Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów

TDK napisał w dniu 10.07.2010 o godzinie 10:57:54 :

Gdzieś tutaj czytałem dyskusję o opłatach za wypisy z ewidencji gruntów - niestety nie mogłem teraz znaleźć.


Teraz za wypisy już możecie nie płacić :-) - od 7 czerwca 2010


Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 76 poz. 489
USTAWA
z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.)
Art. 23. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
w art. 40:
a) uchyla się ust. 3b /odpłatne udostępnianie zasobu/
b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c i 3d w brzmieniu:
"3c. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3d. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:
1) prokuratury;
2) sądów działających w sprawach publicznych;
3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.",


Tylko kto wymyśli co ma oznaczać : "sądów działających w sprawach publicznych" ????

Tak se mysle.....
- w sprawach karnych,
może? - w sprawach cywilnych kiedy powodem/wnioskodawcą jest SP ?
Jak coś napiszą to .... ;-)

Ciekawe jak taki ośrodek dokumentacji ma wiedzieć kiedy sąd działa w sprawach publicznych?

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.