Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

Kodeks cywilny - zmiany

Sebol
13.02.2007 01:52:23

Projekt z 26 stycznia 2007 r.

Ustawa
z dnia 2007 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Art.1

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)1 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„ Art. 49 § 1. Urządzenia służące do doprowadzania i odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy tych urządzeń i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci przesyłowej, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

2) w dziale III tytułu III księgi drugiej po rozdziale II (po art. 305) dodaje się rozdział III w brzmieniu:

Rozdział III
Służebność przesyłu

„Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, którego własność stanowią urządzenia wskazane w art. 49 przechodzące przez tę nieruchomość, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej i zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z tych urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa i wygasa najpóźniej wraz z jego likwidacja.
§ 2. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń przesyłowych, jeżeli utrudniają one korzystanie z nieruchomości. Jeżeli byłoby to niemożliwe lub powodowało nadmierne koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stad szkody.

Art. 3054 . Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

3) w art. 446 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy szczególne okoliczności wskazują, że odpowiada to względom słuszności.”

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Rafał R
11.06.2008 08:18:17

http://www.rp.pl/artykul/146761.html
http://www.rp.pl/artykul/146741.html

W końcu wracamy do normalności.

[ Dodano: Pon Cze 23, 2008 8:26 am ]
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/23123,pozwy_zbiorowe_ulatwia_uzyskanie_odszkodowania.html

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.