Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Wprowadzenie wierzyciela w posiadanie lokalu a eksmisja

joanna3107
04.05.2010 21:35:57

Witajcie cywiliści.
Mam problem egzekucyjny i mam nadzieję, że ktoś już się nad taką kwestią zastanawiał.
Stan faktyczny. Otóż, dawno dawno temu sąd wydał postanowienie o przysądzeniu własności lokalu na rzecz wierzyciela X. W lokalu pomieszkuje dłużniczka licytowana Y, której jakieś dwa lata po uprawomocnieniu się przysądzenia własności inny sąd przyznał uprawnienie do lokalu socjalnego. Oczywiście gmina jeszcze oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie złożyła.
A teraz problem: komornik przystąpił do wprowadzania wierzyciela w posiadanie lokalu. Wezwał dłużniczkę do wydania lokalu dobrowolnie, informując, że w przeciwnym wypadku wprowadzi wierzyciela w posiadanie lokalu przymusowo. Równocześnie zastrzegł jednak, że czynności nia mają na celu opróżnienia lokalu.
Czy ktoś z Was wie na czym może polegać to wprowadzenie w posiadanie lokalu bez opróżnienia go z dłużniczki? Jakoś wyobraźnia mi szwankuje

Pawnik
05.05.2010 11:51:49

Nie ma wg mnie wprowadzenia w posiadanie w rozumieniu art. 999 par 1 kpc bez opróżnienia lokalu. SN wyjasnił to m.in. w uzasadnieniu uchwały z 20.06.2000 r., (III CZP 16/00, OSNC 2000/12/217). Uchwała ta odnosi się co prawda wprost do egzekucji obowiązku wydania nieruchomości wskazanego w akcie notarialnym zawierajacym oświdaczenie o poddaniu sie egzekucji, ale ze względu na podobieństwo obu tytułów i celów którym mają one służyć - można ją odnieść również do postanowienia o przysądzeniu własności. W akcie notarialnym dłużnk poddaje sie egzekucji wydania nieruchomosci, a postanowienie o przysądzeniu jest tytułem do wprowadzenia w posiadanie,ale problem jest w istocie ten sam: czy udostępniając faktycznie wierzycielowi nieruchomość nalezy usunąc z niej dotychczas władające nią osoby. SN w rzeczonej uchwale przyjął, że: "Prawo własności uprawnia nabywcę do władania jej przedmiotem. Podstawowym przepisem w tej materii jest art. 140 k.c., który wskazuje, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy; w tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Ochronę tego prawa rozwinął ustawodawca w przepisie art. 222 § 1 k.c., który stanowi, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Zważyć należy, że treść prawa własności określa przepis art. 140 k.c. Porównując to prawo z innymi, nie sposób pominąć, że jest to najszersze prawo dające władztwo nad rzeczą, i to w sposób bezterminowy. Jego cechą charakterystyczną jest w szczególności zakres ochrony, przysługującej przeciwko każdemu, kto narusza władztwo właściciela nad rzeczą (erga omnes), nie dysponując skutecznym wobec właściciela prawem, które może wynikać bądź z przysługiwania ograniczonego prawa rzeczowego, bądź prawa obligacyjnego. Nie może budzić wątpliwości, że zaspokojenie wierzyciela (właściciela) dochodzącego wydania takiej nieruchomości, następuje z chwilą usunięcia z pomieszczeń osób i rzeczy, które przeszkadzają całkowitemu objęciu pomieszczeń przez wierzyciela."
Analogicznie - skoro prawomocne postanowienie o przysadzeniu przenosi własność na nabywcę - uprawnienie przyznane mu w art. 999 par 1 kpc służy urzeczywistnieniu tego prawa. NIeracjonalne jest wymaganie od nabywcy wytaczania odrębnego powództwa o eksmisję p-ko dłużnikowi.

Nie bardzo tez rozumiem na jakiej podstawie dłużnik uzyskał prawo do lokalu socjalnego, skoro nie stosuje się do niego ustawy o ochronie praw lokatorów?

Joasia
05.05.2010 15:39:58

Jak zlicytowane mieszkanie było mieszkaniem spółdzielczym własnościowym, to dłużnik jest lokatorem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów.

Mnie ciekawi co innego - Joanna3107, na jakiej podstawie, to znaczy w jakim trybie sąd dał temu dłużnikowi prawo do lokalu socjalnego?
Zastanawiałam się nad tym, bo i komornicy piszą do mnie, żeby im w trybie nadzorczym napisać, co mają robić w tych wprowadzeniach - tak się zabezpieczają na wypadek roszczeń odszkodowawczych, coby w razie czego mieć regres do SP To znaczy ci, którzy w ogóle chcą wprowadzać, bo większość wprowadza na zasadzie wprowadzenia we współposiadanie, tzn. dzień dobry państwu, oto nowy właściciel, panie właścicielu, pan pozwoli, tu są klucze, a to pana współlokatorzy, do widzenia, przyjemnego procesowania się (o eksmisję) życzę.
Oczywiście z przepisami ma to niewiele wspólnego (to ma być wprowadzenie w posiadanie, a nie we współposiadanie; zresztą wprowadzenie we współposiadanie nie należy do komornika, tylko do sądu jako organu egzekucyjnego), nie mówiąc o tym, że sąd potem te pozwy o eksmisje odrzuca - no bo jż mają tytuł.

Wymyśliłam taką konstrukcję, i dostałam aprobatę z wizytacji ; a co, też się zabezpieczam; tylko komornicy mogą

I Co 3194/09
POSTANOWIENIE
Dnia 12 lutego 2010 r.

Sąd Rejonowy …. w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR ….
po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2010 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej
wierzycieli Ewy O. i Sylwestra O.
przeciwko dłużnikom Stanisławowi N., Janowi N. i Krystynie M.
prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli Jacka B. [Kancelaria Komornicza przy ul. K. w Warszawie] pod sygn. Km 66796/09
oraz sprawy egzekucyjnej
wierzyciela Eytan D.
przeciwko dłużnikowi Romanowi P.
prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli Jacka B. [Kancelaria Komornicza przy ul. K. w Warszawie] pod sygn. Km 21515/09
w ramach nadzoru w trybie art. 759 § 2 k.p.c.
p o s t a n a w i a :
polecić Komornikowi zastosowanie w sprawie Km 66796/09 przepisu art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2005/31/266 ze zm.).

SSR ….

Uzasadnienie
Przepis art. 999 § 2 k.p.c. stanowi, że prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.
Wprowadzenie w posiadanie - oznacza implicite wydanie nieruchomości nabywcy przez dłużnika (oraz inne osoby wymienione w opisie i oszacowaniu jako zajmujące nieruchomość wraz z dłużnikiem). Inaczej byłoby to wprowadzenie nabywcy we współposiadanie. Przepisy rozróżniają te pojęcia: dopuszczenie do współposiadania jest egzekwowane przed sądem, w trybie przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 10540 lub 1051 k.p.c.); zaś wprowadzenie w posiadanie oznacza wprowadzenie w wyłączne posiadanie, czyli umożliwienie wierzycielowi wyłącznego, pełnego korzystania (posiadania) nieruchomości; oczywiście jeśli nieruchomość jest zajmowana przez dłużnika, wrodzi to konieczność usunięcia dłużnika z tej nieruchomości i opróżnienia jej z rzeczy dłużnika – tak by posiadanie wierzyciela było pełne i niezakłócone.
Klauzulę wykonalności nadaje się na postanowienie o przysądzeniu na rzecz nabywcy, a przeciwko nie tylko dłużnikowi, ale przeciwko wszystkim osobom wymienionym jako zajmujące nieruchomość (lokal) w opisie i oszacowaniu. Co do tego doktryna i orzecznictwo są zgodne.
Co do relacji przepisów art. 1046 k.p.c. i art. 999 k.p.c. – wypowiedzi doktryny są nader skąpe, a w orzecznictwie SN nie ma na ten temat rozważań. W ocenie Sądu orzekającego właściwym jest przyjęcie, iż przepis art. 1046 k.p.c. jest przepisem szczególnym w stosunku do artykułu 999. W najnowszym wydaniu komentarza do KPC część egzekucyjna H. Pietrzkowski w tezie 11 do art. 1046 twierdzi wprawdzie, że zakresy tych przepisów w ogóle się nie pokrywają, gdyż lokal mieszkalny nie jest pomieszczeniem; jest to jednak pogląd odosobniony; w efekcie zaś prowadzi do podobnej konkluzji: mianowicie, gdy chodzi o lokal mieszkalny, należy stosować przepis art. 1046 k.p.c.
Mając to na uwadze, należy egzekucję postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości prowadzić na podstawie takiego postanowienia zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przeciwko osobom wymienionym w takim tytule wykonawczym. Egzekucja takiego tytułu polega na wydaniu tej nieruchomości wierzycielowi wolnej od osób wymienionych w tym tytule (dłużników) oraz osób wywodzących od nich swe prawa (art. 791 par 1) i ich rzeczy.
Jeśli rzecz dotyczy mieszkania (lokalu nie tylko przeznaczonego, ale faktycznie wykorzystywanego przez dłużników na cele mieszkalne) – komornik udostępni lokal wierzycielowi (np. poprzez wydanie kluczy) po opróżnieniu lokalu z dłużników i ich rzeczy; zastosowanie znajdzie art. 1046 k.p.c. – zatem komornik nie wykona opróżnienia lokalu bez zapewnionego dla dłużników pomieszczenia tymczasowego, dostarczonego czy to przez gminę, czy przez wierzyciela. Ponadto – zgodnie z przepisem art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2005/31/266 ze zm.) – jeżeli okaże się, że obowiązkiem opróżnienia lokalu objęta jest osoba, o której mowa w art. 14 ust. 4, komornik postąpi stosownie do tego przepisu (zawiadomi tę osobę, że może wystąpić z powództwem o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego, zawiesi postępowanie egzekucyjne i powiadomi o tym prokuratora).
W stosunku do osób, które zajmują lokal a nie były wymienione w opisie i oszacowaniu (a zatem które nie są wymienione w tytule wykonawczym jako dłużnicy) – zdaniem Sądu orzekającego wierzyciel musi wszcząć oddzielną sprawę o ich eksmisję. Sąd nie podziela w tej kwestii odosobnionego poglądu H. Pietrzkowskego (ibidem), jakoby można te osoby eksmitować o ile nie wywodzą swego zamieszkiwania od dłużnika. Przeważyć musi tu, zdaniem Sądu orzekającego, zasada legalizmu i prawa do sądu, z których wynika kardynalna zasada postępowania egzekucyjnego: nie ma egzekucji przeciwko danej osobie bez tytułu wykonawczego przeciwko niej. Tytuł skuteczny erga omnes (art. 999 k.p.c.) jest od tej zasady wyjątkiem, który doznaje jednak silnego ograniczenia w zakresie lokali mieszkalnych.
Zgodne z tym, co przedstawiono powyżej, jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w szczególności w uchwale III CZP 175/05, a argumentację wyrażoną w jej uzasadnieniu Sąd orzekający w całości podziela.
Odmienne zapatrywanie wyraził z kolei WSA we Wrocławiu III SA/Wr 460/07 – jest ono jednak bardzo lakonicznie i nieprzekonujące.
Wobec powyższego stwierdzić należy, że:
Przepis art. 999 k.p.c. nadaje walor tytułu egzekucyjnemu orzeczeniu, które nie mówi wprost o nakazie wydania – jednak gdyby mówił, to przepis ten byłby zbędny (gdyby postanowienie o przysądzeniu zawierało nakaz wydania, to by było tytułem egzekucyjnym z mocy art. 777 k.p.c.). Przepis ten ma umożliwić nabywcy wejście w posiadanie (nie współposiadanie) w toku samej egzekucji - a nie zmuszać go do prowadzenia kolejnego procesu (o eksmisję czy o wydanie). Tytuł z art. 999 k.p.c. obejmuje wszystkie osoby wymienione w opisie i oszacowaniu (i nikogo więcej) - stąd też wymienia się je w postanowieniu o klauzuli wykonalności na podstawie art. 783 § 1 k.p.c. (jest to zakres klauzuli). Jeśli chodzi o mieszkanie - to nie ma obecnie eksmisji „na bruk”; jednak o ustalenie prawa do lokalu socjalnego lokatorzy muszą wystąpić sami do sądu – Komornik zaś pouczy ich o tym, gdy zajdą przesłanki z art. 35 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów.

SSR ….


[P.S. Joanna3107, pamiętaj, że teraz postanowienia o przysądzeniu są dwupunktowe.]

joanna3107
05.05.2010 16:22:46

Dziękuję za pomoc. A teraz uzupełniam
1. z akt wywnioskowałam, że dłużnikowi przysługiwało prawo spółdzielcze do lokalu mieszkalnego, więc lokal socjalny się należy;
2. jeżeli chodzi o tryb przyznania prawa do lokalu socjalnego, to odbyło się to jakieś dwa lata temu, kompletnie bez związku z postępowaniem, które obecnie znalazło się pod moim nadzorem - wówczas sąd radośnie przyznał prawo do lokalu socjalnego, tylko biedna moja gmina ma za mało takich lokali;
3. teraz komornik chce (tak mi przynajmniej powiedział asesor tegoż komornika) wprowadzić na zasadzie "dzień dobry, poznajcie się państwo, miłego współmieszkania";
4. akta trafiły do mnie dwa dni przed czynnością wprowadzenia w posiadanie z żądaniem niezwłocznego podjęcia jakichś czynności:
5. moja słaba wyobraźnia nie pozwalała mi wyobrazić sobie wprowadzenia w posiadanie (a nie jak słusznie wskazuje Joasia - we współposiadanie) bez opróżnienia lokalu; okazuje się, że nie tylko moja wyobraźnia nie dostrzega takiej możliwości

PS. Joasiu - śliczne postanowienie.
PS.2. Właśnie wczoraj dostałam od Joasi sprawę przekazaną według właściwości

Joasia
05.05.2010 16:32:29

Ad.2. Ale tak normalnie w ustaleniu ze 189?

Ad. PS2. No i teraz na wątku o 202 mnie rozjadą. Please, please, napisz, że to egzekucyjną przekazałam.

Tomasz Zawiślak
05.05.2010 23:10:57

Dyskusja w tym wątku ostatecznie utwierdziła mnie w przekonaniu, iż art. 999 par. 1 kpc wymaga zmiany, co zauważyła też Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego (odysłam do ostatniego projektu zmian w kpc)

PS. Z poglądem H. Pietrzkowskiego też się nie zgadzam, choć ogólnie uważam jego komentarz za pierwszy naprawdę autorski od czasu Wengerka.

doctor
06.05.2010 19:37:23

Być może nie jest to argument przesądzający, ale zwróćcie uwagę na treść § 191 regulaminu urzędowania: w postanowieniu o przysądzeniu własności nieruchomości sąd stwierdza, czy cała cena nabycia została uiszczona, albo czy na jej poczet zaliczona została wierzytelność nabywcy lub innego wierzyciela, jak też _obowiązek dłużnika wydania nieruchomości nabywcy_, oraz wydaje zarządzenie w przedmiocie utrzymania w mocy służebności.

Omawiany przepis w sposób wyraźny wskazuje na to, że mamy do czynienia z obowiązkiem wydania nieruchomości nabywcy, którego korelatem jest uprawnienie nabywcy do bycia wprowadzonym w posiadanie nieruchomości. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności: uprawnienie do bycia wprowadzonym w posiadanie rzeczy to tyle co uprawnienie do żadania, by wydano nam tę rzecz.

Dodatkowo (w nawiązaniu do wpisu Joasi) chciałbym zauważyć, że nie ma czegoś takiego jak "wprowadzenie we współposiadanie" (przeciwstawne "wprowadzeniu w posiadanie" - to jest tylko skrót myślowy, w istocie przy "wprowadzeniu we współposiadanie" musi chodzić o bardziej skonkretyzowany obowiązek dłużnika, np. obowiązek wydania kluczy do lokalu, który jest przedmiotem współwłasności.

Joasia
07.05.2010 00:55:03

jak też _obowiązek dłużnika wydania nieruchomości nabywcy_,

No właśnie na to wskazywałam: postanowienie dwupunktowe. Pierwszy punkt - przysądzam, drugi - stwierdzam, że XX, YY, ZZ (wszyscy wymienieni w opisie i oszacowaniu jako zajmujący lokal: dłużnik i osoby wraz z dłużnikiem).

A to "wprowadzenie we współposiadanie" - oczywiście, że to skrót. Nie chodzi jednak o same kluczyki. Chodzi o umożliwienie wspólnego korzystania. To czynności egzekwowane nie przez komornika, tylko przez sąd jako organ egzekucyjny, w trybie przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Hakoss
07.05.2010 20:44:32

Wobec treści art.
Art. 999. § 1.Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

trudno zgodzić się z twierdzeniem, że jest to też tytuł do wykonania opróżnienia nieruchomości przez osoby dotychczas ją zajmujące. Nie ma podstaw do stwierdzenia, że wprowadzenie w posiadanie = opróżnienie lokalu. Dlatego powyższych poglądów nie podzielam.

Joasia
08.05.2010 07:54:30

A na czym, Twoim zdaniem, polega "wprowadzenie w posiadanie"?

joanna3107
09.05.2010 06:48:52

Przyłączam się do pytania Joasi - na czym ma polegać wprowadzenie w posiadanie lokalu bez jego opróżnienia, przy zastrzeżeniu, że nie ma to być współposiadanie (co do tego chyba jesteśmy zgodni).

A co do postaw ustalenia prawa do lokalu socjalnego - wydaje mi się, postępowanie co do mojej dłużniczki toczyło sie na podstawie art. 189 kpc w zw. z 35 ust. 4 ustawy o lokatorach stosowanej w drodze analogii (ale zwykle w takich sprawach gmina podnosi w przypadku wytoczenia powództwa przed wszczęciem egzekucji - zarzut przedwczesności powództwa). NIestety nie udało mi się ściągnąć akt, więc nie mogłam dokładnie sprawdzić. Poza tym wyrok w tej sprawie zapadł jako zaoczny, więc pewnie w oparciu o akta więcej bym się nie dowiedziała.

Hakoss
09.05.2010 20:56:22

Różnica w zakresie prawa materialnego, to różnica pomiędzy art. 222 par 1 k.c. i art. 222 par 2 k.c.

W zakresie egzekucji (więc prawa procesowego), różnica pomiędzy Art. 1046. § 1. Jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość lub statek albo opróżnić pomieszczenie, komornik sądu, w którego okręgu rzeczy te się znajdują, wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.

a art 1046 par 2 k.p.c. Prowadząc egzekucję na podstawie tytułu nakazującego dłużnikowi opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, komornik usunie z niego także osoby zajmujące lokal wraz z dłużnikiem, chyba że osoby te wykażą dokumentem, iż zajmowanie wynika z tytułu prawnego niepochodzącego od dłużnika.

Joasia
10.05.2010 01:01:22

Ja chyba za długo nie dosypiam - bo nadal nie wiem, na czym, co Twoim zdaniem, polega wprowadzenie w posiadanie.

Pawnik
10.05.2010 11:08:22

"Hakoss" napisał:

Różnica w zakresie prawa materialnego, to różnica pomiędzy art. 222 par 1 k.c. i art. 222 par 2 k.c.

W zakresie egzekucji (więc prawa procesowego), różnica pomiędzy Art. 1046. § 1. Jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość lub statek albo opróżnić pomieszczenie, komornik sądu, w którego okręgu rzeczy te się znajdują, wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.

a art 1046 par 2 k.p.c. Prowadząc egzekucję na podstawie tytułu nakazującego dłużnikowi opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, komornik usunie z niego także osoby zajmujące lokal wraz z dłużnikiem, chyba że osoby te wykażą dokumentem, iż zajmowanie wynika z tytułu prawnego niepochodzącego od dłużnika.


Przeciez przywołane normy zaprzeczają Twojej tezie...
Przepis art. 1046 par 1 kpc regukuje postępowanie egzekucyjne w przypadku wydania nieruchomosci albo opróżnienia pomieszczenia. W jednym i drugim przypadku komornik po bezkutecznym upływie terminu do dobrowolnego wykoanania obowiązku, dokonuje czynnosci potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie
Tak więc i wydanie nieruchomości ( pomieszczenia) i jej ( jego ) oprózninie polega na tym samym: wprowadzenieu wierzyciela w posiadanie. Skoro więc środkiem do wykonania obowioązku opróżnienia pomieszczenia jest wprowadzenie wierzyciela w jego posiadanie, to niezbędnym elementem wprowadzenia w posiadanie jest zawsze ewentualne usunięcie dłuznika.
Art. 1046 par 2 reguluje natomiast kwestię skuteczności tytułu nakazaującego opróżnienie wobec innych osób niż wymieniona w tytule wykonawczym. Przecież nie wprowadza on adnego innego sposobu egzekucji opóżnienia lokalu, niż ten wymieniony w par 1 art. 1046 kpc...

Natomiast argumentu z powołaniem się na art. 222 par 1 i 2 kc przyznam, że nie rozumiem..

Paweł
10.05.2010 16:47:53

Moim zdaniem 1046§ 2 jedynie uszczegóławia 1046 § 1 precyzując, że jeśli czynności potrzebne do wprowadzenia w posiadanie polegają na opróżnieniu lokalu lub pomieszczenia to komornik usuwa nie tylko dłużnika, ale wszystkie osoby które zajmują lokal wraz z nim. Inaczej po co komu takie "wprowadzenie" skoro i tak musi się potem sądzić i "wprowadzać" po raz drugi.
A co do lokalu mieszkalnego to jest §3 więc tytuł dotyczy osób wymienionych w postanowieniu o przysądzeniu, co do innych musi mieć osobny tytuł. i to też jest doprecyzowanie § 1 wynikające z logiki, która doprowadziła do tego , że sąd w sprawie o eksmisję musi wezwać do udziału w sprawie jako pozwanych wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu niezależnie od tego czy swe prawa wywodzą od pozwanego czy też nie. Jeśli konsekwentnie odczytywać treść § 3 który wyklucza stosowanie § 2 przy lokalu mieszkalnym to należy przyjąć, że co do reszty rodziny dłużnika niewymienionej w postanowieniu musi mieć osobny tytuł.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.