Wtorek 24 maja 2022 Wydanie nr 5202

Cywilne materialne

Kazus od karnisty

amelius napisał w dniu 13.02.2010 o godzinie 11:03:57 :

Poproszony zostałem o przedsatwienie problemu cywilistycznego na forum i pomoc w rozstrzygnięciu. Nie wiem, czy jest to duży problem, czy mały, trudny czy łatwy, ale spełniam prośbę młodego (stażem) cywilisty i podaję stan faktyczny z pytaniem, jak sprawę należy rozstrzygnąć.

****************

Pozwem z dnia 25 listopada 2009 r. fundusz sekurytyzacyjny domaga się zasądzenia od pozwanego kwoty 2.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu. W uzasadnieniu podał, że na w/w kwotę składa się należność główna 1.500 zł i odsetki 500 zł. Powód nabył wierzytelność w drodze cesji od banku w dniu 17.10.2006 r., wynikała ona z umowy kredytu zawartej przez bank z pozwanym w dniu 02.12.1999 r.
W dniu 30.11.2009 r. sąd wydał nakaz zapłaty w upominawczym, doręczony pozwanemu w dniu 14.12.2009 r. z odpisem pozwu. Wraz ze sprzeciwem pozwany dołączył zaświadczenie komornika; wynika z niego, że na podstawie BTE z dnia 22.09.2003 r. z klauzulą wykonalności nadaną postanowieniem z dnia 26.10.2003 r. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z wniosku pierwotnego wierzyciela, banku, stan zadłużenia na dzień 21.12.2009 r. to 300 zł należność główna i 700 zł odsetki. Dotychczas dłużnik wpłacił ponad 2.000 zł na poczet należności, na rzecz banku.
Bank nie zawiadomił dłużnika o cesji, jedynie w dniu 27.10.2006 r. zawiadomił komornika o cesji wskazując, że podstawą egzekucji na rzecz nowego wierzyciela może być dotychczasowy tytuł wykonawczy.
Pismem z dnia 15.02.2008 r. komornik wezwał bank do przedłożenia postanowienia o nadaniu klauzuli na rzecz nowego wierzyciela, wskazał, że do tego czasu wierzycielem w ocenie organu egzekucyjnego pozostaje bank.
Z akt komorniczych wynika, że pozwany spłaca należność od dnia 15.04.2004 r., ostatniej wpłaty dokonał w dniu 15.10.2009 r., stan zadłużenia jak w zaświadczeniu komornika dołączonym do sprzeciwu. Na rozprawie pozwany wskazał, że nie został zawiadomiony o cesji, dowiedział się o niej „w ubiegłym roku, nie pamięta kiedy” od komornika, który kazał mu dalej płacić na rzecz banku, bo on ma tytuł i pozostaje wierzycielem. Wyegzekwowane należności zostały przekazane bankowi, dłużnik po otrzymaniu nakazu ustalił w funduszu, że z wyegzekwowanych pieniędzy 200 zł bank przekazał funduszowi – nie ma na to dokumentów. Z dokumentów wynika, że pozwany mógł być wzywany przez bank do zapłaty należności w dniu 08.06.2006 r. ze wskazaniem, że jeśli nie zapłaci w terminie 30 dni, to mogą przelać wierzytelność na rzecz funduszu.
O cesji dłużnik dowiedział się z pewnością otrzymując nakaz i odpis pozwu w dniu 14.12.2009 r.

Wyrok?

ossa napisał w dniu 13.02.2010 o godzinie 13:34:45 :

bo ja wiem? chyba oddalić trza powództwo........ ktoś tu byłby chyba bezpodstawnie wzbogacony...

Joasia napisał w dniu 13.02.2010 o godzinie 14:23:46 :

1. Fundusz nie może otrzymać klauzuli na BTE po cesji - musi iść w trybie postępowania rozpoznawczego (nakazu/wyroku). Nie ma res iudicata.
2. Dopóki komornik ma u siebie wniosek egzekucyjny i BTE z klauzulą, a nie ma wniosku banku o umorzenie - musi kontynuować egzekucję.
3. Od daty skutecznej cesji wszystko to, co dostaje bank z egzekucji, jest bezpodstawnym wzbogaceniem banku. Od tej też daty dłużnik może pozbawić BTE wykonalności w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.
4. Co do kwoty wyegzekwowanej do dnia skutecznej cesji - powództwo funduszu trzeba oddalić; co do reszty (nawet jeśli bank ją potem dostaje przez komornika) - zasądzić (o ile wykazane i nie przedawnione).
5. Decyduje zatem chwila skutecznej cesji.
a) Dłużnik to konsument, klient banku - musiał podpisać w banku zgodę na cesję; jeśli takiej zgody nie podpisał - cesja nie jest skuteczna.
b) Fundusz w statucie ma zapisane, czy może inwestować w wierzytelności należne od osób fizycznych; jeśli nie może - cesja nie jest skuteczna.
c) jeśli wszystko jest OK - sąd zasądzi tyle, ile zostało do spłaty na dzień, gdy klient został powiadomiony o cesji (czyli w ostateczności data gdy komornik mu powiedział, ale może fundusz wykaże, że bank ma zwrotkę z nieodebranego awiza? wtedy ta korespondencja jest powiadomieniem, o ile poszła na aktualny adres klienta).


To tyle na szybko bez buszowania po lexie. Ale świeży cywilista na pewno sam pobuszuje

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.