Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Klauzule z art. 788 w wydziałach cywilnych grodzkich

passenger
04.05.2008 00:40:07

W jednym z sądów rejonowych naszego okręgu pojawiła się praktyka polegająca na przekazywaniu przez wydział grodzki cywilny do wydziału cywilnego wniosków o nadanie klauzuli z przejściem uprawnień na nowego wierzyciela (art.788) od orzeczeń tegoż wydziału grodzkiego cywilnego. Ta praktyka została usankcjonowana rozstrzygnięciem sporu kompetencyjnego przez prezesa sądu wskazującym - niestety bez żadnego uzasadnienia - na wydział cywilny jako właściwy do rozpoznawania takich wniosków.

Czy Waszym zdaniem wydziały grodzkie cywilne są władne rozpoznawać takie wnioski jeśli dotyczą one ich własnych orzeczeń czy też zakres ich kompetencji - wyznaczony ramami art. 13 par. 2 u.s.p. - na to nie pozwala?

robak
04.05.2008 17:08:07

U nas rozpoznaje to grodzki. To chyba rozsądne i najbardziej naturalne, żeby ten Sąd nadawał klauzulę, który wydał tytuł egzekucyjny. I co, u Was cywilny za każdym razem ściąga akta z grodzkiego?

passenger
04.05.2008 22:06:03

"robak" napisał:

U nas rozpoznaje to grodzki. To chyba rozsądne i najbardziej naturalne, żeby ten Sąd nadawał klauzulę, który wydał tytuł egzekucyjny. I co, u Was cywilny za każdym razem ściąga akta z grodzkiego?


Dokładnie tak. Między innymi ten argumet (konieczność ściągania akt, co oczywiście uniemożliwia dochowanie tych 3 dni na nadanie klauzuli), był podnoszony w sporze, ale widocznie nie zadziałał.

sebus
05.05.2008 11:12:59

Do rozpoznania w Grodzkim takiego wniosku jest jedno małe ale - taki wniosek rejestruje się w Co - tak jest u mnie a w Grodzkim nie prowadzi się takiego repertorium, w każdym razie nie wynika to z instrukcji od biurowości; jest chyba jakaś nieścisłość, bo w instrukcji jednak winno być rozdzielenie na biurowość w sprawach "grodzkich" i zwykłych cywilnych.

Ignotus
05.05.2008 11:56:08

"sebus" napisał:

Do rozpoznania w Grodzkim takiego wniosku jest jedno małe ale - taki wniosek rejestruje się w Co - tak jest u mnie a w Grodzkim nie prowadzi się takiego repertorium, w każdym razie nie wynika to z instrukcji od biurowości; jest chyba jakaś nieścisłość, bo w instrukcji jednak winno być rozdzielenie na biurowość w sprawach "grodzkich" i zwykłych cywilnych.


Z zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej nie wynika również, aby w wydziale grodzkim prowadzone było repertorium C lub Ns - par. 83 dotyczy bowiem wyraźnie wydziałów cywilnych sądów rejonowych. Nie ma przy tym ani słowa, że takie repertoria prowadzone są również w wydziale grodzkim. Ale chyba nie będziemy argumentować, że skoro instrukcja nic o tym nie mówi, to w grodzkim nie rozpoznamy np. sprawy o zapłatę, bo brak nam w instrukcji podstawy do prowadzenia rep. C.
Jednocześnie skoro tytuł działu III owej instrukcji brzmi "biurowość w sprawach cywilnych", to stosuje się przepisy tego działu również w wydziałach grodzkich, rozpoznających sprawy cywilne.
A tak na marginesie - gdzie w takim razie wpiszesz wniosek o wyłączenie sędziego lub o odtworzenie akt ? - czy to również rozpozna cywilny ?

sebus
05.05.2008 14:38:11

Co do zakresu kompetencji wydziału grodzkiego to muszę się odwołać do usp - art. 13, z niego wynika co może grodzki rozpoznawać. Z tego też wynika, że rep Ns w Grodzkim być musi ( sprawy depozytowe), ale Co niekoniecznie

ubilexibi
06.05.2008 08:14:39

Uważam, że w świetle treści art. 1 u.s.p. wniosek z 788 k.p.c. powinien rozpoznawać cywilny a nie grodzki. Nie jest to bowiem ,,sprawa cywilna podlegająca rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym". Taką sprawą nie jest również sprawa o odtworzenie akt.

Ignotus
06.05.2008 09:00:30

"ubilexibi" napisał:

Uważam, że w świetle treści art. 1 u.s.p. wniosek z 788 k.p.c. powinien rozpoznawać cywilny a nie grodzki. Nie jest to bowiem ,,sprawa cywilna podlegająca rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym". Taką sprawą nie jest również sprawa o odtworzenie akt.


Owszem, treść art. 13 usp pozornie wskazuje na taką właśnie interpretację.
Jednak - troszkę teoretyzując - rozpoznanie sprawy cywilnej - również takiej, która podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym - odbywać się może na trzech płaszczyznach, odpowiadających rodzajom postępowania cywilnego - to jest w ramach postępowania rozpoznawczego, postępowania pomocniczego (zabezpieczające, odtworzeniowe) i egzekucyjnego.
Powołana norma art. 13 stanowi, że "sądom grodzkim powierza się rozpoznawanie spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy". Skoro zatem użyte zostało sformułowanie "rozpoznanie spraw cywilnych" to uważam, że wydziały grodzkie powołane są do rozpoznawania konkretnej kategorii spraw cywilnych (podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym) zarówno w zakresie postępowania rozpoznawczego, pomocniczego (odtworzenie akt, wniosek o zabezpieczenie przed złożeniem pozwu), jak i egzekucyjnego - poprzez nadawanie klauzuli wykonalności na lub przeciwko następcy, bądź małżonkowi dłużnika.
Ale ponieważ orzekam w cywilnym to mogę nie być obiektywny

kubalit
06.05.2008 09:56:31

Argumentacja Ignotusa brzmi rozsądnie. USP określa jedynie rodzaje spraw, które rozpoznają poszczególne wydziały, natomiast przepisy k.p.c. wskazują jakie czynności w ramach poszczególnych kategorii spraw mogą zostać podjęte przez sąd na poszczególnych ich etapach (rozpoznawczym, pomocniczym, egzekucyjnym). Podzielając pogląd oponentów Ignotusa można by przyjąc, że również sąd pracy nie powinien rozpoznawać sprawy z art. 788 kpc, bo zgodnie z przepisami u.s.p. powołany został jedynie do spraw z zakresu prawa pracy :smile: . Chyba, że tak dużą wagę przywiązujecie do użytego w art. 13 u.s.p. wyrażenia "owierza się rozpoznawanie spraw", które to sformułowanie nie występuje w przepisie art. 12 u.s.p., i z tej różnicy terminologicznej wywodzicie, że sądy grodze są powołane jedynie do prowadzenia postępowania w fazie postępowania rozpoznawczego. Ale w takiej sytuacji konsekwentnie trzeba by chyba w ogóle odmówić sądom grodzkim prawa do nadawania klauzul wykonalności własnym orzeczeniom, niezależnie od treści przepisu art. 781 k.p.c. (który wskazuje przecież jedynie których z sądów, a nie wydziałów nadaje klauzulę wykonalności).

beatah
06.05.2008 12:20:32

Problem ma swoje żródło w pomyśle tworzenia sądów rodzinnych, gospodarczych, pracy i grodzkich, która na początku miały być odrębnym szczeblem sądów powszechnych - poniżej sądów rejonowych. Stąd coś tam zostało z początkowego pomysłu, co komplikuje, tak jak przy pozostałych "sądach" ustalenie właściwości funkcjonalnej danego wydziału. Bo mamy przecież do czynienia także w wypadku sądu grodzkiego z kolejnym wydziałem cywilnym, karnym lub cywilno - karnym. Problemy dotyczące funkcjonowanie sądów grodzkich pokazuje, że ich istnienie, to wyłącznie problem i zamiast tworzenia sądu grodzkiego lepiej jest utworzyć kolejny wydział cywilny lub karny.
Racjonalna wykładnia przepisów skłaniałaby do uznania, że klauzula nadawana jest w tym wydziale, w ktorym wydano orzeczenie i w którym są akta.

ubilexibi
09.05.2008 09:54:56

Analogia z sądem pracy nie wydaje mi się trafna. Sąd pracy rozpoznają sprawy z zakresu prawa pracy (art. 12 § 1 pkt 4 u.s.p.). A więc każdą sprawę tego rodzaju bez względu na postępowanie, w którym ta sprawa jest rozpoznawana.
Natomiast zakres kognicji sądów grodzkch został określony przez odwołanie się do konkretnego postępowania - postępowania uproszczonego. Tylko zatem sprawy rozpoznawane w tym postępowaniu powinny być w sferze zainteresowania sądu grodzkiego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nadanie klauzuli na podstawie art. 788 k.p.c. nie jest rozstrzygnięciem zapadającym w postępowaniu uproszczonym.
I na koniec jeszcze jedno. Przyjmując, że sądy grodzkie ,,robią wszystko" jeżeli chodzi o sprawy ,,uproszczone", to trzeba by przyjąć, że rozpoznają również również skargi na czynności komornika, jeżeli podstawą egzekucji jest wyrok wydany w postępowaniu uproszczonym. Tak jak to jest z sądami rodzinnymi i pracy. Nieprawdaż?

kubalit
09.05.2008 11:36:30

Ubi, czy Twoim zdaniem sądy grodzkie mogą nadawać klauzule wykonalności wydanym przez siebie orzeczeniom? Z przepisów o postępowaniu uproszczonym taka kompetencja przecież nie wynika.

Poza tym, jeśli chcemy już być tacy poprawni terminologicznie. Przepis art. 12 par. 1 pkt 4 u.s.p. stanowi, ze sąd rejonowy dzieli się na wydziały m.in. pracy (sąd pracy) - do spraw z zakresu prawa pracy. Zgodnie natomiast z przepisem art. 476 par. 1 k.p.c. (definicja legalna) przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy 1) o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, 1[1]) o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy, 2) o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy, 3) o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nie ma tu nigdzie mowy o tym, że sprawą z zakresu prawa pracy jest sprawa z art. 788 k.p.c.

Skoro zatem twierdzisz, że sprawa z art. 788 k.p.c. nie mieści się w pojęciu "sprawa cywilna rozpoznawana w postępowaniu uroszczonym" (jedno z postępowań odrębnych), to dlaczego uważasz, że sprawa z art. 788 k.p.c. pozostaje objęta wyrażeniem "sprawa z zakresu prawa pracy" (kolejne postępowanie odrębne)? W obu przecież przypadkach przepisy dotyczące tego rodzaju postępowań odrębnych niczego w tym zakresie nie regulują. Przyznam, że tego - jak na razie - nie ograniam.

Pozdrawiam

sławo
13.05.2008 13:36:05

u nas robi to grodzki i mają tam rep. Co

ubilexibi
15.05.2008 09:15:43

Odpowiadając kubalitowi. Problem jest złożony i wymaga dłuższego wywodu. Po pierwsze trzeba rozstrzygnąć dwie kwestie: pojęcie sądu egzekucyjnego (w znaczeniu funkcjonalnym) i ściśle z tym związane rozgraniczenie między postępowaniem rozpoznawczym i egzekucyjnym oraz miejsce w tym wszystkim postępowania klauzulowego. Można bowiem problem sprowadzić do pytania, czy sąd grodzki jest sądem egzekucyjnym? Rozpoznaje skargi na czynności komornika, jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wydany przez sąd grodzki? A jeżeli nie to dlaczego? I czy z tych samych względów sprawy z art 788 k.p.c. nie należą do zakresu kognicji tego sądu?

Po drugie, jest jeszcze kwestia braku konsekwencji ustawodawcy. Zarówno, bowiem sądy pracy, jak i sądy rodzinne są sądami egzekucyjnymi, a sąd gospodarczy - nie. Pytanie, do której kategorii zalicza się sąd grodzki? Moim zdaniem do tej samej co gospodarczy. Co więcej, ustawodawca określił kognicję sądu grodzkiego odwołując się do konkretnego postępowania, a nie kategorii spraw. I tak np. sąd pracy rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy (w postępowaniu rozpoznawczym - w tym w postępowania odrębnych i w postępowaniu egzekucyjnym). Zwracam uwagę, że inna byłaby sytuacja, gdyby ustawodawca stwierdził, że sąd pracy rozpoznaje sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym - postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy. Zakres kognicji sądu pracy byłby wtedy węższy.
Podobnie w wypadku sądu grodzkiego. Sąd ten rozpoznaje sprawy w postępowaniu uproszczonym. Jeżeli sprawa nie jest rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym - nie należy do zakresu kognicji sądu grodzkiego.

Można to ująć jeszcze inaczej - sprawa z zakresu prawa pracy jest taką sprawą na każdym etapie postępowania i w każdym postępowaniu. Natomiast sprawa rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym jest taką sprawą tylko wtedy, gdy jest rozpoznawana w tym postępowaniu.

To tak w skrócie, jak znajdę nieco więcej czasu to rozwinę wątek.

Ignotus
15.05.2008 10:21:07

"ubilexibi" napisał:

...
Podobnie w wypadku sądu grodzkiego. Sąd ten rozpoznaje sprawy w postępowaniu uproszczonym. Jeżeli sprawa nie jest rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym - nie należy do zakresu kognicji sądu grodzkiego.

Można to ująć jeszcze inaczej - sprawa z zakresu prawa pracy jest taką sprawą na każdym etapie postępowania i w każdym postępowaniu. Natomiast sprawa rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym jest taką sprawą tylko wtedy, gdy jest rozpoznawana w tym postępowaniu.

To tak w skrócie, jak znajdę nieco więcej czasu to rozwinę wątek.


Wątek w istocie jest mocno zawiły, a brzmienie przepisów pozwala na całkowicie odmienną interpretację. Nieśmiało pozwolę sobie jednak zauważyć, że istnieje moim zdaniem pewna różnica w sformułowaniu "sąd ten rozpoznaje sprawy w postępowaniu uproszczonym" i "sądom grodzkim powierza się rozpoznawanie spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym". Nie mogę podzielić poglądu, że "ustawodawca określił kognicję sądu grodzkiego odwołując się do konkretnego postępowania, a nie kategorii spraw". Odrębną bowiem kategorią są sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.
Uważam, że taka konstrukcja art. 13 par. 1 pkt 5 usp pozwala na obronę tezy, że wydziały grodzkie rozpoznają nie tylko sprawy w ramach postępowania uproszczonego - i na tym koniec, ale również w postępowaniu np. klauzulowym rozpoznają sprawy, które podlegały rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdyby bowiem przyjąć odmienną interpretację powołanej normy, twierdząc, że treść art. 13 par. 1 pkt 5 usp faktycznie zezwala sądowi grodzkiemu wyłącznie na rozpoznawanie spraw w postępowaniu uproszczonym, jak odczytuję z Twojego posta, to konsekwentnie należałoby odmówić temu sądowi prawa rozpoznawania spraw w postępowaniu upominawczym, bądź nakazowym, a także rozpoznawania spraw z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym.
Dlatego też uważam, że nie ma aż takiej niekonsekwencji w terminologii odnoszącej się do kategorii spraw - "sprawy z zakresu prawa pracy" i "sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym". Powracając do teoretycznej koncepcji wieloetapowości rozpoznawania spraw cywilnych, również przytoczone przez Ciebie sformułowanie "sąd pracy rozpoznaje sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym - postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy" nie byłoby zasadniczo różnym. A to ze względu na użyte sformułowanie "odlegające rozpoznaniu". Wracając zatem do naszych sądów grodzkich można zadać pytanie po cóż ustawodawca napisał "owierza się rozpoznawanie spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym", skoro mógł prościej i łatwiej "rozpoznawanie spraw cywilnych w postępowaniu uproszczonym".
Natomiast pogląd jakoby sąd gospodarczy nie był sądem egzekucyjnym, choć dominujący, nie jest jednolity.
Pozdrawiam serdecznie

Petrus
15.05.2008 20:53:41

u mnie gospodarczy rozpoznaje wnioski o klauzule, skargi na komornika itp.

SSR
15.05.2008 22:31:30

"Petrus" napisał:

u mnie gospodarczy rozpoznaje wnioski o klauzule, skargi na komornika itp.


wnioski o klauzulę to rozumiem, ale skargi na czynności komorników?!! - to dziki obyczaj (chyba prezes jest z cywilnego

Beleg
16.05.2008 09:05:29

"SSR" napisał:

u mnie gospodarczy rozpoznaje wnioski o klauzule, skargi na komornika itp.


wnioski o klauzulę to rozumiem, ale skargi na czynności komorników?!! - to dziki obyczaj (chyba prezes jest z cywilnego


W moim byłym sądzie też tak się porobiło, ale wiem, ze był to pomysł wizytatora z cywilnego. Kiedy odchodziłam, toczyła się o to wojna. Gospodarczy poległ.

jarocin
16.05.2008 09:06:09

"Beleg" napisał:

u mnie gospodarczy rozpoznaje wnioski o klauzule, skargi na komornika itp.


wnioski o klauzulę to rozumiem, ale skargi na czynności komorników?!! - to dziki obyczaj (chyba prezes jest z cywilnego


W moim byłym sądzie też tak się porobiło, ale wiem, ze był to pomysł wizytatora z cywilnego. Kiedy odchodziłam, toczyła się o to wojna. Gospodarczy poległ.

Dzikie obyczaje...

ubilexibi
16.05.2008 10:02:56

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 1992 r., III CZP 74/92: Sąd gospodarczy nie jest sądem egzekucyjnym.

Ale zwracam uwagę, że załącznik do Instrukcji - WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI przewiduje następujące symbole dla spraw rejestrowanych w wydziale gospodarczym w repertorium ,,GCo":
- o wyjawienie majątku 112
- w przedmiocie egzekucji z nieruchomości 118
- w przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy 119
- w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa 120
- w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego 121

Wskazywałoby to jednak, że twórcy zarządzenia MS mają inne poglądy na tę sprawę niż SN. Ciekawa jest zwłaszcza ta egzekucja z nieruchomości. Nie wiem co na to sędziowie gospodarczy?

Wracając do głównego wątku. Ja wcale się nie upieram przy mojej interpretacji. Uważam, że rozsądnym rozwiązaniem jest, aby grodzkie nadawały klauzulę swoim orzeczeniom, także w wypadku przejścia uprawnień. Myślę jednak, że Ignotus przywiązuje zbyt wielką wagę do jednego słowa ,,podlegających". Ale ok. Zatem rozumiem, że grodzkie rozpoznają również skargi na czynności komornika, jeżeli tytułem jest orzeczenie wydane w uproszczonym?

kubalit
16.05.2008 17:54:46

Drogie koleżeństwo,
Wydaje mi się, że zaczęliśmy się spierać o znaczenie poszczególnych słów, tracą nieco z pola widzenia sens obu regulacji (tj. art. 12 i 13 u.s.p.). Podzielam stanowisko Ignotusa i dostrzegam jednak pewne analogie między postępowaniem przed Sądem pracy i Sądem grodzkim. Dla mnie sformułowanie "sąd rejonowy dzieli się na wydziały pracy (sąd pracy) - do spraw z zakresu prawa pracy" oznacza ni mniej ni więcej jak to, że sądom pracy powierza się rozpoznawanie spraw cywilnych - spraw z zakresu prawa pracy czyli de facto - jak ujął to Ubilexibi - spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym - postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zwrócę Wam przy tym uwagę na art. 1 jednej z ustaw, która jak się okazuje nadal obowiązuje :smile:

USTAWA
z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Rozdział 1
Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Art. 1. 1. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy powierza się:

1) sądom pracy - stanowiącym odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz

2) sądom pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiącym odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich.

2. Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych powierza się sądom pracy oraz sądom pracy i ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ust. 1.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Czyż nie są to sformułowania tożsame z tymi jakich używa się w przepisie art. 13 par. 2 pkt 5 u.s.p.?


A nieśmiało (jeszcze bardziej nieśmiało niż Ignotus ) zapytam: co się dzieje ze sprawą przed sądem grodzkim jeśli sprawa okaże się znacznie zawiła lub zajdzie potrzeba dopuszczenia dowodu z opinii biegłego (art. 505[7])? Grodzki przekazuje taką sprawę do cywilnego?

sebus
18.05.2008 14:34:16

Grodzki rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów o postępowniu uproszczonym i nie ma najmniejszej konieczności przekazać sprawy do cywilnego. Gdyby wszystko podciągać pod symbole spraw to z cywilnego musiałoby wyjść dużo spraw rozpoznawanych w Co. Ja tam bym się z tego cieszył!!!!!!!!A zwłaszcza nie mając egzekucji z nieruchomości w takim stopniu jak teraz.

kubalit
18.05.2008 15:43:59

"sebus" napisał:

Grodzki rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów o postępowniu uproszczonym i nie ma najmniejszej konieczności przekazać sprawy do cywilnego. Gdyby wszystko podciągać pod symbole spraw to z cywilnego musiałoby wyjść dużo spraw rozpoznawanych w Co. Ja tam bym się z tego cieszył!!!!!!!!A zwłaszcza nie mając egzekucji z nieruchomości w takim stopniu jak teraz.


W tym właśnie rzecz. Wydaje mi się, że skoro Grodzki może prowadzić sprawę cywilną w postępowaniu zwykłym (nie zaś uproszczonym), proponowana przez nas (tj. przez Ignotusa i przeze mnie) wykładnia przepisu art. 13 par. 2 pkt. 5 u.s.p. ma rację bytu, i można równiez w tym sądzie (wydziale) prowadzić sprawy z art. 788 k.p.c.

ubilexibi
22.05.2008 23:57:39

Czego wszystkim wydziałom grodzkim życzymy.

[ Dodano: Pią Maj 23, 2008 8:24 am ]
Oczywiście, rozumiem, że konsekwentnie te skargi na czynności komornika grodzkie też powinny rozpoznawać?

kubalit
23.05.2008 09:09:08

"ubilexibi" napisał:

Czego wszystkim wydziałom grodzkim życzymy.

[ Dodano: Pią Maj 23, 2008 8:24 am ]
Oczywiście, rozumiem, że konsekwentnie te skargi na czynności komornika grodzkie też powinny rozpoznawać?


A z czego właściwie wynika, że robią to tylko cywilne (tj. rozpoznają skargi na czynności komornika)? Pytam, rzecz jasna, bez ironii. Przyznam, że zawsze zastanawiałem się dlaczego sądy pracy tym się nie zajmują. Chyba, że w pracowniczych sprawach egzekucyjnych nie skarży się co do zasady czynności komorników, bo tak sprawnie i rzetelnie działają.

ubilexibi
23.05.2008 09:23:46

No więc tu kubalit Cię chyba zaskoczę, chociaż pisałem o tym wcześniej. W Warszawie sądy pracy rozpoznają skargi na czynności komornika.
I znów odwołam się do mojego ulubionego załącznika do Instrukcji:

symbole dla spraw w repertorium Wydziału Pracy ,,Po" i ,,Uo"

ze skargi na czynności komornika 106

kubalit
23.05.2008 09:31:56

"ubilexibi" napisał:

No więc tu kubalit Cię chyba zaskoczę, chociaż pisałem o tym wcześniej. W Warszawie sądy pracy rozpoznają skargi na czynności komornika.
I znów odwołam się do mojego ulubionego załącznika do Instrukcji:

symbole dla spraw w repertorium Wydziału Pracy ,,Po" i ,,Uo"

ze skargi na czynności komornika 106


Czyli nam się, jak widzę, w naszym sądzie "upiekło"

ubilexibi
23.05.2008 09:38:59

Trzeba będzie chyba zrobić jakiś mały donosik ...

kubalit
23.05.2008 09:40:06

"ubilexibi" napisał:

Trzeba będzie chyba zrobić jakiś mały donosik ...


Nasz prezes jest "racowcem", tak więc nie liczyłbym tutaj na jakąkolwiek zmianę

Beleg
23.05.2008 19:19:57

"kubalit" napisał:

A z czego właściwie wynika, że robią to tylko cywilne (tj. rozpoznają skargi na czynności komornika)? Pytam, rzecz jasna, bez ironii. Przyznam, że zawsze zastanawiałem się dlaczego sądy pracy tym się nie zajmują. Chyba, że w pracowniczych sprawach egzekucyjnych nie skarży się co do zasady czynności komorników, bo tak sprawnie i rzetelnie działają.Pamiętam, że w moim byłym wydziale do 2001 lub 2002 praktyką było rozpoznawanie przez wydziały pracy/rodzinne skarg na czynności komorników, związanych z wydanymi przez te wydziały orzeczeniami. Póxniej wizytator stwierdził, że wszystkie sprawy egzekucyjne (+ powództwa przeciwegzekucyjne) powinny rozpoznawać wydziały cywilne, gdyż wydziały cywilne jako jedyne są "sądami egzekucyjnymi". PO zapoznaniu się z ulubionym załącznikiem do instrukcji Ubiego ( czyli parę miesięcy temu) wizytator zmienił zdanie i znów wydziały pracy/gosodarcze/rodzinne zajmują się skargami/wyjawieniami itp.

kubalit
23.05.2008 19:22:15

"Beleg" napisał:

A z czego właściwie wynika, że robią to tylko cywilne (tj. rozpoznają skargi na czynności komornika)? Pytam, rzecz jasna, bez ironii. Przyznam, że zawsze zastanawiałem się dlaczego sądy pracy tym się nie zajmują. Chyba, że w pracowniczych sprawach egzekucyjnych nie skarży się co do zasady czynności komorników, bo tak sprawnie i rzetelnie działają.Pamiętam, że w moim byłym wydziale do 2001 lub 2002 praktyką było rozpoznawanie przez wydziały pracy/rodzinne skarg na czynności komorników, związanych z wydanymi przez te wydziały orzeczeniami. Póxniej wizytator stwierdził, że wszystkie sprawy egzekucyjne (+ powództwa przeciwegzekucyjne) powinny rozpoznawać wydziały cywilne, gdyż wydziały cywilne jako jedyne są "sądami egzekucyjnymi". PO zapoznaniu się z ulubionym załącznikiem do instrukcji Ubiego ( czyli parę miesięcy temu) wizytator zmienił zdanie i znów wydziały pracy/gosodarcze/rodzinne zajmują się skargami/wyjawieniami itp.

To nie pozostaje mi nic innego jak tylko cieszyć się z tego, że nasz wizytator nie czytuje instrukcji

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.