Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024

Forum sędziów

Projekt dodatków funkcyjnych

AQUA
08.05.2009 13:51:00

ProjektROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia …………………………2009 r.
w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom


Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa funkcje, z tytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne, oraz sposób ustalania tych dodatków.

§ 2. 1. Określa się tabelę funkcji oraz mnożników służących do ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
3. Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

§ 3. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wydziału, kierownika sekcji oraz kierownika ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych uwzględnia się liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich, odpowiednio, w sądzie, ośrodku, wydziale albo sekcji, w których funkcja została powierzona.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, kierownika szkolenia oraz rzecznika prasowego.

§ 4. W przypadku powierzenia sędziemu pełnienia funkcji innej, niż wymienione w § 3 i 6, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z powierzoną funkcją.

§ 5. W razie pełnienia więcej niż jednej funkcji, sędziemu przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków, przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 2 – 4. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10 – 50 % z zastosowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 lub § 4.

§ 6. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 8 maja 2009 r. do funkcji oraz sposobu ustalania wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2)


MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia ….. (poz. …..)

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO


Lp.

FUNKCJA

MNOŻNIK

1
sędzia pełniący obowiązki podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

1,2-1,6

2
prezes sądu apelacyjnego,

0,4-1,2

prezes sądu okręgowego,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,


sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,

sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa
3
wiceprezes sądu apelacyjnego,

0,35-1,0

wiceprezes sądu okręgowego,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury


4 rzecznik dyscyplinarny
0,8
5
prezes sądu rejonowego,

0,3-0,7

przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym,


przewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym,

przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym,


kierownik ośrodka zamiejscowego,przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury


6
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości,

0,25-0,6

wizytator w sądzie apelacyjnym,wizytator w sądzie okręgowym,


wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym,

wiceprzewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym,


zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym,zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym,sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa,


sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,


sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,


7
wiceprezes sądu rejonowego,

0,2-0,5

zastępca rzecznika dyscyplinarnego,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury


8
przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym

0,2-0,4
kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym,kierownik sekcji w sądzie okręgowym,kierownik szkolenia,rzecznik prasowy


9
kierownik sekcji w sądzie rejonowym,
0,15-0,35
zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym,


sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymihttp://www.ms.gov.pl/projekty/projekty.php#sec6

pod nr 21

censor
08.05.2009 17:26:58

No to prościej, żeby numerku 21 nie trzeba było szukać:
http://www.ms.gov.pl/projekty/proj090507.rtf

Iustus
14.05.2009 19:47:53

Nowe dodatki funkcyjne sędziów

http://www.rp.pl/artykul/4,305443_Nowe_dodatki_funkcyjne_sedziow.html

Krzych
14.05.2009 19:59:22

"censor" napisał:

No to prościej, żeby numerku 21 nie trzeba było szukać:
http://www.ms.gov.pl/projekty/proj090507.rtf

Podoba mi fragment uzasadnienia projektu "Należy przy tym zaznaczyć, że liczba sędziów, którzy pełniąc obecnie funkcję przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym otrzymują dodatek w najniższej możliwej wysokości dotyczy tak niewielkiej grupy sędziów, że w istocie wzrost wydatków w tym przypadków będzie znikomy."
Nie wiedziałem nawet, że należę do jakieś niewielkiej, wręcz znikomej grupy sędziów

pulower
15.05.2009 10:09:41

Nie wiem dlaczego konsekwentnie nie jest wprowadzany dodatek dla sędziów pełniących weekendowe dyżury czy to aresztowe, czy to trybowe ? Uciążliwość tych dyżurów myślę, że jest porównywalna (jak nie większa) z wizytowaniem zakładów dla nieletnich i zakładów leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przy czym dodam, że wiem o czym piszę bo przez 1,5 roku kiedyś pobierałem ten dodatek kiedy orzekałe, w Wydziale Rodzinnym (wówczas co prawda nie dostrzegałem tych dysproporcji obowiązków

http://www.rp.pl/artykul/4,305443_Nowe_dodatki_funkcyjne_sedziow.html

korund
22.05.2009 19:19:24

Czy ktoś wie co z losem rozporządzenia w sprawie dodatków funkcyjnych? ma wejść od 08 maja, a już 22 maja i do tej pory cisza, zarówno na stronach MS, jak i tutaj.

[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 4:53 pm ]
Nikt nic nie wie? wszyscy wymarli? czy już nikt nie jest funkcyjnym?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.