Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

informowanie o osadzeniu

totep
16.02.2009 10:36:46

Pracodawczyni osadzonego skazanego zwróciła się do mnie o wydanie zaświadczenia o tym, że tenże przebywa w ZK< gdzie odbywa karę PW. Jest to jej potgrzebne do ZUSu, co ma zwiazak z opłacaniem składek emerytalnych i chorobowych. Czy waszym zdaniem takie zaświadczenie można wydać?

censor
16.02.2009 11:16:22

Nigdy się z tym nie spotkałem i byłbym ostrożny w stwarzaniu takiego precedensu. Czy nie może się zwrócić do ZK? Po co jej to zresztą? Jeśli chodzi o składki ZUS, to istotne jest to, czy koleś jest w stosunku pracy czy nie, czy ma np. urlop bezpłatny, czy nie, a fakt osadzenia zdaje się tu być prawnie indyferentny. Zresztą co moglibyśmy potwierdzić? Że siedzi? To niech sobie pisze pracodawczyni do ZK. Przecież my jednego dnia osadzamy, a drugiego koleś wychodzi na przepustkę albo sąd penitencjarny (no może nie drugiego dnia) daje mu przerwę. Ponadto zaświadczenie jako pewnego rodzaju forma prawna zajęcia stanowiska przez organ państwowy istnieje w kpa i ja tu nie widzę podstawy do tego, aby sąd miał je wydać. Najlepiej wezwij kobietę do sprecyzowania po co jej to i żeby wskazała podstawę prawną.

Maltazar
16.02.2009 11:17:56

Ale zgodnie z najnowszymi zmianami w kpk o tymczasowym aresztowaniu należy informować pracodawcę. Ja nie widziałbym problemu.

w art. 261 § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę, szkołę lub uczelnię, w stosunku do żołnierza - jego dowódcę, a w przypadku, gdy oskarżonym jest przedsiębiorca lub niebędący pracownikiem członek organu zarządzającego przedsiębiorcy, na jego wniosek - zarządzającego przedsiębiorstwem.";

censor
16.02.2009 11:19:47

Totep pisze o skazanym, nie o TA.

totep
16.02.2009 12:17:16

Pisze, że jeset jej to potzrebne do wyrejstrowania pracownika w ZUSie, ale tak się zastanawiam, czy bez tego nie może go wyrejestrować. I rzeczywiście tu nie chodzi o areszt tymczawowy, ale o osadzenie w ZK po zarządzeniu wykonania kary pozb woln.
zastanawiam się, czy można tu per analogiam stosować przepisy o areszcie tymczasowym

censor
16.02.2009 13:08:02

Chyba nie, bo funkcja przepisów o TA jest inna, tam chodzi o zawiadomienie pracodawcy o nagłej i niespodziewanej przyczynie absencji pracownika, tak jak z zawiadamianiem osób najbliższch o TA.

Maltazar
16.02.2009 13:13:24

Ja wiem, że te przepisy dotyczą TA. Ale skoro jest obowiązek informowania przy TA to można poinformować przy PW

romanoza
16.02.2009 13:28:05

Nie mam czasu teraz pochylić się nad tym, dlatego wrzucę tylko z kpa:
Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Art. 218. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Mnie się wydaje, że zaświadczenie takie może wydać krk. Nie jestem zresztą pewien, czy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie
Tutaj wklejam fragment komentarza Jaśkowskiej:Zakres podmiotowy tego postępowania jest bardzo szeroki. Obejmuje on wszystkie organy wymienione w art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a., tj. ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolone i niezespolone), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe i inne podmioty, gdy są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumienia do wydawania zaświadczeń.
Uważam, że sąd nie jest uprawniony do wystawiania zaświadczeń. Ja osobiście odmawiałem, ale sugerowałem ewentualnie o zwrócenie się o wydanie kserokopii dokumentu czy odpisu z akt sprawy w trybie art. 156 § 1 a konkretnie chodziło o odpis obliczenia kary.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.