Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024

Forum sędziów

kodeks wykroczeń miał być nowy....

Zigzag
10.03.2007 09:03:14

Troszeczkę przydługawy ale wklejam...Tekst projektu zmian w kodeksie wykroczeń. Obecnie jest już przyjęty przez RM. Źródło jak zawsze MS....

PROJEKT
z dnia 20 lutego 2007 r.Ustawa
z dnia ……………………2007 r.
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw )


Art. 1
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 15.000 złotych lub nagany.”;

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8 § 1. Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 15.
§ 2. Jeżeli sprawca nie ukończył w chwili popełnienia czynu 17 lat oraz jeżeli charakter czynu, okoliczności sprawy lub stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, sąd przekazuje sprawę sądowi rodzinnemu do rozstrzygnięcia na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.”;

3) w art. 10 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przy zaliczaniu kar przyjmuje się jeden dzień aresztu za równoważny jednemu dniowi pozbawienia wolności, dwóm dniom ograniczenia wolności oraz grzywnie w kwocie od 20 do 500 złotych.”;

4) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Jeżeli ukarany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności, ulega ona zamianie na zastępczą karę grzywny, przy czym miesiąc ograniczenia wolności przyjmuje się za równoważny grzywnie od 300 do 7500 złotych, a jeżeli okoliczności wskazują na to, że egzekucja grzywny nie będzie skuteczna - na zastępczą karę aresztu, przy czym miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom aresztu.”;

5) art. 24 otrzymują brzmienie:
„Art. 24 § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 50 do 15.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub o charakterze chuligańskim wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary również grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe.
§ 3. Sąd może wymierzyć karę grzywny obok kary aresztu, jeżeli sprawca wyrządził szkodę w cudzym mieniu.
§ 4. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.”;

6) w art. 25 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jeżeli ukarany w warunkach określonych w § 1 nie wyrazi zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej albo mimo wyrażenia zgody jej nie wykonuje, można orzec zastępczą karę aresztu, przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie od 20 do 500 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.”;

7) w art. 28 § 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zakaz wstępu na imprezy masowe,”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) podanie wyroku do publicznej wiadomości,”;

8) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. § 1. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie ukarania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.
§ 2. Podanie wyroku do publicznej wiadomości polega na ogłoszeniu wyroku w zakładzie pracy, w szkole, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, w innym właściwym miejscu lub w inny stosowny sposób. Ogłoszenie może nastąpić na koszt ukaranego.”;

9) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:
„Art. 32a. § 1. Zakaz wstępu na imprezy masowe wymierza się w latach, na okres od 2 do 6 lat.
§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, może dotyczyć też imprez masowych odbywających się za granicą.
§ 3. Zakaz wstępu na imprezy masowe może obejmować obowiązek stawiennictwa ukaranego we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji a w przypadku określonym w § 2 również na zakazie opuszczania kraju, w terminach odbywania się imprez masowych, których zakaz ten dotyczy.
§ 4. Orzekając środek karny, o którym mowa w § 1, sąd określa zakres terytorialny jego obowiązywania, rodzaj krajowych lub zagranicznych imprez masowych, a także okres trwania tego zakazu i terminy, o których mowa w § 3.
§ 5. Zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia: okres na który środek orzeczono nie biegnie w czasie odbywania kary aresztu lub kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne wykroczenie lub przestępstwo.”;

10) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. § 1. Jeżeli wykroczeniem o charakterze chuligańskim została wyrządzona szkoda, sąd orzeka nawiązkę do wysokości 5000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a jeżeli pokrzywdzony nie został ustalony, sąd może orzec nawiązkę na rzecz organizacji, o których mowa w art. 47 § 1 i 2 Kodeksu karnego.
§ 2.Jeżeli pokrzywdzony został ustalony i zachodzą przesłanki orzeczenia nawiązki z art. 32, nawiązkę, o której mowa w § 1, orzeka się na rzecz Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw.”;

11) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. § 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 2 lata; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 3 lat od popełnienia czynu.
§ 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od nowa od daty uchylenia rozstrzygnięcia.
§ 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata a w przypadku środka karnego, określonego w art. 28 § 1a, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęło 6 lat.”;

12) w art. 46 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 3 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary.
§ 2. Jeżeli ukarany przed upływem okresu przewidzianego w § 1 popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 3 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie.”;

13) w art. 47:
a) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Charakter chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym godzeniu w porządek lub spokój publiczny, w tym bezpieczeństwo i porządek na imprezach masowych albo na umyślnym niszczeniu lub uszkadzaniu mienia, jeżeli sprawca działał publicznie oraz w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego.”,
b) po § 8 dodaje się § 9 i 10 w brzmieniu:
„§ 9. Imprezą masową jest impreza masowa określona w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909).
§ 10. Imprezą masową o podwyższonym ryzyku jest impreza masowa określona w art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909).”;14) w art. 50 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, w związku z imprezą masową, można orzec zakaz wstępu na imprezy masowe.”;

15) art. 51 otrzymuje brzmienie:
„Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój lub spoczynek nocny innej osoby,
podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Kto działając w sposób określony w § 1 zakłóca spokój lub porządek publiczny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Jeżeli czyn określony w § 2 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu na czas nie krótszy od 10 dni, ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 10 dni albo grzywny nie niższej niż 3000 złotych.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec przepadek urządzeń lub przedmiotów emitujących dźwięk, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
§ 5. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 6. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, w związku z imprezą masową można orzec, zakaz wstępu na imprezy masowe.
§ 7. W razie popełnienia wykroczenia w warunkach określonych w § 3, w związku z imprezą masową orzeka się zakaz wstępu na imprezy masowe.”;

16) art. 52 otrzymuje brzmienie:
„Art. 52. § 1. Kto:
1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,
2) zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,
4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia,
podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Kto bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec przepadek wyrobów pirotechnicznych lub materiałów pożarowo niebezpiecznych, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. ”;

17) art. 52a otrzymuje brzmienie:
„Art. 52a. § 1. Kto:
1) publicznie nawołuje do popełnienia wykroczenia lub wykroczenia skarbowego albo publicznie je pochwala,
2) publicznie nawołuje do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania przemocą aktowi stanowiącemu źródło powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, w związku z imprezą masową, można orzec zakaz wstępu na imprezy masowe.”;
18) art. 52b otrzymuje brzmienie:
„Art.52b. Kto zużywa olej opałowy do celów napędowych,
podlega karze grzywny do 1500 złotych.”;

19) art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art.54. Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”;

20) art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione,
podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany.”;

21) w art. 58 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 4500 złotych albo karze nagany.”;

22) w art. 601 :
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji, licencji albo zezwolenia,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”,

b) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Kto w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej nie wykonuje obowiązku pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania w trakcie kontroli,
podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.”;

23) po art. 602 dodaje się art. 603 w brzmieniu:

„Art. 603. § 1. Kto handluje towarami o łącznej wartości nie niższej niż 250 złotych w okolicznościach, w których stanowi to utrudnienie w ruchu lub postoju pojazdów lub w ruchu pieszych,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży chociażby nie stanowiły własności sprawcy.”;

24) w art. 61 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;

25) w art. 64 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany.”;

26) po rozdziale VIII dodaje się rozdział VIIIa w brzmieniu:
„Rozdział VIIIa. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na imprezach masowych
Art. 64a. § 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec przepadek wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych lub napojów alkoholowych, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
Art. 64b. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej bez uprawnienia wkracza na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe lub teren do niego bezpośrednio przyległy, oznaczony jako nie przeznaczony dla publiczności,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.
Art. 64c. § 1. Kto rzuca przedmiotem na terenie lub obiekcie, na którym odbywa się impreza masowa, co może utrudnić przeprowadzenie tej imprezy,
podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca w kierunku innej osoby przedmiotem, który może spowodować uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia innych osób,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
Art. 64d. Jeżeli w związku z czynem określonym w art. 64b lub art. 64c doszło do istotnego zakłócenia przebiegu imprezy masowej, sprawca
podlega karze aresztu na czas nie krótszy od 10 dni, ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 10 dni albo grzywny nie niższej niż 3000 złotych.
Art. 64e. Kto w czasie trwania lub w związku z imprezą masową o podwyższonym ryzyku używa kominiarki lub innego elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy albo w inny sposób uniemożliwia lub utrudnia rozpoznanie jego osoby,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 5000 złotych.
Art. 64f. § 1. Kto w czasie trwania imprezy masowej prezentuje na transparentach, flagach, proporcach lub innych przedmiotach albo na ciele napisy, zdjęcia lub rysunki zawierające treści zachęcające do zachowań agresywnych,
podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w tym przepisie, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
Art. 64g. § 1. Kto w czasie trwania imprezy masowej prowokuje jej uczestników do zachowań agresywnych, w tym agresji słownej, lub do zachowań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających w miejscu przeprowadzenia imprezy masowej,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia organizator imprezy masowej, osoba działająca z jego upoważnienia lub osoba relacjonująca jej przebieg,
podlega karze aresztu na czas nie krótszy od 10 dni, ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 10 dni albo grzywny nie niższej niż 3000 złotych.
Art. 64h. § 1 W razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 64a, 64b, 64c, 64e, 64f lub art.64g § 1 można orzec, zakaz wstępu na imprezy masowe.
§ 2 W razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 64d lub art. 64g § 2 orzeka się zakaz wstępu na imprezy masowe.”;

27) w art. 66 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
podlega karze aresztu na czas nie krótszy od 10 dni, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.”;


28) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową albo w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, afiszem lub plakatem,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;
29) art. 69 otrzymuje brzmienie:
„Art. 69. Kto umyślnie niszczy, uszkadza, usuwa lub w inny sposób czyni bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ państwowy w celu stwierdzenia tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub poddania rozporządzenia władzy,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”;
30) w art. 70 uchyla się § 3;
31) w art. 74 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.”;
32) art. 75 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 ze złośliwości lub swawoli,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”;

33) art. 76 otrzymuje brzmienie:
„Art. 76. Kto w pojazd mechaniczny będący w ruchu rzuca kamieniem lub innym przedmiotem lub w niego uderza,
podlega karze aresztu na czas nie krótszy od 10 dni, ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 10 dni albo grzywny nie niższej niż 3000 złotych.”;

34) art. 77 otrzymuje brzmienie:
„Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany.”;

35) art. 78 otrzymuje brzmienie:
„Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;

36) art. 79 otrzymuje brzmienie:
„Art. 79 § 1. Kto wbrew swemu obowiązkowi zaniecha oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności,
podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ze złośliwości lub swawoli oświetlenie takie gasi,
podlega karze grzywny do 1500 złotych.”;

37) art. 81 otrzymuje brzmienie:
„Art. 81. Kto niszczy lub uszkadza urządzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;


38) art. 82 otrzymuje brzmienie:
„Art. 82 § 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:
1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych;
2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego zabezpieczenia;
3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi nie poddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia;
4) napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nie przeznaczonych do tego celu;
5) nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach;
6) garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu z nie opróżnionym zbiornikiem paliwa i nie odłączonym na stałe zasilaniem akumulatorowym;
7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;
8) składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
9) składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego;
10) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych;
11) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie dopełnia obowiązków polegających na:
1) zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie odpowiednich warunków ewakuacji;
2) wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3) utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
4) umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz wymaganych informacji;
5) oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa;
6) utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej;
7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych;
8) zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wokół placów składowych, składowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej;
9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych;
10) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie poprzez wykonywanie wymaganych zabiegów ochronnych,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100m od nich roznieca ogień, poza miejscami wyznaczonymi do tego celu, albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 4. Kto wypala słomę i pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów, bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru,
podlega karze grzywny albo karze nagany.”;

39) po art. 82 dodaje się art. 82a w brzmieniu:
„Art. 82a. § 1. Kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w postaci:
1) niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej bądź policji lub wójta albo sołtysa;
2) podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem ratowniczym,
3) udzielenia niezbędnej pomocy kierującemu działaniem ratowniczym, na jego żądanie;
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratownicze.
§ 3. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego strażaka Państwowej Straży Pożarnej,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”;

40) w art. 83 § 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów lub substancji,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”;

41) w art. 86 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze grzywny.”;

42) w art. 87 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż
2000 złotych.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi inny pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny.”;

43) art. 91 otrzymuje brzmienie:
„Art. 91. Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny do 4500 złotych albo karze nagany.”;

44) art. 95 otrzymuje brzmienie:
„Art. 95. Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów,
podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany.”;

45) art. 95a otrzymuje brzmienie:
„Art. 95a. Kto posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 184, oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029) niezgodne ze stanem faktycznym,
podlega karze grzywny do 1500 zł.”;

46) w art. 96 § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie;
„3) dopuszcza do prowadzenia pojazdu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,”;

47) art. 97 otrzymuje brzmienie:
„Art. 97. Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych,
podlega karze grzywny do 5000 złotych albo karze nagany.”;

48) w art. 99 § 1 uchyla się pkt 1 i 4:

49) art. 100 otrzymuje brzmienie:
„Art. 100. Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny;
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi;
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną;
4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;

50) art. 101 otrzymuje brzmienie:
„Art. 101. Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie
ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;

51) art. 102 otrzymuje brzmienie:
„Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;

52) art. 105 otrzymuje brzmienie:
„Art. 105. § 1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.
§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 5000 złotych.”;

53) art. 106 otrzymuje brzmienie:
„Art. 106. Kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”;

54) art. 107 otrzymuje brzmienie:
„Art. 107. § 1. Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę do wysokości 2500 złotych.”;

55) art. 108 otrzymuje brzmienie:
„Art. 108. Kto szczuje psem człowieka,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;

56) w art. 109 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Kto zanieczyszcza wodę służącą do picia lub do pojenia zwierząt, znajdującą się poza urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania ludności w wodę,
podlega karze grzywny do 4500 złotych albo karze nagany.”;

57) w art. 115 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub innej chorobie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, mającemu na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej,
podlega karze grzywny do 4500 złotych albo karze nagany.”;

58) art. 117 otrzymuje brzmienie :
„Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych,
podlega karze grzywny do 4500 złotych albo karze nagany.”;

59) art. 122 otrzymuje brzmienie:
„Art. 122. § 1. Kto nabywa mienie wiedząc o tym, że pochodzi ono z czynu zabronionego, lub pomaga do jego zbycia albo mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 250 złotych, a gdy chodzi o mienie określone w art. 120 § 1, jeżeli wartość nie przekracza 75 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane z czynu zabronionego, lub pomaga do jego zbycia albo mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 250 złotych, a gdy chodzi o mienie określone w art. 120 § 1, jeżeli wartość nie przekracza 75 złotych,
podlega karze grzywny do 4.500 złotych albo karze nagany.
§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.”;

60) w art. 123 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Kto z nie należącego do niego ogrodu bezprawnie zabiera w nieznacznej ilości owoce, warzywa lub kwiaty,
podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany.”;

61) w art. 124 po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, w związku z imprezą masową, można orzec zakaz wstępu na imprezy masowe.”;
62) art. 125. otrzymuje brzmienie:
„Art. 125 Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”;

63) w art. 136 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Kto przeznacza do sprzedaży towary z usuniętym trwałym oznaczeniem ich ceny, terminu przydatności do spożycia lub daty produkcji, jakości, gatunku lub
pochodzenia albo towary niewłaściwie oznaczone,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 4500 złotych.”;

64) w art. 137 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto w przedsiębiorstwie handlowym lub usługowym narusza przepisy o obowiązku uwidaczniania cen lub ilości nominalnej,
podlega karze grzywny do 4500 złotych albo karze nagany.”;

65) art. 140 otrzymuje brzmienie:
„Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”;

66) art. 141 otrzymuje brzmienie:
„Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis, rysunek lub zdjęcie albo używa słów nieprzyzwoitych,
podlega karze aresztu do 14 dni, ograniczenia wolności albo grzywny.”;

67) w art. 143 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, w związku z imprezą masową, można orzec zakaz wstępu na imprezy masowe.”;

68) w art. 144 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;

69) art. 145 otrzymuje brzmienie:
„Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a
w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”;

70) w art. 146 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto nie dopełnia w terminie obowiązku zgłoszenia w urzędzie stanu cywilnego faktu urodzenia lub zgonu,
podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany.”;

71) w art. 150 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto uszkadza nie należący do niego ogród warzywny, owocowy lub kwiatowy, drzewo owocowe lub krzew owocowy,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 4500 złotych.”;

72) w art. 151 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto pasie zwierzęta gospodarskie na nienależących do niego gruntach leśnych lub rolnych albo przez takie grunty w miejscach, w których jest to zabronione, przechodzi, przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”;

73) w art. 152 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto niszczy lub użytkuje kosodrzewinę znajdującą się na siedliskach naturalnych w górach lub na torfowiskach,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;

74) w art. 153 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto w nie należącym do niego lesie:
1) wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je uszkadza,
2) zbiera mech lub ściółkę,
3) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,
4) zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym,
podlega karze grzywny do 750 złotych albo karze nagany.”;

75) w art. 154 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto na nie należącym do niego gruncie leśnym lub rolnym:
1) wydobywa piasek, margiel, żwir, glinę lub torf,
2) niszczy lub uszkadza urządzenia służące do utrzymania zwierząt lub ptaków,
3) (skreślono)
4) kopie dół lub rów,
podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.”;

76) w art. 156 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto na nie należącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”;

77) w art. 157 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli,
podlega karze grzywny do 1500 złotych lub karze nagany.”.

Art. 2

W ustawie z dnia z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z późn. zm. )) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Kto naruszy postanowienia art. 4 ust. 2 i art. 5 oraz kto zachowuje się na cmentarzu lub grobie wojennym w sposób nie licujący z powagą miejsca, jeżeli czyn nie stanowi przestępstwa, podlegającego karze surowszej,
podlega karze grzywny do 1.500 złotych.”.

Art. 3

W dekrecie z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno – dentystycznych (Dz. U. z 1947 r. Nr 27, poz. 104, z 1948 r. Nr 24, poz. 162 oraz z 1954 r. Nr 31, poz. 121) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Winni wykonywania czynności techniczno- dentystycznych wbrew przepisom dekretu niniejszego oraz rozporządzeń na jego podstawie wydanych, jako też winni naruszenia przepisów art. 8, 9, 10, 11 i 12 niniejszego dekretu,
podlegają karze grzywny do 750 złotych, o ile za czyn ten nie grozi kara surowsza.”.

Art. 4

W dekrecie z 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia (Dz. U. Nr 25, poz. 185) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto, wbrew przepisowi art. 1, używa godła, nazwy lub skrótu nazwy Światowej Organizacji Zdrowia albo znaku stanowiącego naśladownictwo godła tej Organizacji,
podlega karze grzywny.”.

Art. 5

W dekrecie z 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341 oraz z 2001r. nr 69, poz. 725) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto wykracza przeciw przepisom wydanym na podstawie niniejszego dekretu albo nie stosuje się do zarządzeń władz powołanych do wykonania tego dekretu,
podlega karze grzywny.”.

Art. 6

W ustawie z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto wbrew przepisom ustawy używa godeł, znaków lub nazw określonych w art. 12, 13 i 14,
podlega karze grzywny.”.

Art. 7

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w art. XII § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Winni naruszenia wydanych na podstawie § 1 przepisów o dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności,
podlegają karze grzywny.”.

Art. 8

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz.109, z późn. zm. )) w art. 1 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) "nieletnich" - rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1,
2) "czynie karalnym" - rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako:
a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo
b) wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.”.

Art. 9

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 431 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”;
2) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, podawania lub spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy, jak również powziąwszy wiadomość o sprzedawaniu, podawaniu lub spożywaniu na terenie zakładu pracy takich napojów nie podejmie prawem przewidzianego postępowania,
podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.”;
3) art. 45 otrzymuje brzmienie;
„Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2:
1) dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży lub
2) nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,
podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.”.

Art. 10

W ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35 poz. 163, z późn. zm. )) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto działając w imieniu zakładu pracy narusza przepisy niniejszej ustawy, a w szczególności uniemożliwia działalność społecznego inspektora pracy,
podlega karze grzywny.”.

Art. 11

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 86, z późn. zm. )) w art. 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto będąc doradcą podatkowym:
1) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych objętych wpisem na listę w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian albo
2) podejmując wykonywanie zawodu w formie spółki mniemającej osobowości prawnej, nie dopełnia obowiązku przekazania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych odpisu umowy spółki lub wypisu z rejestru przedsiębiorców w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego,
podlega karze grzywny.”.

Art. 12

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 8) ) po art. 181a dodaje się art. 181b w brzmieniu:

„Art. 181b. § 1. W razie orzeczenia zakazu wstępu na imprezy masowe, sąd przesyła odpis wyroku jednostce Policji właściwej dla miejsca pobytu skazanego.
§ 2. Jeżeli zakaz wstępu na imprezy masowe obejmuje obowiązek stawiennictwa skazanego we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji, sąd przesyła odpis wyroku także tej jednostce.
§ 3. Jeżeli zakaz, o którym mowa w § 1 dotyczy imprez masowych odbywających się za granicą, sąd przesyła odpis wyroku także Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zakazu wstępu na imprezy masowe powierza się zawodowemu kuratorowi sądowemu.
§ 5. W sprawach związanych z wykonywaniem zakazu wstępu na imprezy masowe właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu ustalono miejsce pobytu skazanego.”.

Art. 13

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 uchyla się ust 3, 4 i 5;
2) art. 21a otrzymuje brzmienie:
„Art. 21a. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 21 ust. 2 i 2a prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym.”;

3) w art. 22 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie ukarania za wykroczenia określone w art. 21 ust. 2 i 2a niniejszej ustawy, można orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od lat 2 do lat 6.”.

Art. 14

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 51 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 2 lata. Przepisy art. 44 § 2-4 i 6-7 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Jeżeli w okresie przewidzianym w § 1 wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 3 lat od zakończenia tego okresu.”;

2) w art. 52 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Orzeczenie kary lub środka karnego wymienionego w art. 47 § 2 pkt 2 i 3 uważa się za niebyłe z upływem 3 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia ich wykonania, chyba że kodeks stanowi inaczej.”.

Art. 15

W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) prawomocnie skazanych za wykroczenia inne niż wymienione w pkt 7, wobec których orzeczono jako środek karny zakaz wstępu na imprezy masowe,”;

2) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kartę rejestracyjną sporządza sąd pierwszej instancji niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia wydanego wobec osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-7a, lub wobec podmiotu zbiorowego, którym mowa w art. 1 ust. 3.”;

3) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 oraz 7 i 7a, a także dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a nadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
1) zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337 Kodeksu karnego,
2) zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii,
3) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania,
4) stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze,
5) zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego,
6) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.”.

Art. 16

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4, poz. 25, z późn. zm.11)) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Kto uniemożliwia albo utrudnia inspektorowi przeprowadzenie czynności kontrolnych,
podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Kto wbrew żądaniu inspektora nie usuwa niezwłocznie uchybień porządkowych lub organizacyjnych stwierdzonych w toku kontroli,
podlega karze grzywny.”.Art. 17

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. O ukaraniu ucznia lub studenta należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły lub rektora uczelni.”;

2) w art. 21 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W postępowaniu w sprawie o wykroczenia obwiniony musi mieć obrońcę przed sądem, jeżeli:
1) jest głuchy, niemy lub niewidomy,
2) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności,
3) nie ukończył 17 lat.”;

3) w art. 46 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Na żądanie zatrzymanego zawiadamia się o zatrzymaniu osobę najbliższą, a także pracodawcę. O zatrzymaniu osoby wskazanej w art. 8 § 2 kodeksu wykroczeń zawiadamia się niezwłocznie rodziców lub opiekunów, a o zatrzymaniu osoby wskazanej w art. 10 § 1 - właściwego dowódcę jednostki wojskowej, nawet gdy zatrzymany tego nie żąda.”;

4) w art. 96 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 1000 złotych, a w sprawach, w których oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy oraz w wypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 2000 złotych.”.

Art. 18

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 i z 2004 r. Nr 49 poz. 465, Nr 96 poz. 959 oraz Nr 173 poz. 1808) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. Kto, będąc odpowiedzialnym za działalność produkcyjną lub za kontrolę ilości rzeczywistej, nie przestrzega obowiązków wynikających z przyjętego systemu kontroli wewnętrznej ilości towarów paczkowanych lub kontroli wewnętrznej butelek miarowych lub prowadzi wymaganą dokumentację tych systemów nierzetelnie,
podlega karze grzywny do 3.000 złotych.”.

Art. 19

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

TEPUS
10.03.2007 12:51:09

ale wypasione zmiany

Dreed
16.03.2007 17:55:20

Jak zwykle złośliwy mój moderatorek...hihihihihihi. Ale masz rację - zmiany, że aż strach

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.