczególnie aktualne stają się kryteria kształtowania wynagrodzeń sędziów, wskazane przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 października 2000 (sygn. P. 8/00), zgodnie z którymi w razie trudności budżetowych wynagrodzenia sędziowskie powinny być szczególnie chronione, oraz, że wynagrodzenia sędziów nie powinny być obniżane w drodze regulacji normatywnych. Postulujemy przyjęcie poprawki do powyższego projektu, wprowadzającej mnożniki w wysokości od co najmniej 4,0 jako stawki zasadniczej wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego począwszy od 1.01.2010r, jako rozwiązania zmierzającego do docelowego uregulowania wynagrodzeń sędziowskich.
Sprzeciwiamy się ponadto stałemu wzrostowi zakresu obowiązków, który nie mieści się w ustawowych normach czasu pracy, oraz któremu nie towarzyszy rozbudowa aparatu pomocniczego w postaci asystentów i sekretarzy. Protest w postaci „dni bez wokandy” ma zwrócić uwagę na fakt, że nie mniej istotną kwestią od ilości rozstrzygniętych na wokandach spraw jest prawidłowe do nich przygotowanie, które przy obecnym obciążeniu jest zagrożone.
Nie godzimy się na instrumentalne traktowanie władzy sądowniczej poprzez wykorzystanie jej atrybutów dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów, przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek inicjatywy w kierunku zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania w państwie, a jej przedstawicielom warunków pracy i zarobków odpowiadających randze zajmowanych stanowisk.
Zwracamy uwagę, że nie zostały spełnione żadne postulaty określone w Uchwale XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 25 października 2008r w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zmiana zasad wynagradzania jest wciąż w sferze projektów i nie wiadomo jaki jej będzie ostateczny kształt.
Ponadto nie zostały nawet wszczęte jakiekolwiek prace legislacyjne zmierzające do:

- określenia obiektywnych kryteriów awansu
- zapewnienia wszystkim sędziom udziału w samorządzie sędziowskim i zwiększenia uprawnień samorządu,
- wyraźnego oddzielenia nadzoru administracyjnego od czynności orzeczniczych,
- zmniejszenia zakresu kognicji sądów,


W związku z powyższym nie znajdujemy podstaw do odstąpienia od akcji protestacyjnej w postaci dni bez wokand, odmowy udziału sędziów w komisjach wyborczych oraz akcji zawiadamiania przełożonych o zagrożeniach dla niezawisłości sędziowskiej.

iga
01.02.2009 09:54:14

[center]Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2009 r. [/center]

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, popierając w całej rozciągłości cele, do których zmierza Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, w szczególności jego zabiegi o zagwarantowanie niezależności sądów, niezawisłości sędziów i godności sprawowanego przez nich urzędu, oraz doceniając jego dotychczasowe działania, uchwala, co następuje:
Wobec podjęcia przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działań zmierzających w kierunku realizacji postulatów Stowarzyszenia i środowiska sędziowskiego Zgromadzenie uznaje za celowe zawieszenie na czas trwania procesu legislacyjnego akcji protestacyjnej, o której mowa w uchwale XII Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r.
Zgromadzenie wyraża jednocześnie oczekiwanie, że słuszne postulaty Stowarzyszenia i środowiska sędziowskiego, zostaną bez zbędnej zwłoki uwzględnione.

iga
02.02.2009 18:20:08

oficjalny komunikat ze strony Iustitii:

[center]Informacje uzyskane w odpowiedzi na wiadomość Prezesa SSP IUSTITIA z dnia 19 stycznia 2009 r., w sprawie kontynuowania akcji protestacyjnej. [/center]

Liczba głosów: 399

Za kontynuacją protestu opowiedziało się 386 osób (222 zrzeszonych i 164 nie zrzeszonych)

Przeciw kontynuacji opowiedziało się 13 osób (8 zrzeszonych, 5 nie zrzeszonych)

Łącznie udzieliło odpowiedzi 230 sędziów należących do SSP IUSTITIA, i 169 nie będących członkami Stowarzyszenia.Z analizy odpowiedzi wynika, że wśród osób, które opowiedziały się za kontynuacją protestu, 99 wyraziło opinię, że protest powinien być kontynuowany do czasu spełnienia wszystkich postulatów określonych w Uchwałach Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA przyjętych w dniu 25 października 2008 r.

Wśród 386 sędziów, którzy opowiedzieli się za kontynuacją protestu, 22 wyraziło potrzebę zaostrzenia protestu, jedna osoba zaproponowała wprowadzenie strajku włoskiego, jako kolejnego etapu akcji protestacyjnej, cztery natomiast wyraziły opinię, że należy zmienić formy protestu. Jedna osoba jest zdania, że należy zrezygnować z organizowania „dni bez wokandy", a kontynuować akcję nie wyrażania zgody na udział w komisjach wyborczych.

Zbiorczą odpowiedź, bez podawania liczby osób biorących udział w głosowaniu udzielił Sąd Rejonowy w Gliwicach (sędziowie opowiedzieli się za kontynuacją protestu) oraz Wydział Cywilny i Wydział Prac i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Sieradzu (sędziowie opowiedzieli się przeciw kontynuacji protestu).

Zbiorczych odpowiedzi, bez podawania liczby osób biorących udział w głosowaniu udzieliły również cztery Oddziały SSP IUSTITIA. Wynika z nich, że sędziowie zrzeszeni, jak i nie zrzeszeni w SSP IUSTITIA, opowiadają się za kontynuacją protestu.

Są to:

Oddział SSP IUSTITIA w Olsztynie
Oddział SSP IUSTITIA w Poznaniu, który zwraca się również do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów
Oddział SSP IUSTITIA w Krakowie.
Oddział SSP IUSTITIA w Gdańsku, który będzie ograniczał udział w dalszych akcjach do dwóch pierwszych dni w poszczególnych tygodniach bez wokand.


a także Szczecin, Wrocław, Lublin, Piotrków, Suwałki, Tarnów, Łomża, Kalisz, Białystok - które to oddziały opowiedziały się za protestami, a które nie wiadomo dlaczego zostały w komunikacie pominięte, mimo, że ich uchwały znajdują się na stronie internetowej Iustitii

iga
03.02.2009 00:12:15

i Kielce:

[center]Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Kielcach z dnia 30 stycznia 2009 r.[/center]Działając z upoważnienia zebrania członków Oddziału SSP Iustitia w Kielcach, wyrażamy stanowczą wolę dalszego prowadzenia działań mających na celu naprawę wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz doprowadzenia do tego, aby wynagrodzenia Sędziów osiągnęły godny poziom, o którym mowa w art. 178 ust. 2 Konstytucji.

Jesteśmy za kontynuacją akcji „tygodni bez wokandy" oraz popieramy akcje odmowy przez Sędziów udziału w komisjach wyborczych. Władze ustawodawcza i wykonawcza dotychczasowymi działaniami wykazały, że dobrowolnie nie przeprowadzą reform mających na celu realne zwiększenie wynagrodzeń Sędziów. Jedynie zatem zdecydowane działania mogą zmienić ich postawę. Wyrażamy przekonanie, że samymi apelami i oczekiwaniem na gesty dobrej woli ze strony pozostałych dwóch władz nie możemy zmienić tej sytuacji. Wyłącznie konsolidacja środowiska sędziowskiego i jego zdecydowane stanowisko może tą sytuację zmienić.
Zdajemy sobie sprawę, że Polska stoi obecnie w obliczu znacznego kryzysu finansowego. Nie zwalnia to jednak władzy ustawodawczej i wykonawczej z obowiązku realizacji normy wynikającej z art. 178 ust. 2 Konstytucji. Liczyć się należy z próbą, jeżeli nie zniesienia, to co najmniej ograniczenia skali planowanych podwyżek wynagrodzeń Sędziów. Tylko nasze stanowcze działania mogą odwrócić tą niekorzystną tendencję.
Jesteśmy świadomi, że kwestia kontynuowania akcji protestacyjnych budzi wątpliwości niektórych przedstawicieli naszego Stowarzyszenia. Zwracamy się zatem do Zarządu SSP „Iustitia" o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, celem omówienia aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i podjęcia decyzji co do dalszych działań Stowarzyszenia.

bladyswit
05.02.2009 12:47:03

Toruń, dnia 4 lutego 2009 roku.
[center]

Stanowisko Sędziów Toruńskich
[/center]

Po zasięgnięciu opinii zdecydowanej większości Sędziów zarówno zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu Sędziów Iustitia, na temat postulatów zawartych w uchwałach Zjazdu IUSTITII z dnia 25.10.2008 r. w Zegrzu, uprzejmie informujemy, że większość Sędziów opowiada się za kontynuacją protestu. Tylko jeden sędzia był przeciwny protestom w formie dni bez wokand. Różnice zdań i dyskusje innych sędziów dotyczyły nie tyle kontynuowania samego protestu ile jego form, a zwłaszcza ich terminów.

bladyswit
05.02.2009 15:13:25

Toruń, 5 lutego 2009 roku

[center]Uchwała Zarządu Oddziału toruńskiego
Stowarzyszenia Sędziów Polskich
IUSTITIA
[/center]
W związku z listem Pani Prezes Ireny Kamińskiej wyrażamy, po konsultacji w środowisku sędziowskim, w imieniu Oddziału Stowarzyszenia opinię, iż konieczne jest kontynuowanie akcji środowiska sędziowskiego w celu osiągnięcia realizacji postulatów zawartych w uchwałach, które zapadły na XII Zebraniu Delegatów w Zegrzu w dniach 25 – 26 października 2008 roku.
Uważamy jednak, że formy akcji, zaczynając od prób znalezienia poparcia dla naszych postulatów w organizacjach pozarządowych i prawniczych korporacjach zawodowych, w tym stowarzyszeniach je reprezentujących, a kończąc na „dniach bez wokand” i odmowy uczestnictwa w komisjach wyborczych w wyborach do Europarlamentu, powinny zostać zweryfikowane, a to zarówno z powodu pewnych działań podjętych przez władzę wykonawczą, uwzględniających część postulatów, jak i nieskuteczność protestów polegających na „dniach bez wokand”. Ta forma protestu pod względem jej powszechności w środowisku ma charakter wygasający, co może powodować, iż fakt jej kontynuowania w tej samej formie i częstotliwości, stanie się de facto argumentem dla władzy wykonawczej, przeciwnej realizacji naszych postulatów, do ich niespełnienia.
Wyrażamy także pogląd, iż to Zarząd Stowarzyszenia powinien mieć prawne możliwości weryfikacji form akcji protestacyjnej w kontekście dynamiki zdarzeń. Wiąże się to nie tylko z wyżej opisanymi okolicznościami, ale również z sytuacją gospodarczą kraju, związaną z tzw. kryzysem światowym. Naszym zdaniem, Zarząd Stowarzyszenia powinien mieć większą swobodę w zakresie kształtowania taktyki negocjacji z Władzą wykonawczą, w tym pójścia na pewne ustępstwa. W przeciwnym wypadku akcja sprowadzająca się do zasady „wszystko albo nic” i zmierzająca do osiągnięcia celów wyznaczonych przez Zebranie Delegatów obróci się przeciwko nam, tak naprawdę unicestwiając możliwość realizacji naszych postulatów nie tylko aktualnie, ale i na długie lata.

bladyswit
06.02.2009 11:54:56

[center]Uchwała Zebrania Członków Oddziału SSP IUSTITIA w Płocku,
z dnia 4 lutego 2009 r.
[/center]


Zebranie Członków Oddziału Płockiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, po zapoznaniu się z apelem z dnia 19 stycznia 2009r. Pani Prezes Stowarzyszenia Ireny Kamińskiej podjęło uchwałę następującej treści:
Zebranie członków Oddziału Płockiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia stwierdza, iż pomimo trwającej od ponad roku akcji protestacyjnej środowisko sędziowskie nie uzyskało żadnych efektów uzdrowienia sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Kolejne akcje protestacyjne w postaci „dni bez wokand" nie spotykają się ze zrozumieniem społeczeństwa i zainteresowaniem problemami wymiaru sprawiedliwości.
Dalsza akcja protestacyjna ma sens jedynie i wyłącznie przy pełnej konsolidacji środowiska sędziowskiego .
W obliczu dochodzących sygnałów o braku jednolitego stanowiska sędziów co do kontynuowania protestu w dotychczasowej formie zwracamy się do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów celem podjęcia dyskusji na temat kontynuacji akcji protestacyjnej.

AQUA
07.02.2009 12:06:34

Odpowiedzi na wiadomość Prezesa SSP IUSTITIA z 19.01.2009 r.
Informacje uzyskane w odpowiedzi na wiadomość Prezesa SSP IUSTITIA z dnia 19 stycznia 2009 r., w sprawie kontynuowania akcji protestacyjnej.Liczba głosów: 399

Za kontynuacją protestu opowiedziało się 386 osób (222 zrzeszonych i 164 nie zrzeszonych)

Przeciw kontynuacji opowiedziało się 13 osób (8 zrzeszonych, 5 nie zrzeszonych)Łącznie udzieliło odpowiedzi 230 sędziów należących do SSP IUSTITIA, i 169 nie będących członkami Stowarzyszenia.Z analizy odpowiedzi wynika, że wśród osób, które opowiedziały się za kontynuacją protestu, 99 wyraziło opinię, że protest powinien być kontynuowany do czasu spełnienia wszystkich postulatów określonych w Uchwałach Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA przyjętych w dniu 25 października 2008 r.Wśród 386 sędziów, którzy opowiedzieli się za kontynuacją protestu, 22 wyraziło potrzebę zaostrzenia protestu, jedna osoba zaproponowała wprowadzenie strajku włoskiego, jako kolejnego etapu akcji protestacyjnej, cztery natomiast wyraziły opinię, że należy zmienić formy protestu. Jedna osoba jest zdania, że należy zrezygnować z organizowania „dni bez wokandy", a kontynuować akcję nie wyrażania zgody na udział w komisjach wyborczych.Zbiorczą odpowiedź, bez podawania liczby osób biorących udział w głosowaniu udzielił Sąd Rejonowy w Gliwicach (sędziowie opowiedzieli się za kontynuacją protestu) oraz Wydział Cywilny i Wydział Prac i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Sieradzu (sędziowie opowiedzieli się przeciw kontynuacji protestu).Zbiorczych odpowiedzi, bez podawania liczby osób biorących udział w głosowaniu udzielały również Oddziały SSP IUSTITIA. Wynika z nich, że sędziowie zrzeszeni, jak i nie zrzeszeni w SSP IUSTITIA, opowiadają się za kontynuacją protestu. Uchwały w tym względzie podjęły Oddziały SSP IUSTITIA w Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Tarnobrzegu i Tarnowie oraz Zarządy Oddziałów w Kielcach, Toruniu (ten z zastrzeżeniem, że Zarząd Stowarzyszenia powinien mieć możliwość korygowania form protestu), Warszawie i Wrocławiu. Oddział w Olsztynie stwierdził na zebraniu, że nie będzie przyjmował formalnej uchwały co do kwestii protestów, gdyż uważa za wiążącą w tym względzie uchwałę Zebrania Delegatów. Wcześniej, również w styczniu 2009 r. ale przed 19-tym stycznia, uchwały popierające kontynuowanie protestów przyjęły Oddziały w Lublinie i Szczecinie.

Oddziały IUSTITII w Białymstoku i Krakowie zorganizowały otwarte zebranie sędziów, których uczestnicy również opowiedzieli się za kontynuowaniem protestów. Podobne spotkanie - z podobnym efektem - odbyło się w Słupsku, na obszarze Oddziału w Gdańsku.

Oddział w Łomży opowiedział się za kontynuowaniem protestu w mniej dokuczliwych dla społeczeństwa formach, w szczególności za odmową udziału w komisjach wyborczych. Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Gdańsku opowiedziało się za ograniczeniem Dni Bez Wokandy do dwóch w tygodniu.

Oddział w Płocku podjął uchwałę, w której stwierdził, że dalsza akcja protestacyjna ma sens jedynie przy pełnej konsolidacji środowiska sędziowskiego.Za zawieszeniem lub odwołaniem protestów opowiedział się Oddział w Opolu oraz Zarządy Oddziałów w Przemyślu i Rzeszowie, a nadto Zgromadzenie Ogólne Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Trzy Oddziały - w Opolu, Płocku i Poznaniu - uchwaliły wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów IUSTITII.Zarząd Stowarzyszenia


Zmieniony ( 05.02.2009. )


http://www.iustitia.pl/content/view/484/183/


Umieszczam także ten tekst, gdyż tekst pierwotny został zmieniony.

AQUA
09.02.2009 15:41:11

Odpowiedzi na wiadomość Prezesa SSP IUSTITIA z 19.01.2009 r.
Informacje uzyskane w odpowiedzi na wiadomość Prezesa SSP IUSTITIA z dnia 19 stycznia 2009 r., w sprawie kontynuowania akcji protestacyjnej.Liczba głosów indywidualnych: 399

Za kontynuacją protestu opowiedziało się 386 osób (222 zrzeszonych i 164 nie zrzeszonych)

Przeciw kontynuacji opowiedziało się 13 osób (8 zrzeszonych, 5 nie zrzeszonych)Łącznie udzieliło odpowiedzi 230 sędziów należących do SSP IUSTITIA, i 169 nie będących członkami Stowarzyszenia.Z analizy odpowiedzi wynika, że wśród osób, które opowiedziały się za kontynuacją protestu, 99 wyraziło opinię, że protest powinien być kontynuowany do czasu spełnienia wszystkich postulatów określonych w Uchwałach Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA przyjętych w dniu 25 października 2008 r.Wśród 386 sędziów, którzy opowiedzieli się za kontynuacją protestu, 22 wyraziło potrzebę zaostrzenia protestu, jedna osoba zaproponowała wprowadzenie strajku włoskiego, jako kolejnego etapu akcji protestacyjnej, cztery natomiast wyraziły opinię, że należy zmienić formy protestu. Jedna osoba jest zdania, że należy zrezygnować z organizowania „dni bez wokandy", a kontynuować akcję nie wyrażania zgody na udział w komisjach wyborczych.Zbiorczych odpowiedzi, bez podawania liczby osób biorących udział w głosowaniu, udzielały również Oddziały SSP IUSTITIA. Wynika z nich, że sędziowie zrzeszeni, jak i nie zrzeszeni w SSP IUSTITIA, opowiadają się za kontynuacją protestu. Uchwały w tym względzie podjęły Oddziały SSP IUSTITIA w Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Lublinie (przed 19-tym stycznia), Poznaniu, Suwałkach (w grudniu 2008 r.), Szczecinie (przed 19-tym stycznia), Tarnobrzegu i Tarnowie oraz Zarządy Oddziałów w Kielcach, Toruniu (ten z zastrzeżeniem, że Zarząd Stowarzyszenia powinien mieć możliwość korygowania form protestu), Warszawie i Wrocławiu. Oddział w Olsztynie popierając protesty stwierdził na zebraniu, że nie będzie przyjmował formalnej uchwały w tej kwestii, gdyż wiążąca jest uchwała Zebrania Delegatów.

Zarządy Oddziałów IUSTITII w Białymstoku i Krakowie oraz członkowie IUSTITII w Słupsku, a także sędziowie Sądu Rejonowego w Gliwicach zorganizowali otwarte zebrania sędziów, których uczestnicy również opowiedzieli się za kontynuowaniem protestów.

Oddział w Łomży opowiedział się za kontynuowaniem protestu w mniej dokuczliwych dla społeczeństwa formach, w szczególności za odmową udziału w komisjach wyborczych. Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Gdańsku opowiedziało się za ograniczeniem Dni Bez Wokandy do dwóch w tygodniu.

Oddział w Płocku podjął uchwałę, w której stwierdził, że dalsza akcja protestacyjna ma sens jedynie przy pełnej konsolidacji środowiska sędziowskiego.Za zawieszeniem lub odwołaniem protestów opowiedziały się Oddziały w Łodzi (w grudniu 2008 r.) i w Opolu oraz Zarządy Oddziałów w Przemyślu i Rzeszowie, a nadto Zgromadzenie Ogólne Sądu Apelacyjnego w Katowicach i sędziowie wydziałów Cywilnego oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Sieradzu.Trzy Oddziały - w Opolu, Płocku i Poznaniu - uchwaliły wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów IUSTITII.Zarząd Stowarzyszenia
Zmieniony ( 07.02.2009. )

http://www.iustitia.pl/content/view/484/183/

Dreed
09.02.2009 16:24:21

[center]Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26.01.2009 r.

[/center]

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie podjęło uchwałę następującej treści:

Popieramy w całej rozciągłości uchwały i cele działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zmierzające do zagwarantowania niezależności sądów, niezawisłości sędziów i godności sprawowanego przez nich urzędu, jak również przyłączamy się do uchwał podejmowanych przez Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, przypominające władzy ustawodawczej i wykonawczej o tym, iż bez sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości, stanowiącego przecież część władzy państwowej, do czego zmierzają nasze działania, nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że słuszne postulaty środowiska sędziowskiego zostaną bez zbędnej zwłoki załatwione.Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego

Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Tadeusz Julian Haczkiewicz


P.S.
Jak widzę Pomorze górą Szczecin, Gdańsk.... To są pozytywne przykłady

Dreed
11.02.2009 22:27:24

Wynik ankiety....Nie istniała możliwość oddania głosu z tego samego adresu IP. Na ile wyniki są wymierne zobaczymy w najbliższych dniach bez wokand 23-27 lutego 2009r. oraz w składaniu oświadczeń o bojkocie wyborówAQUA
11.02.2009 22:30:05

[center]Uchwała Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" w Suwałkach z dnia 6.02.2009 r.
[/center]

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Suwałkach podtrzymują swoje stanowisko zawarte w uchwale oddziału z dnia 12.12.2008.

Nadal stwierdzamy, że postulaty środowiska sędziowskiego nie zostały spełnione. Projekt zmiany usp znajduje się na etapie prac sejmowych,których ani końca ani ostatecznego efektu nie widać. Nie dostrzegamy również dobrej woli ze strony rządu do podwyższenia wynagrodzeń sędziowskich na kolejne lata.

Zdajemy sobie sprawę (co podnosiliśmy już w poprzedniej uchwale), że również nasz kraj zmaga się obecnie ze skutkami kryzysu finansowego, co może oznaczać konieczność zmiany budżetu państwa w zakresie dochodów i wydatków . Nie zwalnia to jednak władzy ustawodawczej i wykonawczej z obowiązku realizacji normy wynikającej z art. 178 ust. 2 Konstytucji. Wykazywaliśmy już uprzednio dobrą wolę, deklarując możliwość akceptacji podwyżki naszych wynagrodzeń poprzez ich stosowne rozłożenie w czasie. Ponieważ nie spotkało się to dotąd z reakcją przedstawicieli dwóch pozostałych władz - ustawodawczej i wykonawczej jesteśmy za kontynuacją protestów w sposób określony uchwałami Zebrania Delegatów z dnia 25 października 2008 w Zegrzu.

Jedynie nasze zdecydowane i solidarne działanie może zmienić ten stan rzeczy, ponieważ nie sposób dłużej oczekiwać na dobrą wolę pozostałych władz, a nasze prośby i apele okazały się jak dotąd nieskuteczne.

Apelujemy również do wszystkich członków stowarzyszenia o niepodważanie uchwał Zebrania Delegatów z 25.10.2008 r., które jest najwyższą władzą naszego stowarzyszenia i tylko ono jest władne w inny sposób określić sposób naszego postępowania . Przypominamy, że w sprawie protestów Zarząd Stowarzyszenia został upoważniony do zawieszenia akcji protestacyjnej na czas oznaczony wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie nasze postulaty zostaną spełnione.

Tym samym wszelkie próby wywierania presji na oddziały i poszczególnych członków stowarzyszenia w celu podjęcia decyzji o zaprzestaniu protestów są nieuzasadnione i nie mogą mieć mocy prawnej. Obecnie zwoływanie nadzwyczajnego zebrania delegatów w odstępie około 100 dni od poprzedniego, gdy nie osiągnięto spełnienia naszych oczekiwań w istotnej części, jest nieuzasadnione i niepotrzebne.

Dopiero spełnienie (w formie zmiany ustawy) chociaż w znacznym zakresie naszych postulatów mogłoby uzasadnić potrzebę zwołania nadzwyczajnego Zebrania Delegatów i podjęcia decyzji co do dalszych działań Stowarzyszenia w inny sposób niż określono to 25.10.2008 r.

Popieramy stanowisko sędziów krakowskich z dnia 29.01.2009 r. w sprawie konieczności spełnienia innych postulatów pozapłacowych.

http://www.iustitia.pl/content/view/491/74/

iga
12.02.2009 15:15:27

[center]Uchwała Zarządu SSP „Iustitia” Oddział w Świdnicy
z dnia 12 lutego 2009 roku [/center]


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Świdnicy z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje do wiadomości stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych w sądach oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zawarte w liście otwartym z dnia 12 stycznia 2009 r.
Akcja protestacyjna propagowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia", skupia nie tylko sędziów należących do stowarzyszenia , ale również pozostający poza nim. Forma, sposób, a nade wszystko cele protestów, określone zostały podczas XII Zebrania Delegatów SSP „Iustitia" w drodze demokratycznie podjętych uchwał.
W naszym odczuciu osoby, którym powierzono wykonywanie władzy ustawodawczej i wykonawczej, nie zrobiły niczego, co wiarygodnie świadczyłoby, iż zamierzają tych zasad przestrzegać. To brak zainteresowania pozostałych dwóch władz problemami i zagrożeniami sądownictwa doprowadziły do konieczności podjęcia przez sędziów akcji protestacyjnych. Dalsze milczenie środowiska byłoby równoznaczne z akceptacją takiego stanu rzeczy.
Akcja protestacyjna, nazwana dniami bez wokand nie jest strajkiem. Sędziowie w czasie protestów pełnią swe obowiązki i świadczą pracę, przygotowując się do rozpraw, podnosząc kwalifikacje zawodowe, sporządzając uzasadnienia. Podejmują wszystkie te czynności, które dotychczas wykonywali w czasie wolnym, kosztem życia prywatnego.
Wbrew opinii Krajowej Rady Sądownictwa, działania podjęte przez środowisko sędziowskie, mają na celu wyłącznie troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości i służą najlepiej pojętemu interesowi społecznemu.
To właśnie SSP „Iustitia”, jako organizacja zrzeszająca sędziów sądów wszystkich szczebli, problemy te dostrzega najwyraźniej i podejmuje działania zapobiegające dalszej zapaści sądownictwa. Działania Stowarzyszenia są zgodne z prawem i w żadnej mierze nie naruszają zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Decyzja o udziale w proteście jest suwerenną decyzją każdego sędziego, a skala dotychczasowych protestów ukazuje jedynie stopień determinacji środowiska i wagę problemu.
Zgadzamy się z KRS, że troska o dobro i wizerunek wymiaru sprawiedliwości jest obowiązkiem sędziów. Nie można jednak zapominać, że obowiązek ten obciąża w równej mierze władzę ustawodawczą i wykonawczą, które powinny zagwarantować obywatelom poszanowanie konstytucyjnego prawa do sądu, poprzez właściwą organizację sądownictwa, również od strony materialnej.
Nie podzielamy natomiast poglądu KRS, że udział sędziów w komisjach wyborczych jest ich obowiązkiem. Nie budzi wątpliwości fakt, że wysoki status, niezawisłość oraz kwalifikacje zawodowe i moralne uzasadniają powierzenie sędziom kluczowych funkcji w spełnianiu czynności wyborczych.
Jest to pozajurysdykcyjny przywilej sędziego, przyznany mocą ustawy i jakkolwiek spełnianie funkcji wyborczych nie stanowi wykonywania władzy sądowniczej sensu stricto, to jednak sędziowie korzystają przy ich spełnianiu z niezawisłości oraz niezależności. Członkostwo w komisjach wyborczych ma charakter fakultatywny, o czym świadczy treść art. 45 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, czy art. 18 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Tym samym uważamy, że obligowanie sędziego do udziału w komisji wyborczej wbrew jego woli godzi w atrybut niezawisłości.
Zarząd Oddziału SSP „Iustitia” w Świdnicy z zadowoleniem przyjmuje troskę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o praktyczną realizację zapisów art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie wyrażamy ubolewanie, że Fundacja nie dostrzega przy tym, że to politycy swoim lekceważeniem trzeciej władzy doprowadzili do konieczności podejmowania przez sędziów akcji protestacyjnych. Szkoda, że uwadze instytucji tak zasłużonej dla ochrony praw człowieka tym razem umknęło, że wolność obywatelska istnieje tylko tam, gdzie są silne sądy. Filarem demokratycznego państwa prawa jest niezależność sądów z pełną gwarancją niezawisłości sędziów. Wynagrodzenie sędziowskie jest powszechnie uznawane za niezwykle istotny element niezawisłości sędziego, a kwestia zapewnienia właściwego i godnego wynagradzania sędziów była przedmiotem zainteresowania organizacji o charakterze międzynarodowym. Wagę zagadnienia zauważyło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, przyjmując podczas VII Kongresu Narodów Zjednoczonych Podstawowe zasady niezależności i niezawisłości sędziów, a także Rada Europy, formułując Zalecenie Komitetu Ministrów dotyczące niezawisłości, sprawności i roli sędziów, a następnie przyjmując Europejską Kartę Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów.
Wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego w Polsce jest jednym z najniższych w obszarze Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich trzech lat wynagrodzenie to wzrosło o niecałe 90 złotych netto, a szeroko komentowana przez władze polityczne, jak też wspomniana w liście Fundacji, podwyżka uposażeń, pozostaje wyłącznie w sferze projektów.
Tym samym nieprawdą jest, akcentowana przez Fundację, poprawa sytuacji materialnej sędziów. Pomimo trwającej już od wielu miesięcy akcji protestacyjnej środowiska sędziowskiego władze polityczne nie zrealizowały żadnego z postulatów, ograniczając się do prezentowania opinii publicznej nieprawdziwych informacji o politycznym podłożu protestów, rzekomych sukcesach rządu w procesie reformy sądownictwa i iluzorycznym, dobrym poziomie wynagrodzeń sędziowskich. Postulaty zawarte w uchwale programowej i protestacyjnej Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Zegrzu nadal pozostają niezrealizowane.
Władza sądownicza, równorzędna wobec pozostałych wedle postanowień art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest lekceważona, a jej problemy są ignorowane. Uważamy, że w obecnej sytuacji zagrożone jest funkcjonowanie sądownictwa jako trzeciej władzy. Protest ogłoszony przez SSP "Iustitia" jest jedynym realnym sposobem skłonienia władzy politycznej do respektowania przepisów Konstytucji RP.
Apelujemy wiec do wszystkich sędziów, którym leży na sercu dobro wymiaru sprawiedliwości, zarówno członków Stowarzyszenia, jak i sędziów niezrzeszonych, aby masowo wzięli udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie.

iga
14.02.2009 18:39:47

[center]Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa
z dnia 13.02.2009r w przedmiocie opóźnienia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych
[/center]


Krajowa Rada Sądownictwa z ogromnym niepokojem przyjęła kolejne odroczenie terminu zakończenia prac legislacyjnych w sprawie uregulowania systemu wynagrodzeń sędziowskch.
Sędziowie od ponad roku oczekują na realizację słusznych żadań związanych ze sposobem ustalania wynagrodzeń i ich wysokości zagwarantowanej konstytucją RP. Zgłaszanie kolejnych rozwiązań, a od września 2008r poprawek, nawet zasadnych, które jednak mogą być uregulowane w odrębnej ustawie , odbierane jest jako celowe przedłużanie procesu legislacyjnego.
Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że dalsze tego typu działania doprowadzić mogą do przyjęcia przez Radę, jako organ konstytucyjny, pierwszego w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości "votum nieufności" dla Ministra Sprawiedliwości oraz wzmożenia protestów sędziów i pełnego ich poparcia przez Krajową Radę Sądownictwa.


Przewodniczący KRS
sędzia Stanisław Dąbrowski

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.