Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024

Forum sędziów

Projekt zmiany USP - mianowany asystent sędziego

Dred
10.11.2010 12:54:42

Ustawa
z dnia …………………… 2010 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnychArt. 1.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:


1)w art. 2:
a) §3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Zadania z zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar sprawiedliwości, mogą wykonywać w sądach asystenci sędziów i starsi asystenci sędziów w zakresie udzielonego im upoważnienia przez Przewodniczącego Wydziału lub sędziego przez niego upoważnionego. Ilekroć w przepisach jest mowa o asystentach sędziów, rozumie się przez to także starszych asystentów sędziów.”,

2)w art.61:
a) §4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1-6, ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin, oraz przez okres co najmniej pięciu lat był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy.”

3)w Dziale IV:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:
„DZIAŁ IV REFERENDARZE SĄDOWI, ASYSTENCI SĘDZIÓW, PRACOWNICY SĄDÓW, KURATORZY SĄDOWI, ŁAWNICY ORAZ ORGANY POMOCNICZE SĄDÓW”4) w art. 149 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
§ 1a. Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1-4 oraz przez okres co najmniej 2 lat był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy, nie był karany za przewinienia dyscyplinarne, a także uzyskiwał pozytywne okresowe oceny kwalifikacyjne.”


5) w art. 155:

a) dodaje się §1a w brzmieniu:
„§1a. W zakresie czynności określonych art. 2 § 3 asystent sędziego jest niezależny co do treści wydawanych postanowień i zarządzeń określonych w ustawach.”
b) dodaje się §1b w brzmieniu:
„§1b. Asystenci sędziów zatrudnieni na obszarze tego samego sądu apelacyjnego co najmniej raz w roku odbywają zebranie asystentów sędziów apelacji. Zebranie zwołuje prezes sądu apelacyjnego.”
c) dodaje się §1c w brzmieniu:
„§1c. Zebranie asystentów sędziów apelacji zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach istotnych dla wykonywania zadań przez asystentów sędziów, wybiera na okres kadencji przedstawiciela, reprezentuje asystentów sędziów apelacji wobec organów sądu apelacyjnego. Przewodniczącym zebrania asystentów sędziów apelacji jest asystent sędziego najstarszy wiekiem.”
d) §  2 wyraz „zatrudniony” zastępuje się wyrazem „mianowany”,
e) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Na stanowisko starszego asystenta sędziego może być mianowany asystent sędziego, który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej pięć lat, nie był karany za przewinienia dyscyplinarne karami o jakich mowa w art. 155c §2, a także uzyskiwał pozytywne oceny kwalifikacyjne. Do okresu o jakim mowa w zdaniu pierwszym wlicza się okresu aplikacji sądowej lub prokuratorskiej odbytej na zasadach obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2009r.,nr. 26, poz. 157 z późn. zm.), aplikacji ogólnej, aplikacji radcowskiej, aplikacji adwokackiej, aplikacji notarialnej.”
f) §3 otrzymuje brzmienie:
„ §3 Asystenta sędziego mianuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy właściwy prezes sądu, o jakim mowa w art. 155a §1. Prezes sądu przed zatrudnieniem asystenta sędziego zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego.”,
g) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:
„ §3b. Rozwiązanie stosunku pracy z asystentem sędziego może nastąpić w drodze wypowiedzenia w razie otrzymania ujemnych ocen kwalifikacyjnych dokonanych przez sędziów, których obowiązki wykonuje asystent, potwierdzonych ponownymi ujemnymi ocenami, dokonanymi nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy. W razie otrzymania przez asystenta sędziego pierwszych ujemnych ocen kwalifikacyjnych właściwy prezes sądu na wniosek asystenta przydziela go do pełnienia obowiązków innych sędziów aniżeli dokonujących negatywnej oceny, chyba, że nie jest to możliwe”.
h) po § 3b dodaje się § 3c w brzmieniu:
„ §3c. Do asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepis art.151a §7 pkt 2-5 oraz §8-13”.,
i) §4 otrzymuje brzmienie:
„ §4. Wynagrodzenie zasadnicze asystenta sędziego wynosi 75 % wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po pięciu latach pracy na stanowisku asystenta sędziego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75 % wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego, a po dalszych pięciu latach pracy - do wysokości 75 % wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”
j) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Wynagrodzenie zasadnicze starszego asystenta sędziego wynosi 85 % wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po pięciu latach pracy na stanowisku starszego asystenta sędziego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85 % wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
k) po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu:
„§4b. Poza wynagrodzeniem zasadniczym asystentowi sędziego przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz jednorazowa odprawa w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, na zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury. Na zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury asystentowi sędziego może być przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,”

l) uchyla się §6;
ł) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Asystent sędziego może przystąpić do egzaminu sędziowskiego po przepracowaniu 3 lat na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza sądowego. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego asystent sędziego zgłasza Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na miesiąc przed przeprowadzeniem egzaminu, uiszczając wymaganą opłatę.
m) po § 8 dodaje się § 9 w brzmieniu:
„§ 9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach sądów i prokuratury.”;

6)po art. 155b dodaje się art.155c i art. 155d w brzmieniu:
„ Art.155c §1. Za naruszenie swoich obowiązków, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienie godności stanowiska, asystent sędziego ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
§ 2. Karami dyscyplinarnymi są:
1) nagana,
2) nagana z ostrzeżeniem,
3) nagana z obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10 % na okres dwóch lat,
4) wydalenie z pracy.
§ 3. W sprawach dyscyplinarnych asystentów orzekają komisje dyscyplinarne.
§ 4. Komisje dyscyplinarne powołują prezesi sądów apelacyjnych do rozpatrywania w pierwszej instancji spraw dyscyplinarnych asystentów zatrudnionych w apelacji.
§ 5. Minister Sprawiedliwości powołuje komisję dyscyplinarną do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych asystentów w drugiej instancji.
§ 6. Do składu komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 4 i 5, powołuje się asystentów.
§ 7. Za przewinienia mniejszej wagi asystent ponosi odpowiedzialność porządkową. Karą porządkową wymierzaną przez prezesa sądu jest upomnienie.
§ 8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej asystentów stosuje się odpowiednio przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej urzędników państwowych mianowanych.”
„Art.155d § 1. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą:
1)do pełnienia czynności asystenta sędziego w innym sądzie,
2)do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej,
– na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata.
§ 2. Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości delegowanie asystenta sędziego w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1, może nastąpić nawet bez jego zgody, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie asystenta sędziego bez jego zgody może być powtórzone nie wcześniej niż po upływie trzech lat.
§ 3. W okresie delegowania asystenta sędziego ma prawo do wynagrodzenia, przysługującego na jego stanowisku, oraz dodatek za wieloletnią pracę. Przepisy art. 77 § 4 i 6 oraz art. 78 § 3 stosuje się odpowiednio. W razie delegowania asystenta sędziego do innego sądu bez jego zgody lub na okres dłuższy niż sześć miesięcy, asystentowi sędziego przysługuje dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 4. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków lub pełnienia obowiązków określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z kwalifikacjami asystenta sędziego, na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata, z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczający czterech lat. Przepisy art. 78a stosuje się.
§ 5. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do sądu, prokuratury lub Ministra Sprawiedliwości, mającego siedzibę w innej miejscowości, kobiety w ciąży lub asystenta sędziego sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do czternastu lat, a także w wypadkach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne asystenta sędziego.”
„§6. Asystent sędziego może zostać przeniesiony na inne miejsce służbowe tylko na swój wniosek. Przeniesienia na inne miejsce służbowe na obszarze danej apelacji dokonuje prezes sądu apelacyjnego, a poza obszar apelacji – Minister Sprawiedliwości. Przepisów o konkursie na stanowisko asystenta sędziego nie stosuje się.”

Art.2
Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe stosunki pracy asystentów sędziów przekształcają się w stosunki pracy na podstawie mianowania.

Art.3
Ustawa w chodzi w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/73C98B6C69CC7268C12577980026786A?OpenDocument

romanoza
10.11.2010 13:03:39

"Dred" napisał:

„§4. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1-6, ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin, oraz przez okres co najmniej pięciu lat był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy.”
Nie chce mi się dokładnie czytać, ale to co zacytowałem wskazywałoby, że asystencji po normalnej aplikacji w ogóle nie będą mogli zostać sędziami Czyli tak jakby szum podniesiony przez GP nic nie zmienił...

Dred
10.11.2010 13:04:28

Projektowane przepisy zakładają ustalenie wynagrodzeń asystentów sędziów w wysokości stanowiącej 75 % wysokości wynagrodzeń sędziów, a dla starszych asystentów sędziów 85 % wysokości wynagrodzeń sędziów. Jest to rozwiązanie analogiczne jak już funkcjonujące w przypadku referendarzy sądowych. Proponowana zmiana w rzeczywisty sposób uwzględni zarówno wysokie kwalifikacje osób zatrudnionych w charakterze asystentów sędziów, ich wkład w usprawnienie i zracjonalizowanie postępowania. Proponowane unormowania zapobiegną także powstaniu kuriozalnej sytuacji wynikającej z uregulowań zawartych w przepisach ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 ze zm.), a polegającej na otrzymywaniu przez aplikantów sędziowskich zatrudnionych w ramach stażu na stanowisku asystenta sędziego stypendium w wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego (art. 42 ust. 3 ustawy), która znacznie przekracza wynagrodzenie, jakie mogą otrzymać te osoby będąc zatrudnionym na stanowisku asystenta sędziego już po ukończeniu aplikacji. Nie można zatem w sposób trwały usankcjonować sytuacji, w której osoby z wykształceniem wyższym prawniczym będące w trakcie aplikacji będą uposażone w sposób o wiele korzystniejszy, niż osoby które taką aplikację ukończą i zostaną zatrudnione na przedmiotowym stanowisku.

gdyby ustalili jeszcze wyższe wynagrodzenia dla aplikantów w celu zwerbowania ich do nietrafionej szkoły, to może asystentom wyszłoby ponad 100%, a wtedy musieliby podnieść referendarzom....ojojoj....

romanoza
10.11.2010 13:06:05

"Dred" napisał:

§ 2a. Na stanowisko starszego asystenta sędziego może być mianowany asystent sędziego, który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej pięć lat, nie był karany za przewinienia dyscyplinarne karami o jakich mowa w art. 155c §2, a także uzyskiwał pozytywne oceny kwalifikacyjne. Do okresu o jakim mowa w zdaniu pierwszym wlicza się okresu aplikacji sądowej lub prokuratorskiej odbytej na zasadach obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2009r.,nr. 26, poz. 157 z późn. zm.), aplikacji ogólnej, aplikacji radcowskiej, aplikacji adwokackiej, aplikacji notarialnej.”
niegramatycznie czy zapomnieli wstawić "nie"

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.