Czwartek 11 sierpnia 2022 Wydanie nr 5281

Cywilna procedura

Reprezentacja powiatu przed Sądem.

deencz napisał w dniu 03.06.2008 o godzinie 14:36:32 :

Czy przed Sądem powiat jest reprezentowany przez starostę jako takiego, czy też przez zarząd powiatu (i tutaj względnie starostę z upoważnienia zarządu)?

Johnson napisał w dniu 03.06.2008 o godzinie 14:39:55 :

art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

deencz napisał w dniu 03.06.2008 o godzinie 14:52:49 :

Jak on się ma do art. 8 ust. 2?

Johnson napisał w dniu 03.06.2008 o godzinie 15:00:25 :

Nijak zapewne. mówią o czymś innym.
Przepis jest wyraźny na zewnątrz reprezentuje Starosta.

kubalit napisał w dniu 03.06.2008 o godzinie 15:43:37 :

USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym.

Art. 32. 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Art. 34. 1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.


Tak jak Johnson. Jak na razie nie widzę problemu. Deencz, co w tej sytuacji przy tak skonstruowanych przepisach budzi Twoje wątpliwości?

Pawnik napisał w dniu 03.06.2008 o godzinie 17:30:13 :

Ustawa o samorządzie powiatu obowiązuje już ładnych parę lat i nigdy nie było wątpliwości co do reprezentacji powiatu. Skąd ten problem? Tak jak poprzednicy zwracam uwagę na jednoznacznie brzmienie przepisu.

kudłaty napisał w dniu 04.06.2008 o godzinie 01:03:14 :

nie wiem, jako jakiego tego starostę, ale z pewnością przez starostę

ubilexibi napisał w dniu 06.06.2008 o godzinie 16:28:59 :

No chyba, że chodzi o powiat grodzki - wtedy Prezydent.

chaoos napisał w dniu 07.06.2008 o godzinie 20:45:38 :

także nigdy nie miałem wątpliwosci, że powiat reprezentuje starosta

i dalej nie widzę z czego wynika problem

ubilexibi napisał w dniu 07.06.2008 o godzinie 21:21:47 :

Dajcie już spokój deenczowi.

P napisał w dniu 09.06.2008 o godzinie 19:37:55 :

deencz, Twoje wątpliwości są słuszne:

Art. 48. 1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.
2. Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

Tak więc pozew powiatu podpisuje dwóch członków zarządu powiatu i to jeszcze z kontrasygnatą skarbnika.

Inaczej gdy działa Skarb Państwa, którego statio fisci jest starosta. Wtedy starosta działa samodzielnie.

kubalit napisał w dniu 10.06.2008 o godzinie 09:20:16 :

Przepis art. 48 ustawy stanowi o reprezentowaniu Powiatu przy składaniu oświadczeń woli (czynność materialnoprawna), nie zaś przy składaniu pozwu (czynność procesowa). Przy zawarciu ugody przed sądem możnaby rozważać czy powołany przez kolegę P przepis powinien znaleźć zastosowanie, ale nie przy wnoszeniu pozwu. Przepis art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym to przepis wyjątkowy w stosunku do art. 34 tej ustawy, który co do zasady kwestie reprezentacji powiatu powierza staroście (uznawanemu - w tym zakresie - za organ). Przepisu art. 48 ustawy nie powinno się zatem wykładać rozszerzająco i obejmować nim sytuacje przez ten przepis nie przewidziane. Moim zdaniem, pozew powinien podpisać starosta jako organ upoważniony do reprezentacji powiatu.

Cybulska Renata, Dolnicki Bogdan, Glumińska-Pawlic Jadwiga, Jagoda Joanna, Martysz Czesław, Taniewska-Banacka Maria, Wierzbica Anna
komentarz
ABC 2007
Komentarz do art.34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592), [w B. Dolnicki, R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, C. Martysz, M. Taniewska-Banacka, A. Wierzbica, Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, ABC, 2007, wyd. II.
Stan prawny: 2007.10.22


1. Przepisy art. 34 określają podstawowe obowiązki i uprawnienia starosty związane z wykonywaniem funkcji przewodniczącego zarządu powiatu oraz kierownika starostwa, a także organu reprezentującego powiat na zewnątrz. W sprawach organizowania prac zarządu, do obowiązków starosty należy podejmowanie wszelkich czynności mających na celu sprawne wykonywanie jego zadań i kompetencji jako organu wykonawczego powiatu. Mimo że ustawa wyróżnia wśród członków zarządu starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków, to jednak ich pozycja w zarządzie jest równorzędna w zakresie, w jakim podejmują oni kolegialne rozstrzygnięcia. Organizując prace zarządu starosta winien więc przede wszystkim podejmować wszelkie czynności o charakterze technicznym, obejmującym m.in. sprawy: zwoływania posiedzeń zarządu, przygotowywania materiałów niezbędnych na posiedzeniu, obsługę techniczną posiedzeń zarządu oraz inne działania uznane za niezbędne przez zarząd. Natomiast sprawy związane z organizowaniem pracy starostwa powiatowego wynikają z faktu, iż starosta jest kierownikiem tego urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych tam pracowników. Należy podkreślić, że sprawne funkcjonowanie starostwa ma istotne znaczenie, bowiem tam załatwiane są niemal wszystkie indywidualne sprawy obywateli, należące do właściwości starosty oraz zarządu powiatu.
2. Zarząd powiatu jako organ wykonawczy powiatu oraz starosta jako jego przewodniczący, posiadają odrębne i niezależne od siebie uprawnienia. Jedna z nich dotyczy kierowania bieżącymi sprawami powiatu, co należy rozumieć jako wyjątek od zasady przyznającej zarządowi uprawnienia do wykonywania zadań powiatu. Zadania starosty w tym zakresie obejmują, jak się wydaje, sprawy o charakterze powtarzalnym, występujące bardzo często, które nie wymagają szczegółowego badania, nie należą do właściwości jakiegokolwiek innego organu i jednocześnie nie powodują znaczącego obciążenia finansowego powiatu. Nie wolno jednak rozszerzać zakresu znaczeniowego tego terminu. Zagadnienie to w praktyce może jednak budzić wiele wątpliwości, słuszny jest zatem postulat, by sprawy te w miarę dokładnie określić w statucie powiatu, z uwzględnieniem specyfiki danego powiatu, jego wielkości, zakresu realizowanych zadań oraz możliwości finansowych.
Starosta jest także organem reprezentującym powiat na zewnątrz. Oznacza to, iż we wszelkich stosunkach z organami administracji rządowej i samorządowej jest on uprawniony do reprezentowania interesów powiatu. W zakres tej reprezentacji wchodzą zarówno czynności faktyczne, jak i prawne. Czynności te wykonuje jednoosobowo i nie jest związany żadnymi wytycznymi czy instrukcjami pozostałych członków zarządu lub rady powiatu. Nie ma jednak przeszkód prawnych, by w niektórych wypadkach starosta zasięgał opinii tych podmiotów w sytuacjach uznanych przez niego za uzasadniające takie działanie.
Cybulska Renata, Dolnicki Bogdan, Glumińska-Pawlic Jadwiga, Jagoda Joanna, Martysz Czesław, Taniewska-Banacka Maria, Wierzbica Anna
komentarz
ABC 2007
Komentarz do art.48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592), [w B. Dolnicki, R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, C. Martysz, M. Taniewska-Banacka, A. Wierzbica, Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, ABC, 2007, wyd. II.
Stan prawny: 2007.10.22

1. Przepis ust. 1 wprowadza wyjątek od zasady wyrażonej w art. 26 ust. 1 u.s.p., w myśl której organem wykonawczym powiatu jest zarząd in corpore, a także od zasady wyrażonej w art. 34 ust. 1 u.s.p., zgodnie z którą starosta reprezentuje powiat na zewnątrz.Szarek R., Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego przed sądem, PUG 2000/11/15

Powiatową jednostkę organizacyjną w postępowaniu sądowym w zasadzie winien reprezentować zarząd, jednakże nie poprzez dwie osoby, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, lecz jednoosobowo starosta bądź jego zastępca, działający z upoważnienia zarządu powiatu (art. 34 ust. 1 ustawy). Względy pragmatyczne nakazują, by reprezentacja danej jednostki organizacyjnej przed sądem była jednoosobowa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.