Czwartek 11 sierpnia 2022 Wydanie nr 5281
xvart napisał w dniu 30.04.2010 o godzinie 10:28:23 :

mam do Was pytanie jak w Waszych Sądach jest prowadzony wykaz Wzaw, bo dla mnie zapisy Instrukcji są delikatnie mówiąc niejasne.
Najpierw przepis:
§ 415.1. Wykaz „Wzaw” prowadzony jest w sądzie rejonowym i okręgowym dla
ewidencjonowania nazwisk osób, wobec których prawomocnie orzeczono karę grzywny,
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności z zastosowaniem warunkowego zawieszenia
wykonania kary na okres próby.
2. Do wykazu wpisuje się w szczególności nazwisko i imię skazanego, nazwę sądu
orzekającego, sygnaturę akt sprawy, datę wydania i prawomocności orzeczenia, rodzajorzeczonej kary /kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności/,
okres próby, karalność skazanego, nałoŜone wyrokiem obowiązki i ich podstawę prawną /art.
72 § 1-8 k.k., art. 72 § 2 k.k./, oddanie skazanego pod dozór orzeczone w wyroku, podstawę
prawną dozoru /art. 73 § 1 k.k., art. 73 § 2 k.k./, oznaczenie sprawującego dozór /dozór
kuratora sądowego lub innego podmiotu/, zmianę i ustanowienie nowych obowiązków w
okresie próby wraz ze wskazaniem wnioskodawcy /kurator, prokurator, skazany lub z urzędu/
i datę orzeczenia, sygnaturę akt Ko, oddanie pod dozór w okresie próby, datę orzeczenia
oraz wskazanie wnioskodawcy /kurator, prokurator, z urzędu/, uchylenie obowiązków w
okresie próby, wskazanie wnioskodawcy /kurator, prokurator, skazany, z urzędu/ i datę
orzeczenia, datę zakończenia okresu próby z podaniem przyczyny, zarządzenie wykonania
kary z podaniem daty i przyczyny /art. 75 § 1 k.k., art. 75 § 2 k.k.; popełnienie innego rodzaju
przestępstwa niŜ określone w art. 75 § 1 k.,k., raŜące naruszenia porządku prawnego w inny
sposób, uchylanie się od dozoru, uchylanie się od wykonywania nałoŜonych obowiązków lub
środków karnych, uchylanie się od uiszczenia grzywny, określonych w art. 75 § 3 k.k.,
innych/, wnioskodawcę /kurator, prokurator, z urzędu/, a takŜe ewentualnie daty oraz
wyznaczone terminy wywiadów zleconych przez sędziego w okresie próby.
3. Nazwisko kaŜdego skazanego wpisuje się do wykazu pod oddzielnym numerem
porządkowym.
4. JeŜeli wobec tego samego skazanego orzeczono warunkowe zawieszenie wykonania
kary w więcej niŜ jednej sprawie, przy pozostałych wpisach w rubryce „uwagi” odnotowuje się
sygnaturę akt tej sprawy, w której okres próby orzeczono na najdłuŜszy okres.
5. Numer porządkowy wykazu zakreśla się po upływie okresu próby i dalszych sześciu
miesięcy lub po prawomocnym zarządzeniu wykonania kary, chociaŜby w przyszłości
zaistniała potrzeba dokonania dalszych zapisów dotyczących treści orzeczeń wydawanych w
postępowaniu wykonawczym.
6. Akta spraw, w których warunkowo zawieszono wykonanie kary, przedstawia się do
bieŜącej kontroli w terminach oznaczonych w wykazie „Wzaw”.

I teraz moje pytania:
1. czy we Wzaw wpisuje się także kary ograniczenia wolności i grzywny, czy tylko jeżeli zostały wymierzone z zawieszeniem (moje wątpliwości budzi brak przecinka w par 415 ust. 1 pomiędzy słowami "ozbawienia wolności", a "z zastosowaniem warunkowego zawieszenia",
2. czy tylko przestępstwa, czy wykroczenia też (np. kara aresztu w zawieszeniu)
3. czy jest to wykaz skazanych, czy wykaz spraw - tj.:
- czy jedna sprawa dotycząca skazanego jest wpisywana pod jeden numer (jak skazany był karany 5 razy to ma 5 pozycji we Wzaw)
- czy też skazany jest wpisywany do Wzaw za pierwszym razem, a kolejne skazania są dopisywane i pozycja we Wzaw jest zakreślana dopiero z chwilą zatarcia / zarządzenia wykonania ostatniej ze spraw.
4. czy i na jakiej podstawie prawnej zlecacie w ramach Wzaw wywiady kuratora sądowego i jak często.
5. I jak rozumieć ten nieszczęsny zapis par 415 ust 5 ?!

romanoza napisał w dniu 30.04.2010 o godzinie 11:18:22 :

Ad. 1 kpw, kow i grzywna
Ad. 2 o areszcie tutaj nic nie ma, a w § 394 ust. 1 i 2 jest, to chyba przeoczenie autora
Ad. 3 jest to wykaz spraw a nie skazanych. Podejrzewam, że Twoja wątpliwość wynika z brzmienia ust. 3 (tylko podejrzewam ), ale tutaj chodzi o sytuację, gdy jednym wyrokiem skazano kilka osób, czyli masz jedną sygnaturę np. II K, ale kilka wzaw
Ad. 4 trochę § 378 Regulaminu oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru § 4. 1. Kurator sądowy składa sądowi pierwsze sprawozdanie z objęcia dozoru, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia nawiązania kontaktu ze skazanym, kolejne zaś sprawozdania z przebiegu dozoru - na żądanie sądu.
Ad. 5 nie rozumiem za bardzo, czego dotyczy wątpliwość, jakie mogą być inne orzeczenia w tej sprawie Może np. w trybie art. 24 § 1 kkw

xvart napisał w dniu 30.04.2010 o godzinie 11:52:02 :

oj sorki w pytaniu 5 chodziło mi o ustęp 4. Z ust. 4 zdaje się wynikać, że w pozycji we Wzaw odnotowuje się więcej niż jedną sprawę - tj. sygn. akt sprawy, gdzie jest najdłuższy okres próby. Czy to oznacza, że kolejnych spraw skazanego już się nie wpisuje we Wzaw, a tylko dopisuje się kolejne sygnatury w rubryce uwagi?
Co do wywiadów kuratora:
Nie chodzi mi o Wzaw gdzie jest dozór kuratora. Tutaj sprawa jest oczywista. Chodzi mi o to, czy zlecasz wywiad w ramach kontroli Wzaw tam, gdzie dozoru kuratora nie ma.
U nas jest taka praktyka (wywiad raz na rok) i zastanawiam się nad jej podstawą prawną (głównie w kontekście art 51 ust. 1 Konstytucji)
Par 378 Regulaminu zezwala na kontrolę pod kątem realizowania obowiązków. Jeżeli żadnych szczególnych obowiązków okresu próby nie ma - czyli nie ma dozoru uproszczonego, to gdzie tu podstawa prawna na wywiad kuratora?
Podobna praktyka jest u nas zresztą w ramach Wu...

I jeszcze jedno - co można kontrolować przy grzywnie wymierzonej bez zawieszenia, czy ograniczeniu wolności? Przecież tam nadzór sędziego odbywa się w ramach windykacji czy okresowego przeglądu teczek Wo... Po co jeszcze Wzaw w tych sprawach?

romanoza napisał w dniu 30.04.2010 o godzinie 12:19:07 :

"xvart" napisał:

oj sorki w pytaniu 5 chodziło mi o ustęp 4. Z ust. 4 zdaje się wynikać, że w pozycji we Wzaw odnotowuje się więcej niż jedną sprawę - tj. sygn. akt sprawy, gdzie jest najdłuższy okres próby. Czy to oznacza, że kolejnych spraw skazanego już się nie wpisuje we Wzaw, a tylko dopisuje się kolejne sygnatury w rubryce uwagi?
Co do wywiadów kuratora:
Nie chodzi mi o Wzaw gdzie jest dozór kuratora. Tutaj sprawa jest oczywista. Chodzi mi o to, czy zlecasz wywiad w ramach kontroli Wzaw tam, gdzie dozoru kuratora nie ma.
U nas jest taka praktyka (wywiad raz na rok) i zastanawiam się nad jej podstawą prawną (głównie w kontekście art 51 ust. 1 Konstytucji)
Par 378 Regulaminu zezwala na kontrolę pod kątem realizowania obowiązków. Jeżeli żadnych szczególnych obowiązków okresu próby nie ma - czyli nie ma dozoru uproszczonego, to gdzie tu podstawa prawna na wywiad kuratora?
Podobna praktyka jest u nas zresztą w ramach Wu...

I jeszcze jedno - co można kontrolować przy grzywnie wymierzonej bez zawieszenia, czy ograniczeniu wolności? Przecież tam nadzór sędziego odbywa się w ramach windykacji czy okresowego przeglądu teczek Wo... Po co jeszcze Wzaw w tych sprawach?

1. Co do Wu masz § 280 Regulaminu: "W razie warunkowego umorzenia postępowania, przewodniczący rozprawy lub posiedzenia określa termin, w którym akta powinny podlegać bieżącej kontroli sędziego, oraz sposób kontroli wykonywania obowiązków nałożonych na oskarżonego, a także wydaje inne odpowiednie zarządzenia."
2. Źle zrozumiałem, myślałem że chodzi o sprawy dozorowe. W niedozorowych nie żądam wywiadów, jeżeli nie pojawi się np. informacja o powtórnym skazaniu lub coś podobnego, co da podstawę do wszczęcia postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kpw.
3. Każdą karę zawieszoną wpisujemy do Wzaw, ale w rubryce uwagi wpisujemy inną Wzaw, z najdłuższym okresem próby. Tak ten zapis jest odczytywany u mnie i wizytacja to akceptuje.
4. Do wzaw wpisujemy kow i grzywny zawieszone, zwykłych nie, o to chodziło mi w pierwszym poście, może źle się wyraziłem

romanoza napisał w dniu 30.04.2010 o godzinie 12:25:28 :

A już mam podstawę do wykonania wywiadu, art. 11 pkt. 2 ustawy o kuratorach sądowych oraz ewentualnie 1 § 2 kkw w zw. z art. 214 § 1 kpk. Wywiad z art. 214 w postępowaniu przygotowawczym lub jurysdykcyjnym jest płatny, w wykonawczym nie. Nie pamiętam teraz dlaczego, może poszukam później bo kupka akt przede mną rośnie :D

romanoza napisał w dniu 30.04.2010 o godzinie 12:28:22 :

Mamy jeszcze § 12. Kurator dla dorosłych, realizując czynności związane z kontrolą skazanego w okresie próby oraz kontrolą sprawcy przestępstwa, w stosunku do którego warunkowo umorzono postępowanie karne lub zawieszono wykonanie kary:
1) zbiera co najmniej raz na 6 miesięcy informacje o zachowaniu skazanego lub sprawcy przestępstwa, chyba że sąd zarządzi inaczej;
To jest z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

I tak teraz się zastanawiam, ale ja chyba dostaję w każdej sprawie wzaw z kpw wywiad na dzień dobry, muszę sprawdzić

xvart napisał w dniu 30.04.2010 o godzinie 13:05:12 :

no i jak to się ma do 51 ust. 1 Konstytucji - wywiad jest zlecany na podstawie rozporządzenia. A w Konstytucji stoi napisane, że ma to wynikać z ustawy...
A poza tym czy par 12 nie dotyczy tych spraw, gdzie jest orzeczony dozór (choćby uproszczony)?
Mam na biegu około 2.000 spraw we Wzawie z czego około 500 dozorów więc się zastanawiam, czy aby na pewno muszę ganiać tego kuratora do złodzieja, który nie ma dozoru w wyroku.

romanoza napisał w dniu 30.04.2010 o godzinie 13:22:28 :

kontrolą skazanego w okresie próby oraz kontrolą sprawcy przestępstwa, w stosunku do którego warunkowo umorzono postępowanie karne lub zawieszono wykonanie kary to skąd to rozróżnienie Przy zlecaniu wywiadu jednak podstawą będzie ustawa o kuratorach sądowych

xvart napisał w dniu 30.04.2010 o godzinie 13:27:15 :

przecież przy warunkowym umorzeniu postępowania też Sąd może ale nie musi oddać oskarżonego pod dozór kuratora sądowego (art. 67 par 2 kk). Sprawca co do którego warunkowo umorzono postępowanie nie jest skazanym.
Wiięc może stąd to rozróżnienie...
Im dłużej o tym myślę tym bardziej jestem przekonany, że nie ma podstawy prawnej do zlecenia wywiadu kuratora w ramach Wzaw tam gdzie nie ma dozoru uproszczonego.

romanoza napisał w dniu 30.04.2010 o godzinie 14:01:11 :

"xvart" napisał:

przecież przy warunkowym umorzeniu postępowania też Sąd może ale nie musi oddać oskarżonego pod dozór kuratora sądowego (art. 67 par 2 kk). Sprawca co do którego warunkowo umorzono postępowanie nie jest skazanym.
Wiięc może stąd to rozróżnienie...
Im dłużej o tym myślę tym bardziej jestem przekonany, że nie ma podstawy prawnej do zlecenia wywiadu kuratora w ramach Wzaw tam gdzie nie ma dozoru uproszczonego.

Mi chodzi o sformułowanie "sprawcy, wobec którego warunkowo zawieszono wykonanie kary" oraz "skazanego w okresie próby", skoro jest takie rozróżnienie to pewnie z jakiegoś powodu

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.