Sobota 28 stycznia 2023 Wydanie nr 5451

Projekty

Kodeks cywilny - zmiany

Sebol napisał w dniu 13.02.2007 o godzinie 01:52:23 :

Projekt z 26 stycznia 2007 r.

Ustawa
z dnia 2007 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Art.1

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)1 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„ Art. 49 § 1. Urządzenia służące do doprowadzania i odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy tych urządzeń i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci przesyłowej, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

2) w dziale III tytułu III księgi drugiej po rozdziale II (po art. 305) dodaje się rozdział III w brzmieniu:

Rozdział III
Służebność przesyłu

„Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, którego własność stanowią urządzenia wskazane w art. 49 przechodzące przez tę nieruchomość, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej i zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z tych urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa i wygasa najpóźniej wraz z jego likwidacja.
§ 2. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń przesyłowych, jeżeli utrudniają one korzystanie z nieruchomości. Jeżeli byłoby to niemożliwe lub powodowało nadmierne koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stad szkody.

Art. 3054 . Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

3) w art. 446 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy szczególne okoliczności wskazują, że odpowiada to względom słuszności.”

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Rafał R napisał w dniu 11.06.2008 o godzinie 08:18:17 :

http://www.rp.pl/artykul/146761.html
http://www.rp.pl/artykul/146741.html

W końcu wracamy do normalności.

[ Dodano: Pon Cze 23, 2008 8:26 am ]
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/23123,pozwy_zbiorowe_ulatwia_uzyskanie_odszkodowania.html

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.