Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024

Forum sędziów

Poprawki posła Kozdronia do "matysiaka."

KOP
23.01.2009 22:39:21

Są to poprawki wniesione na Podkomisji w dniu 22 stycznia 2009 r. Skierowano je do konsultacji do Rady Prokuratorów więc zapewne i do Iustitii.

Poprawki

do projektu ustawy o zmianie ustawy

- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. l:

- w pkt 2:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawkach, których
wysokość ustala się przy zastosowaniu mnożników odnoszonych do
podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § l c.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach
sędziowskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości
wynagrodzenia zasadniczego sędziów w poszczególnych stawkach,
określa załącznik do ustawy.",

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

„uchyla się § 2a-5,",

c) uchyla się lit. f,

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

,,2a) po art. 91 dodaje się art. 9 la w brzmieniu:

„Art. 91a § l. Sędziemu, obejmującemu stanowisko w sądzie rejonowym
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Sędziemu
obejmującemu stanowisko w sądzie okręgowym przysługuje wynagrodzeni!
zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał ]ui
wynagrodzenie w tej stawce - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicz<
w stawce piątej. Sędziemu, obejmującemu stanowisko w sądzie apelacyjnyn
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na niższyn
stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej stawce - przysługuje mi
wynagrodzenie zasadnicze w stawce ósmej.
§ 2. Jeżeli przed objęciem stanowiska sędziowskiego sędzia zajmował inne,
odpowiednio równorzędne, stanowisko sędziowskie lub prokuratorskie, na
obejmowanym stanowisku przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w
stawce nie niższej od stawki, w której przysługiwało mu na stanowisku
zajmowanym poprzednio.

§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawce bezpośrednio
wyższej po upływie każdych kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku
sędziowskim.

§ 4. Do okresu pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego dolicza się okres
powierzenia pełnienia czynności sędziowskich na stanowisku asesora
sądowego.

§ 5. Sędziemu sądu okręgowego, któremu w chwili objęcia stanowiska
przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a także sędziemu
sądu apelacyjnego, któremu w chwili objęcia stanowiska przysługiwało
wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, do okresu pracy niezbędnego do
uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce, odpowiednio, piątej albo
ósmej, zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w którym
sędziemu przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio,
trzeciej albo szóstej.

§ 6. Okres pracy, o którym mowa w § 3, ulega wydłużeniu o trzy lata w razie
ukarania sędziego w tym czasie karą dyscyplinarną, dwukrotnego wytknięcia
uchybienia, o którym mowa w art. 40, względnie dwukrotnego zwrócenia
uwagi w trybie określonym w art. 37 § 4.",

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

,,4a) w art. 15 Ib § l i 2 otrzymuj ą brzmienie:

„§ l. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi 75%
wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego,
powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po
siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie
zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego
sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną
składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego, a po dalszych siedmiu latach
pracy - do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu
rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu
ubezpieczenia społecznego.

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi 85%
wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej,
powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po
siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego
wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia
zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o
należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.";

w pkt 6 dodawany załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr l

Załącznikstanowisko stawka wynagrodzenia zasadniczego mnożnik
sędzia sądu rejonowego pierwsza 2,05
druga 2,17
trzecia 2,28
czwarta 2,36
sędzia sądu okręgowego czwarta 2,36
piąta 2,50
szósta 2,65
siódma 2,75
sędzia sądu apelacyjnego siódma 2,75
ósma 2,92
dziewiąta 3,12
dziesiąta 3,23

po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. W ustawie a dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowyci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, póz. 1676 oraz Nr 64, póz. 433) w art. 70 § l i Is
otrzymują brzmienie„§ l. Do sądów wojskowych, sędziów wojskowych oraz ławników stosuje się
odpowiednio przepisy art. 4 i art. 5, art. 40, art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3,
art. 54, art. 56, art. 57 § l, art. 58 § l i § 4-6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 §
2, art. 70, art. 71, art. 73-75, art. 77 § 2, § 2a, § 4, § 4a, § 5 i § 6, art. 78 § 1-4,
art. 78a § 1-3 i § 6, art. 79, art. 80 § 4, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art.
89, art. 90, art. 91 § l. S lc-2. S 6-7 oraz § 9-12, art. 91a, art. 92, art. 93, art. 94
§ l, § 3 i § 4, art. 95, art. 98 § l, art. 99, art. 100 § 1-4, art. 101 § 2-4, art. 102,
art. 104-106, art. 108, art. 111, art. 114 § 5-7, art. 115-118, art. 120-122, art.
125-128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 135 § 5-7, art. 147 § 3, art. 156, art.
159 § l pkt 5 i pkt 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171-174 ustawy, o
której mowa w art. 32 § 6, oraz przepisy wydane na podstawie art. 57 § 5, art.
58 § 7, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 § 2 tejże ustawy, z tym że:

1) określone w tych przepisach czynności i uprawnienia Ministra
Sprawiedliwości, zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów
sądów rejonowych i okręgowych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego
wykonują odpowiednio: Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z
Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych,
kolegium wojskowego sądu okręgowego, prezesi sądów wojskowych i prezes
sądu dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia prezesa sądu apelacyjnego w
zakresie nadzoru administracyjnego - Minister Sprawiedliwości za
pośrednictwem dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4;

2) uprawnienia określone w art. 92 § l powołanej ustawy przysługują, jeżeli
sędzia wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego
określonego w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, póz. 1750, z późn. zm.3^;

3) przepisów art. 131 powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach
określonych w art. 15 niniejszej ustawy;

4) uprawnienia określone w art. 172-174 powołanej ustawy przysługują w
przypadku określonym w art. 61 niniejszej ustawy;

5) uprawnienia określone w art. 172 § 3 i art. 173 powołanej ustawy nie
przysługują ławnikom w czynnej służbie wojskowej;

6) obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 56 § l i 2
powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych
sądownictwa wojskowego.
§ la. Do asesorów sądów wojskowych, którym powierzono pełnienie czynności
sędziowskich, nie stosuje się art. 66, art. 69-71, art. 74, art. 77 § 5 i § 7, art. 91
S l. S lc-2 oraz § 9-11 oraz art. 91 a, art. 94a i art. 94b ustawy, o której mowa
w art. 32 § 6.",

po art. 5 dodaje się art. 5 c w brzmieniu:

„Art. 5c § l. Z dniem l stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze sędziów sądów
rejonowych określa się w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia
zasadnicze sędziów sądów okręgowych - w stawkach od czwartej do siódmej,
a wynagrodzenia zasadnicze sędziów sądów apelacyjnych - w stawkach od
siódmej do dziesiątej, według zasad określonych w § 2-4.

§ 2. Stawkę wynagrodzenia zasadniczego sędziego ustala się uwzględniając staż
pracy sędziego na stanowisku zajmowanym w dniu l stycznia 2009 roku, a jeżeli
jest to korzystniejsze - staż pracy sędziego na wszystkich dotychczas
zajmowanych stanowiskach sędziowskich lub prokuratorskich (ogólny staż
pracy). Staż pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy, niezbędny
do uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określa
tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej ustawy.

§ 3. Do ogólnego stażu pracy wlicza się okres powierzenia pełnienia czynności
sędziowskich na stanowisku asesora sądowego, a także czas pozostawania poza
zawodem sędziowskim, jeżeli spowodowane było represjami za polityczną
postawę sędziego, o ile powrót do zawodu nastąpił nie później niż do 31 grudnia
1990 r.

§ 4. Staż pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy, o których mowa
w § 3, ulegają wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania sędziego karą
dyscyplinarną, dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40
ustawy wskazanej w art. l, względnie dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie
określonym w art. 37 § 4 ustawy wskazanej w art. l, chyba że uprawniony organ
zarządził usunięcie, odpowiednio, wyroków, postanowień lub pism z akt
osobowych sędziego.";

po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu:
„Załącznik nr 3stanowisko staż pracy na danym stanowisku ogólny staż pracy stawka wynagrodzenia zasadniczego
sędzia sądu rejonowego do 5 lat do 5 lat pierwsza
powyżej 5 do 10 lat powyżej 5 do 10 lat druga
powyżej 10 do 15 lat powyżej 10 do 15 lat trzecia
powyżej 15 lat powyżej 15 lat czwarta
sędzia sądu okręgowego do 5 lat do 15 lat czwarta
powyżej 5 do 10 lat powyżej 15 do 20 lat piąta
powyżej 10 do 15 lat powyżej 20 do 25 lat szósta
powyżej 15 lat powyżej 25 lat siódma
sędzia sądu apelacyjnego do 5 lat do 25 lat siódma
powyżej 5 do 10 lat powyżej 25 do 30 lat ósma
powyżej 10 do 15 lat powyżej 30 do 35 lat dziewiąta
powyżej 15 lat powyżej 35 lat dziesiąta
„Załącznik nr 3

stanowisko staż pracy na danym stanowisku ogólny staż pracy stawka wynagrodzenia zasadniczego
sędzia sądu rejonowego do 5 lat do 5 lat pierwsza
powyżej 5 do 10 lat powyżej 5 do 10 lat druga
powyżej 10 do 15 lat powyżej 10 do 15 lat trzecia
powyżej 15 lat powyżej 15 lat czwarta
sędzia sądu okręgowego do 5 lat do 15 lat czwarta
powyżej 5 do 10 lat powyżej 15 do 20 lat piąta
powyżej 10 do 15 lat powyżej 20 do 25 lat szósta
powyżej 15 lat powyżej 25 lat siódma
sędzia sądu apelacyjnego do 5 lat powyżej 25 do 30 lat ósma
powyżej 10 do 15 lat powyżej 30 do 35 lat dziewiąta
powyżej 15 lat powyżej 35 lat dziesiąta
Poprawki

do projektu ustawy o zmianie ustawy

- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

wart. l:

- w pkt 2:

w lit. c dodawany art. 91 § Id otrzymuje brzmienie:

„§ Id. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § l c, jest niższe od
przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku
poprzedzającego - przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.",

wart. 3:

- w pkt 2:

a) w dodawanym art. 61 a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, jest niższe od
przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku
poprzedzającego - przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości.",

w art. 4 w pkt l - w zmienianym art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, jest niższe od przeciętnego
wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego - przyjmuje
się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej
wysokości.",

w art. 5 w pkt l - w zmienianym art. 42 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, jest niższe od przeciętnego
wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego - przyjmuje
się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej
wysokości."
Poprawki

do projektu ustawy o zmianie ustawy

- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

w art. 3:

-wpkt3:

a) w lit. c dodawany ust. łba otrzymuje brzmienie:

„łba. Prokuratorowi, obejmującemu stanowisko w prokuraturze rejonowej,
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Prokuratorowi,
obejmującemu stanowisko w prokuraturze okręgowej przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku
otrzymywał już wynagrodzenie w tej stawce - przysługuje mu wynagrodzenie
zasadnicze w stawce piątej. Prokuratorowi, obejmującemu stanowisko
w prokuraturze apelacyjnej przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w tej
stawce — przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce ósmej."

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) uchyla się ust. Ic-le,"

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) po ust. l e dodaje się ust. lea-lee:

„lea. Jeżeli przed objęciem stanowiska prokuratorskiego prokurator
zajmował inne, odpowiednio równorzędne, stanowisko prokuratorskie
lub sędziowskie, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu
wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie niższej od stawki, w której
przysługiwało mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.

łeb. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się w stawce
bezpośrednio wyższej po upływie każdych kolejnych pięciu lat pracy na
danym stanowisku prokuratorskim aż do osiągnięcia najwyższej stawki
przysługującej na tym stanowisku.
Zgłoś do administratora

„la. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratorskiego wynosi 80%
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce
pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia
społecznego.";

po art. 5 dodaje się art. 5 d w brzmieniu:

Art. 5d. Z dniem l stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów
prokuratur rejonowych określa się w stawkach od pierwszej do czwartej,
wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur okręgowych - w stawkach
od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur
apelacyjnych - w stawkach od siódmej do dziesiątej. Przepisy art. 5c § 2-4 stosuje
się odpowiednio.";
„la. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratorskiego wynosi 80%
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce
pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia
społecznego.";

po art. 5 dodaje się art. 5 d w brzmieniu:

Art. 5d. Z dniem l stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów
prokuratur rejonowych określa się w stawkach od pierwszej do czwartej,
wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur okręgowych - w stawkach
od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur
apelacyjnych - w stawkach od siódmej do dziesiątej. Przepisy art. 5c § 2-4 stosuje
się odpowiednio.";
Poprawki

do projektu ustawy o zmianie ustawy

- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1461)

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

po art. 5 dodaje się art. 5a i 5b w brzmieniu:

„Art. 5a. Przepisy ustawy mają zastosowanie do wynagrodzeń sędziów sądów
powszechnych, sędziów sądów administracyjnych i wojskowych, sędziów Sądu
Najwyższego, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziów Trybunału
Konstytucyjnego, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, asesorów sądowych i prokuratorskich,
referendarzy sądowych oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie
spoczynku od dnia l stycznia 2009 r.

Art. 5b. Do czasu wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z
dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
wysokość wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w poszczególnych stawkach
ustala się przy zastosowaniu zasad odnoszących się do sędziów, określonych w
art. 91 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

AQUA
23.01.2009 22:48:53

.... to już mamy- a ja myślałam, że macie te propozycje "mniejszościowe" odnośnie wyższych mnożników

AQUA
23.01.2009 22:53:32

Przypuszczałam, że Pan KOP posiada te ostatnie poprawki.

KOP
24.01.2009 14:34:35

"AQUA" napisał:

.... to już mamy- a ja myślałam, że macie te propozycje "mniejszościowe" odnośnie wyższych mnożników


Nie mieliście na forum chyba.....
"mniejszościowe"? na razie nie mam, może wieczorem

bladyswit
24.01.2009 16:08:43

mieliśmy, mieliśmy. szukajmy tych rydzoniowych.

uksc
24.01.2009 16:17:33

"KOP" napisał:

.... to już mamy- a ja myślałam, że macie te propozycje "mniejszościowe" odnośnie wyższych mnożników


Nie mieliście na forum chyba.....


http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1656&start=90&sid=76b5827d2479b26e4d9d5e45e99a10b2

było 16 stycznia

espanol
24.01.2009 17:35:23

Rydzoniowe to:

2,2 na 2009 i 2,5 na 2010

Rose
25.01.2009 01:05:39

"KOP" napisał:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
Co !? czyli bez wyrównania od stycznia ? a co z moimi wakacjami ?

dorota
25.01.2009 08:55:55

"uksc" napisał:

Rydzoniowe to:

2,2 na 2009 i 2,5 na 2010


ten pierwszy mnożnik był już podawany, drugi był podany w wersji 3,0 ale nie o to chodzi

chodzi o tekst całej poprawki, która można wydrukować i przedstawić możliwie największej ilości sędziów co ma na celu pokazanie tego, że jest już konkretny projekt na 2010 r. popierany przez część posłów, który będzie głosowany wkrótce....... i trzeba tylko skłonić do jego poparcia pozostałych, z relacji sędzii Kamińskiej wynikało, ze ta poprawka była zgłaszana przez posła Rydzonia na wniosek zarządu iustitii, więc dziwi to, że jej dalej oficjalnie tu nie ma

To jest wniosek mniejszościowy (Rydzoń jest SLD). Możecie o tym zapomnieć. Nie przechodzą wnioski mniejszości, nie ma co się łudzić.

wanam
25.01.2009 09:47:58

Prawda, gdyby jednak udało się skłonić opozycję do licytacji poprawek, można by uzyskać brak pewności PO co do biegu projektu w zakładanym przez nich kształcie, uzyskać określoną kosmetykę ustawy.

[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 9:48 am ]
Były konkurs piękności, kto jest lepszym polytykiem dla wymiaru sprawiedliwości.

Kynas
26.01.2009 21:38:53

"Rose" napisał:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
Co !? czyli bez wyrównania od stycznia ? a co z moimi wakacjami ?
popatrz na 5a

AQUA
31.01.2009 15:59:41

spójrzcie tutaj :

http://prawnik.pl/wiadomosci,z_samorzadow,98462,Opinia-KRS-w-sprawie-projektu-ustawy.html

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.