Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

Ściąganie należności po wyroku TK

romanoza
07.12.2010 21:20:20

W art. 25 § 1 kkw stoi, że do egzekucji stosuje się kpc, o ile kkw nie stanowi inaczej. Po wyroku TK nie możemy stawiać pieczęci klauzuli kierując grzywnę czy koszty do komornika, tylko wydawać postanowienie. A skoro kkw stanowi inaczej (mam na myśli brak możliwości wyznaczenia posiedzenia niejawnego), to wychodzi na to, że trzeba wpisywać do Ko, wyznaczać posiedzenie i zawiadamiać skazanego, a zażalenie na klauzulę będzie biegło nie od zawiadomienia o wszczęciu przez komornika ale od ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o nadaniu klauzuli. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś napiszę, że się mylę. Dodam jeszcze, że nie mogę w żaden sposób stosować naciąganych interpretacji.

Włóczykij
07.12.2010 21:40:14

Romanozo nie idź tą drogą ...

romanoza
07.12.2010 21:58:42

"Włóczykij" napisał:

Romanozo nie idź tą drogą ...
Bardzo chętnie, tylko jaką mam iść

Włóczykij
08.12.2010 00:33:39

Hej ! No proszę nie używać takiej emotki przy cytowaniu mnie, bo jeszcze więcej wody popłynie.

romanoza
08.12.2010 08:18:57

No co jest wykonawczy, żadnych pomysłów A może biorąc pod uwagę brzmienie 795 § 1 kpc uznać, że jednak na niejawnym, skoro zażalenie od daty zawiadomienia o wszczęciu egzekucji Czy nie brać tego przepisu pod uwagę uznając, że kkw stanowi inaczej

Gotka
08.12.2010 08:25:22

Romi u nas nie ma wydziałów wykonawczych.
Za nic nie przyjmuj że kkw stanowi inaczej, po prostu rób tak jak wynika z 795 kpc, bo inaczej nie dasz rady

mirja
08.12.2010 08:50:13

W komentarzu Postulskiego do art. 26 k.k.w. pkt 18 wydaje się, że jest odpwiedź na trapiące nas sędziów wykonawczych pytanie. Pozwolę sobie je zacytować:
"O terminie posiedzenia, na którym jest nadawana klauzula wykonalności, nie zawiadamia się stron ani też nie przesyła się im odpisów postanowienia w tym przedmiocie. Stosownie jednak do treści art. 787 § 1 zdanie drugie k.p.c. przed nadaniem klauzuli wykonalności przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim ze skazanym sąd jest obowiązany ją wysłuchać, jednak bez konieczności zawiadamiania stron o tej czynności"
I ja będę się tego trzymać.

romanoza
08.12.2010 09:23:04

"mirja" napisał:

W komentarzu Postulskiego do art. 26 k.k.w. pkt 18 wydaje się, że jest odpwiedź na trapiące nas sędziów wykonawczych pytanie. Pozwolę sobie je zacytować:
"O terminie posiedzenia, na którym jest nadawana klauzula wykonalności, nie zawiadamia się stron ani też nie przesyła się im odpisów postanowienia w tym przedmiocie. Stosownie jednak do treści art. 787 § 1 zdanie drugie k.p.c. przed nadaniem klauzuli wykonalności przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim ze skazanym sąd jest obowiązany ją wysłuchać, jednak bez konieczności zawiadamiania stron o tej czynności"
I ja będę się tego trzymać.
Niewątpliwie jakaś podkładka to jest, jednak należy zauważyć, że właściwie nie wiadomo, dlaczego tak ma być. No i w kpc nie ma już art. 787 § 1

romanoza
08.12.2010 09:25:44

"Gotka" napisał:

Romi u nas nie ma wydziałów wykonawczych.
Za nic nie przyjmuj że kkw stanowi inaczej, po prostu rób tak jak wynika z 795 kpc, bo inaczej nie dasz rady
Właściwie jak słusznie zwrócił mi uwagę marc. Dlaczego to ja się tym przejmuję a nie minister Nie mógł do rozporządzenia wydanego w oparciu o upoważnienie z art. 783 § 2 kpc dodać paragrafu odpowiadającego swą treścią § 182 regulaminu i do czasu, jak ktoś to znowu zaskarży doprowadzić do nowelizacji kpc

mirja
08.12.2010 09:59:20

Romi, biorąc jednak pod uwagę ilość nadawanych przeze mnie klazuli, innego rozsądnego, rozwiązania nie widzę.

Darkside
08.12.2010 10:20:34

"mirja" napisał:

W komentarzu Postulskiego do art. 26 k.k.w. pkt 18 wydaje się, że jest odpwiedź na trapiące nas sędziów wykonawczych pytanie. Pozwolę sobie je zacytować:
"O terminie posiedzenia, na którym jest nadawana klauzula wykonalności, nie zawiadamia się stron ani też nie przesyła się im odpisów postanowienia w tym przedmiocie. Stosownie jednak do treści art. 787 § 1 zdanie drugie k.p.c. przed nadaniem klauzuli wykonalności przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim ze skazanym sąd jest obowiązany ją wysłuchać, jednak bez konieczności zawiadamiania stron o tej czynności"
I ja będę się tego trzymać.
romi orzeczenie TK orzeczeniem TK , ale pracować trzeba i nie ma sensu dokładać sobie roboty. u nas zostaje po staremu, a gdy ktoś się czepi , wtedy pomyśli się nad zmianą praktyki <cwaniak>

romanoza
08.12.2010 10:28:01

W związku z czym zamierzam tak robić. Zastanawiam się tylko, jaką treść powinna mieć sentencja. Chyba zrobię to tak, że sentencja będzie brzmiała "nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sądu Rejonowego..... a na tytuł egzekucyjny będę po staremu przystawiał pieczęć klauzuli. Postanowienie takie o standardowej treści wklepie się do systemu i jakoś to będzie. Mirja, mamy zdaje się podobną ilość klauzul do nadania

Gotka
08.12.2010 10:31:36

"Darkside" napisał:

romi orzeczenie TK orzeczeniem TK , ale pracować trzeba i nie ma sensu dokładać sobie roboty. u nas zostaje po staremu, a gdy ktoś się czepi , wtedy pomyśli się nad zmianą praktyki

ja to samo, ale jak nie możesz, to rób jak najprościej

xvart
14.12.2010 10:54:50

a ja robiłem po staremu i mam pierwsze zażalenie od skazanego na klauzulę. W sumie dlaczego mam się dalej podkładać i naruszać Konstytucję? Bo paru kolesiom w Ministerstwie cała energia schodzi na zagadnienia legislacyjne związane z ocenianiem sędziów, a nikt nie ma czasu na szybkie dostosowanie prawa do wyroków TK?
Po przeczytaniu wyroku TK przestawiam się na wydawanie postanowień. Co będzie niejakim problemem także dla Skarbu Państwa, bo mam ponad 2.000 spraw windykacyjnych na biegu...
Ciekawe czy ściągalność mi wzrośnie czy spadnie?

lejdi
19.12.2010 00:27:48

pozwolę sobie zauważyć , że orzeczenie TK z 22.11.2010 P 28/08 o niezgodności § 182 Regulaminu , ale w brzemieniu obowiązującym do 31.12.2009 . Pytanie prawne skierowane zostało jeszcze w 2008 roku
z treści orzeczenia :
1.1.3. Trybunał podkreśla jednak, że zgodnie z art. 66 ustawy o TK jest on związany granicami wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej. W tym wypadku oznacza to, że orzeczenie Trybunału dotyczy treści normatywnej wyrażonej w pierwotnej wersji zakwestionowanego przepisu. Innymi słowy, wyrok TK rozstrzyga wyłącznie o zgodności ze wskazanymi przez sąd pytający wzorcami kontroli § 182 r.u.s.p w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2009 r.
a więc :
§ 182. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu albo ugoda zawarta przed sądem, sąd nie wydaje oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, chyba że klauzula ma być nadana na rzecz osoby lub przeciwko osobom, które nie są wymienione w tytule egzekucyjnym jako uprawnione lub zobowiązane.

Oznacza to w mojej ocenie, że przedmiotem orzeczenie TK nie jest aktualnie obowiązujący § 182 w/w Regulaminu ( od 1.01.2010)
§ 182. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu albo ugoda zawarta przed sądem, sąd nie wydaje oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, chyba że klauzula ma być nadana na rzecz osoby lub przeciwko osobom, które nie są wymienione w tytule egzekucyjnym jako uprawnione lub zobowiązane, albo tytuł egzekucyjny został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Konsekwencją tego jest w mojej ocenie możliwość dalszego wystawiania tytułów bez osobnego postanowienia o nadaniu klauzuli dopóki nie zapadnie ewentualne nowe orzeczenie w tym zakresie.
Wprawdzie TK w uzasadnieniu wskazał, że
Stwierdzenie niezgodności zakwestionowanego przepisu z art. 41 § 1 u.s.p. i w konsekwencji z art. 92 ust. 1 Konstytucji powoduje, że orzekanie o zgodności z pozostałymi wzorcami kontroli przywołanymi w pytaniu prawnym staje się zbędne. Konsekwencją wyroku Trybunału w rozpatrywanej sprawie jest uchylenie § 182 r.u.s.p. w wersji zakwestionowanej przez sąd pytający. Pozostaje jednak pytanie o skutki niniejszego wyroku dla aktualnie obowiązującej wersji kwestionowanego przepisu. Po uchyleniu wersji obowiązującej przed nowelizacją pozostanie jedynie fragment przepisu „albo tytuł egzekucyjny został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym”. Z tego fragmentu nie da się jednak zrekonstruować jakiejkolwiek normy prawnej. Dlatego też Trybunał zaznacza, że po wejściu w życie niniejszego wyroku sądy będą stosować reguły kodeksowe dotyczące nadania klauzuli wykonalności. Do ustawodawcy zaś należy decyzja, czy wprowadzić poprzednio obowiązującą normę na poziom regulacji ustawowej (mając przy tym na uwadze wskazane przez sąd pytający wątpliwości związane z kwestią zaskarżalności klauzul wykonalności nadanych w takim trybie), czy też ustaloną w k.p.c. procedurę nadawania klauzuli wykonalności uznać za regułę bez kodeksowych wyjątków. Trybunał nie jest uprawniony do wkraczania w kompetencje władzy ustawodawczej. Z pewnością postulat zapewnienia jasności i transparentności prawa wymaga, aby Minister Sprawiedliwości uchylił § 182 r.u.s.p. w wersji pozostałej po wejściu w życie niniejszego orzeczenia TK, gdyż budzi poważne zastrzeżenia pozostawienie w tekście aktu normatywnego fragmentu przepisu prawnego, z którego nie da się zrekonstruować jakiejkolwiek normy prawnej.

mam jednak wątpliwości ,czy rzeczywiście można przyjąć , że orzeczeniem z 22.11.2010 TK uchylił treść obecnie obowiązującego § 182 regulaminu w części : Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu albo ugoda zawarta przed sądem, sąd nie wydaje oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, chyba że klauzula ma być nadana na rzecz osoby lub przeciwko osobom, które nie są wymienione w tytule egzekucyjnym jako uprawnione lub zobowiązane. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2009 zmieniło poprzedni regulamin nadając nowe brzmienie w/w paragrafowi a nie przez dodanie słów : albo tytuł egzekucyjny został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nadto w/w stwierdzenie TK nie jest zawarte w sentencji ,która jasno określa w jakim zakresie ustosunkował się TK do w/w regulaminu i co zostało uchylone .

www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2010/P_28_08.doc

anpod
23.12.2010 10:46:22

lejdi, i ja Tobie za tę interpretację bardzo, bardzo serdecznie dziękuję

romanoza
23.12.2010 11:04:53

"anpod" napisał:

lejdi, i ja Tobie za tę interpretację bardzo, bardzo serdecznie dziękuję
Taka była nasza pierwsza interpretacja, jeszcze zanim było uzasadnienie wyroku TK, jest w wątku § 182 regulaminu niekonstytucyjny

anpod
23.12.2010 11:20:02

romiku, i niby wiem i pamietam, ze takie zdania były..

ale potem chyba się zaczął młyn z tymi postanowieniami, narady na szczeblu okręgu ( u nas ) , cudawianki i chyba ta opinia mi umknęła, zresztą, o ile dobrze kojarzę, to była jakos tak mniej precyzyjnie uzasadniona, szczególnie co do zmiany całego przepisu w 2009 roku..

a przyznaję, z racji lekkiego zakręcenia w ostatnim czasie, a i tego, że w moim macierzystym wydziale, az tak dużo tych klauzul na sądowe orzeczenia nie nadaję, to sprawe troche po macoszemu potraktowałam..

dopiero ten wątek i należności w sprawach karnych przyprawiły mnie o jeża na głowie i sprawy komornicze prze parę dni czekały..

i tym razem podejdę do problemu formalistycznie i oportunistycznie. Wyrok TK uchylił przepis nieobowiązujący, na podstawie obowiązującego mogę stosować reguły dotychczasowe, nie mam obowiązku wprost stosować Konstytucji i zaprzestać stosowania przepisu, który być może niekonstytucyjnym jest , ale co do którego się TK nie wypowiadał i ...tyle

a Lejdi dziekuję, bo sie wbiła ze swoją myslą w moje darcie włosów z głowy na myśl o tej masie postanowien, ktore będę musiała wydać w najbliższym czasie )

lejdi
23.12.2010 22:28:52

Miło usłyszszeć głosy akceptacji.
szczerze mówiąc nie pamietam szczegółów techniki legislacyjnej ,ale coś mi w tym wszytskim nie pasuje . Zastanawiałąm się,czy nei można byłoby zwrócić się do TK o wyjaśnienie wątpliwości ,ale może to zrobic chyba tylko sąd ,który wystąpił z pytaniem prawnym do TK. Można tez wystąpić z nowym pytaniem . A czy ktoś wie,aby MS coś robiło w kierunku zmian i ewentualnego "rzerzucenia" do kodeksu w/w zapisów regulaminu ?

Włóczykij
24.12.2010 00:26:17

Art. 178.

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

czyli zgodność aktu niższego rzędu może badać sąd sam, a zgodnie z orzecznictwem skoro domniemanie konstytucyjności (ustawowości) analogiczne przepisu podwazone , to tym samym sąd powinie
(i sama sobie kopię...)

anpod
24.12.2010 18:13:40

no więc.... Włoczykiju, akurat cytowany przez Ciebie poglad na to, co Sąd powinien, jest także tylko jednym z poglądow na tę kwestię, są też takie, które odmiennie to oceniają i..

w zasadzie wyjątkowo z tymi poglądami odmiennymi się identyfikuję i zgadzam

w swej sędziowskiej niezawisłości...

ale raczej nikomu nie zamierzam narzucać podobnego toku myślenia, czy przekonywać, że jest on jedyny prawidłowy, a wręcz przeciwnie, po zapoznaniu się z innymi interpretacjami z całą pewnością dopuszczam inneskoro jednak, TK może odroczyć w czasie usunięcie z obrotu prawnego przepisu niekonstytucyjnego, to tym razem (tu słowo na o, ktorego już użyłam ) uznaje, ze stosowanie przepisu, o ktorego konstytucyjności nie orzeczono, który istnieje, a co do którego tylko istnieje podejrzenie niekonstytucyjności , mieści sie w granicach mojej sędziowskiej niezawisłości

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.