Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

Kazus od karnisty

amelius
13.02.2010 11:03:57

Poproszony zostałem o przedsatwienie problemu cywilistycznego na forum i pomoc w rozstrzygnięciu. Nie wiem, czy jest to duży problem, czy mały, trudny czy łatwy, ale spełniam prośbę młodego (stażem) cywilisty i podaję stan faktyczny z pytaniem, jak sprawę należy rozstrzygnąć.

****************

Pozwem z dnia 25 listopada 2009 r. fundusz sekurytyzacyjny domaga się zasądzenia od pozwanego kwoty 2.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu. W uzasadnieniu podał, że na w/w kwotę składa się należność główna 1.500 zł i odsetki 500 zł. Powód nabył wierzytelność w drodze cesji od banku w dniu 17.10.2006 r., wynikała ona z umowy kredytu zawartej przez bank z pozwanym w dniu 02.12.1999 r.
W dniu 30.11.2009 r. sąd wydał nakaz zapłaty w upominawczym, doręczony pozwanemu w dniu 14.12.2009 r. z odpisem pozwu. Wraz ze sprzeciwem pozwany dołączył zaświadczenie komornika; wynika z niego, że na podstawie BTE z dnia 22.09.2003 r. z klauzulą wykonalności nadaną postanowieniem z dnia 26.10.2003 r. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z wniosku pierwotnego wierzyciela, banku, stan zadłużenia na dzień 21.12.2009 r. to 300 zł należność główna i 700 zł odsetki. Dotychczas dłużnik wpłacił ponad 2.000 zł na poczet należności, na rzecz banku.
Bank nie zawiadomił dłużnika o cesji, jedynie w dniu 27.10.2006 r. zawiadomił komornika o cesji wskazując, że podstawą egzekucji na rzecz nowego wierzyciela może być dotychczasowy tytuł wykonawczy.
Pismem z dnia 15.02.2008 r. komornik wezwał bank do przedłożenia postanowienia o nadaniu klauzuli na rzecz nowego wierzyciela, wskazał, że do tego czasu wierzycielem w ocenie organu egzekucyjnego pozostaje bank.
Z akt komorniczych wynika, że pozwany spłaca należność od dnia 15.04.2004 r., ostatniej wpłaty dokonał w dniu 15.10.2009 r., stan zadłużenia jak w zaświadczeniu komornika dołączonym do sprzeciwu. Na rozprawie pozwany wskazał, że nie został zawiadomiony o cesji, dowiedział się o niej „w ubiegłym roku, nie pamięta kiedy” od komornika, który kazał mu dalej płacić na rzecz banku, bo on ma tytuł i pozostaje wierzycielem. Wyegzekwowane należności zostały przekazane bankowi, dłużnik po otrzymaniu nakazu ustalił w funduszu, że z wyegzekwowanych pieniędzy 200 zł bank przekazał funduszowi – nie ma na to dokumentów. Z dokumentów wynika, że pozwany mógł być wzywany przez bank do zapłaty należności w dniu 08.06.2006 r. ze wskazaniem, że jeśli nie zapłaci w terminie 30 dni, to mogą przelać wierzytelność na rzecz funduszu.
O cesji dłużnik dowiedział się z pewnością otrzymując nakaz i odpis pozwu w dniu 14.12.2009 r.

Wyrok?

ossa
13.02.2010 13:34:45

bo ja wiem? chyba oddalić trza powództwo........ ktoś tu byłby chyba bezpodstawnie wzbogacony...

Joasia
13.02.2010 14:23:46

1. Fundusz nie może otrzymać klauzuli na BTE po cesji - musi iść w trybie postępowania rozpoznawczego (nakazu/wyroku). Nie ma res iudicata.
2. Dopóki komornik ma u siebie wniosek egzekucyjny i BTE z klauzulą, a nie ma wniosku banku o umorzenie - musi kontynuować egzekucję.
3. Od daty skutecznej cesji wszystko to, co dostaje bank z egzekucji, jest bezpodstawnym wzbogaceniem banku. Od tej też daty dłużnik może pozbawić BTE wykonalności w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.
4. Co do kwoty wyegzekwowanej do dnia skutecznej cesji - powództwo funduszu trzeba oddalić; co do reszty (nawet jeśli bank ją potem dostaje przez komornika) - zasądzić (o ile wykazane i nie przedawnione).
5. Decyduje zatem chwila skutecznej cesji.
a) Dłużnik to konsument, klient banku - musiał podpisać w banku zgodę na cesję; jeśli takiej zgody nie podpisał - cesja nie jest skuteczna.
b) Fundusz w statucie ma zapisane, czy może inwestować w wierzytelności należne od osób fizycznych; jeśli nie może - cesja nie jest skuteczna.
c) jeśli wszystko jest OK - sąd zasądzi tyle, ile zostało do spłaty na dzień, gdy klient został powiadomiony o cesji (czyli w ostateczności data gdy komornik mu powiedział, ale może fundusz wykaże, że bank ma zwrotkę z nieodebranego awiza? wtedy ta korespondencja jest powiadomieniem, o ile poszła na aktualny adres klienta).


To tyle na szybko bez buszowania po lexie. Ale świeży cywilista na pewno sam pobuszuje

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.