Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024

Forum sędziów

Kolejne zmiany w usp

need
18.07.2012 14:23:41

jakie u.s.p. jest każdy widzi, niestety czekają nas kolejne nowelizacje, przy czym właśnie w sejmie procedowana jest następująca nowelizacja w zakresie uprawień Prezesów SO:

Dotyczy umożliwienia prezesowi sądu okręgowego podjęcia działań służących zapewnieniu prawidłowej obsady podległych sądów rejonowych i wyrównaniu ilości spraw przypadających na jednego sędziego

2012-02-15 grupa posłów: PSL Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych 15-02-2012 skierowany do opinii BL;
15-02-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
02-03-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
02-03-2012 skierowany do konsultacji

2012-07-11 grupa posłów: PSL Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
11-07-2012 skierowana do opinii BL;
11-07-2012 skierowana do opinii BAS;
12-07-2012 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=7&Kol=D&Typ=UST

poz. 65 i 13

Gotka
18.07.2012 14:27:34

w art. 77 po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§9a. Prezes sądu okręgowego, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium sądu
okręgowego może delegować sędziego sądu rejonowego do pełnienia obowiązków
sędziego w innym sądzie równorzędnym na obszarze właściwości tego samego sądu
okręgowego, na nieprzerwany okres, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy w ciągu
roku kierując się racjonalnym wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz
potrzebami wynikającymi z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów.”
Uzasadnienie

[ Dodano: Sro Lip 18, 2012 2:29 pm ]
w art. 37b dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu:
„§ 1a. Prezes sądu okręgowego może przekazać sądowi rejonowemu rozpoznawanie
określonej ilości spraw z obszaru właściwości innych sądów rejonowych działających
w tym samym okręgu sądowym, z wyłączeniem spraw, których rozpoznanie wymaga
stawiennictwa stron lub uczestników postępowania na rozprawie lub posiedzeniu,
kierując się potrzebą zapewnienia równomiernego obciążenia sędziów sądów
rejonowych działających w tym samym okręgu sądowym i uwzględniając ekonomię
postępowania sądowego, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do
rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie.
§ 1b. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w § 1a, prezes sądu okręgowego
zasięga opinii właściwego kolegium sądu.”
2) w art. 77 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§ 9a. Prezes sądu okręgowego, po uzyskaniu zgody kolegium sądu okręgowego,
może delegować sędziego sądu rejonowego do pełnienia obowiązków sędziego na
obszarze właściwości tego samego sądu okręgowego, jednakże na czas nie dłuższy niż
sześć miesięcy w ciągu roku, kierując się kryteriami określonymi w art. 22 § 3.”

censor
18.07.2012 15:31:10

"Gotka" napisał:

Prezes sądu okręgowego, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium sądu
okręgowego może delegować sędziego sądu rejonowego do pełnienia obowiązków
sędziego w innym sądzie równorzędnym na obszarze właściwości tego samego sądu
okręgowego
No i rzeczywiście wczuć się w skórę takiego sędziego, który dostanie taką "ropozycję nie do odrzucenia".

Dred
18.07.2012 16:33:08

"censor" napisał:

Prezes sądu okręgowego, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium sądu
okręgowego może delegować sędziego sądu rejonowego do pełnienia obowiązków
sędziego w innym sądzie równorzędnym na obszarze właściwości tego samego sądu
okręgowego
No i rzeczywiście wczuć się w skórę takiego sędziego, który dostanie taką "ropozycję nie do odrzucenia". mnie na pewno nie zapytają

kropek
18.07.2012 20:03:59

"need" napisał:

jakie u.s.p. jest każdy widzi, niestety czekają nas kolejne nowelizacje, przy czym właśnie w sejmie procedowana jest następująca nowelizacja w zakresie uprawień Prezesów SO

Przecież to jest to PeeSeLowe taktyczne zagranie "antylikwidacyjne", raczej nie spodziewałbym się uchwalenia tej nowelizacji .

need
18.07.2012 20:05:54

i dlatego jest z lutego i ma takie brzmienie

kropek
18.07.2012 20:18:25

"need" napisał:

i dlatego jest z lutego i ma takie brzmienie

... i dlatego nie nadano mu biegu ...

need
18.07.2012 20:19:54

nadano bo jest procedowany w sejmie zgodnie z regułami formalnymi takimi jakie powinny być za każdym razem

BarbaraBarbara
19.07.2012 07:39:58

A czy widzieliście stanowisko KRS w sprawie naszej pracy, obciążenia? Nam wczoraj przekazano w wersji elektronicznej. Bardzo mi się podoba. A jakie są Wasze komentarze?

need
19.07.2012 09:17:02

kolejne nic nie znaczące stanowisko... ile już ich jest??

Adek
19.07.2012 09:23:13

jesli takie dobre i po mysli to oprawić w ramki powiesić w pokoju i stosować

need
19.07.2012 09:24:34

chyba wysłać Prezesom w tych ramkach

kropek
19.07.2012 10:44:11

"need" napisał:

nadano bo jest procedowany w sejmie zgodnie z regułami formalnymi takimi jakie powinny być za każdym razem

"Wniesione projekty ustaw którym jeszcze nie został nadany bieg" - vide link w poście rozpoczynającym wątek. Uważaj, bo pieniactwo wchodzi w naturę .

TGC
19.07.2012 10:48:49

"BarbaraBarbara" napisał:

A czy widzieliście stanowisko KRS w sprawie naszej pracy, obciążenia? Nam wczoraj przekazano w wersji elektronicznej. Bardzo mi się podoba. A jakie są Wasze komentarze?

Jakiś link albo inny namiar na to proszę, bo nie widziałem.

need
19.07.2012 12:36:14

"kropek" napisał:

nadano bo jest procedowany w sejmie zgodnie z regułami formalnymi takimi jakie powinny być za każdym razem

"Wniesione projekty ustaw którym jeszcze nie został nadany bieg" - vide link w poście rozpoczynającym wątek. Uważaj, bo pieniactwo wchodzi w naturę .

Art. 34. 1. Projekty ustaw i uchwał składa się w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu; wnosząc projekt wnioskodawca wskazuje swego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem.
2. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno:
1) wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy,
2) przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
3) wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
4) przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne,
5) wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
6) przedstawiać założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych,
7) zawierać oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
3. Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy. W wypadku komisyjnych i poselskich projektów ustaw, w stosunku do których nie przeprowadzono konsultacji, Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania kieruje projekt do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
4. Do uzasadnienia wniesionego przez Radę Ministrów projektu ustawy dołącza się projekty podstawowych aktów wykonawczych.
4a. Do uzasadnienia projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej, o której mowa w art. 95a, wniesionego przez Radę Ministrów, dołącza się projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy, a także tabelę zgodności projektowanych przepisów z przepisami prawa Unii Europejskiej.
4b. Rada Ministrów przesyła wraz z wniesionym przez siebie projektem ustawy zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 Nr 161, poz. 966), dołączając jednocześnie informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń.
4c. Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec inicjatywy Rady Europejskiej w sprawie decyzji upoważniającej Radę do zmiany sposobu głosowania, o której mowa w art. 48 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, dołącza się uzasadnienie.
4d. Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wniosku Komisji Europejskiej w sprawie środków dotyczących prawa rodzinnego mających skutki transgraniczne, o których mowa w art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dołącza się uzasadnienie.
4e. Do projektu uchwały w sprawie uznania projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej za niezgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, dołącza się projekt uzasadnionej opinii zawierającej powody, dla których Sejm uznaje, że projekt aktu ustawodawczego Unii Europejskiej nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.
4f. Do projektu uchwały w sprawie wniesienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, dołącza się uzasadnienie oraz projekt skargi.
4g. Do projektu uchwały w sprawie cofnięcia skargi w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, dołącza się uzasadnienie.
5. (uchylony).
6. Marszałek Sejmu może zażądać dołączenia uzasadnienia do projektu uchwały, jeżeli nakłada ona na określone podmioty obowiązki.
7. Marszałek Sejmu może zwrócić wnioskodawcy projekt ustawy lub uchwały, jeżeli uzasadnienie dołączone do projektu nie odpowiada wymogom określonym w ust. 2 i 3.
7a. Marszałek Sejmu może zwrócić wnioskodawcy projekt uchwały, jeżeli projekt nie odpowiada wymogom określonym w ust. 4c-4g.
8. Projekty, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, może skierować celem wyrażenia opinii do Komisji Ustawodawczej. Komisja może większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji zaopiniować projekt jako niedopuszczalny. Projektowi zaopiniowanemu jako niedopuszczalny Marszałek Sejmu może nie nadać dalszego biegu.

wykonywanie trybu w ramach "Postępowanie z projektami ustaw i uchwał" jest nadaniem biegu - jak będziesz czytał tylko napisy na stronach moje pieiactwo może się dopiero nasilić

Łukasz
19.07.2012 12:43:20

"TGC" napisał:

A czy widzieliście stanowisko KRS w sprawie naszej pracy, obciążenia? Nam wczoraj przekazano w wersji elektronicznej. Bardzo mi się podoba. A jakie są Wasze komentarze?

Jakiś link albo inny namiar na to proszę, bo nie widziałem.

Też bym chciał zobaczyć

censor
19.07.2012 13:22:08

Na stronie internetowej KRSu na razie nic nie ma, żadnej takiej uchwały czy stanowiska, jest jeno informacja, że KRS obraduje od 17 do 20 lipca.
Wniosek? BarbaroBarbaro, Ty chyba masz informacje z pierwszej ręki , jeśliś sama ogniwem tej pierwszej ręki nie jest.

Sandman
19.07.2012 13:43:58

"BarbaraBarbara" napisał:

A czy widzieliście stanowisko KRS w sprawie naszej pracy, obciążenia? Nam wczoraj przekazano w wersji elektronicznej. Bardzo mi się podoba. A jakie są Wasze komentarze?

Jam dostał w wersji papierowej.....
Jest to stanowisko KRS z 15 06 2012 dot uchwały Zgromadzenia PSOSO w Wa-wie z 11 06 2012 r.
KRS podziela stanowisko sędziów warszawskich.....ale zdaniem KRS "...nie jest możliwe zastosowanie do pracy sędziego powszechnych (sic!, brak słowa "sądów" norm czasu pracy.... - art. 129 par. 1 kodeksu pracy"....

[ Dodano: Czw Lip 19, 2012 1:45 pm ]
PS>Censorze: moja ręka jest moim ogniwem

trinity
19.07.2012 14:10:23

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 czerwca 2012 r.
dotyczące uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego
w Warszawie z 20 czerwca 2011 r. w sprawie czasu pracy sędziów.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zasygnalizowało Krajowej Radzie Sądownictwa, że w sądach okręgu warszawskiego, podobnie jak w innych okręgach wielkomiejskich, przeciążenie sędziów pracą narusza ich prawo do odpoczynku i uwłacza godności sędziego. Sędziowie mają w swoich referatach po kilkaset spraw jednocześnie, co w połączeniu z presją na szybkość postępowania i tak zwane ..opanowanie wpływu" może doprowadzić do istotnego pogorszenia jakości orzekania. Stanowi to poważne zagrożenie dla prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
Sędziowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zaapelowali do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie działań zmierzających do zmian systemowych, aby liczba spraw przydzielona sędziemu umożliwiała rzetelne i prawidłowe rozpoznanie każdej z nich, przy jednoczesnym zagwarantowaniu sędziom elementarnego prawa do wypoczynku. Zmiany te powinny, zdaniem sędziów, objąć w szczególności:
1. ograniczenie kognicji sądów i zakresu czynności zastrzeżonych dla sędziów oraz uproszczenie procedur - przy jednoczesnym zwiększeniu liczby oraz uprawnień zatrudnionych referendarzy, asystentów i sekretarzy sądowych;
2. wprowadzenie limitu spraw przydzielanych sędziemu w danym okresie, przy czym wpływ spraw do wydziału w liczbie przekraczającej limit zobowiązywałby prezesa sądu do powiadomienia o tym Ministra Sprawiedliwości, który - jako organ sprawujący nadzór nad sądami - powinien skierować ponadnormatywny wpływ do innych sądów albo zwiększyć obsadę sędziowską w danym sądzie;
3. ograniczenie czasu pracy sędziego poprzez wprowadzenie norm czasu pracy: 40 godzin tygodniowo w rozliczeniu miesięcznym, w połączeniu z nabywaniem uprawnienia do uzyskania czasu wolnego w zamian za ponadnormatywny czas pracy.

1.Odnosząc się do powyższego apelu, Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że nie została wyposażona w inicjatywę ustawodawczą, nie może więc przedstawić bezpośrednio Parlamentowi konkretnych rozwiązań ustrojowych lub procesowych. Podziela jednak stanowisko Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie co do kierunku koniecznych zmian, w szczególności: ograniczenia kognicji sądów, ograniczenia zakresu czynności zastrzeżonych dla sędziów (z uwzględnieniem jednakże, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości należy zgodnie z Konstytucją do sądów) - przy jednoczesnym zwiększeniu liczby oraz uprawnień referendarzy sądowych, asystentów sędziów i sekretarzy sądowych - oraz takiego ukształtowania procedur sądowych, aby możliwe było szybsze rozpoznawanie spraw przez sąd.
2.Należyte wykonywanie przez sędziego swoich obowiązków, przy zachowaniu staranności wymaganej od sędziego przy wymierzaniu sprawiedliwości, możliwe jest przy obciążeniu sędziego pracą nieprzekraczającym pewnego poziomu. Sędziowie sądów wielkomiejskich od lat są obciążeni zadaniami, których w wielu przypadkach nie można wykonać na wymaganym od sędziego poziomie w czasie pozwalającym na skorzystanie z prawa do wypoczynku dobowego i tygodniowego. Konieczne jest w związku z tym podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia do sytuacji, w której liczba spraw przydzielonych sędziemu do referatu będzie umożliwiała mu rzetelne i prawidłowe rozpoznanie każdej z nich, z jednoczesnym zagwarantowaniem stronie rozpoznania sprawy w warunkach określonych w art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a sędziemu prawa do wypoczynku, regeneracji sił fizycznych, psychicznych i intelektualnych. Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań (art. 83 Prawa o ustroju sądów powszechnych). Wykładnia tego przepisu została przedstawiona w uchwale Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2009 r., II PZP 2/09 (OSNP 2009 nr 19-20, poz. 249). W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy stwierdził, że do sędziów nie stosuje się norm czasu pracy określonych w art. 129 § 1 k.p., jednakże regulacje czasu pracy sędziów zawarte w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 83) są niepełne z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej. Nie wdrażają postanowienia dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r., dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U.UE. L.03.299.9, Dz.U.UE-sp.05-4-381), nie wprowadzają bowiem norm dotyczących prawa do wypoczynku. Dyrektywa 2003/88/WE gwarantuje każdemu pracownikowi minimalny okres odpoczynku dobowego (minimalnie 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku na dobę) i tygodniowego (minimalnie 35 godzin nieprzerwanego wypoczynku raz w tygodniu) oraz czas pracy w wymiarze nieprzekraczającym przeciętnie 48 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. Naruszenie tych standardów międzynarodowych może prowadzić do odpowiedzialności pracodawcy o charakterze obligacyjnym (odszkodowawczym) za naruszenie prawa pracownika do wypoczynku. W Trybunale Konstytucyjnym zawisła sprawa (ze skargi konstytucyjnej wniesionej przez sędziego) o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 83 Prawa o ustroju sądów powszechnych (sprawa SK 11/11).
3.Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że zmiany systemowe, gwarantujące sędziemu prawo do wypoczynku w wymiarze wynikającym ze standardów Unii Europejskiej, powinny objąć w szczególności:
a)ograniczenie kognicji sądów i zakresu czynności zastrzeżonych dla sędziów. z powierzeniem wszystkich czynności sądowych, których zgodnie z Konstytucją RJP nie musi wykonywać sąd (sędzia), referendarzom sądowym jako wysoko wykwalifikowanym urzędnikom sądowym;
b)uproszczenie procedur, co powinno umożliwić szybsze rozpoznawania spraw w postępowaniach karnych i cywilnych;
c)zwiększenie uprawnień oraz liczby zatrudnionych referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz sekretarzy sądowych, z założeniem, że odpowiednie przygotowanie zawodowe (wyszkolenie) tych osób nie powinno należeć do sędziego, lecz stanowić obowiązek administracji sądowej lub właściwej, powołanej do tego jednostki podległej Ministrowi Sprawiedliwości - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, której ustawowym zadaniem jest przygotowanie do wykonywania zawodu referendarza, asystenta i sekretarza;
d)równomierne i sprawiedliwe obciążenie zadaniami poszczególnych sędziów - w ramach tego samego wydziału, pionu orzeczniczego, sądu, okręgu, apelacji, wreszcie kraju; jest to trudne zadanie, należy je jednak jak najszybciej podjąć, nie odwlekając wprowadzenia w życie takich mierników pracy poszczególnych sądów i sędziów, które pozwolą w nieodległej perspektywie na doprowadzenie do sytuacji równomiernego obciążenia sędziów pracą w skali całego systemu sądownictwa.
4.Czas pracy sędziego wyznaczony jest wymiarem jego zadań (art. 83 Prawa o ustroju sadów powszechnych). Wynika to ze specyfiki sprawowanej przez sędziego funkcji i przypisanej do jego urzędu służby publicznej. Nie jest w związku z tym możliwe zastosowanie do pracy sędziego powszechnych norm czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekiaczającym czterech miesięcy - art. 129 § 1 Kodeksu pracy). Nie jest też możliwe wprowadzenie w odniesieniu do sędziego regulacji wynikających z Kodeksu pracy dotyczących uprawnienia do uzyskania czasu wolnego w zamian za ponadnormatywny czas pracy. Nie ulega jednak wątpliwości, że zadania powinny być sędziemu tak wyznaczone, aby czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań nie przekraczał stale w rażący sposób powszechnych norm czasu pracy ani prawa do wypoczynku.
5.Krajowa Rada Sądownictwa od wielu lat postuluje doprowadzenie do równomiernego obciążenia sędziów pracą. Istotne różnice między obciążeniem sędziów w tym samym pionie orzeczniczym między poszczególnymi wydziałami tego samego sądu albo między poszczególnymi sądami w tym samym okręgu, a także między różnymi sądami w skali kraju, są nie tylko niesprawiedliwe i rodzą frustrację sędziów nadmiernie obciążonych, mogą także świadczyć o złym (nieracjonalnym) rozdziale etatów sędziowskich między poszczególnymi wydziałami lub sądami.

Sandman
19.07.2012 14:22:54

"trinity" napisał:

Czas pracy sędziego wyznaczony jest wymiarem jego zadań (art. 83 Prawa o ustroju sadów powszechnych). Wynika to ze specyfiki sprawowanej przez sędziego funkcji i przypisanej do jego urzędu służby publicznej. Nie jest w związku z tym możliwe zastosowanie do pracy sędziego powszechnych norm czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekiaczającym czterech miesięcy - art. 129 § 1 Kodeksu pracy). Nie jest też możliwe wprowadzenie w odniesieniu do sędziego regulacji wynikających z Kodeksu pracy dotyczących uprawnienia do uzyskania czasu wolnego w zamian za ponadnormatywny czas pracy.

!!!

BarbaraBarbara
19.07.2012 14:54:22

Ja tam bym chciała, aby wprowadzono 8 godzinny czas pracy! Nie musiałabym pracować wówczas prawie że w porywach 168 godzin tygdodniowo.....

kropek
19.07.2012 18:17:44

"need" napisał:

wykonywanie trybu w ramach "Postępowanie z projektami ustaw i uchwał" jest nadaniem biegu - jak będziesz czytał tylko napisy na stronach moje pieiactwo może się dopiero nasilić

Nie, za nadanie biegu uważa się zarzadzenie przez Marszałka drukowania projektu i doręczenia go posłom (art. 35). Stąd i (jak najbardziej prawidłowy) tytuł nagłówka.To co jest w art. 34 to taka trochę kontrola prawidłowości formalnej przez prezesa - stąd zasaniczo sankcją jest zwrot do wnioskodawcy. Ponieważ "wynikającemu z Konstytucji uprawnieniu do inicjatywy ustawodawczej odpowiada ciążąca na Sejmie powinność rozpatrzenia wniesionego projektu" (TK K 37/03), Marszałek zasadniczo nie może projektowi nie nadać biegu. Dlatego potrzebny jest art. 34 ust. 8. (zgoda, że regulamin dość nieszczęśliwie sformułowano "nadać dalszego biegu". Ale już po nadaniu biegu, Marszałek projektu "wycofać" przecież nie może, nawet jeżeli zaistnieją przesłanki z 34.8.
O to jest właśnie teraz awantura z "zamrażarką" czy "niszczarką".
Ale wspinamy sie chyba na wyżyny sofistyki regulaminowej, więc nie oczekuję na spełnienie Twojego przyrzeczenia dot. nasilenia się pieniactwa . A opinię w tym zakresie i tak masz ugruntowaną .

need
19.07.2012 18:57:04

kropek,

chapeau bas

chodzi o zawisłość sprawy :D tak nie zawisła

[ Dodano: Czw Lip 19, 2012 7:06 pm ]
brakujemy, ale jednak sprawa w sądzie i przerwano bieg przedawnienia :D

jest "już procedowany" projekt senacki w sprawie waszej odpowiedzialności bodajże

[ Dodano: Czw Lip 19, 2012 7:11 pm ]
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4C6C2C41030937FEC1257A380054384F

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.