Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024

Forum sędziów

warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw za OW

nick
14.09.2010 10:39:09

Witam wszystkich. Pojawił mi się problem. Mam skazanego na ograniczenie wolności, wobec którego orzekłem karę zastępczą pozbawienia wolności. Kara ta była dwa razy odraczana na okres jednego roku. Następnie skazany złożył wniosek o warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw na podstawie 152 kkw. Art. 65 kkw milczy w tym przedmiocie, odmiennie niż 46 par. 3 kkw pozwalający na warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw za nieuiszczoną grzywnę.
Pomocy.

pozwoliłem sobie nieco wyedytować tytuł wątku, żeby był adekwatny

totep
14.09.2010 11:01:23

"nick" napisał:

Witam wszystkich. Pojawił mi się problem. Mam skazanego na ograniczenie wolności, wobec którego orzekłem karę zastępczą pozbawienia wolności. Kara ta była dwa razy odraczana na okres jednego roku. Następnie skazany złożył wniosek o warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw na podstawie 152 kkw. Art. 65 kkw milczy w tym przedmiocie, odmiennie niż 46 par. 3 kkw pozwalający na warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw za nieuiszczoną grzywnę.
Pomocy.


Art 152 kkw, na pewno tu nie ma zastosowania - dotyczy tylko kar pozbawienia wolności a nie kar zastępczych. JA bym analogii nie stosował. Moim zdaniem wniosek na odmowe, albo raczej na umozrenie incydentalnego jako bezprzedmiotowy.

romanoza
14.09.2010 11:17:51

"totep" napisał:

Witam wszystkich. Pojawił mi się problem. Mam skazanego na ograniczenie wolności, wobec którego orzekłem karę zastępczą pozbawienia wolności. Kara ta była dwa razy odraczana na okres jednego roku. Następnie skazany złożył wniosek o warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw na podstawie 152 kkw. Art. 65 kkw milczy w tym przedmiocie, odmiennie niż 46 par. 3 kkw pozwalający na warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw za nieuiszczoną grzywnę.
Pomocy.


Art 152 kkw, na pewno tu nie ma zastosowania - dotyczy tylko kar pozbawienia wolności a nie kar zastępczych. JA bym analogii nie stosował. Moim zdaniem wniosek na odmowe, albo raczej na umozrenie incydentalnego jako bezprzedmiotowy.A ja pozwolę sobie mieć odmienne zdanie Art. 242 § 3 kkw :D

Darkside
14.09.2010 11:36:21

"romanoza" napisał:

Witam wszystkich. Pojawił mi się problem. Mam skazanego na ograniczenie wolności, wobec którego orzekłem karę zastępczą pozbawienia wolności. Kara ta była dwa razy odraczana na okres jednego roku. Następnie skazany złożył wniosek o warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw na podstawie 152 kkw. Art. 65 kkw milczy w tym przedmiocie, odmiennie niż 46 par. 3 kkw pozwalający na warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw za nieuiszczoną grzywnę.
Pomocy.


Art 152 kkw, na pewno tu nie ma zastosowania - dotyczy tylko kar pozbawienia wolności a nie kar zastępczych. JA bym analogii nie stosował. Moim zdaniem wniosek na odmowe, albo raczej na umozrenie incydentalnego jako bezprzedmiotowy.A ja pozwolę sobie mieć odmienne zdanie Art. 242 § 3 kkw :D
muszę przyznać rację romiemu , szukałem ale nie znalazłem ani w przepisach ani w orzecznictwie czy judykaturze argumentów przemawiających za wyłączeniem stosowania art. 152 k.k.w. do zastępczych kar p.w.

totep
14.09.2010 13:12:54

"romanoza" napisał:

Witam wszystkich. Pojawił mi się problem. Mam skazanego na ograniczenie wolności, wobec którego orzekłem karę zastępczą pozbawienia wolności. Kara ta była dwa razy odraczana na okres jednego roku. Następnie skazany złożył wniosek o warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw na podstawie 152 kkw. Art. 65 kkw milczy w tym przedmiocie, odmiennie niż 46 par. 3 kkw pozwalający na warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw za nieuiszczoną grzywnę.
Pomocy.


Art 152 kkw, na pewno tu nie ma zastosowania - dotyczy tylko kar pozbawienia wolności a nie kar zastępczych. JA bym analogii nie stosował. Moim zdaniem wniosek na odmowe, albo raczej na umozrenie incydentalnego jako bezprzedmiotowy.A ja pozwolę sobie mieć odmienne zdanie Art. 242 § 3 kkw :D

No rzeczywiście, romi szacun Chylę czoła

bull78
14.09.2010 19:58:44

Ja bym nie zawieszał. Gdyby ustawodawca przewidział możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary zastępczej w zamian za kow wskazałby na to wprost tak jak np. w treści 46 par 3 kkw, a przy przepisach dotyczących kow tego nie ma.
Przepis art 152 kkw dotyczy zasadniczej kpw.

romanoza
14.09.2010 20:48:43

"bull78" napisał:

Ja bym nie zawieszał. Gdyby ustawodawca przewidział możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary zastępczej w zamian za kow wskazałby na to wprost tak jak np. w treści 46 par 3 kkw, a przy przepisach dotyczących kow tego nie ma.
Przepis art 152 kkw dotyczy zasadniczej kpw.
W takim razie na jakiej podstawie doszło do odroczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności orzeczonej za karę ograniczenia wolności

suzana22
14.09.2010 21:18:53

"romanoza" napisał:

Ja bym nie zawieszał. Gdyby ustawodawca przewidział możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary zastępczej w zamian za kow wskazałby na to wprost tak jak np. w treści 46 par 3 kkw, a przy przepisach dotyczących kow tego nie ma.
Przepis art 152 kkw dotyczy zasadniczej kpw.
W takim razie na jakiej podstawie doszło do odroczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności orzeczonej za karę ograniczenia wolności

Dobre pytanie Moim zdaniem bezpodstawnie odraczano.

romanoza
14.09.2010 21:20:25

"suzana22" napisał:

Dobre pytanie Moim zdaniem bezpodstawnie odraczano.
pozwolę sobie ponownie mieć odmienne zdanie

suzana22
14.09.2010 21:26:14

"romanoza" napisał:

Dobre pytanie Moim zdaniem bezpodstawnie odraczano.
pozwolę sobie ponownie mieć odmienne zdanie

Ja też Ci pozwalam

romanoza
14.09.2010 22:00:17

"suzana22" napisał:

Dobre pytanie Moim zdaniem bezpodstawnie odraczano.
pozwolę sobie ponownie mieć odmienne zdanie

Ja też Ci pozwalam Dziękuję Ale nick oczekuje pomocy w rozwiązaniu problemu

Darkside
15.09.2010 08:49:51

romi ma rację

Uchwała z dnia 24 lutego 2010 r. Sąd Najwyższy I KZP 30/09

Orzeczenie zapadło na tle kary grzywny, jednakże moim zdaniem poglądy wyrażone w uzasadnieniu są poglądami natury ogólnej, które można odnieść również do sytuacji wskazanej przez usera o nicku "nick"

W uzasadnieniu SN pisze : W procesie wykładni prawa podstawowe znaczenie ma metoda wykładni językowej. Dopiero w sytuacji, w której norma wyinterpretowana metodą językową byłaby w sposób jaskrawy społecznie niedorzeczna, czy też niewątpliwie wskazywałaby na zbyt wąski lub szeroki zakres jej stosowania, taką wykładnię należy odrzucić i odwołać się do zasad wykładni systemowej oraz funkcjonalnej (por. Z. Wronkowska, Z. Ziembiński: Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 165; J. Wróblewski: Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s. 151). Zgodnie z treścią art. 49 § 1 k.k.w. sąd może odroczyć ściągnięcie grzywny albo rozłożyć ją na raty, na czas nieprzekraczający roku, "...jeżeli natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki". Przepis ten znajduje się w rozdziale VIII Kodeksu karnego wykonawczego dotyczącym kary grzywny, na którą oskarżony został skazany przez sąd pierwszej lub drugiej instancji orzekający w zakresie winy i kary. Natomiast art. 65 § 1 k.k.w. zamieszczony został w rozdziale IX zatytułowanym "Kara ograniczenia wolności" i reguluje on sytuację skazanego na karę ograniczenia wolności, który uchyla się od odbywania tej kary, w związku z czym sąd zamienia ją na zastępczą karę grzywny. Niewątpliwie odrębne pojęcia "kara grzywny" i "zastępcza kara grzywny", użyte w tym samym akcie prawnym, nie mają identycznego znaczenia. Przeciwko utożsamianiu tych pojęć przemawia też argument, że brak jest w Kodeksie karnym wykonawczym przepisu określającego, co należy rozumieć pod pojęciem grzywny, analogicznego do przepisu art. 242 § 3 k.k.w. znajdującego się w rozdziale XXI Kodeksu karnego wykonawczego zatytułowanym "Objaśnienie wyrażeń ustawowych", z którego wynika, że jeżeli kodeks używa w znaczeniu ogólnym określenia "kara pozbawienia wolności", należy przez to rozumieć również zastępczą karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego, zasadniczą lub zastępczą karę aresztu, karę porządkową oraz środek przymusu skutkujący pozbawienie wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

i dalej


Przedstawiony przepis został wprowadzony do Kodeksu karnego wykonawczego ustawą z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 1380) i gdyby ustawodawca widział potrzebę odpowiedniego zrównania kary grzywny z zastępczą karą grzywny, nic nie stało na przeszkodzie uchwaleniu analogicznego rozwiązania, jak zawarte w art. 242 § 3 k.k.w., dotyczącego zastępczej kary grzywny.
Zaprezentowane argumenty natury językowej i systemowej, wskazujące na różne znaczenie pojęć "kara grzywny" i "zastępcza kara grzywny", jak już wspomniano, znajdują wsparcie w piśmiennictwie, gdzie wyrażono pogląd, że "do wykonania zastępczej kary grzywny nie mają zastosowania przepisy dotyczące zastępczych form jej wykonania (art. 45-51), ich stosowanie wyłącza bowiem przepis szczególny, którym jest art. 65 § 3. Przewiduje on, że jeżeli skazany, mimo możliwości uiszczenia zastępczej kary grzywny, nie uiści jej w terminie, a zostanie stwierdzone, iż nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom ograniczenia wolności" (Z. Hołda, K. Postulski: op. cit., s. 297).


Mnie to przekonuje

nick
15.09.2010 11:07:10

Dziękuję za podjęcie tematu i dyskusję. Wiecie, moje wątpliwości wynikają także z zawartego w art. 152 kkw odesłania do art. 69 - 75 kk. W art. 69 kk jest mowa o możliwości zawieszenia kary orzeczonej jako kara samoistna. Ponadto, przy zawieszeniu wykonania kary mogę nałożyć obowiązki, a w razie ich nieprzestrzegania zarządzić wykonanie kary. A w takiej sytuacji rodzi się pytanie: Jakiej kary, zastępczej czy zasadniczej ?
W tym mam też problem

romanoza
15.09.2010 11:27:49

"nick" napisał:

Dziękuję za podjęcie tematu i dyskusję. Wiecie, moje wątpliwości wynikają także z zawartego w art. 152 kkw odesłania do art. 69 - 75 kk. W art. 69 kk jest mowa o możliwości zawieszenia kary orzeczonej jako kara samoistna. Ponadto, przy zawieszeniu wykonania kary mogę nałożyć obowiązki, a w razie ich nieprzestrzegania zarządzić wykonanie kary. A w takiej sytuacji rodzi się pytanie: Jakiej kary, zastępczej czy zasadniczej ?
W tym mam też problem
Istotnie jest tutaj zasadnicza różnica, w art. 46 § 3 kkw wskazano na odpowiednie stosowanie wyłącznie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 75 kk, w art. 152 stosuje się odpowiednio art. 69 - 75 kk. Nie jest to jednak moim zdaniem argument przeciwko zawieszaniu wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności orzeczonej za kow w trybie art. 152 kkw. Dorzucę jeszcze tylko fragment z komentarza, dopuszczający możliwość odraczania tej kary i udzielania przerwy, co prawda w odniesieniu do kary zastępczej za grzywnę, ale jednak: Do zastępczej kary pozbawienia wolności stosuje się przepisy o odroczeniu i o przerwie wykonania kary [zob. też W. Ginalski, Zastępcza kara pozbawienia wolności (art. 46 kodeksu karnego wykonawczego). Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom V, Wrocław 2000, s. 137]. (teza 21 do art 46 kkw, w: Hołda, Postulski Komentarz do KKW

A zarządzenie w trybie art 75 kk będzie oczywiście dotyczyło kary zastępczej

nick
15.09.2010 11:57:43

Czy ktoś już pomyślał o tym, żeby postawić Ci pomnik ? Dziękuję

totep
15.09.2010 11:59:11

"nick" napisał:

Czy ktoś już pomyślał o tym, żeby postawić Ci pomnik ? Dziękuję


Będzia miał swoją ławeczkę na dziedzińcu sądu

romanoza
15.09.2010 12:11:52

"nick" napisał:

Czy ktoś już pomyślał o tym, żeby postawić Ci pomnik ? Dziękuję
jak słusznie mawia totep "nie ma co wyważać otwartych drzwi". Po co samemu szukać i tracić czas, jak ktoś prawdopodobnie z problemem już się mierzył. A jeżeli chodzi o pomnik, to wolałbym żeby się z tym wstrzymać jeszcze jakieś 50 lat

totep
15.09.2010 12:26:09

"romanoza" napisał:

Czy ktoś już pomyślał o tym, żeby postawić Ci pomnik ? Dziękuję
jak słusznie mawia totep "nie ma co wyważać otwartych drzwi". Po co samemu szukać i tracić czas, jak ktoś prawdopodobnie z problemem już się mierzył. A jeżeli chodzi o pomnik, to wolałbym żeby się z tym wstrzymać jeszcze jakieś 50 lat

Kto by tam czekał, jweszcze nie doczekamy

nick
15.09.2010 21:46:22

Dziękuję

romanoza
15.09.2010 21:59:10

"nick" napisał:

Dziękuję
Cała przyjemność po naszej stronie

koko
15.09.2010 22:29:46

"nick" napisał:

Czy ktoś już pomyślał o tym, żeby postawić Ci pomnik ? Dziękuję


romanoza wolałby to : http://www.seminarium.org.pl/klerycy/knak/artykuly/019.html

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.