Wtorek 24 maja 2022 Wydanie nr 5202

Cywilna procedura

wyciągi z ksiąg rachunkowych banku - wyrok TK

ida napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 20:11:47 :


Sygn. akt P 7/09

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 15 marca 2011 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Cieślak - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Stanisław Rymar,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 1 marca 2011 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Toruniu:

czy art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075), w związku z art. 244 § 1 i art. 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w zakresie, w jakim nadaje moc prawną dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w postępowaniu cywilnym, jest zgodny z art. 2, art. 20, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075), w związku z art. 244 § 1 i art. 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji.


http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/495929,tk_wyciagi_z_ksiag_bankowych_nie_moga_byc_dokumentami_urzedowymi.html

emef napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 20:31:14 :

Znaczy, że upominawczy a nie nakazowy bez głębszych rozważań? Bardzo dobrze.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 21:00:21 :

Aleluja!!! No wreszcie. Czas na fundusze sekuritate i bte

Pudlonka napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 21:08:20 :
[scroll]WRESZCIE [/scroll]

[ Dodano: Wto Mar 15, 2011 9:12 pm ]
"Tomasz Zawiślak" napisał:

Aleluja!!! No wreszcie. Czas na fundusze sekuritate i bte


ale przecież ust. o Funduszach inwest odwołuje się do tego przepisu -fakt że orzeczenie ewidentnie mówi o wyciągach z ksiąg bankowych ale jak w NFI stroną jest konsument może coś w uzasadnieniu będzie - nie mam tu ustawy o funduszach ....

falkenstein napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 21:13:29 :

Na fundusze sekuritate mamy orzeczenie SN. To które w tezie stwierdza, że można wydawać nakazowe, a w uzasadnieniu że w żadnym wypadku.

Pudlonka napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 21:14:18 :

"falkenstein" napisał:

Na fundusze sekuritate mamy orzeczenie SN. To które w tezie stwierdza, że można wydawać nakazowe, a w uzasadnieniu że w żadnym wypadku.


ale to jest SN a tu TK

mariusz78 napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 22:05:19 :

Bardzo dobrze

falkenstein napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 22:20:22 :

Czyli wyciąg z ksiąg to za mało żeby wydać nakaz w nakazowym. Ale jak na górze napisze się że to bankowy tytuł egzekucyjny to już wystarczy

M.P. napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 22:23:47 :

SUPER! Teraz kolej na art. 96 i 97. Bo jak na dokumencie nieurzędowym nadaw klauzulę wykonalności

falkenstein napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 22:29:30 :

hę???

Coś w tym jest...

[ Dodano: Wto Mar 15, 2011 10:30 pm ]
piszemy pytanie do TK i tymczasem wieszamy wszystkie wnioski o klauzule na BTE

Pudlonka napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 22:32:49 :

"falkenstein" napisał:

hę???

Coś w tym jest...

[ Dodano: Wto Mar 15, 2011 10:30 pm ]
piszemy pytanie do TK i tymczasem wieszamy wszystkie wnioski o klauzule na BTE


ale to jak wejdzie elktryczny bte to będzie PORAŻKA <krzyk> <krzyk> <krzyk> - wzrośnie za to wpływ w Nc

mariusz78 napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 22:39:45 :

"falkenstein" napisał:

Czyli wyciąg z ksiąg to za mało żeby wydać nakaz w nakazowym. Ale jak na górze napisze się że to bankowy tytuł egzekucyjny to już wystarczy


Wydaje mi się, że nakazy w nakazowym nadal jednak mozna wydawać na podstawie art. 485 par. 3, o ile oczywiście spełnione są dalsze warunki spełnione w tym przepisie ,bo ten przepis nie odwołuje się do dokuentu urzędowego. Nie można będzie chyba tylko wtedy jak będzie tylko wyciąg

Włóczykij napisał w dniu 15.03.2011 o godzinie 23:27:12 :

Reprezentujący Sejm poseł Jerzy Kozdroń (PO) ostrzegał podczas rozprawy przed Trybunałem, że uznanie niekonstytucyjności kwestionowanego przepisu mogłoby mieć negatywne skutki dla całej gospodarki - wydłużyłoby drogę do "słusznego i szybkiego zaspokajania wierzytelności banków", co zmniejszyłoby zdolność banków do udzielania kredytów.
wynotowane
"Banki pożyczają nasze pieniądze, a nie banków. Muszą mieć jakieś gwarancje szybkiego ich odzyskania" - mówił Kozdroń. Wskazał na negatywne konsekwencje dla samych konsumentów. Według niego są sytuacje, gdy np. zaciągnięty kredyt spłaca poręczyciel. Dla niego wyciąg z banku, z mocą dokumentu urzędowego, jest podstawą ubiegania się o zwrot wpłaconego poręczenia od kredytobiorcy."

Gotka napisał w dniu 16.03.2011 o godzinie 09:33:48 :

qrka, otworzyłam ten wątek po napisaniu serii nakazów w nakazowym dla banków
trudno, będę się stosować od następnej serii

doctor napisał w dniu 16.03.2011 o godzinie 16:30:32 :

"Gotka" napisał:

qrka, otworzyłam ten wątek po napisaniu serii nakazów w nakazowym dla banków
trudno, będę się stosować od następnej serii


Jeśli spełnione były przesłanki z art. 485 par. 3 k.p.c., to nie masz czym się przejmować. Ten przepis nadal pozostaje w mocy. W istocie wyrok TK dotyczy przede wszystkim mocy dowodowej wyciągów z ksiąg rachunkowych banku w "zwykłym" procesie, np. w sprawach przeciwegzekucyjnych - co jest OK, bo absurdem było, że w takiej sprawie pozwany bank mógł dowodzić wysokości swojej wierzytelności wobec powoda za pomocą dokumentu wyłącznie przez siebie sporządzonego.

Swoją drogą stan prawny, który powstanie po opublikowaniu wyroku TK, będzie wymagał interwencji ustawodawcy, bo niby jak uzasadnić to, że wyciąg z ksiąg banku dotyczący obowiązków kredytobiorcy-przedsiębiorcy ma moc dokumentu urzędowego, a taki sam wyciąg dotyczący konsumenta nie ma takiej mocy? (jak rozumiem ograniczony do konsumentów zakres wyroku TK w omawianej kwestii wynika z treści pytania prawnego)

falkenstein napisał w dniu 16.03.2011 o godzinie 19:38:37 :

Myślę że warto by przypomnieć TK o art 97 prawa bankowego i o tym, że aktualnie bank wprawdzie nie może uzyskać nakazu w nakazowym ale nadal może wystawiać tytuły egzekucyjne.

Włóczykij napisał w dniu 16.03.2011 o godzinie 21:29:10 :

no fakt po poczytaniu zwątpiłam w siłę sprawczą TK, no w sumie rozstrzygał w konkretnej sprawie, więc stąd do samej idei wydawania nakazów zapłaty nie odnosił się, ale jednak dlaczego w sporze z przedsiębiorcą bank jako przedsiębiorca ma być uprzywilejowany no to ...

no i cóż podstawa do nakazu nakazowego została, ale jak tak analizować, to ona jest konsekwencją ogólnej reguły, że nakaz na bazie dokumnetu urżedowego, a wyciąg z ksiąg miał tylko moc (co niektórzy podkreślają, że to jednak nie to samo, co być dokumentem urzędowym) i stąd osobno 485 par. 1 a nie tylko par. 1 pkt. 1 kpc, no a w tej sytuacji jakby domniemanie konstytucyjności przepisu podważone ... i tu cała niejednolita praktyka skutków dla orzekania takiego podważenia wiarygodności, w tym przez analogię do fundusz sekurytyzacyjnnych, no otworzyła się puszka Pandory do spekulacji...

no chyba jednak mimo chęci nienakazania w nakazowym, zostaną na czas bałaganu po staremu ..a acz z żalem...

doctor napisał w dniu 17.03.2011 o godzinie 09:41:46 :

"falkenstein" napisał:

Myślę że warto by przypomnieć TK o art 97 prawa bankowego i o tym, że aktualnie bank wprawdzie nie może uzyskać nakazu w nakazowym


owszem, może

Pudlonka napisał w dniu 17.03.2011 o godzinie 16:09:41 :

"doctor" napisał:

Myślę że warto by przypomnieć TK o art 97 prawa bankowego i o tym, że aktualnie bank wprawdzie nie może uzyskać nakazu w nakazowym


owszem, może

tak zgadzam się z doktorem (po przeczytaniu przepisów )

może - jak już wcześnie mówiliśmy - na podstawie art. 485 par. 3 kpc
( wg mnie jest przepis szczególny w stosunku do par 1 pkt. 1 w/w art.)

co więcej nie ma to orzeczenie też wpływu na fundusze sekurytyzacyjne, ponieważ art. 194 ustawy o funduszach nie został uznany za niezgody z Konstytucją i wydawanie nakazów zapłaty w nakazowym na tej podstawie zależy od tego jak kto interpretuje wspomniane przez Falka orzeczenie SN

Joasia napisał w dniu 17.03.2011 o godzinie 16:28:52 :

Przede wszystkim - to sąd może. Może wydać nakaz zapłaty, a może nie wydać. Może skierować do upominawczego. Albo od razu do procesu.

Kierując się zdrowym rozsądkiem, od zawsze nie wydaję nakazowych w funduszach sekuritate, a od wczoraj - także w bankach. Tylko upominawcze. To i tak wiele, zważywszy na fikcję pierwszego doręczenia przez awizo.

Na zdrowy rozum: dlaczego bank ma dostać nakaz nakazowy na podstawie wyciągu ze swoich ksiąg, a taka np. spółdzielnia mieszkaniowa na podstawie swoich wykazów nie może? Tym bardziej, że te wydruki z kont lokali spółdzielczych są bardziej wiarygodne niż te bankowe dokumenty: jest w nich należność za każdy miesiąc, ile kto wpłacił, ile zalega, jakie odsetki - wszystko można sobie sprawdzić. A w bankach: dług wynosi tyle i tyle, kropka.
Upominawcze - to wszystko, na co u mnie mogą liczyć

Pudlonka napisał w dniu 17.03.2011 o godzinie 16:38:51 :

art. 485 kpc "sąd wydaje " ...

zazdroszczę Ci Joasiu że masz takie czytelne wydruki ze spółdzielni

a najbardziej niesprawiedliwe (wg mnie) to jest to że bank (jako pierwotny wierzyciel) musi jeszcze dołączyć oprócz wykazu dowód doręczenia wezwania do zapłaty a fundusz sek któremu sprzeda bank wierzytelność już nie (o ile oczywiście ktoś wydaje w sekach nakazowy)

Philomea napisał w dniu 17.03.2011 o godzinie 17:45:27 :

"falkenstein" napisał:

hę???

Coś w tym jest...

[ Dodano: Wto Mar 15, 2011 10:30 pm ]
piszemy pytanie do TK i tymczasem wieszamy wszystkie wnioski o klauzule na BTE


Ale to już było

P 10/04 wyrok TK 2005-01-26
OTK-A 2005/1/7
1. Art. 96 ust. 1 w związku z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Art. 96 ust. 1 w związku z art. 97 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Włóczykij napisał w dniu 17.03.2011 o godzinie 19:26:31 :

prawada jest, że TK podważając konstytutywność przepisu nadajacego wyciągowi moc dokumentu urzędowego podważył całe systemowe pojmowanie tych wcyiągów, bo przecież przepisy ich dotyczące na tym właśnie niuanse zostały zbudowane (w tym ust. 3 art. 485 to uszczegółowienie do par. 1 tego przepisu)
Joasiu dokładnie mam ochote działać jak tylko, ale częściej ulegam nazwijmy to legalizmowi powszechnej praktyki odczekując na zmiany (o funduszach i paru innych już się wypowiadałam w Twoim duchu, więc nie będę powtarzać uzasadnień)

jaksa napisał w dniu 17.03.2011 o godzinie 21:01:02 :

"Joasia" napisał:

Przede wszystkim - to sąd może. Może wydać nakaz zapłaty, a może nie wydać. Może skierować do upominawczego. Albo od razu do procesu.

Kierując się zdrowym rozsądkiem, od zawsze nie wydaję nakazowych w funduszach sekuritate, a od wczoraj - także w bankach. Tylko upominawcze. To i tak wiele, zważywszy na fikcję pierwszego doręczenia przez awizo.

Na zdrowy rozum: dlaczego bank ma dostać nakaz nakazowy na podstawie wyciągu ze swoich ksiąg, a taka np. spółdzielnia mieszkaniowa na podstawie swoich wykazów nie może? Tym bardziej, że te wydruki z kont lokali spółdzielczych są bardziej wiarygodne niż te bankowe dokumenty: jest w nich należność za każdy miesiąc, ile kto wpłacił, ile zalega, jakie odsetki - wszystko można sobie sprawdzić. A w bankach: dług wynosi tyle i tyle, kropka.
Upominawcze - to wszystko, na co u mnie mogą liczyć


na zdrowy rozum , "bo duzy moze wiecej" i banki sobie wywalczyły a inni albo nie (nie byli duzi) albo byli, ale nie chcieli.
hmmm juz jakos nawet ochoty brak do komentowania orzeczeń TK
zobaczymy co następnym razem

a choc odroczył to ??

Włóczykij napisał w dniu 17.03.2011 o godzinie 21:05:39 :

nie - czeka tylko na publikację

(może czas na temat radosna twórczość TK )

Volver napisał w dniu 18.03.2011 o godzinie 14:55:58 :

"Joasia" napisał:

Kierując się zdrowym rozsądkiem, od zawsze nie wydaję nakazowych w funduszach sekuritate, a od wczoraj - także w bankach. Tylko upominawcze. To i tak wiele, zważywszy na fikcję pierwszego doręczenia przez awizo.


mamy bardzo zbliżone poglądy Joasiu.

mariusz78 napisał w dniu 18.03.2011 o godzinie 15:15:44 :

"Pudlonka" napisał:

art. 485 kpc "sąd wydaje " ...
W art. 485 par. 1 sąd wydaje, ale art. 485 par. 3 sąd może wydać, zatem dla mnie również nie ma obligu i dlatego też zgadzam się z Joasią

Oklahoma napisał w dniu 18.03.2011 o godzinie 20:02:09 :

"mariusz78" napisał:

art. 485 kpc "sąd wydaje " ...
W art. 485 par. 1 sąd wydaje, ale art. 485 par. 3 sąd może wydać, zatem dla mnie również nie ma obligu i dlatego też zgadzam się z Joasią

I ja, chociaż sprzeciwy od nakazów w stylu "nie płacę bo nie mam z czego" i konieczność wyznaczania rozprawy w takiej sytuacji mnie irytuje. Tego typu strona, kiedy otrzyma wezwanie do uiszczenia opłaty od zarzutów przynajmniej zastanowi się czy dalej brnąć w koszty, czy pozwolić na uprawomocnienie się nakazu.

Pudlonka napisał w dniu 18.03.2011 o godzinie 21:31:33 :

a ja wydaję przy bankowych wyciągach i jak jest zwrotka od doręczenia
a w sekach nie ponieważ zgadzam się uzasadnieniem a nie tezą orzeczenia SN

Włóczykij napisał w dniu 18.03.2011 o godzinie 23:38:59 :

"mariusz78" napisał:

art. 485 kpc "sąd wydaje " ...
W art. 485 par. 1 sąd wydaje, ale art. 485 par. 3 sąd może wydać, zatem dla mnie również nie ma obligu i dlatego też zgadzam się z Joasią

no wiesz, ale to nie jest widzimisie ...

[ Dodano: Pią Mar 18, 2011 11:42 pm ]
"Oklahoma" napisał:

sprzeciwy od nakazów w stylu "nie płacę bo nie mam z czego


jeżeli coś takiego nie wpływa na fromularzu i w takiej jakieś formie, że nie mam, rposze o umorzenie, to informuję, że sąd nie może umarzać nie swoich należności, o raty można się starać bezpośrednio u wierzyciela na drodze pozasądowej i pytam klienta, czy pismo jest sprzeciwem (czyli kwestinuje zasadność rozstrzygnięcia) - pod rygorem uznania, że nie

mariusz78 napisał w dniu 19.03.2011 o godzinie 00:20:44 :

"Włóczykij" napisał:

no wiesz, ale to nie jest widzimisie ...
Oczywiście, że nie jest widzimisie na zasadzie nie wydaje, bo nie zgadzam się z tym, że banki mają uprawnienie. Nie wydaję tylko wtedy gdy mam wątpliwości co do doręczenia wezwania do zapłaty; w pozostałych sytuacjach wydaję

Pudlonka napisał w dniu 19.03.2011 o godzinie 11:39:29 :

wg mnie orzeczenie TK głównie zaskutkuje w ocenie mocy dowodowej takiego wyciągu w toku procesu

asienamieszało <idiota>

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.