Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

skarga na orzeczenie referendarza - skład sądu

tombialka
03.03.2009 23:28:13

Drodzy Państwo.
Chciałbym poznać Wasze zdanie w kwestii składu Sądu orzekającego w przedmiocie skargi na orzeczenie referendarza.
W uzasadnieniu postanowienia z dnia 8 listopada 2006 r. Sąd Najwyższy III CZP 104/06 wskazał powołując się na art. 397 § 2 zdanie drugie k.p.c, że jeśli skarga dotyczy kosztów procesu to winna być rozpoznana w składzie 3 osobowym.
Czyli w związku z zawartym tam poglądem orzekamy jako sąd II instancji (art. 39823 kpc) w składzie jednoosobowym tylko w razie skargi na orzeczenia referendarza dotyczące spraw wymienionych w art. 397 § 2 kpc. Na przykład skarga na postanowienie o wynagrodzeniu biegłego powinna być zatem także rozpoznawana w składzie 3 osobowym, podobnie jak zwrot kosztów świadkowi, ustalenie wynagrodzenia za ogłoszenie w gazecie itp.
I teraz pojawia się kwestia ewentualnego odrzucenia skargi w przypadkach, gdy skład jest 3 osobowy. Czy można odrzucić skargę 1 – osobowo przyjmując, że merytoryczne rozpoznanie skargi winno być poprzedzone kontrolą jej poprawności pod względem formalnym. Kontrolę tą dokonuje sąd orzekając jako sąd I instancji podobnie jak ma to miejsce na podstawie art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w przypadku zażaleń. A dopiero skuteczne wniesienie skargi powoduje dopuszczalność rozpoznania jej przez sąd rejonowy jako sąd II instancji stosownie do przepisu art. 39823 § 2 kpc w składzie 3 osób. Czy też może trzeba odrzucać w trójkę. Czy na odrzucenie skargi w składzie 3 – osobowym jest zażalenie?

selena
04.03.2009 04:25:07

Przedstawiam mój pogląd:
W odniesieniu do skarg na orzeczenia referendarza regułą jest, że sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej – par 3 art. Art. 398 ze znaczkiem 22.
Takim przepisem szczególnym jest przepis dotyczący orzeczeń referendarza co do kosztów sądowych lub kosztów procesu., gdzie sąd działa jako sąd II instancji w składzie 3 sędziów zawodowych za wyjątkiem:
- postanowienia dotyczące odmowy zwolnienia od kosztów sądowych,
- postanowienia dotyczące cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych,
- postanowienia o odrzuceniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
- postanowienia o nałożeniu na uczestnika postępowania obowiązku uiszczenia
opłat sądowych

W/w wyjątkach skład jest jednoosobowy - art. 398 ze znaczkiem 23 § 1 i 2 kpc w związku z art. 397§ 2 kpc.
Zatem skargę referendarza na postanowienie o wynagrodzeniu, zwrot kosztów świadkowi, ustalenie wynagrodzenia za ogłoszenie w gazecie itp. rozpoznaje sąd w składzie trzyosobowym jest to rozstrzygnięcie co do kosztów sądowych o których mówi par. 2 i 1 art. 398 ze znaczkiem 23 kpc.
Najpierw skarga musi przejść sito oceny jej warunków formalnych.
Wtedy to sąd działa jako sąd I instancyjny w myśl w myśl art. 397 par 2 kpc w związku z art. 370 kpc
Zatem czynności te – ocenę warunków formalnych - wykonuje sąd działając jako sąd I instancji w składzie jednoosobowym [(sąd odrzuca skargę nieopłaconą lub wniesioną po upływie siedmiodniowego terminu art. 398 ze znaczkiem 22 § 4 i 5 k.p.c.). Należy uznać, że odrzuceniu podlega też skarga niedopuszczalna. Na postanowienie to przysługuje zażalenie ( art. 394 § 1 pkt 12 k.p.c.).]

Oczywiście przedstawiłam swój pogląd. Myślę że nie odbiegający od poglądu autora tematu.
Teraz coś osobistego- najlepiej pracuje mi się w nocy. Po pierwszym głębokim śnie. Dobranoc, a w zasadzie dobrego dnia.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.