Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

zatarcie skazania po warunkowym umorzeniu

xvart
01.12.2009 14:17:05

a mi się pojawił następujący problem z zatarciem skazania:
wobec oskarżonego warunkowo umorzono postępowanie karne za jednoczesnym orzeczeniem świadczenia pieniężnego w kwocie 100 zł.
Wobec nieuiszczenia świadczenia postępowanie zostało podjęte i wymierzono karę grzywny. Tym razem nie wymierzono żadnego świadczenia pieniężnego.
Skazany złożył po upływie 3 lat od wykonania kary grzywny wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania.
Orzeczenie o winie z pierwszego wyroku dalej jest wpisane w KRK, bo świadczenie pieniężne nie zostało uiszczone.
Czy i na jakich zasadach Waszym zdaniem możliwe jest zatarcie skazania w tej sytuacji?

Dla utrudnienia dodam, że mieliśmy tu jakiś rok temu interesującą dyskusję na temat zaliczenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów na podst. 63 par 2 orzeczonego w wyroku warunkowo umarzającym w sytuacji, gdy po podjęciu ponownie wymierzono zakaz. I wyszło nam, że się nie zalicza...


Mnie najbardziej podoba się koncepcja z dopuszczalnością zatarcia skazania na grzywnę. A pierwszy wyrok niech sobie wisi w KRK do czasu uiszczenia świadczenia (pierwszy wyrok nie jest przecież skazaniem) lub przedawnienia jego wykonania.

romanoza
01.12.2009 15:15:22

Zacznę od tego, że do takich wniosków o zaliczeniu zakazu nie doszli wszyscy

A teraz kilka uwag: art. 551 mówi o tym, że w razie podjęcia sprawa toczy się od nowa na zasadach ogólnych. Jakby stare uznanie winy (warunkowe) było aktualne, mielibyśmy do czynienia z res iudicata jak na mój gust. Jakoś nie zgadzam się z tym, że można dwa razy za to samo uznać winę. Wg komentarza z Zakamycza Zoll i s-ka "Oznacza to, że orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania zostaje uchylone".
W Giezek Jacek, Kłączyńska Natalia, Łabuda Grzegorz stoi tak: "Sędzia, który wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie, jest wyłączony ex lege od udziału w podjętym postępowaniu [art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. - zob. szerzej: T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania..., s. 181-182; autor stwierdza, że wobec skreślenia okoliczności z art. 40 § 1 pkt 8 k.p.k. obecnie wyłączenie sędziego następuje na mocy pkt 7 - "(...) brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone"; wynika z tego, że wyrok warunkowo umarzający podlega uchyleniu w razie podjęcia postępowania]."
A tak z kolei wypowiada się prof. Marek: "Oznacza to w gruncie rzeczy uznanie warunkowego umorzenia postępowania za niebyłe. Skoro podjęte postępowanie ma się toczyć na zasadach ogólnych, to odżywa w nim również zasada domniemania niewinności (choć realnie rzecz ujmując, jest to swoistą fikcją prawną)."
Nie mam pojęcia, dlaczego informacja o warunkowym wisi w KRK, może zapomniano przesłać informacji o podjęciu W każdym razie być jej tam nie powinno i według mnie zdezaktualizowało się orzeczenie o nawiązce.
A przechodząc do przedmiotu, moim zdaniem można zatrzeć po 3 latach, o ile są warunki

demokryt
02.12.2009 08:44:28

"romanoza" napisał:

prof. Marek: "Oznacza to w gruncie rzeczy uznanie warunkowego umorzenia postępowania za niebyłe. Skoro podjęte postępowanie ma się toczyć na zasadach ogólnych, to odżywa w nim również zasada domniemania niewinności (choć realnie rzecz ujmując, jest to swoistą fikcją prawną)."


Zdarzyło mi się parę razy uniewinnić po wcześniejszym warunkowym umorzeniu. Moim zdaniem, skoro po podjęciu postępowanie prowadzi się na zasadach ogólnych, to nie wykonuje się żadnego rozstrzygnięcia, zawartego w wyroku warunkowo umarzającym, które nie zostało wykonane do chwili uprawomocnienia się postanowienia o podjęciu.

xvart
02.12.2009 11:37:01

Dzięki za pomoc. Trochę zgłupiałem po rozmowie telefonicznej z KRK.
Czyli orzekam w przedmiocie zatarcia i pouczam skazanego, że w sprawie legalności wpisu w KRK powinien się kontaktować z KRK (w aktach mam zawiadomienie KRK o podjęciu postępowania).

romanoza
02.12.2009 11:48:28

"xvart" napisał:

Dzięki za pomoc. Trochę zgłupiałem po rozmowie telefonicznej z KRK.
Czyli orzekam w przedmiocie zatarcia i pouczam skazanego, że w sprawie legalności wpisu w KRK powinien się kontaktować z KRK (w aktach mam zawiadomienie KRK o podjęciu postępowania).

To jest kolejny sygnał, że w KRK zaczynają coś kombinować, wcześniej w odniesieniu do grzywny przy warunkowym zawieszeniu kpw, teraz przy warunkowym umorzeniu, to zaczyna się robić mało śmieszne

censor
02.12.2009 12:12:59

Ja mam zasadnicze wątpliwości co do "zatarcia skazania przy warunkowym umorzeniu".
Bo jak warunkowe umorzenie to nie skazanie.

romanoza
02.12.2009 12:23:20

"censor" napisał:

Ja mam zasadnicze wątpliwości co do "zatarcia skazania przy warunkowym umorzeniu".
Bo jak warunkowe umorzenie to nie skazanie.

Tytuł wątku brzmi zatarcie skazania po warunkowym umorzeniu.

censor
02.12.2009 12:59:54

No tak, nie chodziło mi o to, że po...
Tylko o coś innego
Ja twierdzę, że ustawodawca w ogóle nie uregulował sytuacji możliwości wcześniejszego usunięcia z KRK wpisu o warunkowym umorzeniu
jedno do dugiego ma sie nijak, przynajmniej powinno mieć się nijak
Również w takim układzie, że nie powinno przeszkadzać usunięciu z KRK zapisu o warunkowym umorzeniu późniejsze skazanie
o to mi chodziło

Innymi słowy: rozważając zatarcie skazania, to wpis o warunkowym umorzeniu powinien być jakby pomalowany farbą-niewidką
Bo coś mi wychodzi że praktyka KRK rozmija się z uregulowaniami części ogólnej kk

romanoza
02.12.2009 13:13:11

Mam odmienne zdanie na ten temat: "censor" napisał:


Ja twierdzę, że ustawodawca w ogóle nie uregulował sytuacji możliwości wcześniejszego usunięcia z KRK wpisu o warunkowym umorzeniu


Art. 14. 1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o: (...)

1a. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, usuwa się z Rejestru po upływie terminu określonego w art. 68 § 4 Kodeksu karnego, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.

censor
02.12.2009 13:58:10

Masz rację uregulował.
Tyle że moim zdaniem, jak npisałem wyżej, w odwrotnej konfiguracji
nie powinno przeszkadzać usunięciu z KRK zapisu o warunkowym umorzeniu późniejsze skazanie
bo to są dwie różne instytucje
Moim zdaniem w kazusie Xvarta otwierającym wątek niezasadnie nie usunął KRK zapisu o warunkowym umorzeniu, bo z wklejonych przez Ciebie przepisów ustawy o KRK wynika, że wpis powinien być usunięty. A skoro go nie usunęli, powołując się na nieuiszczone świadczenie, to jest to moim zdaniem niedopuszczalna rozszerzająca (na warunkowe umorzenie) interpretacja art.107 par.6 kk.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.