Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

nakazanie ściągnięcia kosztów SP z zasądzonego roszczenia

Johnson
21.09.2012 10:06:29

Najpierw przepisy:
Art. 113. 2. Koszty nieobciążające przeciwnika sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji nakazuje ściągnąć z roszczenia zasądzonego na rzecz:
1) strony, której czynność spowodowała ich powstanie;
2) lub zgłosił wniosek o wszczęcie postępowania.
Art. 114. W wypadkach uregulowanych w art. 113 ust. 2 i 3 Skarbowi Państwa przysługuje na zasądzonym roszczeniu ustawowe prawo zastawu. Art. 115. Należność Skarbu Państwa z tytułu kosztów sądowych obciążających przeciwnika strony podlega zaspokojeniu w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym w tej samej kolejności i w tych samych granicach, co należność tej strony z tytułu zasądzonego na jej rzecz zwrotu kosztów procesu.

I teraz hipotetyczny przykład
Sąd zasądza od X na rzecz Y kwotę 1000 zł i nakazuje ściągnąć z zasądzonego na rzecz Y roszczenia kwotę 200 zł

I jak odzyskać to 200 zł zakładając że nikt dobrowolnie nie zapłaci ? Kto tu jest dłużnikiem SP ?

1) czy to uregulowanie prawne + przykładowe orzeczenie oznacza że X ma zapłacić 800 zł na rzecz Y i 200 zł na rzecz SP, a co za tym idzie w razie w wniosku o klauzulę wykonalności na rzecz Y klauzulę należy nadać tylko co do 800 zł
2) czy też kwotę 200 zł ma zapłacić Y i w razie gdy nie płaci to egzekucję SP należy skierować wobec Y (tylko wtedy po co to ustawowe prawo zastawu - no chyba żeby Y jeszcze nie zdążył otrzymać nic od X)

Może mi to ktoś wyłożyć? Ja co prawda obstawiam wariant 2 ale czy nie można było napisać jednoznacznie kto ma zapłacić ... Czy to tylko po to żeby w razie czego SP mógł egzekwować Y nie z całego majątku tylko z tej objętej wyrokiem wierzytelności (no i co jak ona zostanie zrealizowana)?

Dred
21.09.2012 11:08:37

ja nie mogę, gdyż nie mam teraz czasu

Włóczykij
21.09.2012 20:55:13

a ja ta kieruję do sekcji windykacji i już

no a tak serio - już przy uzasadnieniu uczulam strony, że tak "zajęte" pieniądze dłużnik ma wpłacić bezpośrednio do Sądu, a wierzyciel ma to traktować, że w tym zakresie świadczenie zostało spełnione

jednak co do etapu przymusowego ściągnięcia, to uważam, że sekcja powinna wezwać i ścigać dłużnika, a gdyby wykazał, że zapłacił wszystko wierzycielowi - to wierzyciela, że to zajęcie działa w każdym wypadku; oczywiście najpierw trzeba przyznać, że zobowiązany jest ten, kto ma wyłożyć pieniądze z kieszeni - czyli tak jak przy zajęciu wierzytelności (wychodzi na to, że jak nie zapłaci, to jednak tych samych pieniędzy nie można żądać od tego, co ma je dopiero otrzymać)
zastanawiam się, jak robiłam z klauzulą w takiej sytuacji, bo chyba coś kiedyś miałam, ale obstawiam, że jednak tu wierzyciel nie dostaje klauzuli na to co dla SP (argument taki, że jeśli wierzyciel dostałby tytuł wykonawczy na całość, to SP byłby uzalezniony od jego widzimisie w ściąganiu należności)

kate
25.09.2012 21:00:05

W przypadku egzekucji prowadzonych w oparciu o orzeczenia, w których zawarto rozstrzygnięcie oparte na przepisie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594) Komornik winien pamiętać o przysługującym Skarbowi Państwa ustawowym prawie zastawu na zasądzonym roszczeniu. Komornik ma obowiązek zawiadomić Skarb Państwa – właściwe statio fisci o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i w przypadku otrzymania zlecenia egzekucyjnego Komornik winien mieć na względzie, iż należności Skarbu Państwa z tytułu kosztów sądowych mają w postępowaniu egzekucyjnym charakter uprzywilejowany – ustawowe prawo zastawu oznacza preferencję przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji w wypadku wielości wierzycieli (art. 1025 § 1 pkt 5 k.p.c.).


§ 30. 1.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 marca 1968 r.
w sprawie czynności komorników.
Jeżeli ze złożonego komornikowi tytułu wykonawczego wynika, że sąd nałożył na stronę obowiązek zwrotu z zasądzonego jej roszczenia części lub całości kosztów sądowych - komornik zawiadamia o tym niezwłocznie sąd, od którego pochodzi tytuł wykonawczy.

Johnson
25.09.2012 21:08:36

"kate" napisał:


§ 30. 1.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 marca 1968 r.
w sprawie czynności komorników.
Jeżeli ze złożonego komornikowi tytułu wykonawczego wynika, że sąd nałożył na stronę obowiązek zwrotu z zasądzonego jej roszczenia części lub całości kosztów sądowych - komornik zawiadamia o tym niezwłocznie sąd, od którego pochodzi tytuł wykonawczy.


No i zakładając że komornik zawiadomi sąd (choć podobno to rozporządzenie nie obowiązuje) , to co dalej ?

doctor
25.09.2012 21:10:54

Opcja 2.

"Johnson" napisał:

Czy to tylko po to żeby w razie czego SP mógł egzekwować Y nie z całego majątku tylko z tej objętej wyrokiem wierzytelności?


Tak.

kate
25.09.2012 22:25:20

SP nie może prowadzić egzekucji z całego majątku a jedynie z zasądzonego roszczenia. Dopiero po uzyskaniu informacji od komornika, SP może skierować polecenie egzekucyjne z wyraźnym żądaniem skierowania egzekucji do wierzytelności wyegzekwowanej w postępowaniu Km .......
Ja tam nie wiem jak pracują Wasi komornicy, ale ja od swoich wymagam, aby zawiadamiali SP. Przy każdej kontroli wyczulam ich na tę regulację.
Według mojej wiedzy to rozporządzenie obowiązuje. Zostało wydane na bazie kilku delegacji ustawowych, a uchylono z 5 jedynie 2.
W komentarzu do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych SSA Daczyńskiego zostało to fajnie wyjaśnione.

Gotka
26.09.2012 11:11:09

"kate" napisał:

Dopiero po uzyskaniu informacji od komornika, SP może skierować polecenie egzekucyjne z wyraźnym żądaniem skierowania egzekucji do wierzytelności wyegzekwowanej w postępowaniu Km .......


z tym się nie zgadzam, przecież dłużnik może zajętą wierzytelność spełnić dobrowolnie i może nie dojść nigdy do egzekucji komorniczej tej wierzytelności - wtedy wg tej koncepcji nigdy nie doszłoby do egzekucji należności Skarbu Państwa
przepis o informacji ze strony komornika jest na wypadek tylko tych sytuacji, gdy wierzyciel jednak prowadzi egzekucję komorniczą zajętej wierzytelności

Johnson
26.09.2012 11:34:22

"kate" napisał:

SP nie może prowadzić egzekucji z całego majątku a jedynie z zasądzonego roszczenia. Dopiero po uzyskaniu informacji od komornika, SP może skierować polecenie egzekucyjne z wyraźnym żądaniem skierowania egzekucji do wierzytelności wyegzekwowanej w postępowaniu Km .......
.


Polecenie egzekucyjne przeciwko komu X czy Y ??

katelra
26.09.2012 12:38:53

"doctor" napisał:

Opcja 2.

Czy to tylko po to żeby w razie czego SP mógł egzekwować Y nie z całego majątku tylko z tej objętej wyrokiem wierzytelności?


Tak.

tak samo.

"Johnson" napisał:

SP nie może prowadzić egzekucji z całego majątku a jedynie z zasądzonego roszczenia. Dopiero po uzyskaniu informacji od komornika, SP może skierować polecenie egzekucyjne z wyraźnym żądaniem skierowania egzekucji do wierzytelności wyegzekwowanej w postępowaniu Km .......
.


Polecenie egzekucyjne przeciwko komu X czy Y ??

Stronami zastawu są: zastawca (osoba ustanawiająca zastaw na rzeczy, dłużnik albo osoba trzecia) oraz zastawnik (wierzyciel, na rzecz którego zastaw ustanowiono). Dłużnikiem rzeczowym jest aktualny właściciel rzeczy )

Johnson
26.09.2012 13:05:43

"katelra" napisał:Polecenie egzekucyjne przeciwko komu X czy Y ??


Stronami zastawu są: zastawca (osoba ustanawiająca zastaw na rzeczy, dłużnik albo osoba trzecia) oraz zastawnik (wierzyciel, na rzecz którego zastaw ustanowiono). Dłużnikiem rzeczowym jest aktualny właściciel rzeczy )


Rzeczy ? Tu nie ma rzeczy ani jej właściciela.
Czyli przeciwko X czy Y? Przeciwko komu wszczynamy egzekucję (jako SP) ? Chce odpowiedź a nie wypowiedź którą mam interpretować.

katelra
26.09.2012 13:28:32

jeśli toczy się egzekucja o to roszczenie i tytuł nie został zrealizowany to przeciwko X bo ma zapłacić kwotę, na której ustanowiono zastaw. Jesli natomiast przepływ kasy nastąpił to przeciwko Y bo stał się włascicielem zastawionej rzeczy.

W doktrynie jest sporne czy za rzeczy należy uznać pieniądze lecz trzeba mieć na uwadze, że tylko rzeczy w rozumieniu art. 45 k.c. mogą być przedmiotem stosunków prawnorzeczowych. Dlatego tak dedukuję. Tak bym zrobiła.

A jak inaczej zrealizować ustawowe prawo zastawu przyjmując inną koncepcję?

kate
27.09.2012 10:36:14

SP może wystawić tytuł tylko przeciwko stronie, na rzecz której zasądzono roszczenie. Odpowiada ona tylko z tego roszczenia ("z zasądzonego roszczenia" . To ograniczenie egzekucji winno znaleźć odzwierciedlenie w brzmieniu klauzuli wykonalności (art. 783 par 1 k.p.c.). W poleceniu egzekucyjnym na podstawie art. 797 k.p.c. należy zaznaczyć egzekucja wyłącznie z wierzytelności.

Jak nastąpi zapłata poza postępowaniem egzekucyjnym, to SP musi uzyskać nowy tytuł (wyrok poniżej), a jak w trackie egzekucji z naruszeniem uprawnień SP, to zastanawiam się nad klauzulą na podstawie 788 k.p.c., przy czym akta egzekucyjne trzeba by potraktować jako dokument w rozumieniu tego przepisu.
W praktyce nie przećwiczyłam. Moi komornicy ten mechanizm znają i zawiadamiają SP.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1973 r. I CR 653/72

Artykuł 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110), ograniczając dopuszczalność ściągnięcia należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych wyłącznie z zasądzonego roszczenia, oznacza tym samym niedopuszczalność egzekwowania tych kosztów z innego - niż zasądzone roszczenie - majątku dłużnika nawet i w tym wypadku, gdy dłużnik wyegzekwował już zasądzone na jego rzecz roszczenie. W tej jednak sytuacji Skarb Państwa może - na podstawie odrębnego tytułu egzekucyjnego - zaspokoić swoją wierzytelność na podstawie ustawowego prawa zastawu przysługującego Skarbowi Państwa na zasądzonym dłużnikowi roszczeniu, istniejącym w chwili wydawania wyroku orzekającego o kosztach sądowych.
OSNC 1973/12/220

[ Dodano: Czw Wrz 27, 2012 10:47 am ]
"Gotka" napisał:

Dopiero po uzyskaniu informacji od komornika, SP może skierować polecenie egzekucyjne z wyraźnym żądaniem skierowania egzekucji do wierzytelności wyegzekwowanej w postępowaniu Km .......


z tym się nie zgadzam, przecież dłużnik może zajętą wierzytelność spełnić dobrowolnie i może nie dojść nigdy do egzekucji komorniczej tej wierzytelności - wtedy wg tej koncepcji nigdy nie doszłoby do egzekucji należności Skarbu Państwa
przepis o informacji ze strony komornika jest na wypadek tylko tych sytuacji, gdy wierzyciel jednak prowadzi egzekucję komorniczą zajętej wierzytelności

Przepis art. 113 ust. 2 nie daje innej możliwości; egzekucja kosztów może toczyć się tylko z zasądzonego roszczenia. Wydaje mi, że w takim przypadku gdy nasz trzeciodłużnik (pozwany) nie płaci, to pozostaje tylko możliwość uzyskania przeciwko niemu tytułu w celu przymusowej realizacji wierzytelności przysługującej "z zasądzonego roszczenia".

katelra
27.09.2012 10:57:05

zastaw na wierzytelności?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.