Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024

Forum sędziów

art 24 par. 1 kkw w sprawie o wykroczenie

Justibas
28.01.2009 14:22:15

Mam taką sytuację:
W sprawie o wykroczenie orzeczono karę ograniczenia wolności + na podstawie art. 119 par. 4 kw obowiązek naprawienia szkody.
Ponieważ ukarany szkody nie naprawił, na podstawie art. 23 kw, karę ograniczenia wolności zamieniono na karę zastępczą aresztu.
Po zamianie, ukarany szkodę naprawił.

Czy można tu zastosować art. 24 par. 1 kkw, z uwagi na ujawnienie się nowych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia.
W komentarzu Hołdy i Postulskiego do art. 24 par. 1 kkw ( z Lexa) powołują się na orzeczenie SN, z którego wynika, że (OSNKW 1996/5-6/26)
"Przewidziana w przepisie art. 26 § 1 (dawnego) k.k.w. szczególna możliwość uchylenia lub zmiany postanowień odnosi się wyłącznie do orzeczeń wykonawczych, tj. do orzeczeń wydawanych w toku postępowania wykonawczego na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego. "

Gdyby taka sytuacja zaistniała w sprawie karnej, nie byłoby problemu, bo orzeczenie kary zastępczej nastąpiłoby na podstawie art. 65 par. 2 kkw.

A ponieważ podstawą zamiany na karę zastępczą w sprawie o wykroczenie nie jest kkw, lecz kodeks wykroczeń, to czy artykułu 24 1 kkw nie można zastosować?

Art. 1 par 1 kkw mówi, że stosuje się go do także do wykonania orzeczeń w sprawach o wykroczenia "chyba, że ustawa stanowi inaczej".

romanoza
28.01.2009 14:45:26

Art. 1 par 1 kkw mówi, że stosuje się go do także do wykonania orzeczeń w sprawach o wykroczenia "chyba, że ustawa stanowi inaczej".

I dlatego moim zdaniem możesz zastosować art. 24 § 1 kkw

efa
28.01.2009 14:54:24

w pełni zgadzam się z romanozą - uważam, że akcent należy położyć na "ostanowienia wydane w toku postępowania wykonaczego", a nie na "według kodeksu karnego wykonawczego".
Skoro kodeks wykroczeń nie stanowi w tej kwestii inaczej, to w przypadku ujawnienia się nowych okoliczności lub poprzednio nieznanych istotnych dlka rozstrzygnięcia można zmienić bądź uchylić postanowienie wydane w postepowaniu wykonawczym na podstawie kodeksu wykroczeń.
Na marginesie warto zwrócić uwagę, że cytowane orzeczenie wydane zostało w 1996r., a więc w czasach, kiedy wykroczeniami zajmowały się kolegia ds wykroczeń. Niestety (lub stety) nie mam wiedzy na temat tego, kto zajmował się wówczas wykonywaniem tych orzeczeń.

Justibas
28.01.2009 15:19:14

Dzięki za podpowiedzi. Kiedyś zmieniłam na 24 par. 1 postanowienie o zarządzeniu wykonania kary i jestem przewrażliwiona.

romanoza
28.01.2009 15:27:08

"Justibas" napisał:

Dzięki za podpowiedzi. Kiedyś zmieniłam na 24 par. 1 postanowienie o zarządzeniu wykonania kary i jestem przewrażliwiona.

a na czym polega problem

Krzych
28.01.2009 16:14:10

"efa" napisał:

Na marginesie warto zwrócić uwagę, że cytowane orzeczenie wydane zostało w 1996r., a więc w czasach, kiedy wykroczeniami zajmowały się kolegia ds wykroczeń. Niestety (lub stety) nie mam wiedzy na temat tego, kto zajmował się wówczas wykonywaniem tych orzeczeń.

Nie wiem jak było w 1996 r. , bo wykonawstwem zacząłem zajmować się w 1997 r. Wtenczas wykonywaniem orzeczeń Kolegiów ds wykroczeń już zajmował się Sąd.

censor
28.01.2009 17:27:41

Też przychylam się do tezy o dopuszczalności zastosowania w realiach sprawy art.24§ 1 kkw. W cytowanym orzeczeniu SN z 1996r. jest moim zdaniem nieudana próba zdefiniowania orzeczeń wydanych w postępowaniu wykonawczy,. Postawiono tam znak równości pomiędzy orzeczeniem wykonawczym, a orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów Kodeksu karnego wykonawczego. Błąd, albo nieaktualność takiego podejścia SN polega na tym, że Kodeks karny wykonawczy nie jest aktem prawnym, który sprawy wykonywania orzeczeń regulowałby bez reszty. Aktualny w ramach kazusu art.23 kw jest przecież przepisem par excellence wykonawczym. Również w kks są przepisy o charakterze wykonawczym – art.178 i n. A zatem: orzeczenie wydane w toku postępowania wykonawczego to niekoniecznie orzeczenie, którego podstawa prawna znajdowała się w kkw.

romanoza
28.01.2009 19:23:31

orzeczenie wydane w toku postępowania wykonawczego to niekoniecznie orzeczenie, którego podstawa prawna znajdowała się w kkw.

A pewnie, że nie, żeby daleko nie szukać art. 75 § 1 i 2 kk

Justibas
28.01.2009 21:01:44

"romanoza" napisał:

Dzięki za podpowiedzi. Kiedyś zmieniłam na 24 par. 1 postanowienie o zarządzeniu wykonania kary i jestem przewrażliwiona.

a na czym polega problem

No właśnie na tym, że zarządzenie wykonania kary nie następuje na podstawie przepisów kkw, a jedynie w postępowaniu wykonawczym.

totep
28.01.2009 21:04:07

Bez żadnych wątpliwosci w takiej sytuacji zastosowałbm art 24 par 1 kkw i uchylił postanowienie o karze zastepczej

romanoza
28.01.2009 21:38:52

"Justibas" napisał:

Dzięki za podpowiedzi. Kiedyś zmieniłam na 24 par. 1 postanowienie o zarządzeniu wykonania kary i jestem przewrażliwiona.

a na czym polega problem

No właśnie na tym, że zarządzenie wykonania kary nie następuje na podstawie przepisów kkw, a jedynie w postępowaniu wykonawczym.
Odpowiedzi masz wyżej, mogłaś to zrobić. Ja przypomnę tylko treść art. 9 § 1 i 2 kkw. Jak orzeczenie się uprawomocniło, masz już postępowanie wykonawcze i stosujesz kkw, całe, także art. 24 § 1 kkw Tylko nie pisz o Dziale XII kpk, bo to zupełnie inna para kaloszy

Aurelio
28.01.2009 21:56:40

Ja mam inne pytanie, a związane z częścią Twojego przedstawionego kazusu

"Justibas" napisał:

(...)
W sprawie o wykroczenie orzeczono karę ograniczenia wolności + na podstawie art. 119 par. 4 kw obowiązek naprawienia szkody.
Ponieważ ukarany szkody nie naprawił, na podstawie art. 23 kw, karę ograniczenia wolności zamieniono na karę zastępczą aresztu.
(...)


...a mianowicie, domniemywam, że ukarany wykonał całość pracy społecznej, a podstawą określenia zastępczejgo aresztu był fakt, uchylenia się od obowiązku naprawienia szkody. W takim przypadku, na jakiej podstawie określiłaś wymiar zastępczego aresztu? Czy ten wymiar określałaś najpierw w trybie art. 64 kkw?
Jest taka jedna uchwała SN z dn. 25.02.02 - I KZP 2/02

W sytuacji, gdy skazany wykonał obowiązki wynikające z istoty kary
ograniczenia wolności i pozostałe obowiązki z nią związane, z wyjątkiem
obowiązku naprawienia szkody, sąd orzekający na podstawie art. 65 k.k.w.
o zamianie tej kary na karę zastępczą przyjmuje za podstawę orzeczenia
zakres kary pozostającej jeszcze do wykonania, ustalony w trybie art. 64
k.k.w.

Justibas
29.01.2009 09:26:14

Do Aurelio - sprawa trafiła do mnie po określeniu kary zastępczej.

A co do części tematu - zmiany/uchylania postanowień o zarządzeniu wykonania kary w sytuacji gdy po zarządzeniu szkoda zostaje naprawiona, to muszę przyznać, że komentarz i powołane tam orzeczenie zabrzmiało dla mnie tak kategorycznie, że uznałam, że może jednak postanowienia wydane na podstawie art. 75 par i par 2 KK a nie kkw, jak wskazują w komentarzu, nie mogą być jednak uchylane.
Nikt nie skarży takich postanowień, bo klient zadowolony, a Proki tego nie czytają, więc nigdy mi to nie poszło do Okręgu. Dobrze (dla mnie ), że ten temat wyszedł, bo może jeszcze jakaś dusza będzie miała szansę

censor
29.01.2009 10:22:14

W którym komentarzu tak piszą? Chętnie poczytam.

Darkside
29.01.2009 11:08:13

"Justibas" napisał:

est kkw, lecz kodeks wykroczeń, to czy artykułu 24 1 kkw nie można zastosować?

Art. 1 par 1 kkw mówi, że stosuje się go do także do wykonania orzeczeń w sprawach o wykroczenia "chyba, że ustawa stanowi inaczej".


... ustawa nie stanowi inaczej więc możesz stosować.

Trochę to spóźnione, ale nie miałem wczesniej czasu tego przeczytać ... ale romi jak zwykle rozwiał wszelkie wątpliwości

Justibas
29.01.2009 14:57:11

"censor" napisał:

W którym komentarzu tak piszą? Chętnie poczytam.W Leksie jako komentarz do art. 24 1 kkw
Hołda Zbigniew, Postulski Kazimierz
komentarz
LEX / Arche 2008
Komentarz do art.24 kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U.97.90.557), [w Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX / Arche, 2008.
Stan prawny: 2008.02.01

"(6) Przewidziana w art. 24 § 1 szczególna możliwość uchylenia lub zmiany postanowień odnosi się wyłącznie do orzeczeń wykonawczych, tj. wydanych w toku postępowania wykonawczego na podstawie przepisów Kodeksu karnego wykonawczego. Przepis ten nie stwarza zatem podstaw do reformowania takich postanowień, które wydaje się w tym postępowaniu - w odniesieniu do określonych kwestii proceduralnych - na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego (postanowienie SN z dnia 21 marca 1996 r., III KRN 1/96, OSNKW 1996, z. 5-6, poz. 26). "

Oraz w Komentarzu do kkw Becka 1999r. - Stefan lelental, Komentarz, s. 129, napisane to samo.

romanoza
29.01.2009 15:37:39

No i masz odpowiedź, chodzi o odpowiednie stosowanie kpk na podstawie 1 § 2 kkw, czyli np. list gończy, na co zażalenie nie przysługuje, bo stosujesz tutaj przepisy kpk. Przy zarządzeniu stosujesz kk, czyli to orzeczenie nie odnosi się do tego

Justibas
30.01.2009 22:15:14

Ok. Widzę, że miałam wątpliwości urojone

romanoza
30.01.2009 23:01:12

"Justibas" napisał:

Ok. Widzę, że miałam wątpliwości urojone

Jak zaczynałem w wykonawczym miałem się kogo zapytać. Twoje wątpliwości nie są urojone, nie jest łatwo się przestawić. Działka wykonawcza nie jest prosta, chętnie służymy pomocą w razie wątpliwości, po to między innymi jest ten wątek

Justibas
02.02.2009 10:47:06

Niestety nie mogę napisać, że dopiero zaczynam... Ale nie myli się ten kto nic...
Pozdr.

Markiel
02.02.2009 12:21:18

"romanoza" napisał:

No i masz odpowiedź, chodzi o odpowiednie stosowanie kpk na podstawie 1 § 2 kkw, czyli np. list gończy, na co zażalenie nie przysługuje, bo stosujesz tutaj przepisy kpk. Przy zarządzeniu stosujesz kk, czyli to orzeczenie nie odnosi się do tegoI tu się nie zgodzę.

W sytuacji, gdy stosujemy w postępowaniu wykonawczym odpowiednio przepisy kpk - na zasadzie art. 1 par 2 kkw - to jest to postępowanie wykonawcze sensu stricto, a zatem na każde postanowienie wydane w takim trybie przysługuje zażalenie

Natomiast - jeśli rozstrzygamy kwestię - już po uprawomocnieniu się wyroku - a więc rozstrzygamy ją już w postępowaniu wykonawczym [w mojej ocenie postępowanie wykonawcze zaczyna się do chwili uprawomocnienia się wyroku] - ale nie zachodzi stosowanie przepisów kpk na zasadzie art. 1 par 2 k.k.w. lecz wprost - np. zachodzi potrzeba sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej popełnionej w wyroku, albo konieczność orzeczenia o dodatkowych kosztach postępowania wykonawczego w trybie art. 626 par. 2 kkw, albo np. zachodzi konieczność uchylenia postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym [bo skazany uiścił grzywnę i świadczenie pieniężne], etc - to w takim przypadku stosujemy bezpośrednio przepisy kpk i procedurę kpk [a nie kkw].

Jeśli chodzi o list gończy - stosowany w postępowaniu wykonawczym - to z całą pewnością stosujemy przepisy kpk odpowiednio - czyli zgodnie z regułą wyrażoną w art. 1 par. 2 kkw. Fakt ten oznacza, że przy takim procedowaniu stosujemy przepisy kkw - w całej rozciągłości - a więc także i te, które dotyczą zażaleń. Na każde postanowienie wydane takim postępowaniu przysługuje zażalenie - zatem - i na postanowienie o poszukiwaniu listem gończy zażalenie przysługuje.

Fakt, że dochodzi tu to sytuacji dziwnej - bo w procedowaniu w kpk zażalenie nie przysługuje, a w procedowaniu na podstawie kkw - już przysługuje; jednakże kwestia ta może być zmieniona jedynie w toku prac legislacyjnych [polskie prawo jest niespójne w wielu kwestiach - ta jest jednym z przykładów]

romanoza
02.02.2009 15:18:33

Żeby nie być gołosłownym:
II AKzw 841/07 postanow. s.apel. 2007.10.03
w Katowicach
KZS 2008/2/92
Jak wynika z art. 6 § 1 k.k.w. skazany może wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stwierdzenie to jednakże należy rozumieć w ten sposób, że możliwość zaskarżenia dotyczy tylko tych postanowień, które rozstrzygają kwestie unormowane w kodeksie karnym wykonawczym.

II AKzw 841/07 postanow. s.apel. 2007.10.03
w Katowicach
LEX nr 370415...
Na postanowienie w przedmiocie poszukiwania skazanego listem gończym na etapie postępowania wykonawczego zażalenie nie przysługuje. List gończy jest bowiem instytucją regulowaną przepisami k.p.k. i w kwestii dopuszczalności zaskarżenia takiego postanowienia zastosowanie znajdują reguły przewidziane przepisami Kodeksu postępowania karnego, w tym art. 459 § 2 k.p.k.

II AKz 66/99 postanow. s.apel. 1999.03.04
w Lublinie
Apel.-Lub. 1999/2/15
Wprawdzie art. 6 k.k.w. stanowi, że skazany może wnieść zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu wykonawczym i nie określa zbioru tych decyzji, jednakże zapis tego przepisu należy rozumieć w ten sposób, że możliwość zaskarżenia dotyczy tylko tych postanowień, które rozstrzygają kwestie unormowane w Kodeksie karnym wykonawczym. Odroczenie posiedzenia wykonawczego niczego nie rozstrzyga, a ponadto odroczenie, jako instrument czasowego przerwania czynności procesowej nie jest przedmiotem regulacji k.k.w., a w związku z tym mają do niej zastosowanie - w myśl reguły art. 1 § 2 k.k.w. - przepisy Kodeksu postępowania karnego. W świetle zaś treści art. 459 § 1 i 2 k.p.k. postanowienie o odroczeniu posiedzenia nie należy do kręgu orzeczeń podlegających zaskarżeniu.

Markiel
02.02.2009 18:57:49

O ile z postanowieniem apelacji lubelskiej się zgadzam - w kwestii odroczenia posiedzenia [to postanowienie niczego nie rozstrzyga], ale z tego orzeczenia nie można wyciągać wniosku, takiego jaki romanoza chcesz wyciągnąć.

Natomiast co do apelacji katowickiej; no cóż, nie chcę być złośliwy - jednakowoż co się tyczy poglądów tej apelacji na niektóre kwestie wykonawcze - to byłbym bardzo ostrożny.

Przykład - w jednym z orzeczeń SA w Katowicach zganił sąd I instancji, że postanowienie wydane na podstawie kkw nie zawierało rozstrzygnięcia o kosztach - a to z tego względu, iż - zdaniem SA w Katowicach - należało orzec w kwestii ryczałtu za doręczenia pism w tymże postępowaniu. Zdaniem tego sądu w każdym postępowaniu wykonawczym taki ryczałt [analogicznie jak w postępowaniu przygotowawczym lub rozpoznawczym] powinien być pobierany. Wizytator z mojego okręgu (pomorskiego) kupiła ten nowatorski pogląd i zaczęła go natarczywie lansować. Ja się z tym nie zgodziłem - napisałem do MS - jako podmiotu, który wydał rozporządzenie, na postawie którego ryczał jest pobierany, o dokonanie wykładni legalnej. MS przyznał mi rację.
Z apelacją katowicką byłbym naprawdę ostrożny.
Osobiście przekonuje mnie komentarz Postulskiego [do art. 1 k.k.w.] - wydaje mi się, że zaproponowana przeze mnie wykładnia odzwierciedla poglądy wymienionego komentatora.

[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 6:59 pm ]
i jeszcze jedno - kwestia dopuszczalności zażaleń jest całościowo uregulowana w kkw - i tu - nie można odpowiednio stosować kpk.

romanoza
02.02.2009 22:52:53

W ubiegłym tygodniu wróciło mi zażalenie na postanowienie w przedmiocie listu gończego, puściłem to do penitencji z rozpędu, uznano że jest niedopuszczalne. Jest to pogląd dominujący w apelacji lubelskiej. W apelacji lubelskiej dominuje również pogląd o konieczności orzekania o kosztach w postępowaniu wykonawczym, w tym o ryczałcie za doręczenia. A skoro zgadzasz się z orzeczeniem SA Lublin, to tam jest mowa o tym, że możliwość zaskarżenia dotyczy tylko tych postanowień, które rozstrzygają kwestie unormowane w Kodeksie karnym wykonawczym.

Markiel
02.02.2009 23:13:42

pasuje mi, że na list gończy nie przysługuje zażalenie - skoro w apelacji lubelskiej jest taki zwyczaj - to czemu go nie przejąć; będzie prościej; a tak na marginesie - to list gończy wydajecie na niejawnym posiedzeniu - czy na jawnym [zawiadamiacie prokuratora] ?

Co się tyczy ryczałtu za doręczenia - MS uważa, że w postępowaniu wykonawczym nie pobiera się takiego ryczałtu - mogę przefaxować oficjalną odpowiedź; o kosztach w kkw orzekam tylko wtedy, gdy one rzeczywiście powstają [gdy np.powołuję biegłego, gdy jest obrońca z urzędu etc] - generalnie należą do wyjątków; zdecydowana większość postępowań wykonawczych jest "bezkosztowa", a zatem nie ma potrzeby o nich orzekać.

romanoza
02.02.2009 23:25:49

"Markiel" napisał:

pasuje mi, że na list gończy nie przysługuje zażalenie - skoro w apelacji lubelskiej jest taki zwyczaj - to czemu go nie przejąć; będzie prościej; a tak na marginesie - to list gończy wydajecie na niejawnym posiedzeniu - czy na jawnym [zawiadamiacie prokuratora] ?

Co się tyczy ryczałtu za doręczenia - MS uważa, że w postępowaniu wykonawczym nie pobiera się takiego ryczałtu - mogę przefaxować oficjalną odpowiedź; o kosztach w kkw orzekam tylko wtedy, gdy one rzeczywiście powstają [gdy np.powołuję biegłego, gdy jest obrońca z urzędu etc] - generalnie należą do wyjątków; zdecydowana większość postępowań wykonawczych jest "bezkosztowa", a zatem nie ma potrzeby o nich orzekać.

Na jawnym z zawiadomieniem. A byłoby chyba kilka takich postanowień w wykonawczym na podstawie kpk, np. dopuszczenie dowodu, oddalenie wniosku dowodowego, też uznałbym, że zażalenie nie przysługuje.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.