Środa 06 lipca 2022 Wydanie nr 5245

Karne wykonawcze

informowanie o osadzeniu

totep napisał w dniu 16.02.2009 o godzinie 10:36:46 :

Pracodawczyni osadzonego skazanego zwróciła się do mnie o wydanie zaświadczenia o tym, że tenże przebywa w ZK< gdzie odbywa karę PW. Jest to jej potgrzebne do ZUSu, co ma zwiazak z opłacaniem składek emerytalnych i chorobowych. Czy waszym zdaniem takie zaświadczenie można wydać?

censor napisał w dniu 16.02.2009 o godzinie 11:16:22 :

Nigdy się z tym nie spotkałem i byłbym ostrożny w stwarzaniu takiego precedensu. Czy nie może się zwrócić do ZK? Po co jej to zresztą? Jeśli chodzi o składki ZUS, to istotne jest to, czy koleś jest w stosunku pracy czy nie, czy ma np. urlop bezpłatny, czy nie, a fakt osadzenia zdaje się tu być prawnie indyferentny. Zresztą co moglibyśmy potwierdzić? Że siedzi? To niech sobie pisze pracodawczyni do ZK. Przecież my jednego dnia osadzamy, a drugiego koleś wychodzi na przepustkę albo sąd penitencjarny (no może nie drugiego dnia) daje mu przerwę. Ponadto zaświadczenie jako pewnego rodzaju forma prawna zajęcia stanowiska przez organ państwowy istnieje w kpa i ja tu nie widzę podstawy do tego, aby sąd miał je wydać. Najlepiej wezwij kobietę do sprecyzowania po co jej to i żeby wskazała podstawę prawną.

Maltazar napisał w dniu 16.02.2009 o godzinie 11:17:56 :

Ale zgodnie z najnowszymi zmianami w kpk o tymczasowym aresztowaniu należy informować pracodawcę. Ja nie widziałbym problemu.

w art. 261 § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę, szkołę lub uczelnię, w stosunku do żołnierza - jego dowódcę, a w przypadku, gdy oskarżonym jest przedsiębiorca lub niebędący pracownikiem członek organu zarządzającego przedsiębiorcy, na jego wniosek - zarządzającego przedsiębiorstwem.";

censor napisał w dniu 16.02.2009 o godzinie 11:19:47 :

Totep pisze o skazanym, nie o TA.

totep napisał w dniu 16.02.2009 o godzinie 12:17:16 :

Pisze, że jeset jej to potzrebne do wyrejstrowania pracownika w ZUSie, ale tak się zastanawiam, czy bez tego nie może go wyrejestrować. I rzeczywiście tu nie chodzi o areszt tymczawowy, ale o osadzenie w ZK po zarządzeniu wykonania kary pozb woln.
zastanawiam się, czy można tu per analogiam stosować przepisy o areszcie tymczasowym

censor napisał w dniu 16.02.2009 o godzinie 13:08:02 :

Chyba nie, bo funkcja przepisów o TA jest inna, tam chodzi o zawiadomienie pracodawcy o nagłej i niespodziewanej przyczynie absencji pracownika, tak jak z zawiadamianiem osób najbliższch o TA.

Maltazar napisał w dniu 16.02.2009 o godzinie 13:13:24 :

Ja wiem, że te przepisy dotyczą TA. Ale skoro jest obowiązek informowania przy TA to można poinformować przy PW

romanoza napisał w dniu 16.02.2009 o godzinie 13:28:05 :

Nie mam czasu teraz pochylić się nad tym, dlatego wrzucę tylko z kpa:
Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Art. 218. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Mnie się wydaje, że zaświadczenie takie może wydać krk. Nie jestem zresztą pewien, czy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie
Tutaj wklejam fragment komentarza Jaśkowskiej:Zakres podmiotowy tego postępowania jest bardzo szeroki. Obejmuje on wszystkie organy wymienione w art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a., tj. ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolone i niezespolone), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe i inne podmioty, gdy są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumienia do wydawania zaświadczeń.
Uważam, że sąd nie jest uprawniony do wystawiania zaświadczeń. Ja osobiście odmawiałem, ale sugerowałem ewentualnie o zwrócenie się o wydanie kserokopii dokumentu czy odpisu z akt sprawy w trybie art. 156 § 1 a konkretnie chodziło o odpis obliczenia kary.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.