Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024

Forum sędziów

co robić z wnioskiem kuratora w trybie przyśpieszonym?

xvart
08.06.2011 20:43:47

Popełniłem takie coś. Mój Prezes myśli czy wydać takie zarządzenie.
Macie jakieś uwagi? O czymś nie pomyślałem?

Zarządzenie nr /2011
w przedmiocie dyżurów dla rozpoznawania sprawach o jakich mowa
w art. 12d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

§ 1
Dyżury dla rozpoznawania spraw o trybie art. 12d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) pełnią sędziowie oraz pracownicy administracyjni z Wydziału II Karnego i Wydziału VIII Karnego według harmonogramu i na zasadach dyżurów dla rozpoznawania wniosków w przedmiocie tymczasowego aresztowania.
§ 2
Wnioski sądowych kuratorów zawodowych w trybie art. 12d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) są składane bezpośrednio (z pominięciem Biura Podawczego) do Sekcji Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych i o Wykroczenia oraz Windykacji Należności Sądowych w tych Sprawach przy Wydziale II Karnym. Na wniosku należy odnotować dokładną godzinę jego złożenia.
§ 3
Wnioski sądowych kuratorów zawodowych w trybie art. 12d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) są rejestrowane w wykazie Ko prowadzonym w Sekcji Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych i o Wykroczenia oraz Windykacji Należności Sądowych w tych Sprawach przy Wydziale II Karnym.
§ 4
1. Sądowy kurator zawodowy do wniosku, o którym mowa w § 2 ma obowiązek dołączyć aktualny wywiad środowiskowy o skazanym w jego miejscu zamieszkania, teczkę dozoru (jeżeli jest prowadzona) oraz ostatnią pozyskaną w ramach dozoru lub w ramach czynności do wykazu Wzaw, informację o karalności skazanego z Krajowego Rejestru Karnego.
2. Sądowy kurator zawodowy w miarę możliwości uprzedza Sekcję Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych i o Wykroczenia oraz Windykacji Należności Sądowych w tych Sprawach przy Wydziale II Karnym o możliwości złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 oraz pozyskuje aktualną informację o karalności skazanego z Krajowego Rejestru Karnego.
§ 5
Akta niezbędne do rozpoznania wniosku, o którym mowa w § 2 wydaje się z Archiwum natychmiast po wpływie wniosku.
§ 6
1. Sekcja Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych i o Wykroczenia oraz Windykacji Należności Sądowych w tych Sprawach przy Wydziale II Karnym po dokonaniu rejestracji wniosku niezwłocznie doręcza go, wraz z aktami niezbędnymi do rozpoznania wniosku, sędziemu lub pracownikowi administracyjnemu, o których mowa w § 1.
2. Sprawa jest kierowana do referatu tego sędziego, który pełni dyżur w dniu złożenia wniosku.
§ 7
1. Sędzia referent w szczególności podejmuje decyzję w przedmiocie wyznaczenia terminu posiedzenia, wyznaczenia skazanemu obrońcy z urzędu oraz nakazania zatrzymania skazanego i jego doprowadzenia na posiedzenie, uwzględniając możliwość np. pozostawania skazanego w stanie upojenia alkoholowego.
2. Do nakazu doprowadzenia skazanego należy dołączyć polecenie sporządzenia przez policję protokołu zatrzymania skazanego.
3. Zarządzenia sędziego wykonuje pracownik administracyjny, z którym sędzia pełni dyżur.
4. O terminie posiedzenia należy także zawiadomić sądowego kuratora zawodowego.
§ 8
1. Obecność kuratora sądowego na posiedzeniu Sądu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej w trybie art. 12d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) jest obowiązkowa.
2. Jeżeli opisane we wniosku kuratora, dokonane w okresie próby zachowanie skazanego nie wynika z prawomocnego wyroku skazującego, obowiązkowa na posiedzeniu Sądu jest obecność tego kuratora sądowego, który złożył wniosek.
§ 9
1. Sędzia referent, o którym mowa w § 1 jest upoważniony do złożenia właściwemu prokuratorowi zawiadomienia o możliwości popełnienia przez skazanego przestępstwa. W tej sytuacji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przekazuje się bezpośrednio właściwemu prokuratorowi (pocztą i faksem), a odpis zawiadomienia należy niezwłocznie przedłożyć do wiadomości Prezesowi Sądu Rejonowego w Legnicy.
2. Jeżeli na posiedzeniu, o którym mowa w art. 12d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) kara pozbawienia wolności nie zostanie zarządzona do wykonania na podstawie art. 75 §1a kk lub Sąd uzna za zasadne wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu jego uprawomocnienia się, sędzia referent, podejmuje decyzję w przedmiocie nakazania doprowadzenia skazanego do właściwego prokuratora dyżurnego. W tym przypadku do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa należy dołączyć kopię protokołu zatrzymania skazanego.
§ 10
W przypadku zarządzenia kary do wykonania na podstawie art. 75 § 1a kk dokumentację wykonawczą sporządza sędzia referent i pracownik administracyjny, o których mowa w § 1, niezwłocznie po wydaniu orzeczenia.
§ 11
Po wykonaniu właściwych czynności i zszyciu akt, są one niezwłocznie przekazywane Sekcji Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych i o Wykroczenia oraz Windykacji Należności Sądowych w tych Sprawach przy Wydziale II Karnym, która prowadzi postępowanie międzyinstancyjne i stwierdza prawomocność orzeczenia na zasadach ogólnych.

romanoza
08.06.2011 22:03:15

Mnie się wydaje, że z przepisów nie wynika obowiązek ustalania takich dyżurów. Biorąc pod uwagę obowiązek stwierdzenia "użycia przemocy lub groźby jej użycia", co najczęściej wiąże się z koniecznością przeprowadzania postępowania dowodowego, możliwość składania przez skazanego wniosków itd, itp uważam takie dyżury za bezsensowne. Sam zresztą pisałeś, że przepisy są niekonstytucyjne

xvart
08.06.2011 22:24:33

bo są Co w niczym nie zmienia faktu, że wnioski zaczęły mi wpływać i to po 2-3 w tygodniu (kuratorzy mieli szkolenie jakieś chyba). Ani myślę siedzieć nad nimi w pracy w weekendy. A przepis mówi, że na rozpoznanie wniosku jest 48h. Zawsze referent może odmówić zastosowania 75 par 1a kk i zarządzić na podstawie 75 par 2 kk - będzie miał wszystkie materiały potrzebne do posiedzenia (wywiad + KRK). Przynajmniej sprawa będzie rozpoznana szybko.
Uściślając: niekonstytucyjna jest interpretacja jakoby podstawą do zastosowania 75 par 1a kk mogło być coś innego niż prawomocny wyrok sądu. Ale jeżeli wyrok jest, to stosowanie tego trybu z art. 12d ustawy bardzo mi się podoba. Zaraz po postanowieniu I instancji nakaz doprowadzenia i koniec. Żadnych wniosków o odroczenie, listów gończych i całej tej kołomyi.

romanoza
08.06.2011 22:32:23

"xvart" napisał:

A przepis mówi, że na rozpoznanie wniosku jest 48h
Późno jest, jaki przepis ??

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.