Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

152kkw po wyroku łącznym

Petrus
06.08.2008 18:19:00

facet miał karę 2 lat pw; dostał odroczenia w sumie na 9 miesięcy; później tę karę połączono z innymi w wyroku łącznym, po czym od tej nowej kary dostał odroczenie na 6 miesięcy; a teraz złożył znów wniosek o odroczenie na 6 miesięcy?
czy czasem nie przekroczył on już limitu 1 roku? czy też tamte odroczenia idą w niepamięć bo to nowa kara jest, a tamte nie istnieją?

romanoza
07.08.2008 09:02:47

Moim zdaniem łączny to nowy wyrok i nowa kara, w związku czym ma prawo do odroczenia na kolejny rok. Tak robiłem, SO akceptował

Darkside
07.08.2008 09:05:40

Myślę tak jak roman, nie robiłem tego ale jest 576 § 1 k.p.k. skoro wyroki połączone nie podlegają wykonaniu w zakresie objętym łącznie to dla mnie tyczy się to również odroczenia i później 152 kkw

Patrycja
07.08.2008 10:40:58

Któryś tam przepis w par.2 mówi, że czas odroczenia liczy sie od daty postanowienia "w tym przedmiocie". Zatem nie ma możliwości zaliczenia na poczet okresu odroczenia jakiegoś odroczenia w sprawie jednostkowej. Więc zgadzam się z przedmówcami.

Petrus
07.08.2008 19:37:58

też zasadniczo taki mam pogląd, nowa kara, nowa sytuacja, ale...

I KZP 15/2008 uchwała SN z 30.06.08
Termin udzielonego na podstawie art. 151 kkw odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności rozpoczyna bieg z dniem wydania postanowienia w tym przedmiocie (art. 151 § 2 kkw) i o ile skazany (lub jego obrońca) złoży kolejny wniosek przed zakończeniem okresu wskazanego w tym postanowienia, a sąd go uwzględni, biegnie nieprzerwanie do dnia wskazanego w ostatnim postanowieniu w tym przedmiocie, przy czym – zgodnie z art. 151 § 3 kkw – nie może on przekroczyć roku.
Do sumowania poszczególnych okresów odroczeń wykonania kary, bez uwzględnienia czasu pomiędzy dniem zakończenia orzeczonego wcześniej odroczenia, a datą kolejnego postanowienia przedłużającego odroczenie, dochodzi tylko wówczas, gdy skazany (lub jego obrońca) złoży kolejny wniosek już po upływie okresu wskazanego we wcześniejszym orzeczeniu o odroczeniu i sąd go uwzględni.
Natomiast dla potrzeb art. 152 kkw rozumieć i stosować należy „odroczenie wykonania kary” pozbawienia wolności tak, jak zostało ukształtowane w art. 151 kkw. Dotyczy to również sposobu obliczania terminów tego odroczenia, a zatem jeżeli łączny czas odroczenia udzielanego na podstawie art. 151 § 3 kkw wynosił co najmniej rok kalendarzowy liczony od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu, to stwarza to dla skazanego uprawnienie do ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary, która nie przekracza 2 lat pozbawienia wolności.

i kazus kar połączonych wyrokiem łącznym, których zatarcie biegnie osobno od każdej a nie od wyroku łącznego

to i to razem można mieć choć cień wątpliwości, więc pytam, pozdrawiam

Patrycja
08.08.2008 08:16:01

Pamiętam stare orzeczenie podobnie brzmiące, rzadko stosowane. Trzeba zwrócic uwagę na stan faktyczny, jakiego dotyczy. Jeśli się nie mylę, to należy je odnosić do zagadnienia, co zrobić z czasem pomiędzy okresami odroczeń, tymi, które powstają np. na skutek złożenia kolejnego wniosku po upływie wcześniejszego okresu odroczenia.
Co do zasady skazany winien pilnować, by kolejny wniosek złożyć w czasie trwania wcześniejszego okresu odroczenia, tak, by zachować ciągłość. Ale często nie pilnuje i z tą przerwą coś trzeba zrobić, jako czasem faktycznego korzystania z odroczenia.
Moim zdaniem to orzeczenie nie może mieć zastosowania do przedstawionego kazusu.
Kary jednostkowe nie są wykonywane, więc nie można też "wykonywać" odroczenia przynależnego którejś z tych kar.
A poza tym, dlaczego miałoby to nastąpić? Odroczenia udziela się z uwagi na przyczyny istniejące w danym momencie i w przyszłym, ustalonym ściśle okresie. W chwili rozpoznawania wniosku o odroczenie wykonania kary łącznej przesłanki odroczenia mogą mieć zupełnie inny charakter. Dochodziłoby do sytuacji, że sąd zaliczałby odroczenie udzielone w przeszłości z powodów dawno nieaktualnych i nawet niepodobnych do powoływanych w obecnie rozpoznawanym wniosku.

Brus
08.08.2008 08:41:35

[OT] Oczywiście to nie rozstrzygnie wątpliwości Petrusa ale naszła mnie taka uboczna refleksja, że ten Sąd który wydał wyrok łączny łącząc w nim karę odroczoną z nieodroczoną (o ile tak było, czyli o ile wyrok łączny zapadł w okresie owego pierwszego 9-miesęcznego odroczenia) - popełnił chyba błąd, będący praprzyczyną problemu przedstawionego przez Petrusa.

W orzecznictwie przyjmuje się, że wydanie wyroku łącznego nie może spowodować dla skazanego gorszych konsekwencji niż wykonywanie kar jednostkowych. Jeżeli wyrok łączny dotyczył kary aktualnie odroczonej to chyba pogarszał sytuację skazanego w porównaniu z wykonywaniem kar oddzelnie bo de facto - w momencie wydania wyroku łącznego (powtórzę: o ile to było w okresie odroczenia) pozbawiał skazanego odroczenia, które wcześniej legalnie uzyskał (bo raczej w wyroku łącznym Sąd od razu nie odroczył kary łącznej).[/OT]

A wracając do tematu wątku to przychylam się do poglądu, że wyrok łączny to nowe orzeczenie podlegające osobnemu wykonaniu i powodujące że kary jednostkowe z poprzednich wyroków nie są już wykonywane, a więc według mnie przestają być też wykonywane wszelkie orzeczenia wydane w trakcie wykonywania owych kar z wyroków jednostkowych.

Dorzucę fragment uzasadnienia z postanowienia SA w Lublinie z 8 czerwca 2005 r. (II AKzw 273/05), w którym rozważa się m.in. kwestię wykonalności postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z kary jednostkowej po wydaniu wyroku łącznego. Co prawda, w orzeczeniu nie chodzi o postanowienie o odroczeniu kary a o "warunek", ale myślę że można pokusić się o analogię:

"Z formalnego punktu widzenia wyrok łączny ma byt samodzielny, jest szczególnym rodzajem wyroku skazującego, nie rozstrzygającego o kwestii winy, o której prawomocnie już orzeczono w podlegających połączeniu wyrokach, lecz tylko o kwestii kary łącznej i stanowi orzeczenie, które podlega wykonaniu (Z. Gostyński [w Z. Gostyński (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S. M. Przyjemski, R. A. Stefański, S. Zabłocki: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom II, Dom Wydawniczy ABC, 1998, teza 2 do art. 569 k.p.k.), co w konsekwencji powoduje, iż z chwilą jego uprawomocnienia, wyroki podlegające połączeniu nie podlegają wykonaniu, w zakresie objętym wyrokiem łącznym (art. 576 § 1 k.p.k.).
Powyższe oznacza, że orzeczone wobec skazanego jednostkowe kary pozbawienia wolności również nie podlegają wykonaniu, a więc nie jest możliwe udzielenie i kontynuowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty tych kar. Postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kar jednostkowych z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego, właśnie z tego powodu, traci przymiot wykonalności. Natomiast dyrektywa zawarta w art. 576 § 1 k.p.k., odnosząca się bezpośrednio do wyroków podlegających połączeniu w wyroku łącznym, a pośrednio również do orzeczenia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kar jednostkowych wymierzonych tymi wyrokami, nie działa ex lege, a określa podstawę prawną do podejmowania odpowiednich decyzji wykonawczych, również w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty podlegającej obecnie wykonaniu kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym (por. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1995 r., II KRN 70/95, Wokanda 1996/1/16). Nie można bowiem zapominać, iż tym właśnie wyrokiem łącznym połączono dwa wyroki jednostkowe, wymierzające Grzegorzowi M. kary pozbawienia wolności, z odbycia reszty których został on warunkowo, przedterminowo zwolniony. Sytuacja ta uzasadnia konieczność rozważenia możliwości wszczęcia z urzędu, przez właściwy miejscowo sąd penitencjarny, postępowania w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego z odbycia reszty kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym. Z datą bowiem wydania nowego postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu poprzednie orzeczenie w tym przedmiocie utraci swoją moc".

Petrus
09.08.2008 01:29:48

dzięki tego orzeczenia nie znałem

fakt można się pokusić o analogię całkiem trafioną

Aurelio
15.09.2009 23:12:00

Odświeżam temat, ale pod innym kątem.
Jako kurator zaw. otrzymałem do wykonania wyrok łączny, gdzie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i dozór kuratora i tak się zastanawiam:

- Jakie są podstawy do zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kpw orzeczonej wyrokiem łącznym przy ponownym skazaniu za popełniony czyn w okresie próby tegoż wyroku łącznego. Jak ustalać przesłanki do art. 75 par. 1 k.k, tj. skazany popełnia przestępstwo umyślne w okresie próby z wyroku łącznego, za które zostaje skazany na kpw. Jak sprawdzić podobieństwo przestępstwa? Czy wystarczy, że dopuszcza się przestępstwa podopbnego, do któregokolwiek z tych popełnionych w wyrokach, które weszły w łączny

censor
15.09.2009 23:28:10

Moim zdaniem tak.
W pewnym sensie jest to na niekorzyść skazanego, ale analogicznie określa się przesłanki recydywy gdy skazany siedzi na karze łącznej i po wyjściu popełnia przestępstwo.

romanoza
16.09.2009 08:26:31

Siwek Marek glosa Prok.i Pr.2002.3.110 Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 14/2001. Teza nr 2 32861/2

Nie ma zatem podstaw do odstąpienia od dotychczasowej linii orzeczniczej, zgodnie z którą popełnienie w okresie próby, określonym wobec kary łącznej, którą warunkowo zawieszono, przestępstwa umyślnego, podobnego do któregokolwiek z przestępstw objętych karą łączną, powoduje obligatoryjnie zarządzenie wykonania kary łącznej, nie zaś kary jednostkowej. Zarządzenie wykonania kary jednostkowej, objętej karą łączną w wyroku łącznym jest możliwe natomiast wówczas, gdy sprawca został prawomocnie skazany za popełnienie w okresie próby określonym w wyroku skazującym na karę jednostkową, podobnego przestępstwa umyślnego do przestępstwa, za które wcześniej został skazany, lecz nie miało to miejsca w okresie próby oznaczonym w wyroku łącznym, obejmującym to skazanie jednostkowe.

Nie wiem, z jakiego powodu nie mogę znaleźć orzeczeń na ten temat, było więcej niż glosowane, pamiętam jakieś z okresu 2003 - 2005, poszukam jeszcze i może znajdę.


A tutaj jakby inne rozumienie

Zabłocki S. przegląd orzeczn. Palestra 2001/1-2/201 Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna. Teza 1
Unormowanie zawarte w art. 89 § 1 Kodeksu karnego z 1997 r. rozstrzygnęło istniejące kontrowersje, jednoznacznie dopuszczając możliwość objęcia wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności orzeczonych prawomocnie z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. W takiej sytuacji, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 75 § 1 k.k. i nastąpi zarządzenie wykonania kary wymierzonej choćby w jednym z wyroków jednostkowych, wyrok łączny - stosownie do treści art. 575 § 2 k.p.k. - traci moc. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności należy bowiem traktować jako zmianę wyroku, która powoduje, że podobnie jak w innych wyżej wskazanych sytuacjach, wyrok łączny traci moc ipso iure. Zarządzeniu wykonania podlega w takiej konfiguracji procesowej, rzecz jasna, jedynie kara wymierzona w wyroku jednostkowym, gdyż skazany w okresie próby określonym tym właśnie wyrokiem popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które prawomocnie orzeczono wobec niego karę pozbawienia wolności, zanim zapadł wyrok łączny.

totep
16.09.2009 09:10:50

NIe pamiętam szczegółów, bo to już jakiś czas temu było, ale zdarzało mie się zarządzać wykonanie wyroku jednostkowego - wchodzącego w skład wyroku łączego i mi to utrzymali. Jest takie orzeczenie, że można tak zrobić - zarządza się wyrok jednstkowy i wówczas wyrok łączny traci moc.

suzana22
16.09.2009 11:28:56

Zawsze zarządzałam wykonanie wyroku łącznego a nie wyroku jednostkowego, bo moim zdaniem wyroki jednostkowe w sensie prawnym przestały istnieć w momencie, gdy wyrok łączny się uprawomocnił, a jednocześnie brak jest ustawowych podstaw do rozwiązania tego wyroku łącznego.

Na marginesie, to uważam, że tak jest sprawiedliwie, bo wyrok łączny prawie zawsze daje skazanemu fory, które nie od rzeczy byłoby powiązać ze swego rodzaju sankcją.

romanoza
16.09.2009 11:33:10

Dodam jeszcze do wypowiedzi suzany, że przecież identycznie jest z karą łączną w zwykłym wyroku, zarządzamy przecież wykonanie kary łącznej a nie jednostkowych. W zasadzie to różnicy przecież nie ma

Darkside
16.09.2009 11:42:46

zawsze robiłem tak jak romi i suzana , dla mnie to oczywista oczywistość

censor
16.09.2009 17:11:54

"totep" napisał:

NIe pamiętam szczegółów, bo to już jakiś czas temu było, ale zdarzało mie się zarządzać wykonanie wyroku jednostkowego - wchodzącego w skład wyroku łączego i mi to utrzymali. Jest takie orzeczenie, że można tak zrobić - zarządza się wyrok jednstkowy i wówczas wyrok łączny traci moc.

O ile dobrze kojarzę, to orzeczenie (chyba SN?) dotyczy sytuacji, gdy zachodzą przesłanki obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary.

Aurelio
16.09.2009 18:19:23

"censor" napisał:

NIe pamiętam szczegółów, bo to już jakiś czas temu było, ale zdarzało mie się zarządzać wykonanie wyroku jednostkowego - wchodzącego w skład wyroku łączego i mi to utrzymali. Jest takie orzeczenie, że można tak zrobić - zarządza się wyrok jednstkowy i wówczas wyrok łączny traci moc.

O ile dobrze kojarzę, to orzeczenie (chyba SN?) dotyczy sytuacji, gdy zachodzą przesłanki obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary.

Jest takie orzeczenie SN, które mówi o zarządzeniu wyroku jednostkowego, ale dotyczy ono sytuacji kiedy zaistniały warunki obligatoryjnego zarządzenia wyroku jednostkowego przed wydaniem wyroku łącznego.

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z 2000-11-20, I KZP 34/00
Opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna rok 2001, Nr 1-2, poz. 3, str. 13
Teza:
Jeżeli prawomocne skazanie za podobne przestępstwo umyślne nastąpiło w okresie próby określonej wyrokiem, który został objęty wyrokiem łącznym, przed wydaniem tego wyroku, należy zarządzić na podstawie art. 75 § 1 k.k. wykonanie kary orzeczonej w wyroku wchodzącym w skład wyroku łącznego.


Mnie z kolei chodzi o sytuacje, kiedy mamy już prawomocny wyrok łączny i skazany popełnia w okresie próby z tegoż łącznego, przestępstwo podobne do któregokolwiek z tych z wyroków jednostkowych. Mam rozumieć, że wtedy mamy przesłanki do obligatoryjnego zarządzenia wyroku łącznego?

censor
16.09.2009 19:08:40

Wg pierwszego z orzeczeń wklejonych przez Romanozę - tak.

totep
17.09.2009 12:14:59

"Aurelio" napisał:

NIe pamiętam szczegółów, bo to już jakiś czas temu było, ale zdarzało mie się zarządzać wykonanie wyroku jednostkowego - wchodzącego w skład wyroku łączego i mi to utrzymali. Jest takie orzeczenie, że można tak zrobić - zarządza się wyrok jednstkowy i wówczas wyrok łączny traci moc.

O ile dobrze kojarzę, to orzeczenie (chyba SN?) dotyczy sytuacji, gdy zachodzą przesłanki obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary.

Jest takie orzeczenie SN, które mówi o zarządzeniu wyroku jednostkowego, ale dotyczy ono sytuacji kiedy zaistniały warunki obligatoryjnego zarządzenia wyroku jednostkowego przed wydaniem wyroku łącznego.

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z 2000-11-20, I KZP 34/00
Opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna rok 2001, Nr 1-2, poz. 3, str. 13
Teza:
Jeżeli prawomocne skazanie za podobne przestępstwo umyślne nastąpiło w okresie próby określonej wyrokiem, który został objęty wyrokiem łącznym, przed wydaniem tego wyroku, należy zarządzić na podstawie art. 75 § 1 k.k. wykonanie kary orzeczonej w wyroku wchodzącym w skład wyroku łącznego.


Mnie z kolei chodzi o sytuacje, kiedy mamy już prawomocny wyrok łączny i skazany popełnia w okresie próby z tegoż łącznego, przestępstwo podobne do któregokolwiek z tych z wyroków jednostkowych. Mam rozumieć, że wtedy mamy przesłanki do obligatoryjnego zarządzenia wyroku łącznego?

Włąśnie taką sytuację miałem na m,yśli, jeżeli w okresie próby łącznego, tio odwieszamy łączny

vincent_7
28.09.2009 17:29:26

"totep" napisał:


Włąśnie taką sytuację miałem na m,yśli, jeżeli w okresie próby łącznego, tio odwieszamy łączny


w życiu bym tak nie zrobił i nie robię tak, ja odwieszam jednostkowe, a co z łącznym to jest już zmartwienie Sądu, który go wydał, dla mnie zarządzenie kary to jest zmiana wyroku w rozumieniu art. 575 par. 2 kk.

bo co w sytuacji kiedy klient ma połączone 3 mies za rower i 2 lata za bójkę i ma lączny dwa lata, a jedzie znów na promilach rowerem w okresie proby , odwieszac wszystko?

zgadzam się z Zabłockim, ze sytuacja sie zmieniła po wprowadzeniu możliwości łączenia kar z zawieszeniem i nie powinno się odwieszać łacznej

zresztą wyroki lączne to jest dla mnie globalne nieporozumienie, a możliwość lączenia kar w zawiasach to ekstremum, niczemu to nie służy. widać to jak np. sędzia karny nie wie jak zaliczac okresy pozbawienia wolności zwłaszcza w sytuacji gdy klient byl warunkowo przedter zwolniony i nie odwołano takiego zwolnienia. są sytuacje, że po wyroku łącznym klientowi nie dosc, że wszystko się zaliczy na poczet nowej kary, to jeszcze mu zostanie na zaliczenie np na pozb woln w zupełnie innej sprawie (417kpk)

sly
16.10.2009 12:28:25

"suzana22" napisał:

Zawsze zarządzałam wykonanie wyroku łącznego a nie wyroku jednostkowego, bo moim zdaniem wyroki jednostkowe w sensie prawnym przestały istnieć w momencie, gdy wyrok łączny się uprawomocnił, a jednocześnie brak jest ustawowych podstaw do rozwiązania tego wyroku łącznego.

Na marginesie, to uważam, że tak jest sprawiedliwie, bo wyrok łączny prawie zawsze daje skazanemu fory, które nie od rzeczy byłoby powiązać ze swego rodzaju sankcją.


Decydujące znaczenie ma data popełnienia nowego umyslnego przestępstwa podobnego. Jeśli jest to data po wydaniu(uprawomocnieniu się) wyroku łącznego to zawsze zarządzamy karę łączną z tego wyroku łącznego, choć podobieństwo dotyczy tylko jednego nawet z wielu skazań jednostkowych. Jeżeli ten nowy czyn jest sprzed wydania wyroku łącznego zarządzamy tylko wykonanie kary z wyroku jednostkowego(w tym orzeczonej tam kary łącznej) a wyrok łączny traci moc, co może powodować konieczność wydania z urzędu nowego wyroku łącznego. Po prostu decydujące znaczenie ma data nowego czynu, co jest również kardynalną zasadą dla możliwości orzekania o karze łącznej. Zdanie vincent_7 jest tylko wyrazem "oglądów" jego sumienia i nie ma odzwierciedlenia w naszym systemie prawnym. S.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.