Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024

Forum sędziów

postanowienie w sprawie wniosku o tymcz. areszt

HK
19.05.2010 22:09:23

Czy mógłbym poprosić o jakiś wzór postanowienia dot. zastosowania tymczasowego aresztowania? Piszę referat na temat rozprawy i posiedzenia w sprawie karnej, i chciałbym pokazać wzór takiego postanowienia jako "walor".

Dred
19.05.2010 22:17:34

WZÓR z LEXaSygn. akt: II Kp 200/05
2 Ds 455/05
POSTANOWIENIE
Dnia 1 sierpnia 2005 r.
Sąd Rejonowy w Gdyni II Wydział Karny, w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Jan Jastrząb
Protokolant: Joanna Wiśnia
z udziałem Prokuratora Mariana Teligi

po rozpoznaniu na posiedzeniu sprawy Jana Nowaka, syna Józefa i Anny z domu Jóźwiak, urodzonego 1 stycznia 1980 r. w Gdyni
podejrzanego o to, że
w dniu 10 lipca 2005 r. w Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu z Janem Kosem oraz z innymi nieustalonymi osobami, posługując się niebezpiecznymi narzędziami w postaci drewnianych pałek, wzięli udział w pobiciu Józefa Bolca, Krzysztofa Pawlaka i dwóch nieustalonych osób w ten sposób, że wielokrotnie kopali ich, uderzali pięściami i pałkami po całym ciele, narażając przez to na bezpośrednie niebezpieczeństwo co najmniej ciężkiego uszkodzenia ciała, w wyniku czego Józef Bolec doznał obrażeń ciała w postaci otarcia naskórka w skórze łuku brwiowego lewego, podbiegnięć krwawych w powiekach oka lewego oraz wylewu krwawego w spojówce gałki ocznej lewej, tj. obrażeń naruszających czynności narządów ciała na okres nieprzekraczający 7 dni, natomiast Krzysztof Pawlak doznał pourazowego pęknięcia dwunastnicy, stanowiącego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu,
to jest o czyn z art. 159 k.k. w zbiegu z art. 158 § 2 k.k.
na skutek wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,
na podstawie art. 249 § 1 k.p.k. w zw. z art. 258 § 1 pkt 2 i § 2 k.p.k. i art. 263 § 1 k.p.k.

postanawia

zastosować wobec podejrzanego Jana Nowaka, syna Józefa i Anny z domu Jóźwiak, urodzonego 1 stycznia 1980 r. w Gdyni środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, tj. do dnia 31 października 2005 r.


Uzasadnienie

Prokurator Prokuratory Rejonowej w Gdyni złożył wniosek o zastosowanie wobec Jana Nowaka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
W stosunku do podejrzanego Jana Nowaka wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci zeznań pokrzywdzonych Józefa Bolca (k. 7-9), Krzysztofa Pawlaka (k. 10-12) oraz świadków Anny Malec (k. 16-18) i funkcjonariusza Policji Daniela Mariańskiego (k. 30-33) oraz okazania osoby (k. 40-42) a także opinii sądowo-lekarskiej (k. 50-51) w dużym stopniu uprawdopodobnił, iż podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu.
Z uwagi na powyższe, w sprawie zachodzi ogólna przesłanka zastosowania środka zapobiegawczego, określona w art. 249 § 1 Kodeksu postępowania karnego.
W niniejszej sprawie zachodzą także szczególne przesłanki stosowania środka zapobiegawczego określone w art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k., w myśl którego tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań albo wyjaśnień lub w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.
Z uwagi na charakter zarzucanego czynu, który cechuje się użyciem przemocy, wielość osób uczestniczących w zajściu, a w szczególności z uwagi na okoliczność nieujawnienia do dnia dzisiejszego wszystkich uczestników zajścia zarówno po stronie napastników, jak i pokrzywdzonych, zachodzi także uzasadniona obawa, że podejrzany może nakłaniać do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, albo w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie karne, zwłaszcza że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Obawę tę potwierdzają zeznania Anny Malec, zgodnie z którymi podejrzany bezpośrednio po zdarzeniu proponował udzielenie jej korzyści majątkowej w zamian za złożenie korzystnych dla niego zeznań.
Podejrzanemu zarzuca się popełnienie występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, a więc potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania jest uzasadniona także grożącą podejrzanemu surową karą, zgodnie z art. 258 § 2 k.p.k.
W ocenie sądu zastosowanie innego środka zapobiegawczego w stosunku do podejrzanego nie byłoby wystarczające z uwagi na to, że tylko środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym jest w stanie zapobiec realnej obawie matactwa procesowego w niniejszej sprawie. Zatem nie zachodzi negatywna przesłanka zastosowania tymczasowego aresztowania, określona w art. 257 § 1 k.p.k.
Ponadto w ocenie sądu nie zachodzą szczególne względy w rozumieniu art. 259 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Jan Nowak jest osobą zdrową, nie posiada żony, ani dzieci, nie pracuje.
Reasumując, zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do podejrzanego jest uzasadnione.
Na podstawie art. 263 § 1 k.p.k. Sąd oznaczył jego termin na okres trzech miesięcy. W ocenie Sądu wyznaczanie krótszego terminu jest niecelowe, w uwagi na konieczność podejmowania dalszych czynności w postępowaniu przygotowawczym, w tym poszukiwania świadków i innych podejrzanych.
Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

Sędzia Sądu Rejonowego
Jan JastrząbZarządzenia:
1. Odnotować wydanie postanowienia w wykazie "Kp".
2. Doręczyć podejrzanemu za pokwitowaniem odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, ze wskazaniem daty i godziny doręczenia.
3. Doręczyć odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wraz z nakazem przyjęcia funkcjonariuszom konwojującym zatrzymanego, z poleceniem doprowadzenia go do aresztu śledczego. W nakazie przyjęcia zaznaczyć, że aresztowany pozostaje do dyspozycji prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze.
4. Zawiadomić o zastosowaniu w stosunku do podejrzanego tymczasowego aresztowania osobę najbliższą, wskazaną przez niego w protokole przesłuchania.
5. Zawiadomić o zastosowaniu w stosunku do podejrzanego tymczasowego aresztowania Wojskową Komendę Uzupełnień w Gdyni.
6. Akta sprawy przedłożyć z wpływem zażalenia lub za 7dni.


Gdynia dnia 1 sierpnia 2005 r.
Sędzia Sądu Rejonowego
Jan Jastrząb

violan
19.05.2010 22:22:49

Dred, ja bardzo proszę nie posługiwać się w kontekście ta nazwiskiem Kowalski

HK
19.05.2010 22:31:10

@ Dred

pieknie dziekuje

camirek
06.12.2010 00:11:07

Na ćwiczeniach z kpk polecono nam pobawić się w prezesa sądu. Po przedstawionym kazusie należy przygotować zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej, / przęstępstwo z art. 177 par. 2 kk/. Może któryś sędzia miałby troszkę czasu....... przykład takiego pisma. Z lexa korzystam , ale z tej ograniczonej wersji, w innym miejscach nie znalazłam. Z góry Dziękuję.

violan
06.12.2010 00:18:06

Tu nie ma co korzystać z Lexa. Wystarczy przeczytać stosowny przepis kpk.

camirek
06.12.2010 01:40:14

Fakt, że art. 350 kpk. Czy wystarczy wyznaczyć sędziego lub skład, czas, miejsce, wymienić strony i innych, których trzeba wezwać, zawiadomić i dodatkowo uzasadnić np. pkt. 4 - inne czynności konieczne. pozdr.

HK
23.12.2010 01:53:22

ja zrobiłbym to tak, ale ostrzegam, że pisałem z głowy, więc jeśli jest źle to proszę mnie poprawić

Sygn. akt X K 123/10

Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej

Dnia 23 grudnia 2010 r.
Prezes Sądu Rejonowego w Opolu, działając na podstawie art. 350 § 1 KPK, w sprawie osk. Jacka Nowaka, ur. 21 lipca 1978 r. w Opolu, oskarżonego z art. 177 § 2
Zarządził:
1. Wyznaczyć rozprawę główną na dzień 11 stycznia 2011 r., godz. 9:30, s. 225
2. Skład sądzący – Przewodniczący SSR Karol Kowalski
3. Wezwać:
a. Oskarżonego Jacka Nowaka – adres k. 11
b. Świadków
i. Joannę Zielony – adres k. 130
ii. Pawła Bielickiego – adres k. 144
4. Zawiadomić:
a. Prokuratora – wokandą
b. Pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego – adw. Olga Pawlak
c. Obrońcę oskarżonego – adw. Józef Michalak

Z up. Prezesa
Przewodniczący X Wydziału Karnego

mgr Jan Walczak
Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

[ Dodano: Czw Gru 23, 2010 1:59 am ]
W tym zarządzeniu nie ma obowiązku uzasadnienia, KPK mówi jedynie o "wskazaniu" poszczególnych elementów. pkt. 4 mówiący o "innych czynnościach" może dotyczyć np. sprowadzenia dowodu z magazynu dowodów rzeczowych czy wskazania do kogo należy się zwrócić w sprawie doprowadzenia oskarżonego.

natomiast może ktoś życzliwy ma pod ręką zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy cywilnej?

a, i jeszcze jedno jaka jest praktyka? kto wydaje takie zarządzenie? bo nie chce mi się wierzyć w to, że prezes sądu. PW, czy raczej już sam referent?

Graffi
07.01.2011 11:22:48

HK, praktyka albo referent (chyba najczęstrza) albo PW
choć bywa tak czasem , że PW, a nawet referent jest Prezesem, więc w tej sytuacji to zarxządzenie niewątpliwie wydaje Prezes :D

camirek
24.01.2011 02:06:06

HK, Długo nie zaglądałam. Dzięki za projekt zarządzenia Pozdrawiam

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.