Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024

Forum sędziów

REGULAMIN ZEBRANIA DELEGATÓW

AQUA
03.02.2010 19:16:26

http://www.iustitia.pl/content/view/572/183/

Regulamin Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia"


§ 1. Zebrania Członków Oddziału dokonują wyboru delegatów nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia zebrania. Niezwłocznie po zebraniach Zarządy Oddziałów przekazują Zarządowi Stowarzyszenia listę wybranych delegatów oraz pełny odpis protokołu zebrania, na którym delegatów wybrano.
§ 2. Zarządy Oddziałów zawiadamiają Zarząd Stowarzyszenia o dacie wyborczych Zebrań Członków Oddziału niezwłocznie po ich zwołaniu. Jeżeli na cztery tygodnie przed datą rozpoczęcia Zebrania Delegatów, Zebranie Członków Oddziału nie będzie zwołane, może je zwołać Zarząd Stowarzyszenia.
§ 3. Oddziały mogą wybrać i zgłosić dowolną ilość delegatów rezerwowych, wskazując kolejność, w jakiej zajmować oni będą nowe lub zwolnione miejsca. Dopuszczalne jest także dokonanie uzupełniającego wyboru delegatów, przy zachowaniu warunków wskazanych w § 1.
§ 4. O ilości delegatów z każdego Oddziału, jaka uczestniczyć będzie w Zebraniu, decyduje wyłącznie liczba członków Oddziału zapisana w bazie danych prowadzonej przez Zarząd Stowarzyszenia, według stanu na 14 dni przed rozpoczęciem zebrania delegatów.
§ 5. Zebranie Delegatów rozpoczyna się w dniu i godzinie wskazanej w uchwale organu zwołującego zebranie bez względu na ilość obecnych delegatów. Delegaci otrzymują za pokwitowaniem mandaty. Głosowanie odbywa się przez podniesienie mandatu.
§ 6. Na zebraniu poza delegatami mogą być obecni zaproszeni goście oraz członkowie „Iustitii" nie będący delegatami, zgłoszeni przez Oddziały jako obserwatorzy. Otrzymują oni identyfikatory różniące się wyglądem od mandatów. Inne osoby, w szczególności przedstawiciele mediów, mogą być obecne za zgodą Przewodniczącego Zebrania.
§ 7. Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia, który przeprowadza wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zebrania. Każda z komisji musi liczyć co najmniej trzy osoby.
§ 8. Wybrany Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybór pozostałych członków Prezydium Zebrania, którymi są dwaj Wiceprzewodniczący i dwaj Sekretarze oraz Komisji Wnioskowej.
§ 9. Następnie Zebranie przyjmuje porządek obrad i przystępuje do jego realizacji.
§ 10. Zebraniem kieruje Przewodniczący, który może w każdej chwili przekazać kierowanie zebraniem Wiceprzewodniczącemu lub przejąć je na powrót. Przewodniczący prowadząc obrady podejmuje wszystkie decyzje związane z jego sprawnym przeprowadzeniem, w szczególności udziela głosu występującym i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, a w razie potrzeby odbiera głos występującym.
§ 11. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Prezydium Zebrania, którego decyzja zapada, gdy opowie się za nią co najmniej trzech członków Prezydium. Jeżeli decyzja Prezydium nie może być podjęta niezwłocznie, decyzja Przewodniczącego obowiązuje do czasu jej zmiany.
§ 12. Przewodniczący powinien umożliwić członkowi Zarządu wypowiedzenie się przed głosowaniem co do udzielenia absolutorium, po zakończeniu dyskusji.
§ 13. Prezydium prowadzi zapisywanie się do dyskusji a w przypadku dużej liczby uczestników dyskusji ogranicza z góry czas wystąpień.
§ 14. Przewodniczący może podczas dyskusji udzielić głosu obserwatorom, jeżeli pozwala na to czas i przebieg obrad, w szczególności jeżeli nie utrudni to wypowiadania się delegatom. Gościom udziela się głosu zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
§ 15. Prawo zgłaszania projektów uchwał maja wyłącznie delegaci.
§ 16. Przerwy w obradach zarządza Przewodniczący, oznaczając jednocześnie czas wznowienia obrad. Każdy delegat ma prawo zgłaszać wniosek o udzielenie przerwy.
§ 17. Sekretarze wspólnie lub na zmianę nadzorują sporządzanie protokołu Zebrania przez asystenta Zarządu, a w razie potrzeby sporządzają go w całości lub w części osobiście. W przypadku różnicy zdań między Sekretarzami, wątpliwości co do treści protokołu rozstrzyga Prezydium Zebrania.
§ 18. W przypadku wyborów przeprowadzanych na Wyborczym Zebraniu Delegatów, wybiera się najpierw Prezesa Stowarzyszenia, następnie pozostałych członków Zarządu jednocześnie, a następnie Komisję Rewizyjną: zgłaszanie kandydatów następuje każdorazowo po ogłoszeniu wyników poprzednich wyborów.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.