Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

tajemnica zawodowa komornika

Małgorzata
05.02.2008 22:52:55

Pomóżcie, plisssss Mam idiotyczną skargę - PR zwrócił się do komornika o informacje dot.przebiegu i wyników postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym p-ko niealimenciarzowi (nb z doniesienia komornika...) a komornik odmówił zasłaniając się tajemnicą zawodową i twierdząc, że PR może go jedynie zwolnić na 180§1 kpk. PR na to, że zgodnie z art.15§2kpc każdy ma obowiązek udzielać informacji. No i mamy:
art. 20 ustawy o komornikach:
„ 1. Komornik jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa także po odwołaniu komornika.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy komornik składa zeznanie jako świadek lub strona przed sądem lub prokuratorem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa. W tym przypadku od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić komornika Minister Sprawiedliwości.”
art.180§1 kpk „ § 1. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy.”
Art. 15kpk:. § 1. Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego wykonują polecenia sądu i prokuratora oraz prowadzą pod nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenie w granicach określonych w ustawie.
§ 2. Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.
§ 3.Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż określone w § 2, a także osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.
Jak to się ma jedno do drugiego, bo wychodzi na to, że:
1. obowiązek zachowania tajemnicy ustaje tylko wtedy, gdy komornik zeznaje (art.20 uoksie)
2. w post.karnym PR zwolnić może tylko przy zeznaniu
3. komornik ma obowiązek udzielania informacji, ale jakich, skoro art.20 każe mu to zachować w tajemnicy ?

No właśnie, co to są "okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności"? Czy to już fakt, że wszczął i kiedy?

A może zwolnienie na 180§ 1kpk w tej sytuacji następowałoby w związku z 226kpk?
„Art. 226. W kwestii wykorzystania dokumentów zawierających tajemnicę państwową, służbową lub zawodową, jako dowodów w postępowaniu karnym, stosuje się odpowiednio zakazy i ograniczenia określone w art. 178-181. Jednakże w postępowaniu przygotowawczym o wykorzystaniu, jako dowodów, dokumentów zawierających tajemnicę lekarską decyduje prokurator."

Tylko, że tu chodzi o wykorzystanie, a problemem jest uzyskanie...Z drugiej strony inaczej nie byłoby możliwości, przyjmując, że komornik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wobec organów, aby PR uzyskał jakąkolwiek informację od komornika.

Nie mam w domu żadnego komentarza do karnego, a nie bardzo czuję o co chodzi w tych zwolnieniach i obowiązkach informacyjnych.

I jeszcze - czy ktoś wie, na jakiej podstawie właściwie komornicy wypożyczają akta PR?

ubilexibi
05.02.2008 23:10:52

Hmm... A czy ten post nie dotyczy przypadkiemu postępowania karnego?

Małgorzata
05.02.2008 23:20:03

Niestety nie :sad:
Choć może i byłoby go rozsądniej tam umieścić

ubilexibi
05.02.2008 23:38:48

Teraz doczytałem. Prokurator złożył skargę na odmowę udzielenia informacji przez komornika? Moim zdaniem skarga do odrzucenia. Prokurator może sobie stosować sankcje z k.p.k. Zgodnie bowiem z art. 767 § 2 k.p.c. skargę na czynności komornika może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
Prokurator nie jest stroną, ani tym bardziej inną osobą, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Nie ma legitymacji, a więc odrzucenie.

Ale uwaga: zgodnie z art. 7 k.p.c. ,,Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego".
A wtedy zgodnie z art. 60§1 k.p.c. ,,Prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.§ 2. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy. Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowione dla stron, wiążą również prokuratora."

Zatem, jeżeli prokurator jest stroną postępowania egzekucyjnego (wszczął je) albo wstąpił do tego postępowania, ma takie same uprawnienia jak strony postępowania. Może więc przeglądać akta, żądać informacji itp. Jak każdy dłużnik czy wierzyciel. Wtedy skarga jest do uwzględnienia.

Należy zatem ustalić, czy prokurator napisał tę skargę jako organ w postępowaniu karnym czy jako uczestnik postępowania cywilnego. I już.

Małgorzata
05.02.2008 23:54:12

Dzięki. Interesujące.
PR w mojej sprawie nie jest uczestnikiem.
Przemyślę.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.