Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024

Forum sędziów

wykaz Wzaw

xvart
30.04.2010 10:28:23

mam do Was pytanie jak w Waszych Sądach jest prowadzony wykaz Wzaw, bo dla mnie zapisy Instrukcji są delikatnie mówiąc niejasne.
Najpierw przepis:
§ 415.1. Wykaz „Wzaw” prowadzony jest w sądzie rejonowym i okręgowym dla
ewidencjonowania nazwisk osób, wobec których prawomocnie orzeczono karę grzywny,
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności z zastosowaniem warunkowego zawieszenia
wykonania kary na okres próby.
2. Do wykazu wpisuje się w szczególności nazwisko i imię skazanego, nazwę sądu
orzekającego, sygnaturę akt sprawy, datę wydania i prawomocności orzeczenia, rodzajorzeczonej kary /kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności/,
okres próby, karalność skazanego, nałoŜone wyrokiem obowiązki i ich podstawę prawną /art.
72 § 1-8 k.k., art. 72 § 2 k.k./, oddanie skazanego pod dozór orzeczone w wyroku, podstawę
prawną dozoru /art. 73 § 1 k.k., art. 73 § 2 k.k./, oznaczenie sprawującego dozór /dozór
kuratora sądowego lub innego podmiotu/, zmianę i ustanowienie nowych obowiązków w
okresie próby wraz ze wskazaniem wnioskodawcy /kurator, prokurator, skazany lub z urzędu/
i datę orzeczenia, sygnaturę akt Ko, oddanie pod dozór w okresie próby, datę orzeczenia
oraz wskazanie wnioskodawcy /kurator, prokurator, z urzędu/, uchylenie obowiązków w
okresie próby, wskazanie wnioskodawcy /kurator, prokurator, skazany, z urzędu/ i datę
orzeczenia, datę zakończenia okresu próby z podaniem przyczyny, zarządzenie wykonania
kary z podaniem daty i przyczyny /art. 75 § 1 k.k., art. 75 § 2 k.k.; popełnienie innego rodzaju
przestępstwa niŜ określone w art. 75 § 1 k.,k., raŜące naruszenia porządku prawnego w inny
sposób, uchylanie się od dozoru, uchylanie się od wykonywania nałoŜonych obowiązków lub
środków karnych, uchylanie się od uiszczenia grzywny, określonych w art. 75 § 3 k.k.,
innych/, wnioskodawcę /kurator, prokurator, z urzędu/, a takŜe ewentualnie daty oraz
wyznaczone terminy wywiadów zleconych przez sędziego w okresie próby.
3. Nazwisko kaŜdego skazanego wpisuje się do wykazu pod oddzielnym numerem
porządkowym.
4. JeŜeli wobec tego samego skazanego orzeczono warunkowe zawieszenie wykonania
kary w więcej niŜ jednej sprawie, przy pozostałych wpisach w rubryce „uwagi” odnotowuje się
sygnaturę akt tej sprawy, w której okres próby orzeczono na najdłuŜszy okres.
5. Numer porządkowy wykazu zakreśla się po upływie okresu próby i dalszych sześciu
miesięcy lub po prawomocnym zarządzeniu wykonania kary, chociaŜby w przyszłości
zaistniała potrzeba dokonania dalszych zapisów dotyczących treści orzeczeń wydawanych w
postępowaniu wykonawczym.
6. Akta spraw, w których warunkowo zawieszono wykonanie kary, przedstawia się do
bieŜącej kontroli w terminach oznaczonych w wykazie „Wzaw”.

I teraz moje pytania:
1. czy we Wzaw wpisuje się także kary ograniczenia wolności i grzywny, czy tylko jeżeli zostały wymierzone z zawieszeniem (moje wątpliwości budzi brak przecinka w par 415 ust. 1 pomiędzy słowami "ozbawienia wolności", a "z zastosowaniem warunkowego zawieszenia",
2. czy tylko przestępstwa, czy wykroczenia też (np. kara aresztu w zawieszeniu)
3. czy jest to wykaz skazanych, czy wykaz spraw - tj.:
- czy jedna sprawa dotycząca skazanego jest wpisywana pod jeden numer (jak skazany był karany 5 razy to ma 5 pozycji we Wzaw)
- czy też skazany jest wpisywany do Wzaw za pierwszym razem, a kolejne skazania są dopisywane i pozycja we Wzaw jest zakreślana dopiero z chwilą zatarcia / zarządzenia wykonania ostatniej ze spraw.
4. czy i na jakiej podstawie prawnej zlecacie w ramach Wzaw wywiady kuratora sądowego i jak często.
5. I jak rozumieć ten nieszczęsny zapis par 415 ust 5 ?!

romanoza
30.04.2010 11:18:22

Ad. 1 kpw, kow i grzywna
Ad. 2 o areszcie tutaj nic nie ma, a w § 394 ust. 1 i 2 jest, to chyba przeoczenie autora
Ad. 3 jest to wykaz spraw a nie skazanych. Podejrzewam, że Twoja wątpliwość wynika z brzmienia ust. 3 (tylko podejrzewam ), ale tutaj chodzi o sytuację, gdy jednym wyrokiem skazano kilka osób, czyli masz jedną sygnaturę np. II K, ale kilka wzaw
Ad. 4 trochę § 378 Regulaminu oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru § 4. 1. Kurator sądowy składa sądowi pierwsze sprawozdanie z objęcia dozoru, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia nawiązania kontaktu ze skazanym, kolejne zaś sprawozdania z przebiegu dozoru - na żądanie sądu.
Ad. 5 nie rozumiem za bardzo, czego dotyczy wątpliwość, jakie mogą być inne orzeczenia w tej sprawie Może np. w trybie art. 24 § 1 kkw

xvart
30.04.2010 11:52:02

oj sorki w pytaniu 5 chodziło mi o ustęp 4. Z ust. 4 zdaje się wynikać, że w pozycji we Wzaw odnotowuje się więcej niż jedną sprawę - tj. sygn. akt sprawy, gdzie jest najdłuższy okres próby. Czy to oznacza, że kolejnych spraw skazanego już się nie wpisuje we Wzaw, a tylko dopisuje się kolejne sygnatury w rubryce uwagi?
Co do wywiadów kuratora:
Nie chodzi mi o Wzaw gdzie jest dozór kuratora. Tutaj sprawa jest oczywista. Chodzi mi o to, czy zlecasz wywiad w ramach kontroli Wzaw tam, gdzie dozoru kuratora nie ma.
U nas jest taka praktyka (wywiad raz na rok) i zastanawiam się nad jej podstawą prawną (głównie w kontekście art 51 ust. 1 Konstytucji)
Par 378 Regulaminu zezwala na kontrolę pod kątem realizowania obowiązków. Jeżeli żadnych szczególnych obowiązków okresu próby nie ma - czyli nie ma dozoru uproszczonego, to gdzie tu podstawa prawna na wywiad kuratora?
Podobna praktyka jest u nas zresztą w ramach Wu...

I jeszcze jedno - co można kontrolować przy grzywnie wymierzonej bez zawieszenia, czy ograniczeniu wolności? Przecież tam nadzór sędziego odbywa się w ramach windykacji czy okresowego przeglądu teczek Wo... Po co jeszcze Wzaw w tych sprawach?

romanoza
30.04.2010 12:19:07

"xvart" napisał:

oj sorki w pytaniu 5 chodziło mi o ustęp 4. Z ust. 4 zdaje się wynikać, że w pozycji we Wzaw odnotowuje się więcej niż jedną sprawę - tj. sygn. akt sprawy, gdzie jest najdłuższy okres próby. Czy to oznacza, że kolejnych spraw skazanego już się nie wpisuje we Wzaw, a tylko dopisuje się kolejne sygnatury w rubryce uwagi?
Co do wywiadów kuratora:
Nie chodzi mi o Wzaw gdzie jest dozór kuratora. Tutaj sprawa jest oczywista. Chodzi mi o to, czy zlecasz wywiad w ramach kontroli Wzaw tam, gdzie dozoru kuratora nie ma.
U nas jest taka praktyka (wywiad raz na rok) i zastanawiam się nad jej podstawą prawną (głównie w kontekście art 51 ust. 1 Konstytucji)
Par 378 Regulaminu zezwala na kontrolę pod kątem realizowania obowiązków. Jeżeli żadnych szczególnych obowiązków okresu próby nie ma - czyli nie ma dozoru uproszczonego, to gdzie tu podstawa prawna na wywiad kuratora?
Podobna praktyka jest u nas zresztą w ramach Wu...

I jeszcze jedno - co można kontrolować przy grzywnie wymierzonej bez zawieszenia, czy ograniczeniu wolności? Przecież tam nadzór sędziego odbywa się w ramach windykacji czy okresowego przeglądu teczek Wo... Po co jeszcze Wzaw w tych sprawach?

1. Co do Wu masz § 280 Regulaminu: "W razie warunkowego umorzenia postępowania, przewodniczący rozprawy lub posiedzenia określa termin, w którym akta powinny podlegać bieżącej kontroli sędziego, oraz sposób kontroli wykonywania obowiązków nałożonych na oskarżonego, a także wydaje inne odpowiednie zarządzenia."
2. Źle zrozumiałem, myślałem że chodzi o sprawy dozorowe. W niedozorowych nie żądam wywiadów, jeżeli nie pojawi się np. informacja o powtórnym skazaniu lub coś podobnego, co da podstawę do wszczęcia postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kpw.
3. Każdą karę zawieszoną wpisujemy do Wzaw, ale w rubryce uwagi wpisujemy inną Wzaw, z najdłuższym okresem próby. Tak ten zapis jest odczytywany u mnie i wizytacja to akceptuje.
4. Do wzaw wpisujemy kow i grzywny zawieszone, zwykłych nie, o to chodziło mi w pierwszym poście, może źle się wyraziłem

romanoza
30.04.2010 12:25:28

A już mam podstawę do wykonania wywiadu, art. 11 pkt. 2 ustawy o kuratorach sądowych oraz ewentualnie 1 § 2 kkw w zw. z art. 214 § 1 kpk. Wywiad z art. 214 w postępowaniu przygotowawczym lub jurysdykcyjnym jest płatny, w wykonawczym nie. Nie pamiętam teraz dlaczego, może poszukam później bo kupka akt przede mną rośnie :D

romanoza
30.04.2010 12:28:22

Mamy jeszcze § 12. Kurator dla dorosłych, realizując czynności związane z kontrolą skazanego w okresie próby oraz kontrolą sprawcy przestępstwa, w stosunku do którego warunkowo umorzono postępowanie karne lub zawieszono wykonanie kary:
1) zbiera co najmniej raz na 6 miesięcy informacje o zachowaniu skazanego lub sprawcy przestępstwa, chyba że sąd zarządzi inaczej;
To jest z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

I tak teraz się zastanawiam, ale ja chyba dostaję w każdej sprawie wzaw z kpw wywiad na dzień dobry, muszę sprawdzić

xvart
30.04.2010 13:05:12

no i jak to się ma do 51 ust. 1 Konstytucji - wywiad jest zlecany na podstawie rozporządzenia. A w Konstytucji stoi napisane, że ma to wynikać z ustawy...
A poza tym czy par 12 nie dotyczy tych spraw, gdzie jest orzeczony dozór (choćby uproszczony)?
Mam na biegu około 2.000 spraw we Wzawie z czego około 500 dozorów więc się zastanawiam, czy aby na pewno muszę ganiać tego kuratora do złodzieja, który nie ma dozoru w wyroku.

romanoza
30.04.2010 13:22:28

kontrolą skazanego w okresie próby oraz kontrolą sprawcy przestępstwa, w stosunku do którego warunkowo umorzono postępowanie karne lub zawieszono wykonanie kary to skąd to rozróżnienie Przy zlecaniu wywiadu jednak podstawą będzie ustawa o kuratorach sądowych

xvart
30.04.2010 13:27:15

przecież przy warunkowym umorzeniu postępowania też Sąd może ale nie musi oddać oskarżonego pod dozór kuratora sądowego (art. 67 par 2 kk). Sprawca co do którego warunkowo umorzono postępowanie nie jest skazanym.
Wiięc może stąd to rozróżnienie...
Im dłużej o tym myślę tym bardziej jestem przekonany, że nie ma podstawy prawnej do zlecenia wywiadu kuratora w ramach Wzaw tam gdzie nie ma dozoru uproszczonego.

romanoza
30.04.2010 14:01:11

"xvart" napisał:

przecież przy warunkowym umorzeniu postępowania też Sąd może ale nie musi oddać oskarżonego pod dozór kuratora sądowego (art. 67 par 2 kk). Sprawca co do którego warunkowo umorzono postępowanie nie jest skazanym.
Wiięc może stąd to rozróżnienie...
Im dłużej o tym myślę tym bardziej jestem przekonany, że nie ma podstawy prawnej do zlecenia wywiadu kuratora w ramach Wzaw tam gdzie nie ma dozoru uproszczonego.

Mi chodzi o sformułowanie "sprawcy, wobec którego warunkowo zawieszono wykonanie kary" oraz "skazanego w okresie próby", skoro jest takie rozróżnienie to pewnie z jakiegoś powodu

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.